บทที่ ๑
ธรรมชาติและพลังของภาษาไทย
สาระสาคัญ
๑. ความหมายของภาษา
๒. ธรรมชาติของภาษา
๓. พลังของภาษา
๔. ธรรมชาติของภาษาไทย
๕. ...
คาแนะนาการใช้ บทเรียนบทที่ ๑

บทเรี ยนสื่ อประสม คือ สื่ อที่มีลกษณะกึ่งบทเรี ยนสาเร็ จรู ป
ั
และในรู ปแบบเว็บไซต์ http://...
แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ ๑
คาชี้แจง
1. ข้อสอบชุดนี้มี จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน
2. ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพ...
๕. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล
่
ก. พ่อแม่เราเขาไม่วางเลยมาด้วยไม่ได้
่
ข. ใคร ๆ เขาก็รู้วาคุณครู แก่แล้วทาอย่างนั้นไม่ได้...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ก่อนเรียน

489 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
489
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ก่อนเรียน

  1. 1. บทที่ ๑ ธรรมชาติและพลังของภาษาไทย สาระสาคัญ ๑. ความหมายของภาษา ๒. ธรรมชาติของภาษา ๓. พลังของภาษา ๔. ธรรมชาติของภาษาไทย ๕. ระดับของภาษา แนวคิดสาคัญ ภาษาเป็ นเครื่ องมือที่มนุ ษย์กาหนดหรื อสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลอื่น เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจซึ่ งกันและกัน ธรรมชาติของภาษาทุกภาษามีบางส่ วนเหมือนกันแต่บางส่ วน ต่างกัน ทาให้เกิดเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละภาษา นอกจากนี้ ภาษายังมีพลังที่สามารถสร้างประโยชน์ ให้แก่มนุษย์ได้มากมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ๑. บอกความหมายของภาษาได้ ๒. อธิบายธรรมชาติของภาษาได้ ๓. อธิบายพลังของภาษาได้ ๔. อธิบายธรรมชาติของภาษาไทยได้ ๕. อธิบายระดับของภาษาได้ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พงประสงค์ ึ ตระหนักถึงความสาคัญของธรรมชาติและพลังของภาษาไทย
  2. 2. คาแนะนาการใช้ บทเรียนบทที่ ๑ บทเรี ยนสื่ อประสม คือ สื่ อที่มีลกษณะกึ่งบทเรี ยนสาเร็ จรู ป ั และในรู ปแบบเว็บไซต์ http://www.kruampornsri.com ก่อนเข้าบทเรี ยนบทที่ ๑ ต้องทา แบบทดสอบก่อนเรี ยนก่อนนะจ๊ะ หากไม่อยากทาในบทเรี ยนสื่ อประสมที่เป็ น เอกสารนี้ ก็ไปเข้าอินเทอร์ เน็ตแล้วเปิ ด เว็บไซต์ http://www.kruampornsri.com ทาแบบทดสอบก่อนเรี ยนบนเว็บก็ได้ใช่ไหมคะ คุณครู หนูอ่านคู่มือมาแล้วค่ะ หน้ า ๒
  3. 3. แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ ๑ คาชี้แจง 1. ข้อสอบชุดนี้มี จานวน ๑๐ ข้อ ข้อละ ๑ คะแนน รวม ๑๐ คะแนน 2. ให้เลือกคาตอบที่ถูกที่สุดเพียงคาตอบเดียวแล้วเขียนเครื่ องหมาย × ลงในกระดาษคาตอบ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------่ ๑. มนุษย์ที่ตกอยูใต้อิทธิ พลของภาษาจะได้รับผลอย่างไรมากที่สุด ก. จะถูกหลอกได้ง่ายเพราะขาดการไตร่ ตรอง ข. จะทางานต่าง ๆ ล้มเหลวเพราะความโง่เขลา ค. จะมีสภาพจิตใจที่อ่อนแอไม่กล้าต่อสู ้ความเป็ นจริ ง ง. จะขาดความมันใจในตัวเองคอยแต่หวาดระแวง ่ ่ ๒. มนุษย์ควรปฏิบติอย่างไรจึงไม่ตกอยูใต้อิทธิ พลภาษา ั ก. ควรเลิกล้มความเชื่อเกี่ยวกับเรื่ องคาถาอาคมและโชคลาภ ข. ควรคานึงว่าภาษาเป็ นเพียงสัญลักษณ์ใช้แทนสิ่ งต่าง ๆ เท่านั้น ้ ค. ควรนาความรู ้ที่กาวหน้าทันสมัยเผยแพร่ ให้ผคนได้รู้กว้างขวาง ู้ ง. ควรมีอิสระในการใช้ภาษาโดยไม่ตองคอยระวังว่าใครจะจับผิด ้ ๓. เหตุผลสาคัญที่ทาให้ภาษาไทยมีการแบ่งภาษาออกเป็ นระดับต่าง ๆ คืออะไร ก. เพื่อทาให้ผฟังเกิดความพึงพอใจ ู้ ข. เพื่อทาให้การสื่ อสารมีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น ่ ค. เพื่อต้องการแสดงเอกลักษณ์ของภาษาไทย ง. เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลเวลาและสถานที่ต่าง ๆ ๔. คาว่า “เด็กปั๊ ม” ควรใช้คาใดแทนเพื่อก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผถูกเรี ยก ู้ ก. พนักงานปั๊ มน้ ามัน ข. พนักงานเติมน้ ามัน ค. พนักงานบริ การเติมน้ ามัน ง. พนักงานสถานีบริ การน้ ามันเชื้อเพลิง หน้ า ๓
  4. 4. ๕. ข้อใดใช้ภาษาเหมาะสมกับบุคคล ่ ก. พ่อแม่เราเขาไม่วางเลยมาด้วยไม่ได้ ่ ข. ใคร ๆ เขาก็รู้วาคุณครู แก่แล้วทาอย่างนั้นไม่ได้ ค. น้องจ๊ะ ช่วยพี่จดแจกันสาหรับโต๊ะรับแขกหน่อย ั ง. หลวงตารับเชิญมาฉันเพลที่บานพรุ่ งนี้ ้ ๖. ข้อใดเป็ นภาษาระดับทางการ ก. สุ นทรี ไปเผาศพบิดาของเพื่อนที่วดเนกขัมมาราม ั ข. ผุสดีโทรศัพท์คุยกับสุ ดาทุกวัน ค. นายวิชิต กาลังบรรยายเรื่ องปั ญหาวัยรุ่ นที่หอประชุม ง. สุ มิตรไปร่ วมงานแต่งงานน้องสาวขอรับแขกหน่อย ๗. ข้อใดใช้ระดับภาษาเหมาะสมในการเขียนรายงานทางวิชาการ ก. สมัยนี้ของแพงทุกอย่าง เพราะสภาวะเศรษฐกิจกาลังตกต่า ข. วัฒนธรรมทางจิตใจของชาวไทยที่สาคัญ คือ วัฒนธรรมเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา ค. เขาเป็ นนักร้องชื่อก้องของสหรัฐ ฯ ที่ประสบความสาเร็ จไม่แพ้รัฐบุรุษคนสาคัญทีเดียว ง. ฝนได้โปรยปรายลงมาให้ความปรานีแก่ชีวตสัตว์ ิ ๘. ภาษาช่วยพัฒนามนุษย์ได้อย่างไร ก. ภาษาช่วยให้ความรู ้แก่มนุษย์ ข. มนุษย์ใช้ภาษาเป็ นสื่ อความคิด ความเข้าใจ ค. มนุษย์ใช้ภาษาแสดงศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อนดีงามของตน ั ง. ภาษาช่วยเก็บสะสมถ่ายทอดเผยแพร่ ความรู ้และประสบการณ์ ๙. ส่ วนประกอบของประโยคในข้อใดมีการเรี ยงลาดับคาต่อประโยค “เพลงนี้ พ่อร้องบ่อย” ก. หนังสื อนี้บริ ษทแจกทุกปี ั ข. น้อยนี่ซนเหลือเกิน ค. รู ปเขียนพวกนี้ฉนเห็นแทบทุกวัน ั ง. น้ ายาล้างจานชนิดนี้แม่บานชอบมาก ้ ๑o. ประโยคใดมีรูปแบบประโยคที่แตกต่างไปจากประโยคในภาษาไทย ก. ห้องนี้มีนกเรี ยนชาย ๑๔ คน นักเรี ยนหญิง ๑๖ คน ั ข. หนังสื อเล่มนี้แต่งโดย อัมพร ภิญญาคง ค. โรงเรี ยนนี้สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ง. พรุ่ งนี้ให้นกเรี ยนทุกคนนาเครื่ องมือเขียนแบบมาด้วยนะ ั หน้ า ๔

×