Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Суперкомпютри, грид и облачни технологии.pptx

 1. Суперкомпютри, грид и облачни технологии TECHNOLOGY INVESTMENTS Изготвила: Биляна Кралчева, №3, 9“д“ клас
 2. Съдържание Суперкомпютри Развитие на суперкомпютрите Грид технологии Облачни технологии 01 04 02 05 Бъдеще на компютърните системи 03
 3. Суперкомпютри 01
 4. Описание Суперкомпютър се нарича компютър, който в момента на създаването си притежава много по- висока производителност от нормалните компютри.
 5. Първият суперкомпютър създаден от Сиймор Крей в компанията CDC през 1960г.
 6. Къде се използват суперкомпютри Военноотбранителната промишленост При разработката на ядрени и термоядрени оръжия Различни научни дисциплини Прогноза на времето, изчислителна биология, медицина, изчислителна химия, изчислителна лингвистика и др. Големи университети и институти Научноизследователски цели
 7. Производителност на суперкомпютрите kiloFLOPS kFLOPS 103 megaFLOPS MFLOPS 106 gigaFLOPS GFLOPS 109 teraFLOPS TFLOPS 1012 Основната единица за измерване на производителността на компютрите е FLOPS (FLoating point Operations Per Second). Тя показва броя операции с плаваща запетая, които компютърът може да извърши за една секунда. petaFLOPS PFLOPS 1015 exaFLOPS EFLOPS 1018 zettaFLOPS ZFLOPS 1021 yottaFLOPS YFLOPS 1024
 8. Развитие на суперкомпютрите 02
 9. Топ 3 суперкомпютри Sunway TaihuLight 93 петафлопа, може да достигне до 125. Създаден през 2016 в град Уси. Използва собствена ос Sunway Raise, базирана на Linux. На него за монтирани 40 хил. процесора с 10,7 мил. ядра, има 1,3 петабайта оперативна памет и 15,4 мегавата мощност. Tiahne-2 33,9 петафлопа. Създаден през 2013г. В град Гуанджоу. На него са монтирани 84 хил. процесора с 3,12 мил. ядра и има 17,8 мегавата. Мощност. Piz Daint 19,6 петафлопса. Създаден през 2012г. и подобрен през 2016г. Намира се в Швейцарския суперкомпютърен център в Лугано.
 10. Първият български компютър е Blue Gene/P. Създаден е от компанията IBM и е инсталиран през 2008г. Производителността му е 23,42 терафлопса, има 2048 процесора и ос 4 ТБ. При своето инсталиране се намира на 127-о място в класацията на най-бързите компютри, но в момента е извън ТОП500
 11. Бъдеще на компютърните системи 03
 12. TERM Базират се на квантовата механика. Разликата от традиционния компютър е, че информацията се съхранява в кюбити, които като битовете могат да имат стойност 0 или 1, но разликата е че могат и двете едновременно. Квантови компютри
 13. Използва се от квантовите компютри. Представлява свойството на частиците да се свързват от разстояние без физическа връзка между тях. Така при квантовите компютри кюбитите могат да споделят състоянията си и каквото се случва с една от тях да се случва с всички остaнали. Entanglement (сдвояване, свързаност)
 14. TERM На обработка се подлагат потоци от светлини вместо електрически сигнали. Към слой от течнокристални решетки се насочва лъч от лазер и неговата интензивност се променя в съответствие със зададените променливи данни. Компютъра трансформира получената интензивност в машинен език. Оптичните компютри се разработват от компанията Otalysys. Оптически компютри
 15. TERM Използват изчислителната мощност на разположението на молекулите и са построени от кристални структури. Тези структури са изградени на базата на вещество, наречено ротаксан. Кристалът е способен да приема информацията във вид на електрически заряд и ефективно да го обработва. Един от видовете молекулярни компютри е ДНК компютъра Молекулярни компютри
 16. Грид технологии 04
 17. Грид технология е мрежа от компютри, работещи заедно за изпълнение на определени задачи. Обикновено връзката е през интернет, което позволява компютрите да са с различно географско местоположение. Така се формира нещо като виртуален суперкомпютър. Различни научни дисциплини Прогноза на времето, изчислителна биология, медицина, изчислителна химия, изчислителна лингвистика и др. Използва се за: Организация за ядрени изследвания CERN Изследвания в областта на физиката. В нея работят около 8000 човека от 600 университетат
 18. Предимства и недостатъци на грид технологиите Предимства: • Намалява времето за решаване на задачите чрез по-ефективно натоварване на ресурсите; • Повишава качеството на обработените данни; • Съсредоточават по-голям ресурс на местата, където е нужно Недостатъци: • Отделните компоненти не си осигуряват взаимозаменяемост; • В повечето случаи са разположени в различни локални мрежи • Връзките между тях невинаги са надеждни • Имат различни собственици
 19. Облачни технологии 05
 20. Облачни (Cloud) технологии са предлагане на услуги през интернет или други мрежи чрез система от хардуерни устройства, които се управляват чрез специален софтуер. Потребителите на облачните технологии могат да използват няколко модела на доставка на услугите: • Софтуер като услуга – плаща се за използване на определен софтуерен продукт; • Инфраструктура като услуга – наема се определен обем на изчислителните ресурси – процесор, оперативна памет, мрежови компоненти и др.; • Платформа като услуга – наемат се както инфраструктура, така и софтуер
 21. Според потребителите на облачна инфраструктура можем да различим: • Частен облак – инфраструктурата се притежава или се наема от една организация и се използва само от нея; • Общностен облак – Инфраструктурата се споделя от няколко организации, които имат сходни цели и идеи; • Публичен облак – Инфраструктурата се притежава от една организация, която продава или предоставя безплатно услуги на други потребители; • Хибриден облак – Инфраструктурата е комбинация на два или повече облака, които се разграничават, независимо че ползват обща технология Разлики между облачните технологии и грид ттехнологиите: • Грид технологиите се използват за изпълнение на точно определени задачи, изискващи голям ресурс и определено време; • Облачните технологии изпълняват заявките на голям брой потребите за дълъг период от време; • Грид технологиите използват общи ресурси, които са собственост на организациите, включени в конкретен проект; • Ресурсите при облачните технологии са притежание на една организация и могат да се използват от други организации и потребители, най-често след наемане
 22. Благодаря за вниманието ! TECHNOLOGY INVESTMENTS Изготвила: Биляна Кралчева, №3, 9“д“ клас
Advertisement