Advertisement

Docker 101

Networking engineer, Cloud solution architect
May. 31, 2019
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Advertisement
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Docker 101
Upcoming SlideShare
Giới thiệu docker và ứng dụng trong ci-cdGiới thiệu docker và ứng dụng trong ci-cd
Loading in ... 3
1 of 70
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Recently uploaded(20)

Docker 101

 1.   Seminar Document  Quản trị Mạng    Nhóm 4       
 2. Nhóm 4: Docker    List of Authors  Nguyễn Huy Hùng  Junior Security engineer; Student at University  of Engineering and Technology - VNU.  Email: ​lemaitramanh1@gmail.com  Đào Ngọc Lâm  Cloud solution architect at OSAM.io; Student at  University of Engineering and Technology -  VNU.  Email: ​lamdn98@gmail.com  LinkedIn: ​www.linkedin.com/in/lamdn98  Nguyễn Thị Thúy Nga  Freelancer; Student at University of Engineering  and Technology - VNU.  Email:​nguyennga10198@gmail.com  Nguyễn Tân Sơn  Developer at Konoha Education; Student at  University of Engineering and Technology -  VNU.  Email: ​tansonhn@gmail.com  LinkedIn: ​www.linkedin.com/in/tansonhn  Phan Văn Thắng  Freelancer; Student at University of Engineering  and Technology - VNU.  Email: ​thang140398@gmail.com  Đinh Bá Trung  Developer at SotaTek; Student at University of  Engineering and Technology - VNU.  Email: ​batrungdinh33@gmail.com  LinkedIn: ​www.linkedin.com/in/tonyvu5588      1 
 3. Nhóm 4: Docker      Abstract  Docker là nền tảng mã nguồn mở hữu ích giúp cho việc phát triển và quản                                trị dễ dàng hơn. Sử dụng Docker cho phép các ứng dụng được đóng gói,                              phân phối cùng các tài nguyên cần thiết trong định dạng chuẩn là                          container, phù hợp mới nền tảng điện toán đám mây. Chi phí vận hành,                            quản trị khi sử dụng Docker được giảm đi đáng kể so sánh với việc sử                                dụng các hệ thống truyền thống.  Trong tài liệu này, chúng tôi sẽ giải thích các khái niệm cơ bản về Docker                                và tầm quan trọng của Docker. Giới thiệu một số công cụ hỗ trợ quản lý                                docker nổi bật, trong đó có cả các công cụ được coi là mạnh nhất hiện nay                                  như Docker Swarm hay Kubernetes.   Chúng tôi còn tiếp tục hoàn thiện và phát triển tài liệu này trong tương lai.   Tài liệu trình bày kèm theo (slideshow):  https://www.slideshare.net/ssuser9b325a/docker-101-144718472  Tài liệu phần demo:  https://gitlab.com/tramanh/docker101/      2 
 4. Nhóm 4: Docker    Specifications  Containerization  Công nghệ container  Flask Framework  Flask là một web frameworks, được xây dựng                bằng Python, cho phép bạn xây dựng các ứng                  dụng web từ đơn giản tới phức tạp.  Horizontal Scale/  Scale out  Tăng/giảm theo chiều ngang bằng cách tăng số                lượng máy  Redis  Hệ thống lưu trữ key-value với rất nhiều tính                  năng và được sử dụng rộng rãi  Systemd  Thành phần quản lý hệ thống, d tức là daemon  Upstart  Một phần mềm được thiết kế với tính linh động                    cao. Chúng giúp tự động khởi động các chương                  trình bị tắt đi một cách liên tục  Vertical Scale/  Scale up  Tăng/giảm theo chiều dọc bằng cách tăng tài                nguyên (RAM, CPU) cho máy  Virtualization  Công nghệ ảo hóa  Workload  Khối lượng công việc mà một người (máy móc)                  cần phải làm trong một khoảng thời gian nhất                  định  Abbreviations  CD  Continuous Delivery  CI  Continuous Integration  CLI  Command Line Interface   CNM  Container Networking Model  IPAM  IP Address Management  NND  Network Native Driver  OS  Operating System  RAID  Redundant Array of Independent Disks  SAN  Storage Area Network      3 
 5. Nhóm 4: Docker    Content  List of Authors 1  Abstract 2  Specifications 3  Abbreviations 3  PART I: INTRODUCTION 8  1. Virtualization 8  1.1. What is Virtualization? 8  1.2. Docker vs Hypervisor 9  1.2.1. Hypervisors 9  1.2.2. Docker 10  2. Container 10  2.1. What is Container? 10  2.2. Containers vs Package Managers 11  2.3. Containers vs Configuration Management? 12  3. Docker 13  3.1. What is Docker? 13  3.1.1. From the beginning to Docker 13  3.2. Docker’s Characteristics 15  3.3. Relevant Concepts 16  3.3.1. Docker Container 16  3.3.2. Docker images 16  3.3.3. Dockerfile 17  3.3.4. Docker Compose 17  3.3.5. Docker Hub 17  3.3.6. Docker Engine 18  3.3.7. Docker Machine 18  3.4. Why Docker? 18  3.4.1. Increased Portability 18  3.4.2. Improve Scalability 19  3.4.2.1. Vertical scaling (Scale up) 19  3.4.2.2. Horizontal scaling (Scale out) 20  3.4.3. Simple and fast deployment 20  3.4.4. Enhance Productivity 22  4 
 6. Nhóm 4: Docker    3.4.5. Improve Security 22  3.5. When Docker? 23  4.1. Development 23  4.2. Operation 24  4.2.1. Stateless Application 24  4.2.1.1. Automated workflow 24  4.2.1.2. Microservices 25  4.2.1.3. Hybrid 27  4.2.2. Stateful Application 27  PART II: CONTAINER NETWORKING 28  1. Challenge 28  2. Container Networking Model 28  2.1. Overview 28  2.2. Sandbox 29  2.3. Endpoint 30  2.4. CNM Driver Interfaces 30  2.4.1. Native network driver 31  2.4.1.1 Host 31  2.4.1.2 Bridge 31  2.4.1.3 Overlay 31  2.4.1.4 MACVLAN 32  2.4.1.5 None (Isolated) 32  2.4.2. Remote network driver 33  2.4.2.1. Docker remote network driver 33  2.4.2.2. Docker Remote IPAM Drivers 33  2.4.3. IP address management (IPAM) 34  3. Container Management Tools 34  3.1. Docker Compose 34  3.1.1. Overview 34  3.1.2. Get started 35  3.1.2.1. Setup 35  3.1.2.2. Create a Dockerfile 36  3.1.2.3. Define services in a Compose file 36  3.1.2.4. Build and run your app with Compose 37  3.1.2.5. Update the application 37  5 
 7. Nhóm 4: Docker    3.1.2.6. Experiment with some other commands 37  3.2. Docker Swarm 38  3.2.1. Overview 38  3.2.2. Swarm Architecture 38  3.3. Kubernetes 42  3.3.1. Overview 42  3.3.1.1. What is Kubernetes? 42  3.3.1.2. Who is using Kubernetes? 42  3.3.1.3. Kubernetes distributions 42  3.3.2. Kubernetes Architecture 43  3.3.2.1. Kubernetes Master (Control Plane) 43  3.3.2.2. Kubernetes Node (Minion) 43  3.3.2.3. Important concepts in Kubernetes 44  PART III: DEMO SCENARIO 48  1. From Dockerfile 48  1.1. Install & Start Docker 48  1.2. Demo 49  2. To Docker-Compose 50  2.1. Install docker-compose 50  2.2. Demo 50  2.3. Introduce Play with Docker 52  3. Docker Swarm 53  3.1. Scenario 53  3.2. Building backend 54  3.2.1. Install Gitlab 55  3.2.2. Create Docker Hub Account 56  3.2.3. Configure Gitlab Runner 56  3.2.4. Configure Docker Swarm 58  3.3. CI/CD flow 59  3.3.1. Repository's CI/CD settings 59  3.3.2. Testing 60  PART IV: APPENDIXES 64  1. Docker History 64  2. CI/CD 65  2.1. CI 65  6 
 8. Nhóm 4: Docker    2.2. CD 66  3. Who uses Docker? 66  REFERENCE 68  Paper and Documentation 68  Link and Website 69      7 
 9. Nhóm 4: Docker    PART I: INTRODUCTION  1. Virtualization   1.1. What is Virtualization?  Ngày nay áo hóa đã trở thành xu hướng chung của rất nhiều doanh nghiệp,                              đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trên thế giới. Virtualization giúp họ tiết                            kiệm chi phí hiệu quả với khả năng tận dụng tối đa năng suất của các thiết                                  bị phần cứng. Ngoài ra vIệc áp dụng công nghệ ảo hóa máy chủ còn họ giúp                                  tiết kiệm không gian sử dụng, nguồn điện và giải pháp tỏa nhiệt trong trung                              tâm dữ liệu, giảm thời gian thiết lập máy chủ, kiểm tra phần mềm trước khi                                đưa vào hoạt động.    Hình 1.1. Hypervisor architecture.  Ảo hóa là việc chia phần cứng vật lý thành nhiều phần cứng ảo. Vì vậy, có thể                                    nói ảo hóa là việc chia một máy vật lý thành nhiều máy con ảo.   Công nghệ ảo hóa thực hiện ảo hóa trên máy tính, bao gồm các kỹ thuật và                                  quy trình thực hiện ảo hóa. Các kỹ thuật và quy trình này để tạo ra một tầng                                    trung gian giữa hệ thống phần cứng máy tính và phần mềm chạy trên nó. Ý                                8 
 10. Nhóm 4: Docker    tưởng ban đầu của công nghệ ảo hóa là từ một máy vật lý đơn lẻ có thể tạo                                      thành nhiều máy ảo độc lập. Nó cho phép tạo nhiều máy ảo trên một máy                                chủ vật lý, mỗi một máy ảo cũng được cấp phát tài nguyên phần cứng như                                máy thật gồm có RAM, CPU, Card mạng, ổ cứng, các tài nguyên khác và hệ                                điều hành riêng. Khi chạy ứng dụng, người sử dụng chỉ chú ý tới khái niệm                                logic về tài nguyên máy tính hơn là khái niệm vật lí về tài nguyên máy tính.  Hệ thống máy chủ được thiết kế để chạy một hệ điều hành và một ứng                                dụng sẽ không khai thác triệt để hiệu năng của hầu hết các máy chủ rất lớn.                                  Vì thế sự ra đời của ảo hóa cho phép ta vận hành nhiều máy chủ ảo trên                                    cùng một máy chủ vật lý, dùng chung các tài nguyên của một máy chủ vật                                lý qua nhiều môi trường khác nhau. Các máy chủ ảo khác nhau có thể vận                                hành nhiều hệ điều hành và ứng dụng khác nhau trên cùng một máy chủ                              vật lý.   Các công nghệ hỗ trợ ảo hóa bao gồm: cân bằng tải, cân bằng tải mạng, cân                                  bằng clustering, công nghệ RAID, công nghệ lưu trữ mạng SAN. Các kiểu ảo                            hóa cơ bản bao gồm: ảo hóa hệ thống mạng, ảo hóa hệ thống lưu trữ, ảo hóa                                    ứng dụng, ảo hóa hệ thống máy chủ.  Trong các công nghệ ảo hóa ứng dụng, Docker là một dự án mã nguồn mở                                phát hành theo giấy phép Apache và được đánh giá là tương lai của ảo hoá                                ứng dụng.  Docker đưa ra một giải pháp mới cho vấn đề ảo hóa, thay vì tạo ra các máy                                    ảo con chạy độc lập kiểu hypervisors (tạo phần cứng ảo và cài đặt hệ điều                                hành lên đó), các ứng dụng sẽ được đóng gói lại thành các Container riêng                              lẻ. Các Container này chạy chung trên nhân hệ điều hành qua LXC (Linux                            Containers), chia sẻ chung tài nguyên của máy mẹ, do đó, hoạt động nhẹ và                              nhanh hơn các máy ảo dạng hypervisors.  1.2. Docker vs Hypervisor  1.2.1. Hypervisors  Hypervisor – Phần mềm giám sát máy ảo: Là một chương trình phần mềm                            quản lý một hoặc nhiều máy ảo (VM). Nó được sử dụng để tạo, startup, dừng                                và reset lại các máy ảo. Các hypervisor cho phép mỗi VM hoặc “guest” truy                              cập vào lớp tài nguyên phần cứng vật lý bên dưới, chẳng hạn như CPU, RAM                                và lưu trữ. Nó cũng có thể giới hạn số lượng tài nguyên hệ thống mà mỗi                                  máy ảo có thể sử dụng để đảm bảo cho nhiều máy ảo cùng sử dụng đồng                                  thời trên một hệ thống.  Đối với Virtual Machine (Hypervisors) thì cần thêm một Guest OS cho nên sẽ                            tốn tài nguyên hơn và làm chậm máy thật khi sử dụng. Thời gian khởi động                                9 
 11. Nhóm 4: Docker    trung bình là 20s có thể lên đến hàng phút, thay đổi phụ thuộc vào tốc độ                                  của ổ đĩa.    Hình 1.2. Hypervisor-based vs Container.  1.2.2. Docker  Khác với Hypervisor, Docker dùng chung kernel, chạy độc lập trên Host                        Operating System và có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào cũng như                              cloud. Khởi động và làm cho ứng dụng sẵn sàng chạy trong 500ms, mang lại                              tính khả thi cao cho những dự án cần sự mở rộng nhanh.  Hypervisor  Docker  Ảo hóa phần cứng trở lên  Nặng, start (boot) chậm  Real-time provisioning & scalability  Limited performance  Fully isolated  Sử dụng resources lãng phí  Ảo hóa OS trở lên  Nhẹ, start nhanh  Slow provisioning  Native performance  Process-level isolation  Sử dụng resources hiệu quả hơn  2. Container  2.1. What is Container?  Các phần mềm, chương trình sẽ được Container Engine ( là một công cụ ảo                              hóa tinh gọn được cài đặt trên host OS) đóng gói thành các container.  Vậy thì Container là gì? Nó là một giải pháp để chuyển giao phần mềm một                                cách đáng tin cậy giữa các môi trường máy tính khác nhau bằng cách tạo ra                                một môi trường chứa mọi thứ mà phần mềm cần để có thể chạy được mà                                10 
 12. Nhóm 4: Docker    không bị các yếu tố liên quan đến môi trường hệ thống làm ảnh hưởng tới                                cũng như không làm ảnh hưởng tới các phần còn lại của hệ thống.  Một số đặc điểm của Container:  ● Containers chia sẻ kernel của host ​(dùng chung host OS).  ● Containers sử dụng kernel để nhóm các tiến trình khi kiểm soát tài                          nguyên.  ● Containers hoàn toàn cô lập thông qua các namespaces giúp tránh                      ảnh hưởng đến các môi trường khác.  ● Containers nhanh, nhẹ như Virtual Machines nhưng không phải là                    Virtual Machines!  Các thành phần của một Container ecosystem bao gồm:  ● Runtime  ● Image distribution  ● Tooling  2.2. Containers vs Package Managers  VÌ sao Container khác với package management?  VIệc đóng gói vào một image cũng gần giống như RPM nhưng lại khác với                              distributions - software của Linux (thường ít khi được đóng gói chính xác).  Sự cải tiến của Docker nằm ở chỗ nó quản lý các package dễ dàng hơn.                                Thông thường thì Package managers hay gặp lỗi do việc không đồng nhất                          các phiên bản khi chia sẻ thư viện dẫn tới các sự cố liên quan. Tuy nhiên việc                                    đóng gói các thư viện được chia sẻ ấy vào một image sẽ giúp giải quyết vấn                                  đề trên.  Ở đây, chúng ta không ảo hoá cả phần cứng và hệ điều hành "như thật" nữa                                  mà chỉ ảo hóa môi trường. Các service trong Container vẫn chạy chung hệ                            điều hành chủ ở phía dưới, chung Kernel nhưng môi trường chạy của các                            service thì luôn được đảm bảo hoàn toàn độc lập với nhau như sơ đồ biểu                                diễn dưới đây:  11 
 13. Nhóm 4: Docker      Hình 1.3. Container architecture.  ● Tham khảo: ​Shipping Manifests, Bill of Lading and Docker Metadata and Containers -                          Video​. [2.1]  2.3. Containers vs Configuration Management?  Những tiện ích của Configuration Management (Quản lý Cấu hình) cung cấp                        khả năng lưu trữ hạ tầng như code. Những công cụ CM phổ biến bao gồm:   ● Puppet​ (Ruby)  ● Chef​ (Ruby)  ● Ansible​ (Python)  ● SALT​ (Python)  ● Terraform​ (Golang)  Một số công cụ trên thường tạo ra môi trường không giống một package                            được phân phát độc lập và chạy một cách chính xác trên mọi môi trường (vì                                môi trường có thể khác nhau khi phân phát trên Linux [Ubuntu/redhat/..],                        scale [local laptop / server cluster/ …], …). Tuy nhiên ví dụ như trong Docker                              chúng ta vẫn có thể tận dụng đến công cụ trên để khởi động Docker                              infrastructure và để cho lớp Container Runtime hỗ trợ tầng ứng dụng khi nó                            sẵn sàng.  12 
 14. Nhóm 4: Docker    3. Docker  3.1. What is Docker?  Docker là một open platform cung cấp cho người sử dụng những công cụ và                              service để người sử dụng có thể đóng gói và chạy chương trình của mình                              trên các môi trường khác nhau một cách nhanh nhất. Ban đầu Docker được                            viết bằng Python sau đó chuyển sang Go-lang. Docker hỗ trợ nhiều nền tảng                            hệ điều hành khác nhau bao gồm Linux, Windows và cả Mac. Ngoài ra,                            Docker còn hỗ trợ nhiều dịch vụ điện toán đám mây nổi tiếng như Microsoft                              Azure hay Amazon Web Services.  3.1.1. From the beginning to Docker  Ngày xưa, mô hình máy chủ thường là 1 máy chủ vật lý, 1 hệ điều hành (OS), 1                                      application. Tuy nhiên khi ứng dụng phát triển lên, mô hình này nảy sinh ra                              nhiều vấn đề như lãng phí tài nguyên (mặc dù cấu hình máy khỏe, ổ cứng                                dung lượng lớn, nhưng hệ thống lại không tận dụng được hết lợi thế này).                              Vấn đề tiếp theo là khó khăn trong việc mở rộng hệ thống (muốn mở rộng                                phải thuê thêm server, cấu hình, cân bằng tải…).    Hình 1.4.  Lúc này, công nghệ ảo hóa (virtualization) ra đời.    Hình 1.5.  13 
 15. Nhóm 4: Docker    Với công nghệ ảo hóa, trên cùng 1 máy chủ vật lý, có thể tạo ra nhiều OS, tức                                      là sẽ chạy được nhiều application. Vì vậy tài nguyên của máy được tận dụng                              tốt hơn. Tuy nhiên, việc ảo hóa này cũng lại nảy sinh vấn đề mới:   ● Ngốn tài nguyên. Bởi vì khi chạy 1 máy ảo, nó sẽ luôn chiếm 1 phần tài                                  nguyên cố định. (Giả sử như máy chủ có 512GB SSD, 16GB RAM, nếu                            tạo ra 4 máy ảo Linux, mỗi máy cấp 64GB SSD và 2GB RAM, như vậy,                                sẽ mất 256GB SSD để chứa 4 máy ảo, và khi chạy cùng 4 máy ảo lên                                  cùng lúc, chúng sẽ chiếm 8GB RAM. Mặc dù nếu chỉ chạy lên và                            không sử dụng thì nó vẫn chiếm từng đó).   ● Tốn thời gian thực thi. Thời gian khởi động, shutdown của các máy ảo                            sẽ lâu, thường là hàng phút.  ● Cồng kềnh. Việc phải chịu tải cho cả 1 nhóm máy ảo như vậy thì server                                không thế chạy hết hiệu suất được.  Bước tiến hóa tiếp theo, người ta phát minh ra Containerization.    Hình 1.6.  Với công nghệ này, trên một máy chủ ta sẽ sinh ra được nhiều máy con                                giống với ảo hóa. Tuy nhiên điều đặc biệt là các máy con (Guess OS) này đều                                  dùng chung phần nhân của máy mẹ (host OS) và chia sẻ với nhau tài nguyên                                của máy mẹ (RAM chẳng hạn). Như vậy việc tận dụng tài nguyên sẽ được tối                                ưu hơn.  Ngoài ra, việc sử dụng hệ thống file cắt lớp (layer file system) sẽ khiến việc tối                                  ưu tài nguyên đạt hiệu quả cao hơn. Cụ thể, mỗi máy con (container) mới sẽ                                được xây dựng dựa trên 1 file ảnh (image) dạng chỉ đọc (read-only). Trong                            mỗi máy con sẽ có thêm 1 lớp có thể ghi được (writable-layer), các thay đổi                                trong máy con sẽ được ghi lên đây. Như vậy, từ 1 image ban đầu, ta có thể tạo                                      nhiều máy con mà chỉ tốn rất ít dung lượng ổ đĩa.  14 
 16. Nhóm 4: Docker    Điểm khác biệt chính là các containers sử dụng chung kernel với Host OS                            nên các thao tác bật, tắt rất nhẹ nhàng, nhanh chóng. Vì thế Docker nhanh,                              nhẹ và có thể chia sẻ dễ dàng qua DockerHub.  3.2. Docker’s Characteristics  Docker hiện tại là ecosystem duy nhất cung cấp đầy đủ các package:  ● Quản lý image (Image management)  ● Độc lập tài nguyên (Resource Isolation)  ● Độc lập hệ thống tập tin (File System Isolation)  ● Độc lập mạng (Network Isolation)  ● Quản lý các chỉnh sửa (Change Management)  ● Chia sẻ (Sharing)  ● Quản lý tiến trình (Process Management)  ● Khám phá dịch vụ (Service Discovery) (DNS since 1.10)  Docker phát huy những giá trị tiềm năng mới bằng cách cho cho phép                            chúng ta tự do xây dựng, quản lý và bảo mật các ứng dụng quan trọng trong                                  công việc mà không phải lo những hạn chế về công nghệ.  Đồng nhất  ______________________________________________  ● Khi nhiều người cùng phát triển trong cùng một dự án sẽ không bị sự                              sai khác về mặt môi trường.  Đóng gói  ______________________________________________  ● Có thể ẩn môi trường bao gồm cả app vào trong một gói được gọi là                                container.  ● Có thể test được các container.  ● Việc bỏ hay tạo lại container rất dễ dàng.  Linh động (nhất quán)  ______________________________________________  ● Có thể test container được dùng để phát triển bằng CI.  ● Có thể deploy container đã được test bằng CI lên server.  ● Có thể scale container đã được deploy.  Tốn ít tài nguyên  ______________________________________________  ● Do các kernel OS có thể chia sẻ tài nguyên cho nhau, nên bớt đi được                                khá nhiều tài nguyên không cần thiết.  15 
 17. Nhóm 4: Docker    Tóm lại, Docker cung cấp cho người dùng một nền tảng cơ bản để giúp                              người dùng có thể dễ dàng xây dựng được các hệ thống phân tán trên nền                                tảng container. Song song với việc đó, Docker cũng cung cấp cho chúng ta                            một hệ sinh thái hoàn chỉnh từ việc quản lý Docker Image cho cả tới việc                                quản lý runtime của các container trên các hệ thống máy chủ phức tạp.  Docker đã được chấp nhận và sử dụng ngày càng rộng rãi. Nhiều công ty tập                                đoàn lớn (đặc biệt là Google) đã triển khai trên hầu hết các dịch vụ của họ. Vì                                    thế sẽ không có gì bất ngờ khi cho rằng Container sẽ là tương lai của công                                  nghệ "ảo hoá", dần thay thế giải pháp ảo hoá truyền thống.  3.3. Relevant Concepts  3.3.1. Docker Container  Mỗi một Docker Container được tạo ra từ một Docker image. Các thao tác                            với một container: create, start, stop, move or delete container dựa trên                        Docker API hoặc Docker CLI.  Chúng ta có thể tự tạo một Container từ các template có sẵn, cài đặt môi                                trường, service, sau đó lưu trạng thái Container lại như là một "image" và                            triển khai image này đến bất kỳ chỗ nào chúng ta mong muốn. Docker cho                              phép chúng ta có thể lưu Container lại trên Cloud cực kỳ thuận tiện.  Là ảo hoá nhưng Container lại rất nhẹ. Hệ điều hành chủ quản lý các                              Container bằng Systemd hoặc Upstart. Do vậy, các Container ở đây như là                          một process của hệ thống. Chỉ mất vài giây để start, stop hay restart một                              Container, và khi các container ở trạng thái Idle (chờ) chúng gần như không                            tiêu tốn tài nguyên CPU. Với một máy tính cấu hình thông thường, nếu chạy                              máy ảo truyền thống chúng ta chỉ chạy được khoảng vài cái là cùng. Tuy                              nhiên nếu chạy bằng Container chúng ta có thể chạy vài chục thậm chí đến                              cả vài trăm cái.  3.3.2. Docker images  Là một “read-only template” để tạo ra Docker container. Nó giống như tập                          hợp của các thư viện hệ thống, công cụ, các file và những phụ thuộc khác,                                được đóng gói lại vào một Docker image như một môi trường phát triển. Ví                              dụ, một image chứa hệ điều hành Ubuntu đã cài đặt sẵn Apache và ứng                              dụng web.    ● Từ các image này, bạn sẽ dùng nó để tạo ra các container nhờ Docker                              engine, các image là dạng file-chỉ-đọc (read only file).  ● Ta có thể tự tạo image cho riêng mình dựa trên chỉ dẫn của                            Dockerfile.  ● Một image có thể được tạo từ nhiều image khác.  16 
 18. Nhóm 4: Docker    3.3.3. Dockerfile  Là file chứa các đặc tả về môi trường thực thi phần mềm, hay nói cách khác                                  đó là một file chứa tập hợp các lệnh để Docker có thể đọc và thực hiện để                                    đóng gói một image theo yêu cầu người dùng.    Hình 1.7.  3.3.4. Docker Compose  Compose là công cụ giúp định nghĩa và khởi chạy multi-container Docker                        applications. Trong Compose, chúng ta sử dụng Compose file để cấu hình                        applications’ services. Chỉ với một câu lệnh, ta có thể dễ dàng tạo và khởi                              động toàn bộ các services phục vụ cho việc chạy ứng dụng.  Việc sử dụng Docker Compose được tóm lược trong 3 bước cơ bản sau:  ● Khai báo môi trường ứng dụng với Dockerfile.  ● Khai báo các services cần thiết để chạy ứng dụng trong                      docker-compose.yml.  ● Run docker-compose up và Compose sẽ khởi động và chạy ứng dụng.  3.3.5. Docker Hub  Là dịch vụ cloud để chia sẻ ứng dụng và tự động hóa chuỗi các công việc                                  liên tục, có thể thao tác pull/push với các images. Docker Hub cũng giống                            như Github cho phép bạn download các Docker Images khác đã được build                          từ cộng đồng (public) hoặc nhà phát hành ứng dụng. Bạn cũng có thể đăng                              ký tài khoản Docker Hub cá nhân và upload file Docker Image đã build của                              bạn lên Docker Hub để lưu trữ (giống như quản lý image như upload code                              lên Github repository)  Docker Hub còn có khả năng giúp bạn kết nối tới code repository, build                            image của bạn và chạy thử nghiệm image đó, lưu trữ các push image,…                            Docker Hub còn có thể quản lý tập trung Container Image, phân phối, quản                            lý sự thay đổi Image, workflow tự động hoá thông qua các pipeline CI/CD, …  17 
 19. Nhóm 4: Docker    3.3.6. Docker Engine  Là ứng dụng client-server với các thành phần chính:  ● Một máy chủ là một loại chương trình dài, chạy được gọi là quá trình                              daemon (lệnh docker).  ● API REST chỉ định các giao diện mà các chương trình có thể sử dụng                              để nói chuyện với daemon và hướng dẫn nó làm gì.  ● Giao diện dòng lệnh CLI ( docker command line )  ● CLI sử dụng API của Docker REST để điều khiển hoặc tương tác với                            daemon Docker thông qua kịch bản hoặc các lệnh CLI trực tiếp. Nhiều                          ứng dụng Docker khác sử dụng API cơ bản và CLI.    Hình 1.8.  3.3.7. Docker Machine  Là một provisioning tool để tiếp cận Docker. Machine tạo Docker Engine                        trên máy của bạn hoặc trên bất cứ dịch vụ cloud phổ biến nào (như AWS,                                Azure, Google Cloud, Softlayer) hoặc trên hệ thống data center (như VMware,                        OpenStack). Docker Machine sẽ tạo các máy ảo và cài Docker Engine lên                          chúng và cuối cùng nó sẽ cấu hình Docker Client để giao tiếp với Docker                              Engine một cách bảo mật.  3.4. Why Docker?  3.4.1. Increased Portability  Một trong những lợi ích chính trong việc sử dụng Docker và công nghệ                            Container là tính di động của chúng.  Tính di động ở đây được hiểu theo nghĩa: Docker có thể chạy trên nhiều môi                                trường khác nhau: linux, windows hay mac OS.  18 
 20. Nhóm 4: Docker    Do mỗi container là một môi trường riêng biệt và độc lập với hệ điều hành                                trên host hay server, chỉ cần cài đặt trên nó Docker Engine, mọi máy đều có                                thể pull về và chạy các container được build từ một image duy nhất.  Bạn sẽ không cần quá bận tâm đến hệ điều hành chạy trên server nữa, dù là                                  Windows hay các phiên bản Linux. Thay vào đó, sẽ có nhiều thời gian để                              chuẩn bị cho các phần khác, phần nào giúp tăng hiệu quả công việc.  Để dễ hiểu hơn, hãy tưởng tượng đến các container trong thực tế. Các                            container có thể được trở bởi bất kỳ con tàu nào, bởi bất kỳ nhà cung cấp vận                                    tải nào, hoặc thậm chí được chở bằng một chiếc xe tải. Dẫu vậy, hàng hóa                                được chứa bên trong container đó không đổi và hoàn toàn độc lập với                            phương tiện trở nó.  Hướng dẫn cài đặt Docker:  ● Linux: ​https://runnable.com/docker/install-docker-on-linux​.  ● Windows: ​https://docs.docker.com/docker-for-windows/install​.  3.4.2. Improve Scalability  Khi nhắc đến khả năng scale, chúng ta đề cập tới cả khả năng tăng và giảm                                  nguồn lực (compute resource) một cách hợp lý, linh hoạt và có kiểm soát.  Cụ thể hơn, các nguồn lực được nhắc đến ở đây chính là các container.                              Chúng cần phải được sử dụng một cách hợp lý sao cho vừa đảm bảo phục                                vụ người dùng, vừa tối ưu việc sử dụng tài nguyên từ hệ thống.  Với công nghệ Containerization, Các container có thể scale theo 2 cách:  ● Vertical (hay còn gọi là scale up hay scale theo chiều dọc).  ● Horizontal (hay còn gọi là scale out hay scale theo chiều ngang).  3.4.2.1. Vertical scaling (Scale up)  Vertical scale hay scale up là kĩ thuật tăng trực tiếp sức mạnh tính toán                              (compute) cho từng máy (machine). Ví dụ điển hình và việc tăng dung lượng                            RAM, tăng CPU,... cho máy chủ.    Hình 1.9.​ Vertical scaling.  19 
 21. Nhóm 4: Docker    Tuy nhiên, với kỹ thuật này, luôn có giới hạn nhất định về phần cứng. Tuy có                                  thể mua thêm RAM, thay CPU tốt hơn, nhưng đến một giới hạn nào đó, RAM                                sẽ đạt đến giới hạn tối đa, và CPU hay các tài nguyên khác cũng vậy. Hơn                                  nữa, kĩ thuật này có thể khiến người quản lý thao tác thủ công và khó để                                  đánh giá được khi nào cần tăng/giảm với các hệ thống có lượng người dùng                              không ổn định trong thời gian ngắn. Chính vì vậy mà Scale up không thể                              đảm bảo vận hành cho một hệ thống lớn được.  3.4.2.2. Horizontal scaling (Scale out)  Để scale vượt ra khỏi giới hạn vật lý, người ta sử dụng kỹ thuật Horizontal                                scale.  Đây là kỹ thuật cho phép tăng sức mạnh tính toán (compute) bằng các tăng                              thêm các container hoặc tăng thêm nhiều máy chủ chạy song song. Nếu                          lượng người dùng tăng đột biến hoặc không ổn định trong thời gian ngắn,                            hệ thống sẵn sàng tự động chạy thêm container và máy chủ phục vụ (nếu                              cần thiết) để đáp ứng nhu cầu xử lý nhanh nhất có thể.    Hình 1.10.​ Horizontal scaling.  Ưu điểm của kỹ thuật này là hệ thống có thể mở rộng vô hạn, có thể tự động                                      triển khai nhanh chóng. Tuy nhiên, để áp dụng được mô hình horizontal                          scale, ứng dụng hệ thống cần phải là ứng dụng stateless do mỗi máy chủ                              phục vụ dù có cùng chức năng nhưng vẫn độc lập với nhau và không phân                                biệt giữa các người dùng với nhau.  ● Xem thêm: ​PART I/ When Docker/ Operation​.  3.4.3. Simple and fast deployment  Với Docker, có thể khởi chạy hoặc xóa một hay nhiều container chỉ với một                              vài câu lệnh run đơn giản.  Với một container container, chỉ cần chạy một lệnh:  1. docker run [OPTIONS] IMAGE [COMMAND] [ARG...] 20 
 22. Nhóm 4: Docker    Ví dụ: để chạy một container từ image có tên hello-world và lắng nghe ở port                                80:  1. docker run -t -i -p 80:80 hello-world ● Xem thêm: ​Docker run​. [2.2]  Với hệ thống nhiều container, có thể dựa trên phương thức deploy của                          Docker management tools để triển khai nhanh chóng một số lượng                      container được định nghĩa trước.  Lấy ví dụ với Kubernetes, chỉ cần xác định các thông số trong file định dạng                                .yaml, sau đó chạy lệnh apply vào hệ thống. Hệ thống sẽ tự động phát hiện                                thay đổi và tạo mới hoặc cập nhật dựa trên tên file và thông số chứa trong                                  nó.    Hình 1.11.  Trên đây là file deploy có tên nginx-deployment .yaml. Trong đó có chứa các                            thông số cụ thể giúp cho việc deploy được dễ dàng. Khi khởi chạy, người                              dùng chỉ cần chạy câu lệnh duy nhất, sau đó hệ thống sẽ apply và triển khai:  1. kubectl apply -f nginx-deployment.yaml Trong trường hợp update hệ thống, chỉ cần chỉnh sửa thông số trong file cài                              đặt được lưu trong máy và chạy lại câu lệnh trên, hoặc có thể truy cập và sửa                                    trực tiếp trên hệ thống của kubernetes bằng câu lệnh:  1. kubectl edit deployment.v1.apps/nginx-deployment Ngoài ra, còn một số câu lệnh khác cho phép trực tiếp sửa thông số deploy.  ● Xem thêm: ​APPENDIXES/kubernetes​.  21 
 23. Nhóm 4: Docker    3.4.4. Enhance Productivity  Khi triển khai một ứng dụng, có 3 môi trường triển khai riêng biệt, đó là môi                                  trường Dev/Test, Staging và Production. Để đảm bảo được ứng dụng chạy                        chính xác, cần phải cài đặt cả 3 môi trường trên sao cho giống nhau nhất có                                  thể. Tuy nhiên, xây dựng và triển khai một ứng dụng luôn có 2 phần:                              Development và Operation. Phần development là phần thiết kế, xây dựng                      ứng dụng và kiểm thử, đa số được chạy ngay trên máy của các developer.                              Trong khi đó, ứng dụng hoàn thiện cần được triển khai tới giai đoạn                            operation hay deploy lên server.  Việc cài đặt môi trường cho một ứng dụng trên server sẽ mất thêm thời gian                                và có thể gặp nhiều khó khăn do việc tổng hợp những thư viện cần thiết (do                                  mỗi developer không làm cả ứng dụng mà chia ra nhiều phần, mỗi người                            làm một số phần, mỗi phần lại cần các phiên bản thư viện tương ứng).  Với công nghệ docker, chỉ cần dùng một image duy nhất cho cả hai quá                              trình development và operation. Khi cần sử dụng thêm thư viện, chỉ cần cài                            thêm thư viện đó vào image mới dựa trên image đã có và push lên                              repository. Như vậy, vấn đề về cài đặt môi trường đã được giải quyết.  Hơn nữa, khi sử dụng Docker, có thể dựng hệ thống CI/CD (Continuous                          Integration/ Continuous Delivery) giúp cho việc deploy nhanh hơn và hoàn                      toàn tự động. Bản chất của hệ thống này là sử dụng một container build                              toàn bộ source code của ứng dụng và đóng gói nó, sau đó deploy lên server.                                Trong quá trình deploy, nếu có lỗi sẽ thực hiện bước rollback về phiên bản                              cũ. Thông thường, một hệ thống CI/CD triển khai một ứng dụng lên server                            trong chưa đầy 2 phút tùy theo độ lớn của ứng dụng.  ● Xem thêm ​CI, CD và... DevOps​.[2.3]  ● Xem thêm ​APPENDIXES/CICD​.  3.4.5. Improve Security  Khi sử dụng Docker, mỗi nhóm container chỉ thực hiện một công việc duy                            nhất, vì vậy hệ thống được phân lớp rất rõ ràng. Mỗi một lớp kèm theo nó là                                    các cài đặt nhằm tăng tính bảo mật.  22 
 24. Nhóm 4: Docker      Hình 1.12.​ Mô ta một ứng dụng multi-tier application.  Giả sử, với một hệ thống có cấu trúc 4 tầng như hình trên, với các nhóm                                  container với chức năng rõ ràng, để tăng tính bảo mật, người ta thường cài                              đặt các tầng phía sau chỉ lắng nghe và nhận request từ tầng ngay trước nó.                                Ví dụ, với tầng Database, tầng này không được cài đặt public IP và không thể                                kết nối ra ngoài internet. Mọi truy cập (query) đến database chỉ được thực                            hiện qua kết nối internal. Như vậy, muốn xem được dữ liệu, không còn cách                              nào khác, người dùng (user) chỉ có thể đi qua từng lớp mà thôi.  Hơn nữa, việc có thể tấn công từ tầng ảo hóa xuống tầng vật lý gây khó khăn                                    hơn nhiều so với việc tấn công trực tiếp vào máy chủ vật lý.  ● X​em thêm ​Docker security​. [2.4]  3.5. When Docker?  4.1. Development  Dưới đây là một vài lý do tại sao chúng ta nên dùng Docker cho việc                                Development:  ● Môi trường Dev nhất quán cho cả team. Tất cả đều sử dụng cùng một                              hệ điều hành, cùng thư viện hệ thống, cùng ngôn ngữ để dev, bất kể                              máy chủ đang sử dụng hệ điều hành nào(ngay cả Windows).  ● Môi trường Dev giống hệt như môi trường sản xuất. Có nghĩa là bạn                            có thể triển khai và nó chắc chắn sẽ hoạt động.  ● Nếu bạn gặp khó khăn trong việc xây dựng một cái gì đó, hãy xây                              dựng nó bên trong Docker. Điều này chủ yếu áp dụng cho các nhà                            phát triển sử dụng MacOS và Windows.  ● Bạn chỉ cần Docker để phát triển. Bạn không cần phải cài đặt một loạt                              các môi trường trên máy của mình. Ví dụ: Bạn muốn chạy tập lệnh                            23 
 25. Nhóm 4: Docker    Ruby nhưng chưa cài đặt Ruby? Chạy nó trong một “Ruby Docker                        image”.  ● Có thể sử dụng nhiều phiên bản ngôn ngữ mà không cần phải cập                            nhật hay tải một phiên bản khác (python, ruby, java, nodeJs, ...). Ví dụ:                            Bạn muốn chạy chương trình Python của mình trong Python 3,                      nhưng bạn chỉ có Python 2? Hãy chạy nó bằng cách sử dụng “Python                            3 image”. Bạn muốn biên dịch chương trình Java của bạn với Java 1.6                            thay vì 1.7 đã được cài đặt trên máy của bạn? Biên dịch nó trong một                                “Docker Java 1.6 image”.  ● Triển khai dễ dàng. Nếu nó chạy trong container của bạn như thế nào,                            thì trên máy chủ của bạn sẽ y như vậy. Chỉ cần đóng gói code của bạn                                  và triển khai nó trên một máy chủ với cùng image đó hoặc tạo một                              Docker image mới với code của bạn trong đó và chạy image mới đó.  ● Vẫn có thể sử dụng trình soạn thảo hoặc IDE yêu thích của bạn như                              bình thường. Không cần chạy một máy ảo trong VirtualBox và SSH                        vào đó rồi phát triển từ shell để mà có thể build / run trên máy Linux.  Để có thể dùng Docker cho việc Dev, trước tiên cần phải cài Docker và                              docker-compose trong máy. Sau đó là kiến thức về ​docker-compose​, cách                      viết một file .yml để có thể setup thành công các loại database, cache, …                              dùng chung cho việc phát triển nhiều dự án.  (Trong môi trường Linux)  Sau khi có một file .yml​ hoàn chỉnh nhớ hãy chạy lệnh docker-compose-up.  4.2. Operation  4.2.1. Stateless Application  Stateless Application là các ứng dụng không lưu lại thông tin về session trên                            server, hay trong trường hợp này là container. Điều này có nghĩa là: sau khi                              client gửi dữ liệu lên server, server thực thi xong, trả kết quả thì “quan hệ”                                giữa client và server bị “cắt đứt” – server không lưu bất cứ dữ liệu gì của                                  client.  4.2.1.1. Automated workflow  Automated workflow là một quy trình làm việc tự động, mỗi công đoạn được                            đảm nhiệm bởi một bộ phần khác, mỗi bộ phận nhận vào một input và trả                                lại kết quả là output, output của quá trình trước là input của quá trình sau.  24 
 26. Nhóm 4: Docker      Hình 1.13.​ Một ví dụ về automated workflow.  Trên đây là một ví dụ về workflow của một hệ thống bán hàng online.  ● Bắt đầu bằng một order từ khách hàng.  ● Ngay sau đó, Order Verifiers sẽ thực hiện bước xác thực đơn hàng và                            chuyển đơn hàng đến bước tiếp thanh toán.  ● Tại bước thanh toán, bộ phận Credit Card Processors tiếp nhận thông                        tin về đơn hàng và thực hiện xác nhận thông tin thanh toán. Kết thúc                              bước này, đơn hàng được chuyển sang bộ phận giao hàng.  ● Bộ phận giao hàng nhận đơn hàng, giao tới địa chỉ order và kết thúc                              bằng việc bấm nút "đã giao hàng".  ● Sau khi đơn hàng được xác nhận, hệ thống lưu trữ thêm đơn hàng đó                              vào kho dữ liệu (database) và kết thúc đơn hàng.  Với Docker, có thể dựng các hệ thống tương tự trên, với các bước như order                                verify, credit card process và database record, ... Một trong những hệ thống                          automated workflow khá hot hiện tại là hệ thống CI/CD giúp thực hiện tự                            động các bước build và deploy ứng dụng ngay sau khi các developers đẩy                            source code lên repository.  ● Xem thêm ​APPENDIXES/CICD​.  4.2.1.2. Microservices  Trước đây khi sử dụng kiến trúc ứng dụng một khối (monolithic application)                          một ứng dụng được xây dựng với đầy đủ các khía cạnh khác nhau. Tuy rằng                                các module của ứng dụng có cấu trúc hợp lý, tuy nhiên sau một thời gian, số                                  lượng người dùng tăng lên, yêu cầu về tính năng mới, thuật toán mới,... và                              kết quả là ứng dụng ngày càng đồ sộ, việc nâng cấp cũng ngày một khó hơn                                  do sự liên quan đến thư viện sử dụng chung và cấu trúc có liên quan đến                                  nhau của hàng ngàn dòng code.  25 
 27. Nhóm 4: Docker    Nhiều tập đoàn công nghệ lớn đã chọn cách xử lý vấn đề bằng cách sử dụng                                  kiến trúc microservices, với ý tưởng chia nhỏ ứng dụng thành nhiều ứng                          dụng liên kết với nhau.    Hình 1.14.​ Mô hình microservice của một ứng dụng gọi xe.  Ưu điểm của kiến trúc xây dựng theo kiểu microservices bao gồm:  ● Giảm thiểu sự phức tạp của một hệ thống lớn.  ● Chia nhỏ các dịch vụ giúp dễ dàng quản lý, nâng cấp, và thoải mái                              chọn công nghệ hơn.  ● Microservice thúc đẩy tách rạch ròi các khối chức năng (loose                      coupling - high cohesion), điều rất khó thực hiện với ứng dụng 1 khối.  Tuy nhiên, không thể hoàn hảo 100%, microservice cũng có nhược điểm:  ● Phải xử lý sự cố khi kết nối chậm, lỗi khi thông điệp không gửi được                                hoặc thông điệp gửi đến nhiều đích đến vào các thời điểm khác nhau.  ● Kiểm thử tự động một dịch vụ trong kiến trúc microservices đôi khi                          yêu cầu phải chạy cả các dịch vụ nhỏ khác mà nó phụ thuộc.  26 
 28. Nhóm 4: Docker    ● Nếu một mắt xích có giao tiếp API thay đổi, liệu các mắt xích khác có                                phải thay đổi theo không?  ● Triển khai dịch vụ microservices nếu làm thủ công theo cách đã làm                          với ứng dụng một khối phức tạp hơn rất nhiều.  ● Xem thêm: ​Introduction to Microservice​. [2.5]  ● Xem thêm: ​Introduction to Microservice (bản dịch).[2.6]  4.2.1.3. Hybrid  Do các container thường chỉ thực hiện một chức năng nhất định, ứng dụng                            mô hình microservice, các container có thể chạy ở bất kì đâu, miễn là chúng                              có đủ điều kiện kết nối với nhau.  Trong trường hợp muốn tận dụng từng ưu điểm hoặc tối ưu chi phí khi sử                                dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ cloud (cloud provider), hoàn toàn                              có thể thiết lập mô hình hybrid.  4.2.2. Stateful Application  Ngược lại với stateless, server cần lưu dữ liệu của client, điều đó đồng nghĩa                              với việc ràng buộc giữa client và server vẫn được giữ sau mỗi yêu cầu                              (request) của client. Data được lưu lại phía server có thể làm input                          parameters cho lần kế tiếp.  Khi chạy những ứng dụng stateful trên docker, nếu một container bất ngờ                          hỏng, toàn bộ dữ liệu về session trong container đều bị mất. Với những trang                              web về kinh doanh, điều này không được phép xảy ra.  Để khắc phục tình trạng trên, chỉ còn một cách duy nhất, đó là đưa thông tin                                  về session lưu ra ngoài container, và ứng dụng stateful sẽ trở thành stateless                            và ứng dụng tương tự PART I/ 4.2.1. Stateless Application​.    27 
 29. Nhóm 4: Docker    PART II: CONTAINER NETWORKING  1. Challenge  Docker đã phát triển một phương thức tiếp cận với các ứng dụng, cùng với                              đó là cách tiếp cận mới với networking. Để làm được như vậy, cần phải thiết                                kế những tính năng đảm bảo được các tiêu chí, bao gồm:  ● Portability:  ○ Làm sao để xây dựng một giao thức mạng duy nhất chạy được                          trên các môi trường mạng khác nhau.  ● Service Discovery:  ○ Làm sao để biết các service đang nằm ở đâu, và trạng thái scale                            của chúng.  ● Load Balancing:  ○ Làm sao để chia sẻ công việc trong một cluster cung cấp cùng                          một service.  ● Security:  ○ Internal: Làm sao để ngăn các container truy cập lẫn nhau                      (trong trường hợp cần thiết).  ○ External: Làm sao biết được rằng các container chạy ứng dụng                      và control đảm bảo tính bảo mật với bên ngoài.  ● Performance:  ○ Giảm thiểu độ trễ (latency) và tối đa băng thông (bandwidth).  ● Scalability:  ○ Làm sao để ứng dụng hoạt động bình thường khi các container                        được triển khai trên nhiều máy (host) khác nhau.  2. Container Networking Model  2.1. Overview  Kiến trúc mạng của Docker (Docker Networking Architecture) được xây                    dựng trên một bộ interface được gọi là Container Networking Model (CMN).                        CMN hướng đến mục tiêu cung cấp tính di động (portability) của ứng dụng                            trên các cơ sở hạ tầng đa dạng. Mô hình bao gồm ba thành phần chính:  ● Sandbox  ● Endpoint  ● CNM Driver Interfaces  28 
 30. Nhóm 4: Docker      Hình 2.1. Container networking model.  2.2. Sandbox  Sandbox là một kĩ thuật quan trọng trong lĩnh vực bảo mật có tác dụng cô                                lập các ứng dụng, ngăn chặn các phần mềm độc hại để chúng không thể                              làm hỏng hệ thống máy tính, hay cài cắm các mã độc nhằm ăn cắp thông                                tin cá nhân của bạn.     Hình 2.2. With and without sandbox.  Bằng cách sử dụng sandbox, máy chủ chạy docker sẽ không quá lo về việc bị                                tấn công từ tầng ảo hóa. Tuy nhiên, tương tự như các chương trình diệt virus,                                nó chỉ ngăn chặn được những malware đã được biết trước, với những loại                            chưa từng gặp thì rất yếu.  Trên thực tế, Sandbox đã được ứng dụng rất nhiều trong các máy ảo, hay                              một số trình duyệt như Chrome, FireFox,...  ● Xem thêm ​Những điều cơ bản về sandbox. [2.7]  ● Xem thêm ​Sand box là gì và cách sử dụng. [2.8]  29 
 31. Nhóm 4: Docker    2.3. Endpoint  Endpoint theo đúng tên của nó, là một điểm để truy cập đến Container và                              tồn tại dưới dạng URL.    Hình 2.3. Docker endpoint.  2.4. CNM Driver Interfaces    Hình 2.4. Docker interfaces.  Các thư viện của Docker network được xây dựng dựa trên các driver. Mỗi khi                              thực hiện một chức năng trong thư viện, nó sẽ gọi đến driver phù hợp để                                thực hiện chức năng đó.  Có 2 open interfaces được cung cấp giúp cho người dùng, cộng đồng hay                            nhà cung cấp (vendor) đều có thể đóng góp công sức phát triển. Các                            interface bao gồm:  ● Network driver  ○ native  ○ remote  ● IPAM driver (IP Address Management driver)  30 
 32. Nhóm 4: Docker    2.4.1. Native network driver  Native network driver (NND) là một phần trong Network driver, mỗi một                        NND được xây dựng để giải quyết ít nhất một vấn đề trong chủ đề Docker                                networking.  2.4.1.1 Host  Host driver cho phép container sử dụng các tầng mạng của máy chủ vật lý.                              Các container có quyền sử dụng trực tiếp toàn bộ các network interfaces mà                            máy chủ có.  2.4.1.2 Bridge  Bridge driver tạo một Linux bridge trên host và được quản lý bởi Docker. Mặc                              định, các container trong cùng một host có thể giao tiếp (communicate) với                          nhau. Kết nối External cũng có thể được cài đặt thông qua bridge driver.    Hình 2.5. Docker bridge driver.  Linux bridge có thể coi là một thiết bị được ảo hóa từ layer 2 switch bên                                  trong linux kernel. Nó chuyển tiếp (forward) các luồng dữ liệu (traffics) dựa                          trên địa chỉ MAC (trong trường hợp này là địa chỉ MAC ảo của container). Tuy                                nhiên Bridge trong Docker được triển khai ở mức cao hơn Linux bridge                          thông thường.  Về cơ bản, có thể hiểu bridge đóng vai trò như một switch trong mạng vật lý,                                  hỗ trợ cả kết nối internal và external.  2.4.1.3 Overlay   Overlay driver có vai trò tạo ra một mạng bao phủ (overlay network) giữa các                              host khác nhau, từ đó, các container ở các host khác nhau cũng có thể giao                                tiếp được với nhau internal trong phạm vi mạng vật lý giữa các host. Nhờ vậy                                31 
 33. Nhóm 4: Docker    mà dữ liệu chỉ trao đổi trong cluster mà không cần phải ra ngoài internet,                              giúp tăng tính bảo mật và tối ưu băng thông ra mạng ngoài.    Hình 2.6. Docker overlay driver.  2.4.1.4 MACVLAN  MACVLAN driver sử dụng MACVLAN Bridge mode để tạo ra các sub-                        interface trên card mạng thật của host và cấp địa chỉ IP dựa trên địa chỉ MAC                                  ảo của container. Và đương nhiên, có hỗ trợ trunking để các container trong                            cùng một VLAN nằm trên các host khác nhau có thể kết nối tới nhau.    Hình 2.7. MACVLAN driver.  2.4.1.5 None (Isolated)  Khi chỉ cần sử dụng một container, các driver kể trên không còn quá cần                              thiết, việc sử dụng chúng không mang lại nhiều lợi ích. Khi đó, các driver về                                Network không còn cần thiết để docker sử dụng nữa, thay vào đó, chúng                            được giảm tải để tăng cường hiệu suất công việc..  32 
 34. Nhóm 4: Docker    2.4.2. Remote network driver  2.4.2.1. Docker remote network driver  Ngoài các Native networking driver được tích hợp sẵn trong Docker Engine,                        chúng ta còn có các Remote networking driver được cộng đồng và các nhà                            cung cấp phát triển, rất tương đồng với mô hình mạng Container (CNM). Mỗi                            một Driver lại cung cấp những khả năng cũng như dịch vụ mạng của                            container một cách riêng.  Có thể kể đến: contiv, weave, calico, kuryr,...  Contiv: là một plugin mã nguồn mở về mạng, được phát triển bởi Cisco,                            cung cấp cơ sở hạ tầng cũng như các chính sách bảo mật cho việc triển khai                                  bằng microservice cho nhiều bên thuê. Contiv cũng cung cấp dịch vụ tích                          hợp non-container workloads với các mạng vật lý, chẳng hạn như Cisco ACI                          network. Contiv cũng có Remote network drivers và Remote IPAM drivers.  Weave: là một network plugin cho phép tạo một mạng ảo kết nối các                            container của Docker thông qua nhiều máy chủ (hosts) hoặc qua clouds.                        Weave cung cấp khả năng tự động phát hiện các ứng dụng, có thể hoạt                              động trên các mạng có kết nối một phần, không có yêu cầu một nơi lưu trữ                                  các external cluster và còn thân thiện với người dùng, dễ sử dụng.  Calico: là một giải pháp mã nguồn mở cho các mạng ảo trong các trung                              tâm dữ liệu đám mây. Mục tiêu mà Calico hướng tới là các trung tâm dữ liệu                                  nơi mà hầu hết các Workload (VMs, container hoặc bare-metal servers) chỉ                        yêu cầu kết nối IP. Calico cung cấp kết nối này bằng cách sử dụng định                                tuyến IP tiêu chuẩn. Sự cô lập giữa các workload - cho dù theo quyền sở hữu                                  của người thuê hoặc bất kỳ chính sách chi tiết nào hơn - đều đạt được thông                                  qua lập trình iptables trên các máy chủ lưu trữ các workload nguồn và đích.  Kuryr: là một network plugin được phát triển như một phần của dự án                            OpenStack Kuryr. Nó bổ sung cho API của Docker networking (libnetwork)                      remote driver bằng cách sử dụng Neutron (dịch vụ mạng của OpenStack).                        Kuryr bao gồm một trình điều khiển IPAM.  2.4.2.2. Docker Remote IPAM Drivers  IPAM driver được cộng đồng và các nhà phát triển tạo ra để có thể được sử                                  dụng nhằm cung cấp tích hợp với các hệ thống sẵn có hoặc các khả năng                                đặc biệt khác. (Để rõ hơn về IPAM xin mời đến mục 2.4.3​)  IPAM driver tiêu biểu có thể kể đến ở đây là Infoblox.  Infoblox: là một mã IPAM driver mã nguồn mở, cung cấp tích hợp với các                              công cụ Infoblox hiện có. Infoblox cung cấp dịch vụ quản lý địa chỉ IP tập                                33 
 35. Nhóm 4: Docker    trung được kết nối với container networking thông qua một thư viện du                          Docker cung cấp tên là Libnetwork.  2.4.3. IP address management (IPAM)  IPAM (IP Address Management) là tính năng đã được giới thiệu từ Windows                          Server 2012 cung cấp khả năng quản lý và giám sát tùy biến cao cho các cơ                                  sở hạ tầng địa chỉ IP trong hệ thống mạng. IPAM có thể để phát hiện, theo                                  dõi, giám sát và quản lý không gian địa chỉ IP được sử dụng trên mạng. IPAM                                  cung cấp cho người quản trị khả năng giám sát các server chạy Dynamic                            Host Configuration Protocol (DHCP) và Domain Name System (DNS). Với                    IPAM, quản trị viên có thể đảm bảo rằng kho lưu trữ các địa chỉ IP đã được                                    đăng ký vẫn còn nguyên vẹn và đầy đủ.  Quản trị viên mạng sử dụng IPAM để xác định và cập nhật các chi tiết khác                                  nhau về mạng của họ, chẳng hạn như:  ● Có bao nhiêu không gian địa chỉ IP miễn phí tồn tại.  ● Những mạng con (subnet) nào đang được sử dụng, chúng lớn như                        thế nào và ai sử dụng chúng.  ● Tình trạng vĩnh viễn so với tạm thời cho mỗi địa chỉ IP.  ● Các bộ định tuyến (router) mặc định mà các thiết bị mạng khác nhau                            sử dụng.  ● Tên máy chủ (host) được liên kết với mỗi địa chỉ IP.  ● Phần cứng (hardware) cụ thể liên quan đến từng địa chỉ IP.  3. Container Management Tools   3.1. Docker Compose  3.1.1. Overview  Compose là công cụ giúp định nghĩa và chạy các ứng dụng multi-container                          Docker. Với Compose, bạn sử dụng tệp YAML để cấu hình các dịch vụ của                              ứng dụng, rồi tạo và bắt đầu tất cả các dịch vụ từ cấu hình đó với một lệnh                                      duy nhất.  Compose là một công cụ tuyệt vời không chỉ dùng cho development,                        testing, staging environments, mà còn ứng dụng trong CI workflows. Việc sử                        dụng Docker Compose được tóm lược trong 3 bước cơ bản sau:  ● Khai báo môi trường ứng dụng với Dockerfile​.  ● Khai báo các dịch vụ để chạy ứng dụng trong docker-compose.yml​.  ● Chạy lệnh docker-compose up​.  Ví dụ về docker-compose.yml​:  1. version: '3' 34 
 36. Nhóm 4: Docker    2. services: 3. web: 4. build: . 5. ports: 6. - "5000:5000" 7. volumes: 8. - .:/code 9. - logvolume01:/var/log 10. links: 11. - redis 12. redis: 13. image: redis 14.volumes: 15. logvolume01: {} Compose có các lệnh sau để quản lý vòng đời của ứng dụng:  ● Start, stop, rebuild.  ● Xem trạng thái của các dịch vụ đang chạy.  ● Stream log output của các dịch vụ đang chạy.  ● Chạy lệnh một lần trên một dịch vụ.  3.1.2. Get started  Một ví dụ về việc xây dựng một ứng dụng web Python đơn giản chạy trên                                Docker Compose. Ứng dụng sẽ sử dụng Flask framework và duy trì bộ đếm                            trong Redis.  3.1.2.1. Setup  Tạo thư mục cho project:  1. $ mkdir composetest 2. $ cd composetest Tạo app.py​ trong thư mục project với nội dung sau:  1. from flask import Flask 2. from redis import Redis 3. 4. app = Flask(__name__) 5. redis = Redis(host='redis', port=6379) 6. 7. @app.route('/') 8. def hello(): 9. count = redis.incr('hits') 10. return 'Hello World! I have been seen {} times.n'.format(count) 11. 12.if __name__ == "__main__": 35 
 37. Nhóm 4: Docker    13. app.run(host="0.0.0.0", debug=True) Tạo requirements.txt​ trong project directory với nội dung sau:  1. flask 2. redis  3.1.2.2. Create a Dockerfile  Trong bước này chúng ta tiến hành viết Dockerfile để build ra Docker image.                            Image này chứa toàn bộ các phụ thuộc mà ứng dụng Python yêu cầu, bao                              gồm cả chính Python.  Trong thư mục project, tạo file name: Dockerfile và paste nội dung sau vào:  1. FROM python:3.4-alpine 2. ADD . /code 3. WORKDIR /code 4. RUN pip install -r requirements.txt 5. CMD ["python", "app.py"] Chúng ta có thể hiểu đơn giản thành các bước sau:  ● Build một image từ image Python 3.4 có sẵn trên Docker hub.  ● Thêm thư mục hiện tại vào thư mục /code bên trong image.  ● Thiết lập thư mục làm việc với Docker thành /code.  ● Install các Python dependencies.  ● Đặt lệnh mặc định của container là python app.py​.  3.1.2.3. Define services in a Compose file  Tạo docker-compose.yml​ trong thư mục project với nội dung sau:  1. version: '2' 2. services: 3. web: 4. build: . 5. ports: 6. - "5000:5000" 7. volumes: 8. - .:/code 9. redis: 10. image: "redis:alpine" Compose file khai báo 2 services, web & redis:  ● Sử dụng image được build từ Dockerfile trong thư mục project.  ● Forward port 5000 của container sang port 5000 trên host machine.  ● Mounts thư mục project trên host sang /code bên trong container,                      cho phép bạn chỉnh sửa code mà không cần rebuild image.  36 
 38. Nhóm 4: Docker    3.1.2.4. Build and run your app with Compose  Start ứng dụng từ thư mục project:  1. $ docker-compose up 2. Pulling image redis... 3. Building web... 4. Starting composetest_redis_1... 5. Starting composetest_web_1... 6. redis_1 | [8] 02 Jan 18:43:35.576 # Server started, Redis version 2.8.3 7. web_1 | * Running on http://0.0.0.0:5000/ 8. web_1 | * Restarting with stat Compose kéo Redis image về host và tiến hành build một image cho code,                            sau đó start services bạn đã khai báo.  Vào địa chỉ ​http://0.0.0.0:5000/ trên trình duyệt sẽ thấy ứng dụng đang chạy.                          Nếu bạn sử dụng Docker trên Linux, bạn cũng có thể thử vào bằng đường                              dẫn sau: ​http://localhost:5000​. Nếu bạn sử dụng Docker Machine trên Mac,                      hãy dùng lệnh ​docker-machine ip MACHINE_VM để lấy IP address của Docker                    host. Sau đó vào bằng đường dẫn sau: http://MACHINE_VM_IP:5000​.  Bạn sẽ thấy message sau trên trình duyệt, nếu refresh web page, số lượng                            view sẽ tăng lên:  1. Hello World! I have been seen 1 times. 3.1.2.5. Update the application  Như đã đề cập trong 3.1.2.3, application code đã được mount vào trong                          container volume, chính vì thế lập trình viên có thể chỉnh sửa code và thấy sự                                thay đổi này diễn ra tức thì mà không cần rebuild the image.  Sửa code file app.py và save lại:  1. return 'Hello from Docker! I have been seen {} times.n'.format(count) Refresh page và mọi thứ đã được cập nhật.  3.1.2.6. Experiment with some other commands  Nếu bạn muộn khởi chạy các services bên trong background, hãy thêm flag                          -d (for “detached” mode) vào lệnh ​docker-compose up và sử dụng lệnh                      docker-compose ps​ để thấy những gì đang chạy trên host.  1. $ docker-compose up -d 2. Starting composetest_redis_1... 3. Starting composetest_web_1... 4. 5. $ docker-compose ps 37 
 39. Nhóm 4: Docker    6. Name Command State Ports 7. ---------------------------------------------------------------- 8. composetest_redis_1 /usr/local/bin/run Up 9. composetest_web_1 /bin/sh -c python app.py Up 5000->5000/tcp Câu lệnh docker-compose run cho phép ta chạy 1 lần nhiều câu lệnh cho các                              services. Ví dụ để thấy các environment variables trên web service:  1. $ docker-compose run web env Dùng docker-compose –help để xem các câu lệnh có sẵn khác.  Nếu bạn started Compose với docker-compose up -d bạn có thể sẽ cần stop                            các services, khi đó hãy dùng lệnh:  1. $ docker-compose stop Bạn có thể xóa tất cả các container. Truyền vào –volumes để remove data                            volume được dùng bởi Redis container:  1. $ docker-compose down --volumes 3.2. Docker Swarm  3.2.1. Overview  Khi số lượng container tăng lên, việc quản lý, triển khai, scale trở nên phức                              tạp, không thể hì hục chạy bằng tay được thì chúng ta cần đến Docker                              Swarm. Docker swarm là một công cụ giúp chúng ta tạo ra một clustering                            Docker (cụm các máy chạy Docker). Nó giúp chúng ta gom nhiều Docker                          Engine lại với nhau và ta có thể "nhìn" nó như duy nhất một virtual Docker                                Engine.  ● Docker Swarm có khả năng khởi chạy các container trên nhiều máy                        (cluster - máy ảo hoặc máy vật lý) hoặc trên một máy duy nhất                            (standalone)  ● Nó là một phần mềm hỗ trợ việc tạo và quản lý các container hoặc các                                hệ thống Container Orchestration. Nó là một cluster nơi mà người                      dùng quản lý các Docker Engines hoặc các node nơi mà các service                          được deploy và chạy.  ● Ngoài ra Docker Swarm có những tính năng để hỗ trợ việc quản lý các                              container khi chạy trên môi trường phân tán và để chắc chắn các                          container trong một cluster hoạt động ổn định.  3.2.2. Swarm Architecture  Docker Swarm là một cụm (cluster) các máy (máy thật hoặc máy ảo) cùng                            chạy Docker tập hợp lại với nhau. Mỗi máy gọi là một node. Có 2 loại nodes:                                  managers và workers.  38 
 40. Nhóm 4: Docker    ● Máy khởi tạo swarm nắm quyền kiểm soát toàn bộ swarm và máy đó                            gọi là manager node. Mọi câu lệnh Docker sẽ được thực thi trên                          Swarm manager.  ● Các máy tham gia vào swarm được gọi là worker node. Các node này                            chỉ có khả năng cung cấp khả năng hoạt động chứ không có quyền                            quản lý các node khác.  3.2.2.1. Important concept in Docker swarm  Kiến trúc Docker Swarm bao gồm các "manager" và các "worker". Người                        dùng có thể khai báo trạng thái mong muốn của nhiều service để chạy                            trong Swarm cluster sử dụng YAML files. Đây là vài thuật ngữ thông dụng                            liên quan đến Docker Swarm:  ● Node: Một node là một thực thể của Swarm, các node có thể được                            phân phối tại chỗ hoặc trên cloud.  ● Swarm: một cluster của các node. Trong chế độ Swarm, bạn sắp đặt                          các service, thay vì chạy các container bằng câu lệnh.  ● Manager node: Là node nhận các định nghĩa service từ người dùng, và                          gửi công việc đến các node Worker. Node Manager có thể cũng thực                          hiện công việc của các node Worker.  ● Worker node: là node nhận và chạy các nhiệm vụ từ node Manager.  ● Service: Một service xác định images của container mà số lượng các                        bản lặp lại.  ● Task: một task là một nhiệm vụ của service trong một node worker.  3.2.2.2. Features  Docker Swarm cung cấp cho chúng ta rất nhiều tính năng nổi bật ví dụ như :  ● Quản lý cluster với Docker Engine  ● Thiết kế phân cấp  ● Scaling  ● Multi-host networking  ● Service discovery  ● Load balancing  ● Bảo mật  ● Rolling updates  3.2.2.3. How nodes work?  Các node trong Docker Swarm là các máy chạy Docker Engine được join vào                            swarm. Các node này có thể được gọi là một Docker Node.  Để có thể deploy một ứng dụng trên Swarm, người dùng cần phải định                            nghĩa các service đến manager node. Manager node này sẽ chuyển service                        này thành các task và đưa xuống cho các node bên dưới để thực thi.  39 
 41. Nhóm 4: Docker    Docker Swarm còn được coi là một dạng native cluster do các node trong                            cluster kể cả là manager node cũng sẽ hoạt động như một worker node. Các                              worker node được giao task từ manager node sẽ thông báo về cho manager                            node tình trạng hiện tại của task đang chạy trên node đó thông qua một                              *agent* ở mỗi node để cho manager node có thể đảm bảo trạng thái của                              mỗi node bên dưới nó.    Hình 3.1.​ Docker Swarm architecture.  3.2.2.4. Service and Task in Docker Swarm  ● Service trong Docker Swarm đảm nhận chức năng định danh các task                        hoạt động cho manager node hoặc các worker node.  ● Ngoài docker-CLI thì các service này cũng có thể được deploy bằng                        Docker-Compose.  ● Khi khởi tạo một service trong swarm mode, người dùng sẽ xác định                          container imager nào sẽ được sử dụng và câu lệnh nào sẽ chạy bên                            trong container đó.   ● Các container images được chia sẻ và upload trên Docker hub.  ● Một task có nhiệm vụ xác định Docker container và câu lệnh sẽ được                            chạy bên trong container đó.  ● Node manager sẽ đưa các task này cho các worker node theo số                          lượng replicas được set trong service scale. Khi một task được đưa cho                          một worker node, nó sẽ không thể chuyển sang node khác, nó chỉ có                            thể trên node được manager node chỉ định hoặc FAIL.  ● Có 2 kiểu service là:  ○ Replicated Service: ở chế độ này thì swarm manager sẽ xác                      định số lượng các bản sao mà một task của một service sẽ được                            chạy trên các nodes dựa theo sự mong muốn của người dùng.  ○ Global Services: ở chế độ này swarm manager sẽ chạy một task                        cho một service trên tất cả các node có khả năng chạy được                          trong cluster.  40 
 42. Nhóm 4: Docker    ● Ngoài ra, nếu người dùng tạo một service mà trong cluster hiện tại                          chưa có node nào có khả năng chạy service đó thì service đó sẽ được                              đưa về chế độ Pending Service.  ● Service có thể bị Pending mãi mãi nếu không có node nào trong                          cluster có khả năng thỏa mãn yêu cầu sử dụng của service.  3.2.2.5. Docker Swarm Network  ● Trong Docker Swarm có 2 kiểu traffic khác nhau là:  ○ Control and management plane traffic: Đây là traffic luôn luôn                    bị được mã hóa vì nó chứa các Swarm management message ví                        dụ như các request tham gia hoặc rời bỏ Swarm.  ○ Application data plane traffic: Đây là traffic của các container và                      các giao thức kết nối ra các clients bên ngoài.  ● Docker Swarm sử dụng 3 loại network là user define network,                      docker_gwbridge, ingress.  3.2.2.6 Docker Swarm Volume  ● Docker Swarm Volume là nơi chứa tập hợp các data trong cluster và                          sử dụng nó cho Swarm Cluster thông qua việc bind-mount volume.                      Tất cả các task sẽ sử dụng data trong volume được mount.  ● Mặc định thì các volume trong swarm sẽ được đặt ở local. Do vậy các                              volume trong các node là hoàn toàn tách biệt và Docker hỗ trợ sử                            dụng các volume plugins sử dụng các phần mềm như GFS, Ceph, NFS                          nếu người dùng muốn sync data giữa các node. Tất cả các data ở                            trong local volume sẽ bị mất nếu container hoặc node bị reset.    Hình 3.1.1.​ Docker Swarm Volume.    41 
 43. Nhóm 4: Docker    3.3. Kubernetes  3.3.1. Overview  3.3.1.1. What is Kubernetes?  Kubernetes là một mã nguồn mở được dùng để tự động triển khai hệ thống,                              scaling, quản lý các container. Nó thực sự là một hệ thống mạnh mẽ, được                              phát triển bởi Google. Google sử dụng Kubernetes để quản lý hàng tỉ docker                            container mà họ đang quản lý.  Kubernetes là một Container scheduler và hơn thế nữa. Chúng ta có thể                          dùng nó để triển khai các dịch vụ của chúng ta, để roll-out các bản release                                mới mà không bị downtime hoặc để mở rộng (scale out) và thu hẹp (scale in)                                các dịch vụ này. Nó có thể chạy trên private cloud hoặc các public cloud, từ                                các máy chủ siêu khủng cho đến các máy chủ mini như ​Raspberry Pi​. Nó có                                thể triển khai ở môi trường on-premise hoặc hybrid. Chúng ta có thể di                            chuyển cụm Kubernetes Cluster từ nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ này sang                            nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ khác mà không thay đổi (gần như) bất kỳ quy                                  trình triển khai và quản lý nào. Kubernetes có thể dễ dàng mở rộng để phục                                vụ gần như mọi nhu cầu. Chúng ta có thể chọn module nào chúng ta sẽ sử                                  dụng và chúng ta có thể tự phát triển các tính năng bổ sung và plug chúng                                  vào.  Việc triển khai không thời gian downtime hệ thống, khả năng chịu lỗi, tính                            sẵn sàng cao, khả năng mở rộng cao và tự phục hồi là quá đủ để thấy giá trị                                      trong Kubernetes. Danh sách những gì Kubernetes làm được là rất nhiều và                          tăng nhanh. Cùng với Docker, nó đang trở thành một nền tảng bao trùm                            toàn bộ vòng đời phát triển, triển khai và phân phối phần mềm.  3.3.1.2. Who is using Kubernetes?  ● Các doanh nghiệp lớn, có nhu cầu thực sự phải scaling hệ thống                          nhanh chóng, và đã sử dụng container (Docker).  ● Các dự án cần chạy >= 5 container cùng loại cho 1 dịch vụ. (Ví dụ dùng                                  5 máy hoặc nhiều hơn cùng để chạy code website XYZ). Còn nhỏ hơn                            thì tốt nhất không dùng.  ● Các startup hiện đại, chịu đầu tư vào công nghệ, để nhỡ về sau có to                                ra, thì rất dễ scaling.  ● Các sysadmin/DevOps muốn tăng lương, tìm một công việc tốt hơn,                      hay đơn giản là mày mò công nghệ mới.  3.3.1.3. Kubernetes distributions  Một số provider có cung cấp Kubernetes  ● CoreOS Tectonic/Red Hat CoreOS: ​https://coreos.com/tectonic/  ● RedHat Openshift: ​https://www.openshift.com/  42 
 44. Nhóm 4: Docker    ● Google container engine (GKE): ​https://cloud.googl...container-engine/  (free $300 cho tài khoản mới - dùng hết thì thôi cũng được)  3.3.2. Kubernetes Architecture  Có một tập hợp các tiến trình core của Kubernetes tạo dựng lên cụm cluster                              và trong đó có thành phần chính đó là:  ● Kubernetes Master (Control Plane)  ● Kubernetes Node (Minion)    Hình 3.2.​ Sơ đồ của cụm Kubernetes cluster.  3.3.2.1. Kubernetes Master (Control Plane)  ● Kube-apiserver: Đóng vai trò như một API Server, cung cấp truy cập                        đến Kubernetes API.  ● Kube-controller-manager: Chạy các Controller, xử lý các background                task.  ● Kube-scheduler: Cấp phát các Pod ở các Node theo các tiêu chí nhất                          định.  (Pod là 1 nhóm (1 trở lên) các container thực hiện một mục đích nào đó, như                                  là chạy software nào đó. Nhóm này chia sẻ không gian lưu trữ, địa chỉ IP với                                  nhau. Pod thì được tạo ra hoặc xóa tùy thuộc vào yêu cầu của dự án. )  ● Cloud-controller-manager: Chạy các Controller giao tiếp với các nhà                  cung cấp dịch vụ cloud (ví dụ: Google Cloud, AWS,..).  ● Etcd: Kho lưu trữ key-value phân tán. Toàn bộ dữ liệu của Kubernetes                          Cluster đều lưu trên đây vậy nên nó rất quan trọng và cần sao lưu                              thường xuyên.  3.3.2.2. Kubernetes Node (Minion)  ● Kubelet: Chạy trên mỗi node, nhiệm vụ quản lý các Pod trên node đó.  43 
 45. Nhóm 4: Docker    ● Kube-proxy: ĐỊnh tuyến các kết nối đến Pod và cân bằng tải (load                          balancing).  3.3.2.3. Important concepts in Kubernetes  Trong Kubernetes có rất nhiều các thành phần cũng như khái niệm, tuy                          nhiên ở đây ta sẽ chỉ liệt kê các thành phần, khái niệm cơ bản và quan trọng                                    nhất trong kiến trúc Kubernetes.  1. Label and Selector in Kubernetes  ● Label (nhãn) là một trong những khái niệm Kubernetes cơ bản.                      Label là một cặp key-value gắn vào một Kubernetes Resource​.                    Và mỗi Kubernetes Resource có thể có một hoặc nhiều label.                      Label phục vụ như một phương tiện để xác định một cụ thể                          một Resource hoặc tập hợp các Resource.  ● Label Selector cũng là các cặp key-value. Chúng dùng để chọn                      một label nhất định hoặc một tập hợp các label. Theo cơ chế                          này, một loại Resource có thể chọn (select) một hoặc nhiều các                        Resources thuộc loại khác. Label còn được dùng với kubectl để                      truy vấn các loại Resource nhất định.  Sơ đồ sau mô tả cơ chế lựa chọn này với Service chọn một nhóm Pod                                qua selector.    Hình 3.3.1: Service chọn một nhóm Pod qua Selector  2. Kubernetes Resources  Resource là trừu tượng (abstraction) ở mức cao chứa trạng thái khai                        báo (declarative) cho một thành phần cơ sở hạ tầng (infrastructure).                      Resource trong Kubernetes được publish vào kube-apiserver và nó là                    trách nhiệm của các Kubernetes Controller để đưa Cluster vào đúng                      với các trạng thái đã khai báo.  Có rất nhiều loại Resource khác nhau trong Kubernetes, danh sách                      đầy đủ các Resource có thể xem ở ​tài liệu API của Kubernetes [2.9].                            Các phần dưới đây chỉ giới thiệu các loại Resource quan trọng.  44 
 46. Nhóm 4: Docker    ● Workload resources  ○ Pod: Pod là một đơn vị thực thi cơ bản và nhỏ nhất trong                            Kubernetes. Pod có thể có một hoặc nhiều container.  ○ Deployment and ReplicaSet:   ■ Deployment: thì quản lý vòng đời của các Pod và                    một resource tên ReplicaSet. Nó cho phép cập                nhật một ứng dụng đang chạy mà không có                  downtime. Có chiến lược khởi động lại Pod thi                  chúng die hoặc crash.  ■ ReplicaSet: được tạo ra khi Deployment được tạo,                dùng như định nghĩa để tạo Pod.    Hình 3.3.2: Deployment và ReplicaSet.  ○ DaemonSet: ​Đảm bảo một Pod chạy trên các Node đã                    sẵn sàng.  ○ StatefulSet: Quản lý tập hợp các Pod về việc deployment                    và scaling, được đảm bảo theo thứ tự và tính duy nhất,                        thường được sử dụng ở các database cluster phân tán.  ○ Job: Job tạo nên một hoặc nhiều Pod đảm bảo rằng ít                        nhất một lượng nhất định trong số chúng chạy đến khi                      45 
 47. Nhóm 4: Docker    hoàn thành. Sử dụng Job trong Kubernetes khi muốn                  chạy tiến trình một lần, vì khi chạy xong container sẽ                      không được khởi động lại.  ○ CronJob:​ chạy Job theo lịch đã định sẵn.  ● Discovery and Load Balancing resources  ○ Server(svc): Nhóm lại một hoặc nhiều Pod bằng Label                  Selector. Nó cung cấp ClusterIP và DNS cho các Pod.    Hình 3.3.3: Service chọn một nhóm Pod qua Selector.  ○ Ingress: dùng để cấu hình Ingress Controller (là một                  reverse proxy), vì thế Service có thể truy cập từ phía ngoài                        Cluster.  ● Config, Storage and Cluster resources  ○ ConfigMap: Cho phép lưu file config độc lập ko phụ                    thuộc với container image.    Hình 3.3.4: Cấu trúc của ConfigMap.  ○ Secret: ​Lưu pass, token, key, riêng biệt.    Hình 3.3.5: Cấu trúc của Secret  ○ Volume, PersistentVolume và PersistentVolumeClaim  46 
Advertisement