Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์             รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242)         ก...
ในยุคที!เทคโนโลยีการสื! อสารผ่าน3G         กําลังเป็ นที!นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปั จจุบน ทําให้ทุกคน ทุกสังคม...
8. หลักการและทฤษฎี     1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคํารวมมาจากคําว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: ...
บล็อกที!นาเสนอเรื! องราวบันเทิงทั3งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื! องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื!อ     ํการศึกษา(Educat...
www.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww...
2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขัZนตอนและแผนดําเนินงาน           ...
ลักษณะการทํางานของ3G     11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนํามา        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร

567 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ ครูสมร

 1. 1. แบบเสนอโครงร่ างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้ างและออกแบบเว็บไซต์ (ง30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชี พและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์ ) ปี การศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื/ อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! อง ลักษณะการทํางานของ3G2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื! อเพื!อการศึกษา3. ชื/ อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ชั3น ม.5/1 เลขที! 284. ชื/ อครู ทปรึกษาโครงงาน ี/ นางสมร ตาระพันธ์ ตําแหน่ง ครู ชานาญการพิเศษ ํ5. ชื/ อครู ทปรึกษาโครงงานร่ วม (ถ้ ามี) ี/ -6. แนวคิด ทีมา และความสํ าคัญ / ปั จจุบนเทคโนโลยี3Gได้เข้ามามีบทบาทต่อการดําเนิ นชีวิตของเรามากขึ3น ซึ! งเราอาจไม่ ัรู ้สึกตัวว่าอินเทอร์ เน็ตกลายเป็ นปั จจัยที!สาคัญต่อการดํารงชีวตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญ ํ ิคนหันมาบริ โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ3น นอกจากเทคโนโลยี3Gเปรี ยบเสมือนถนนสําหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที!ตองการ เรายังต้องการเครื! องมือที!จะสามารถสร้างเนื3อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับ ้การเข้าถึง นันก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ! งเป็ นตัวกลางคอยให้ขอมูลต่างๆ แก่ผใช้โดยการพัฒนา ! ้ ู้ของเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลี!ยนแปลงจากเดิมไปมาก
 2. 2. ในยุคที!เทคโนโลยีการสื! อสารผ่าน3G กําลังเป็ นที!นิยมและมีผลกระทบในทุกๆด้านในปั จจุบน ทําให้ทุกคน ทุกสังคมต้องมีการปรับตัว และพัฒนาให้ทนต่อการเปลี!ยนเปลี!ยนแปลงใน ั ัโลกของการสื! อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรกคือ Web 1.0 ซึ! งมีลกษณะเป็ น Static Web คือมีการนําเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way ั ่ ่communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที!มีอยูรอบตัวเราให้อยูในรู ปของดิจิตอล (Digital)เช่น หนังสื อพิมพ์ นิตยสาร หรื อการโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผูใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่ ้สามารถเข้าร่ วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื!อก้าวเข้าสู่ ยคที! 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรื อ Web ุ2.0 เป็ นยุคที!ทาให้อินเทอร์ เน็ตมีศกยภาพในการใช้งานมากขึ3น เน้นให้ผใช้มีส่วนร่ วมในการ ํ ั ู้สร้างสรรค์ จุดกําเนิ ดของ Web 2.0 และการพัฒนาก้าวผ่านเข้าสู่ ยค Web 3.0 ความนิยมขอ Social ุMedia มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั3งและมีแนวโน้มของผูใช้บริ การทัวโลก ปั จจุบน Social Network ้ ! ัWebsite ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนา และเปิ ดโอกาสให้ผใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในการใช้ประโยชน์เชิง ู้ ่สังคมกันมากขึ3น ไม่วาจะเป็ น Facebook หรื อ การสร้างเว็บ Blog เพื!อเผยแพร่ ขอมูลในรู ปแบบ ้ต่างๆ ในเรื! องของเนื3 อหาความรู ้เกี!ยวกับ......(เรื! องที!นกเรี ยนนํามาทําบทเรี ยน หรื อเนื3อหาในเว็บ ับล็อก) นั3น เป็ นความสนใจส่ วนตัวที!อยากจะศึกษาเรื! องราวเกี!ยวกับลักษณะการทํางานของ3G ซึ! งมีเนื3อหาของลักษณะการทํางานของ3G ดังนั3น ผูจดทําจึงได้มีความคิดที!จะนําเอารู ปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress ้ัมาใช้ในการเผยแพร่ ขอมูลที!เกี!ยวข้องกับเรื! องลักษณะการทํางานของ3Gเพื!อศึกษา เผยแพร่ ความรู ้ ้ดังกล่าวสู่ ผสนใจต่อไป ู้7. วัตถุประสงค์ (ต้องเขียนเป็ นข้อๆ และสัมพันธ์มาจากชื!อเรื! องของโครงงาน) 7.1 เพื!อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! องลักษณะการทํางานของ3G 7.2 เพื!อศึกษาค้นคว้าเรื! องที!สนใจเกี!ยวกับ ลักษณะการทํางานของ3G 7.3 เพื!อให้ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนํามาประยุกต์ใช้ให้ ้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ3น! 7.4 เพื!อให้สามารถติดต่อสื! อสารกันได้ระหว่างครู เพื!อนและผูสนใจทัวไป ้ !
 3. 3. 8. หลักการและทฤษฎี 1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)บล็อก (อังกฤษ: blog) เป็ นคํารวมมาจากคําว่า เว็บล็อก (อังกฤษ: weblog) เป็ นรูปแบบเว็บไซต์ประเภทหนึงซึงถูกเขียนขึ $นในลําดับทีเรี ยงตามเวลาในการเขียน ซึงจะแสดงข้ อมูลทีเขียนล่าสุดไว้ แรกสุด บล็อกโดยปกติจะประกอบด้ วย ข้ อความ ภาพ ลิงก์ ซึงบางครังจะรวมสือต่างๆ ไม่วา เพลง หรื อวิดีโอในหลายรูปแบบได้ จุดที $ ่แตกต่างของบล็อกกับเว็บไซต์โดยปกติคือ บล็อกจะเปิ ดให้ ผ้ เู ข้ ามาอ่านข้ อมูล สามารถแสดงความคิดเห็นต่อท้ ายข้ อความทีเจ้ าของบล็อกเป็ นคนเขียน ซึงทําให้ ผ้ เู ขียนสามารถได้ ผลตอบกลับโดยทันที คําว่า "บล็อก" ยังใช้ เป็ นคํากริ ยาได้ ซงหมายถึง การเขียนบล็อก และนอกจากนี $ผู้ทีเขียนบล็อกเป็ นอาชีพก็จะถูกเรียกว่า "บล็อกเกอร์ " ึ 2. ประเภทของเว็บบล็อกประเภทของ Blog ่บล็อกที!เราเห็นอยูในปัจจุบนนี3 ใช่มีเพียงแค่บล็อกที!เป็ นตัวหนังสื อและรู ปภาพเท่านั3น หรื อ มีแค่ออนไลน์ไดอารี! ัเราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี31. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที!มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี3น่าจะเป็ นบล็อกรุ่ นแรก ๆ เป็ น ้ ํบล็อกที!รวมลิaงก์ที!เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจําผูให้กาเนิดคําว่า “บล็อก” ที!ชื!อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นัน !แหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นันเอง แม้วาจะบล็อกแบบนี3จะ ! ่เป็ นการรวมลิaงก์เท่านั3น แต่ก็ไม่เรี ยงเหมือนว็บไดเร็ กทอรี! เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลaิงก์ของเขา 1 – 2 ลิaงก์ต่อโพสต์เท่านั3นครับ ใครที!อยากมีบล็อกเป็ นของตนเองแต่ยงนึกไม่ออกว่าจะทําบล็อกแบบไหน linklog ั ่น่าจะเป็ นการเริ! มต้นการทําบล็อกได้เป็ นอย่างดี1.2 Photoblog ชื!อก็บอกอยูแล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี3เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที!เจ้าของบล็อกอยากนําเสนอ และมักจะไม่เน้นที!จะเขียนข้อความมากนัก บาง ่บล็อกเรี ยกได้วาภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็ นบล็อกที! ่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็ นบล็อกที!เรี ยกได้วาเป็ นบล็อกที!นิยมทํากันมากในอนาคต เพราะการเจริ ญเติบโตของไฮสปี ด อินเตอร์เน็ต หรื อ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที!ทาให้การถ่ายทอดเสี ยง ภาพเคลื!อนไหว ํmovie […]2. แบ่งตามประเภทเนื3อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นําแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจําวันของเจ้าของบล็อกเป็ นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที!นาเสนอข่าวเป็ นหลัก2.3 ํบล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็ นบล็อกที!เขียนกันเป็ นกลุ่ม เช่น blognone.com2.4บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื! องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื!อสิ! งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื! องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ! งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็ นบล็อกที!วเิ คราะห์สื!อต่างๆ สารคดีและสิ! งที!เกี!ยวกับสื! อ เช่น ั ่oknation.net/blog/black ของสุทธิชย หยุน2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog)
 4. 4. บล็อกที!นาเสนอเรื! องราวบันเทิงทั3งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื! องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื!อ ํการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรี ยน หรื อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็ นสื! อในการสอนหรื อ แลกเปลี!ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็ นบล็อกที!นาเสนอวิธีการ ํต่าง 3. เว็บไซต์ที!ให้บริ การเว็บบล็อกwww.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comwww.idatablog.comwww.inewblog.comwww.onblogme.comwww.freeseoblogs.comwww.sumhua.comwww.diaryi.netwww.istoreblog.comwww.skypream.com
 5. 5. www.thailandspace.comwww.sungson.comwww.gujaba.comwww.sabuyblog.comwww.ugetblog.comwww.jaideespace.comwww.maxsiteth.comwww.my2blog.comที!มา http://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/ http://th.wikipedia.org/wiki/ http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.html9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทําโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื! องลักษณะการทํางานของ3G 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื! องมือหรื อโปรแกรมหรื อที!ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ 2.1 เครื! องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื!อมต่อระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที!ให้บริ การเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com 2.3 เว็บไซต์ที!ใช้ในการติดต่อสื! อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.comwww.google.com
 6. 6. 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรู ปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape2.010. ขัZนตอนและแผนดําเนินงาน ระยะเวลาดําเนินงาน เดือนสิ งหาคม เดือนกันยายน ที/ ขัZนตอนการดําเนิ นงาน สัปดาห์ที! สัปดาห์ที! 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล 3 จัดทําโครงร่ างเพื!อนําเสนอ 4 ปฏิบติการจัดทําโครงงาน ั นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 5 ของโครงงานครั3งที! 1 นําเสนอรายงานความก้าวหน้า 6 ของโครงงานครั3งที! 2 7 ปรับปรุ ง ทดสอบ 6 จัดทําเอกสารรายงานโครงงาน 8 ประเมินผลงาน 9 นําเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog10. สถานทีดําเนินงาน / ห้องเรี ยนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรี ยนเลยอนุกลวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดเลย ู11. ผลทีคาดว่ าจะได้ รับ / 11.1 ได้รับความรู ้เกี!ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื! องเรื! องลักษณะการทํางานของ3G 11.2 ได้รับความรู ้เกี!ยวกับเรื! องที!นามาเป็ นบทเรี ยนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื! องเรื! อง ํ
 7. 7. ลักษณะการทํางานของ3G 11.3 ผูเ้ รี ยนสามารถพัฒนารู ปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ดวยตนเองและนํามา ้ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรี ยนรู ้ของตนเองมากยิงขึ3น ! 11.4 สามารถติดต่อสื! อสารกันได้ระหว่างครู เพื!อนและผูสนใจทัวไป ้ ! ่เพื!อสร้างเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ผานเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์ ํ12. เอกสารอ้ างอิง http://klonkaew.wordpress.com/ http://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/ http://th.wikipedia.org/wiki/ http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.html ลงชื!อ กลอนแก้ว สาลีศรี (นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ) ผูเ้ สนอโครงงาน ลงชื!อ สมร ตาระพันธ์ (นางสมร ตาระพันธ์) ครู ที!ปรึ กษาโครงงาน

×