Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ส่วนนำ1

290 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ส่วนนำ1

  1. 1. รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการทางานของ3G จัดทาโดย นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/ 1 เลขที่ 28 นาเสนอ ครูสมร ตาระพันธ์ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา วิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง302101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19หัวข้อโครงงาน : การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการทางานของ3G.ประเภทของโครงงาน : โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา
  2. 2. ผู้เสนอโครงงาน : นางสาวกลอนแก้ว สาลีศรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 เลขที่28ครูที่ปรึกษาโครงงาน : นางสมร ตาระพันธ์ ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษปีการศึกษา : 2554 บทคัดย่อ โครงงานการพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpress เรื่องลักษณะการทางานของ3Gนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเอารูปแบบการเรียนรู้ยุคใหม่ที่ใช้สื่อสังคม หรือ Social Mediaซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความสนใจและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน มาประยุกต์เข้ากับการเรียนรู้ โดยได้ศึกษารูปแบบและพัฒนาการเรียนรู้ในการจัดสร้างเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์สาเร็จรูปชื่อว่า Wordpress ทั้งนี้ได้ทาการศึกษาค้นคว้าเนื้อหาความรู้ที่สนใจเกี่ยวกับลักษณะการทางานของ3G ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทางานของ3Gโดยผู้จัดทาโครงงานสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น และนาได้นาเสนอบทเรียนผ่านเว็บบล็อกที่ http://klonkaew.wordpress.com/ทั้งนี้ ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปได้เป็นอย่างดี
  3. 3. กิตติกรรมประกาศ รายงานโครงงานคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความเมตตาช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากครูสมร ตาระพันธ์ ครูผู้สอนวิชาการสร้างและออกแบบเว็บไซต์ ที่อนุมัติเห็นชอบในการจัดทาโครงงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บบล็อกด้วยเว็บไซต์ wordpress อีกทั้งเป็นที่ปรึกษาในด้านวิชาการและการจัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนเลยอนุกูลทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้การเรียนรู้ประสบผลสาเร็จ ขอบคุณเพื่อนๆ ทุกคนที่มีส่วนช่วยแนะนาการทาโครงงานคอมพิวเตอร์การใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างเว็บบล็อก และการช่วยเข้ามาคลิก “LIKE” ในกล่องแสดงความคิดเห็นขอบคุณกาลังใจดีๆ จากคุณครูสมร ตาระพันธ์ และเพื่อนๆ5/1ทุกคน ความดีอันเกิดจากการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ ผู้จัดทาโครงงานขอมอบแด่บิดา มารดา ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณทุกท่าน ที่มีส่วนช่ ว ยผลั ก ดั น และเป็ น ก าลั ง ใจ ซึ่ ง ผู้ จั ด ท าซาบซึ้ ง ในความกรุ ณ าอั น ยิ่ ง ใหญ่ จ ากท่ า น และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ กลอนแกว สาลีศรี
  4. 4. สารบัญ หน้าบทคัดย่อ กกิตติกรรมประกาศ ขสารบัญ คสารบัญภาพ จบทที่ 1 บทนา 1 1.1 แนวคิด ที่มา และความสาคัญ 1 1.2 วัตถุประสงค์ 1.3 ขอบเขตของโครงงาน 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับบทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.1 ความสาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต 2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อสังคม Social Media 2.3 เว็บบล็อก (WebBlog)บทที่ 3 วิธีดาเนินงานโครงงาน 3.1 วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือที่ใช้ในการพัฒนา 3.2 ขั้นตอนการดาเนินงานบทที่ 4 ผลการดาเนินงานโครงงาน 4.1 ผลการพัฒนาเว็บบล็อก 4.2 ตัวอย่างการนาเสนอหน้าเว็บบล็อก
  5. 5. บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะ 5.1 การดาเนินงานจัดทาโครงงาน 5.2 สรุปผลการดาเนินงานโครงงาน 5.3 ข้อเสนอแนะบรรณานุกรมภาคผนวก

×