Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม

3,700 views

Published on

สำหรับชมรมเบาหวานเบาใจ รพ.สต.บ้านล้านตอง จัดทำโดย นางภัคจิรา คำเขียว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

  • Be the first to comment

คู่มือ เบาหวานเบาใจห่างไกลโรคทันตกรรม

  1. 1. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ¼Ù»†ÇÂàºÒËÇÒ¹·ÕäÁ‹ÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ»ÃÔÁÒ³¹éÒµÒÅã¹àÅ×Í´ãËŒÍÂÙã¹ÃдѺ´Õ¨Ðà¡Ô´ Œ è í ‹ 3. อาจพบอาการปากแห้ ง ¼Å¡ÃзºµÍÊ¢ÀÒ¾ªÍ§»Ò¡´§µÍ仹Õé ‹ Ø ‹ Ñ ‹ ปวดแสบปวดร้ อนภายในช่ อง1. มีโอกาสฟันผุได้ง่าย ปาก เนื่องจากการไหลของเนื่องจากมีการเพิ่มระดับของ นําลายลดลงและพบการติด ้นําตาลในนําลาย ร่ วมกับการ ้ ้ เชือ โดยเฉพาะเชือรา ้ ้ไหลของนําลายที่ลดลง ้ เนื่องจากเชือราเจริญได้ ดีใน ้ นําลายที่มีนาตาลกลูโคสสูง ้ ํ้ และถ้ าผู้ป่วยมีการดูแล สุขภาพช่ องปากที่ไม่ ดี จะยิ่ง2. มีแนวโน้ มเกิดโรคปริทนต์ั ทําให้ เกิดการติดเชือราง่ ายขึน ้ ้ได้ง่ายและรุนแรงกว่าปกติเนื่องจากมีการทําลายเนือเย่ ือ ้ของเหงือก เนือเยื่อปริทนต์ ้ ัและกระตูกเบ้ าฟั น ทาให้ ํเหงือกบวม เกิดหนองปลายราก มีกลิ่นปาก ฟั นโยก และสูญเสียฟันได้ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  2. 2. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ¡ÒôáÅÊ¢ÀÒ¾ªÍ§»Ò¡ ËÅ¡¡Òà 2 2 2 2 Ù Ø ‹ Ñ áºººÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹...........................................................á»Ã§¿˜¹Í‹ҧ á»Ã§¿˜¹ ºÕºÂÒÊÕ¿¹ ¤Ãѧ äÁ·Ò¹ÍÒËÒà ˜ é ‹ Dx.........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§¹ŒÍÂÇѹÅÐ 2 Í‹ҧ¹ŒÍ ÅÐ 2 àÁç´ áÅйéÒËÅѧá»Ã§ í¤Ãѧ é 2 ¹Ò·Õ ¢ŒÒÇâ¾´ ¿˜¹ 2ªÑèÇâÁ§ Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  3. 3. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ¡ÒÃàÅ×Í¡á»Ã§ÊÕ¿¹ ˜ ¡ÒÃàÅ×Í¡ÂÒÊÕ¿¹ ˜ ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹...........................................................1. ´ŒÒÁá»Ã§Åѡɳеç ãªÂÒÊÕ¿¹·Õ¼ÊÁ¿ÅÙÍÍäôà¹×èͧ¨Ò¡ Œ ˜ è¨Ñº¶¹Ñ´Á×Í ¡ÒÃ㪌ÂÒÊÕ¿¹·ÕÁÕ¿ÅÙÍÍäôÃÇÁ¡Ñº¡Òà ˜ è ‹ Dx........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§ á»Ã§¿˜¹¶Ù¡ÇÔ¸Õ ÊÒÁÒö»‡Í§¡Ñ¹¿˜¹¼Øä´Œ2. ËÑÇá»Ã§ÅѡɳÐÁ¹¡ÅÁ Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ3. ¢¹Ò´¾Í´Õ¡ºª‹Í§»Ò¡ Ñ4. ¢¹á»Ã§Í‹Í¹¹ØÁ ‹5. ¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Ã§ÊÕ¿¹ è ˜·Ø¡ 3 à´×͹ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  4. 4. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ Ù ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ ÙÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹º¹ ÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹Å‹Ò§ ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹¡ÃÒÁº¹´ŒÒ¹á¡ŒÁ ´ŒÒ¹à¾´Ò¹»Ò¡ áÅп˜¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ÃÔÁ ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹¡ÃÒÁÅ‹Ò§´ŒÒ¹á¡ŒÁ ´ŒÒ¹ÅÔ¹ áÅп˜¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ÃÔÁ½‚»Ò¡ (ãªŒÇ¸Õ é Ô½‚»Ò¡ ( 㪌ǸբÂѺ-»˜´)ãËŒàÍÕ§á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒà˧×Í¡»ÃÐÁÒ³ 45 Ô ˜ ¢ÂѺ-»˜´)ãËŒàÍÕ§á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒà˧×Í¡»ÃÐÁÒ³ 45 ͧÈÒ àª‹¹¡Ñ¹ ˜Í§ÈÒ »ÅÒ¢ͧ¢¹á»Ã§¨Ðá·Ã¡à¢Òä»ã¹Ãͧà˧×Í¡ä´àŒ Å¡¹Í ÍÍ¡áç¶Ù Œ ‹ ç Œ »ÅÒ¢ͧ¢¹á»Ã§¨Ðá·Ã¡à¢ŒÒä»ã¹Ã‹Í§à˧×Í¡ä´ŒàÅ硹ŒÍ ÍÍ¡áç¶Ùä»ÁÒá»Ã§ä»ÁÒÊѹæ 3-4 ¤Ãѧ áŌǻ˜´á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒµÑÇ¿˜¹ ŧ仴ŒÒ¹ é é ˜ Êѹæ 3-4 ¤Ãѧ áŌǻ˜´á»Ã§ÊÕ¿¹à¢ŒÒËÒµÑÇ¿˜¹¢Ö¹ä»´ŒÒ¹»ÅÒ¿˜¹ ·íÒ é é ˜ é»ÅÒ¿˜¹·íÒઋ¹¹Õé 5-6 ¤Ãѧ é ઋ¹¹Õé 5-6 ¤Ãѧ é ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  5. 5. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ÇÔ¸Õ¡ÒÃá»Ã§¿˜¹·Õ趡µŒÍ§ Ù ¡Ò÷íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¿¹»ÅÍÁ ˜ÇÔ¸Õá»Ã§¿˜¹´ŒÒ¹º´à¤ÕÂÇ â´ÂÇÒ§¢¹á»Ã§µÑ§©Ò¡¡Ñº´ŒÒ¹à¤ÕÂǢͧ¿˜¹ é é é 㪌á»Ã§ÊÕ¿¹¢¹¹ØÁáµÐ¹éÒʺÙá»Ã§¿˜¹»ÅÍÁãËŒÊÐÍÒ´áÅжʹ¿¹ ˜ ‹ í ‹ ˜ÍÍ¡áç¶Ùä»ÁÒ 4-5 ¤Ãѧ á»Ã§ãËŒ·Ç·Ò§´ŒÒ¹º´à¤ÕÂÇ é Ñè é »ÅÍÁ᪋¹Ò¡‹Í¹¹Í¹·Ø¡¤×¹ éíǸÕá»Ã§Å¹ ºÃÔàdzÅÔ¹ÍÒ¨¾ºÁÕ¤ÃÒºàÈÉÍÒËÒà ËÃ×ÍÁÕšɳÐ໚¹½‡Ò Ô Ôé é Ñ¢ÒǵԴÍÂÙ«§¶ŒÒÁÕ¡ÒÃËÁÑ¡ËÁÁ ÍÂÙ¹Ò¹æ ÍÒ¨·íÒãËŒà¡Ô´¡ÅÔ¹¨Ö§¤Ç÷íÒ¤ÇÒÁ ‹ Öè ‹ èÊÐÍÒ´ÅÔ¹´ŒÇÂ é ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  6. 6. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ 2.ใบข่ อย วิธีใช้ ให้ นํา เปลือกข่ อยมาสักหนึ่งคืบ แล้ วลอกเปลือกออก1. เกลือ วิธีใช้ ใช้ อมก่ อน จากนันให้ เคียวๆ แล้ วคาย ้ ้การแปรงฟันตอนเช้า ทิง ส่ วนกาบของข่ อย ให้ ้จากนันค่ อยแปรงฟัน ้ นํามาถูกฟัน จะทาให้ฟัน ํตามปกติ นอกจากเกลือจะ ขาว สะอาดช่ วยดับกลิ่นปากได้ แล้ ว 3. ใบฝรั่ ง มีประโยชน์ ในเกลือก็ยังสามารถช่วยลด การดับกล่ นปาก วธีใช้คือ ิ ิอาการปวดฟั นได้ เป็ นอย่ าง นําใบฝร่ ั งมาล้างให้สะอาด ้ดีอีกด้ วย จากนันนําใบมาเคียว ๆ ้ ้ แล้ วบ้ วนทิง ้ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  7. 7. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก สมุนไพรที่ช่วยดูแลสุขภาพช่ องปาก จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ จาก ชมรมเบาหวานเบาใจ4. กล้วยนําว้า หรือกล้วยชนิด ้ 5. ก้านพลู ใช้ ในการช่ วยดับอื่นๆ เพราะว่ ากลิ่นปากของ กล่ ินปาก ลมหายใจ หอมมนุษย์ ไม่ ได้ มาจากปากเสมอ สะอาด สดชื่น อีกทังยังลด ้ไป เพราะเจ้ ากลิ่นที่ว่านีอาจจะ ้ อาการปวดฟั นได้ อีกด้ วยมาจากกระเพาะ ลําไส้ ภายใน เพราะว่า ก้านพลูมีส่วนของก็เป็ นไปได้ ทังนีประโยชน์ ของ ้ ้กล้วยท่ ว่า คือ ช่วยรักษา ี นํามันหอมระเหย ท่ มีสาร ้ ีกระเพาะและ ลําไส้ ท่มีปัญหา ี ลักษณะคล้าย ยาชาเบืองต้ นได้ วิธีใช้ คือ ให้ ทาน ้กล้ วย 1ลูก แล้ วตามด้ วยการดื่มนํา 1 แก้ ว ทําต่ อเนื่อง สัก ้7 วัน ( เบาหวานทานได้วันละ 1 ลูก ) ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  8. 8. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÃѺºÃÔ¡Ò÷ѹµ¡ÃÃÁ ª×èÍ......................................................................................... ÍÒÂØ.....................·ÕèÍÂÙ‹........................................................... àºÒËÇÒ¹àºÒã¨Ë‹Ò§ä¡Åâä·¹µ¡ÃÃÁ Ñ Dx..........................................................þ.ʵ.ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§Çѹ·Õè DTX/BP »˜ÞËÒ ¡ÒÃãËŒ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ Í×è¹æ âç¾ÂÒºÒÅÊ‹§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾ ºŒÒ¹ÅŒÒ¹µÍ§ §º»ÃÐÁÒ³¨Ò¡ ¡Í§·Ø¹·Ñ¹µ¡ÃÃÁ ¤»ÊÍ.Êѹ¡íÒᾧ »‚§º»ÃÐÁÒ³ 2555 ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§
  9. 9. ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§ ªÁÃÁàºÒËÇÒ¹àºÒ㨠þ.ʵ.ºÒŒ ¹ÅÒŒ ¹µÍ§

×