Successfully reported this slideshow.

ภาพสัญลักษณ์

2,031 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ภาพสัญลักษณ์

  1. 1. ภาพสัญลักษณ์ ความหมาย กระบวนการ การคำานวณ กระบวนการที่นิยามไว้ การทำางานย่อย ข้อมูล รับ หรือ แสดงข้อมูลโดยไม่ระบุชนิดของอุปกรณ์ การตัดสินใจ การเปรียบเทียบ การเตรียมการ การกำาหนดค่าล่วงหน้า หรือ กำาหนดค่าเป็นชุดตัวเลข ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง การรับข้อมูลเข้าทางแป้นพิมพ์ ขั้นตอนที่ทำาด้วยตนเอง การควบคุมโปรแกรมทางแป้นพิมพ์ เอกสาร/แสดงผล การแสดงผลทางเครื่องพิมพ์ เอกสารแสดงผลหลายฉบับ จอภาพแสดงผล การ์ด หรือบัตรเจาะรู ใช้ใส่ข้อมูล เทป (สื่อบันทึกข้อมูล) เริ่มต้น/สิ้นสุด การเริ่มต้น หรือการลงท้าย จุดเชื่อมต่อในหน้าเดียวกัน ตัวเชื่อมต่อไปหน้าอื่น จุดร่วมการเชื่อมต่อ หรือ ตรวจเทียบ หน่วงเวลา ที่เก็บแบบเข้าถึงโดยเรียงลำาดับ ดิสก์แม่เหล็ก
  2. 2. เส้นแสดงลำำดับกิจกรรม สัญลักษณ์ของผังงำน (Flowchart) รูปภำพสัญลักษณ์ ควำมหมำยของสัญลักษณ์ เริ่มต้นหรือจบ Flowchart (Start or Stop) กำรประมวลผล (Process) ส่วนนำำเข้ำข้อมูลหรือแสดงผลข้อมูล (Input or Output) กำรตัดสินใจ (Decision) จุดเชื่อมต่อ (Connector) ทิศทำงกำรทำำงำน (Direction of Flow) หลักกำรนำำสัญลักษณ์ต่ำงๆ มำเขียนเป็นผังงำน เมื่อเรำรู้และสำมำรถจำำควำมหมำยต่ำงๆ ของสัญลักษณ์ได้แล้ว ถัดมำเรำจะมำดูกันว่ำสัญลักษณ์ต่ำงๆ เหล่ำนี้มีรูปแบบกำรใช้ แบบไหน จำกรูปต่อไปนี้คือกำรนำำสัญลักษณ์ต่ำงๆ ไปใช้เขียนเป็นผังงำน (Flowchart) ตัวอย่ำงกำรเดินทำงไปทำำงำน

×