Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Υπευθυνότητα
Κοινωνική ευθύνη, αξιολόγηση κοινωνικής
απόδοσης, εταιρική διακυβέρνηση
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και επίτευξη
Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη,
• αξιολογεί τις διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• αναγνωρίζει τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• Αναγνωρίζει διαφορετικές οργανωσιακές συμπεριφορές που οδηγούν σε διαφορετικές
στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• περιγράφει τις βασικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
• αναγνωρίζει το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης.
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Περιεχόμενα
• Εισαγωγή
• ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
• Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης Επιχειρήσεων
• Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
• Εταιρική Διακυβέρνηση
• Σύνοψη.
3
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εισαγωγή
• Κάθε οργανισμός έχει ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), δηλαδή άτομα, ομάδες και άλλους
οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα του οργανισμού και έχουν
μερίδιο στην απόδοσή του.
• Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ
τους και να υπάρχει δυσκολία ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων ταυτοχρόνως.
Ο τρόπος που οι οργανισμοί συμπεριφέρονται στης σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα
καλός δείκτης της υποβόσκουσας ηθικής κουλτούρας που υιοθετούν και των ηθικών τους
χαρακτηριστικών.
Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ορίζονται από την εταιρική κοινωνική ευθύνη
(ΕΚΕ) (corporate social responsibility).
4
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social responsibility)
➢ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) ορίζεται ως η υποχρέωση ενός οργανισμού να δρα με τρόπο
που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα διαφορετικών μερών, συμπεριλαμβανομένου και
του συνόλου της κοινωνίας.
➢ Η ορθή ή προβληματική ΕΚΕ πραγματώνεται μέσω της καθημερινής πρακτικής των
οργανισμών, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις και τις πράξεις των μελών του.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
5
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εποπτεία (Stewardship)
➢ Εποπτεία ορίζεται ως η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για να γίνουν σεβαστά και να
προστατευτούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων ενός οργανισμού,
συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της κοινωνίας.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Εποπτεία
6
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Βιωσιμότητα (Sustainability)
➢ Βιωσιμότητα ορίζεται ως η ανάληψη δράσης που υποστηρίζει το υψηλό βιοτικό επίπεδο των
τωρινών και μελλοντικών γενεών.
➢ Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες της εποπτείας.
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Βιωσιμότητα
7
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Τριπλό Κέρδος (Sustainability)
➢ Το τριπλό κέρδος εκτιμά την απόδοση των οργανισμών με οικονομικά, κοινωνικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια.
➢ Τα 3Π της απόδοσης των οργανισμών (3P’s of organizational performance) είναι ο πλούτος
(profit), οι πολίτες (people) και ο πλανήτης (planet).
ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος
Τριπλό κέρδος
8
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κλασσική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει κύριο μέλημα της την
κερδοφορία.
➢ Οι υποστηρικτές της κλασικής προσέγγισης πιστεύουν ότι τα συμφέροντα της κοινωνίας θα
εξυπηρετηθούν μακροπρόθεσμα, εάν τα στελέχη μιας επιχείρησης έχουν ως στόχο την
μεγιστοποίηση του κέρδους της. → Υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά οφέλη επιτυγχάνονται μόνο
όταν μια επιχείρηση παράγει προϊόντα ωφέλιμα (π.χ., υγιή τρόφιμα, προϊόντα χαμηλής
ενεργειακής κατανάλωσης) επειδή αυτά βοηθούν μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική.
▪ Οι υποστηρικτές της κλασσικής προσέγγισης είναι σκεπτικοί αναφορικά με την ΕΚΕ καθώς θεωρούν
ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, θα αύξανε το κόστος παραγωγής,
και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της έναντι άλλων επιχειρήσεων.
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κλασσική προσέγγιση
9
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να
επικεντρώνεται τόσο στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και όσο και στην κερδοφορία.
➢ Αυτή η ευρεία οπτική δίνει έμφαση στην τριπλή αξιολόγηση και περιλαμβάνει και λαμβάνει
υπόψη, τόσο την οικονομική απόδοση, όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές
παραμέτρους.
▪ Οι υποστηρικτές της κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης ισχυρίζονται ότι η εταιρική κοινωνική
ευθύνη θα μεγιστοποιήσει την κερδοφορία μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει την κοινωνική εικόνα
μιας επιχείρησης, θα κάνει τος οργανισμούς πιο ελκυστικούς ως εργασιακά περιβάλλοντα και θα
βοηθήσει να αποφευχθεί η λήψη περιοριστικών μέτρων από τον εκάστοτε φορέα διακυβέρνησης
(π.χ., κυβέρνηση).
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση
10
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Η κοινή προσέγγιση της ΕΚΕ υποστηρίζει ότι η οικονομική πρόοδος μιας εταιρείας είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την κοινωνική πρόοδο:
➢ Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των μετόχων και των
ιδιοκτητών, ενώ σε ότι αφορά την ΕΚΕ, δεν αναλώνεται σε θέματα που αφορούν τη φήμη της
επιχείρησης και το στίγμα της, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικό χαρακτηριστικό που αφορά
δομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης.
• Οι οργανισμοί που υιοθετούν τη συνδυαστική προσέγγιση, ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική και τις
πρακτικές τους με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η γήρανση του
πληθυσμού, ο αναλφαβητισμός, οι διατροφικές συνήθειες, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η
φτώχεια.
Ενάρετος κύκλος ανταπόδοσης μέσα στον οποίο η επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη οδηγεί
στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και σε μελλοντική αύξηση κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων.
Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Κοινή προσέγγιση αξιών
11
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Εάν ενδιαφέρει η κοινή ευθύνη και οι κοινές αξίες, πρέπει οι οργανισμοί να επιδεικνύουν
σοβαρότητα αναφορικά με τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης και την υποχρέωση των
διοικητικών στελεχών να λογοδοτούν για τα αποτελέσματα.
▪ Ο έλεγχος κοινωνικής ευθύνης μετρά την απόδοση του οργανισμού σε ποικίλους τομείς της
κοινωνικής ευθύνης.
▪ Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υποχρεωτικές αναφορές κοινωνικής απόδοσης ωφελούν την κοινωνικά
υπεύθυνη συμπεριφορά.
Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων
Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (1/2)
12
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
▪ Όταν διενεργούνται έλεγχοι κοινωνικής ευθύνης, η απόδοση των οργανισμών κυμαίνεται από
συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως:
➢συμμόρφωσης, δηλαδή ανάληψη δράσης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών,
▪ έως συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως:
➢αποφασιστικές, δηλαδή ανάληψη δράσης που θα έχει θετικό αντίκτυπο.
▪ Η συμπεριφορά συμμόρφωσης εστιάζει στην κερδοφορία και στη συμμόρφωση στο εκάστοτε
νομικό πλαίσιο.
▪ Η αποφασιστική συμπεριφορά εστιάζει στο σωστό τρόπο δράσης και στη συνεισφορά στην
ευρύτερη κοινότητα.
Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων
Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (2/2)
13
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Εισαγωγή (1/2)
▪ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συμπεριφορών οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές ΕΚΕ.
▪ Τέσσερις βασικές στρατηγικές ΕΚΕ:
1. Παρεμποδιστική Στρατηγική
2. Αμυντική Στρατηγική
3. Προσαρμοστική Στρατηγική
4. Προληπτική Στρατηγική.
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Εισαγωγή (2/2)
Στρατηγική Περιγραφή Πεδίο Ενδιαφέροντος Δέσμευση στην ΕΚΕ
▪ Παρεμποδιστική
Στρατηγική
Εναντίωση στις κοινωνικές
απαιτήσεις
Κάλυψη των οικονομικών
υποχρεώσεων
↑
▪ Αμυντική Στρατηγική
Κάλυψη των ελάχιστων
νομικών απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών και
νομικών υποχρεώσεων
↑↑
▪ Προσαρμοστική
Στρατηγική
Κάλυψη των ελάχιστων
ηθικών απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών,
νομικών και ηθικών
υποχρεώσεων
↑↑↑
▪ Προληπτική Στρατηγική
Ανάληψη πρωτοβουλίας για
την κάλυψη των κοινωνικών
απαιτήσεων
Κάλυψη των οικονομικών,
νομικών, ηθικών και
προαιρετικών υποχρεώσεων
↑↑↑↑
15
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Παρεμποδιστική στρατηγική
▪ Η παρεμποδιστική στρατηγική («εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις») εστιάζει κυρίως σε
οικονομικές προτεραιότητες.
▪ Οι κοινωνικές απαιτήσεις αποκρούονται επειδή δεν ανήκουν στα συμφέροντα του οργανισμού.
➢ Π.χ., οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούσαν να αποκρύψουν παλαιότερα τις βλαβερές συνέπειες
του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης έγκυρων
στοιχείων.
16
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Αμυντική στρατηγική
▪ Η αμυντική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων») εστιάζει στην προστασία
του οργανισμού καλύπτοντας τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς
και απαντώντας, ίσως, στις πιέσεις ακτιβιστικών οργανώσεων.
➢ Π.χ., οι υπεύθυνοι χορήγησης ενυπόθηκων δανείων οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους
όλες τις κατατοπιστικές λεπτομέρειες για τα δάνεια που θα πάρουν.
17
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Προσαρμοστική στρατηγική
▪ Η προσαρμοστική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων») εστιάζει στην
εκπλήρωση των ηθικών προσδοκιών της κοινωνίας.
➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία αναλαμβάνει να καθαρίσει μια πετρελαιοκηλίδα και να
αποζημιώσει τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο, η βιομηχανία δε σκέφτεται να επενδύσει
άμεσα σε νέες τεχνολογίες που θα αποτρέψουν μελλοντικές καταστροφές.
18
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
Προληπτική στρατηγική
▪ Η προληπτική στρατηγική («ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων»)
επιδιώκει ενεργά την κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΚΕ λαμβάνοντας προαιρετικές δράσεις για να
βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον.
➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία θα επένδυε σε νέες τεχνολογίες, σε εναλλακτικές μορφές
ενέργειας και θα έπαιρνε προαιρετικά μέτρα για να βελτιωθούν τα πράγματα μελλοντικά.
19
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ορισμός
▪ Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) αναφέρεται στην ενεργό εποπτεία των
αποφάσεων διοίκησης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο.
➢ Οι επιχειρήσεις οφείλουν δια νόμου να έχουν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από
τους μετόχους για να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους.
➢ Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα κρατικά πανεπιστήμια, έχουν διοικητικά
συμβούλιο των οποίων εκλεγμένα και διορισμένα μέλη εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό.
▪ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να ζητούν από τα στελέχη ων οργανισμών να
λογοδοτήσουν αναφορικά με το αν η απόδοση της ηγεσίας είναι υψηλή, ηθική και κοινωνικά
υπεύθυνη.
20
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εταιρική Διακυβέρνηση
Ηθική αυτοδιαχείριση
▪ Η ηθική αυτοδιαχείριση (ethics self-governance) είναι ο καθημερινός έλεγχος για το αν η απόδοση
επιτυγχάνεται με τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο.
▪ Τα στελέχη ενός οργανισμού επωμίζονται όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, η οποία είναι παρούσα
σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους οργανισμούς,
από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έως τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σε κάθε επίπεδο διοίκησης,
από την ανώτατη έως τη διοίκηση βάσης.
21
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σύνοψη (1/2)
• Η κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού είναι η υποχρέωση του να λειτουργεί με τρόπο που ωφελεί
τον ίδιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του.
• Το τριπλό κέρδος της απόδοσης αντανακλά το πόσο καλά ο οργανισμός επιτυγχάνει τους
οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς του στόχους.
• Το επιχείρημα ενάντια στην ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητά τους το
κέρδος. Το επιχείρημα υπέρ της ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξυπηρετούν ευρύτερους
κοινωνικούς σκοπούς.
• Οι κοινές αξίες συνδέουν τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους, με το σκεπτικό ότι οι
επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική αξία μέσω της επιδίωξης ευκαιριών και πρακτικών
που προάγουν την κοινωνική ευημερία
• Η κοινωνική απόδοση ενός οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί στη βάση της εκπλήρωσης των
οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών αναγκών.
22
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σύνοψη (2/2)
• Οι εταιρικές στρατηγικές που προσδιορίζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων κοινωνικά
υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι η παρεμποδιστική, η αμυντική, η προσαρμοστική και η
προληπτική στρατηγική.
• Η εταιρική διακυβέρνηση είναι η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου να επιβλέπει την απόδοσης
των στελεχών της.
23
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
• Schermerhorn Jr., J.R., Bachrach, D. (2018). Εισαγωγή στο Management. Nicosia, Cyprus: Broken Hill
Publisher Ltd.
Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία
24
1 of 24

Recommended

Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf by
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
53 views24 slides
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές by
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικές
ΜμΕ, ΕΚΕ και Ανταγωνιστικότητα: Στοιχεία από καλές πρακτικέςIoannis Nikolaou
1.4K views14 slides
Social Corporate Responsibility and Sustainability by
Social Corporate Responsibility and SustainabilitySocial Corporate Responsibility and Sustainability
Social Corporate Responsibility and SustainabilityTriantafyllos Katsarelis
278 views3 slides
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη by
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνηpan ma
745 views13 slides
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη by
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηIoannis Nikolaou
320 views3 slides
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη by
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
4ο Workshop: Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηIoannis Nikolaou
372 views3 slides

More Related Content

Similar to Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ by
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσkarina.apostolidou
658 views42 slides
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de... by
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Panagiotis D. Kalantzis
166 views25 slides
OEFE 2010 by
OEFE 2010OEFE 2010
OEFE 2010edu4u
676 views20 slides
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη by
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνηakordonis2
219 views18 slides
η αρχή της ποιότητας δοπ by
η αρχή της ποιότητας δοπη αρχή της ποιότητας δοπ
η αρχή της ποιότητας δοπnatasha tsoleridou
732 views21 slides
ESG Policy and Sustainability by
ESG Policy and SustainabilityESG Policy and Sustainability
ESG Policy and SustainabilityElpida-Nicole Vasileiadis
61 views16 slides

Similar to Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf(20)

εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ by karina.apostolidou
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσεταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
εταιρικη κοινωνικη ευθυνη & νεεσ συνθηκεσ
karina.apostolidou658 views
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de... by Panagiotis D. Kalantzis
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
Μια παρουσίαση του άρθρου του Geoff Berry, με τίτλο: “ Leadership and the de...
OEFE 2010 by edu4u
OEFE 2010OEFE 2010
OEFE 2010
edu4u 676 views
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη by akordonis2
Εταιρική Κοινωνική ΕυθύνηΕταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
akordonis2219 views
η αρχή της ποιότητας δοπ by natasha tsoleridou
η αρχή της ποιότητας δοπη αρχή της ποιότητας δοπ
η αρχή της ποιότητας δοπ
natasha tsoleridou732 views
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015 by Starttech Ventures
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015
Παρουσίαση κ. Αντώνη Γκορτζή - Ethos Sustainability Forum 2015
Starttech Ventures273 views
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης by Ioannis Nikolaou
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσηςΑπό την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Από την αξιολόγηση απόδοσης στη διοίκηση απόδοσης
Ioannis Nikolaou1.3K views
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ... by George Papavasileiou
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...
Παρουσίαση Γιώργου Βουζαξάκη από ΓΕΛ Μοχού Ηρακλείου Κρήτης στην Ημερίδα της ...
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης by FutureleadersGR
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασηςομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
ομιλια Future leaders παμακ 18 9-2014 slides παρουσίασης
FutureleadersGR439 views
Csr και παράδειγμα philip morris by Rania Papadopoulou
Csr και παράδειγμα philip morrisCsr και παράδειγμα philip morris
Csr και παράδειγμα philip morris
Rania Papadopoulou850 views
Corporate Reputation and The Power of Purpose by Nicole Ioannidi
Corporate Reputation and The Power of PurposeCorporate Reputation and The Power of Purpose
Corporate Reputation and The Power of Purpose
Nicole Ioannidi69 views
Corporate Affairs Excellence Awards 1482 by Fotini Babanara
Corporate Affairs Excellence Awards 1482Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Corporate Affairs Excellence Awards 1482
Fotini Babanara53 views
IEPAS, Institute of Career Guidance by FutureleadersGR
IEPAS, Institute of Career Guidance IEPAS, Institute of Career Guidance
IEPAS, Institute of Career Guidance
FutureleadersGR811 views
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015 by Ethos Media S.A.
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΕ - INTERLIFE 2014-2015
Ethos Media S.A.530 views
Change Management & Social Enterprise Architecture by OgilvyOne Worldwide
Change Management & Social Enterprise ArchitectureChange Management & Social Enterprise Architecture
Change Management & Social Enterprise Architecture
Secondary school principals october 2011 greek by gjosephides
Secondary school principals october 2011 greekSecondary school principals october 2011 greek
Secondary school principals october 2011 greek
gjosephides352 views

More from ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
15 views40 slides
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 views50 slides
Χρηματοδότηση.pdf by
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 views26 slides
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf by
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 views27 slides
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 slides
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 slides

More from ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c715 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 views
Χρηματοδότηση.pdf by ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf by ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 views
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx by ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf by ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 views
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf by ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 views
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf by ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c727 views
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf by ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 views
Πλαίσια Προσόντων.pdf by ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf by ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf by ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf by ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c788 views

Recently uploaded

MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf by
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
30 views9 slides
Βρίσκοντας τα μνημεία by
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 slides
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdfssuser9e6212
557 views16 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
73 views80 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxgymkeram
17 views24 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
11 views18 slides

Recently uploaded(20)

Βρίσκοντας τα μνημεία by Dimitra Mylonaki
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημεία
Dimitra Mylonaki13 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptxΓυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 17ης Νοεμβρίου 2023.pptx
gymkeram17 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό by Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki16 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx by 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas40 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 by ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... by gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ by Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
ATT00004.pdf by 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c19 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf by ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu89 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2 by EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024_2
EmployEdu127 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 views

Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Υπευθυνότητα Κοινωνική ευθύνη, αξιολόγηση κοινωνικής απόδοσης, εταιρική διακυβέρνηση
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και επίτευξη Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • ορίζει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, • αξιολογεί τις διαστάσεις της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • αναγνωρίζει τη σημασία της μέτρησης της απόδοσης της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • Αναγνωρίζει διαφορετικές οργανωσιακές συμπεριφορές που οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • περιγράφει τις βασικές στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, • αναγνωρίζει το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης. 2
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Περιεχόμενα • Εισαγωγή • ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος • Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Αξιολόγηση Κοινωνικής Απόδοσης Επιχειρήσεων • Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης • Εταιρική Διακυβέρνηση • Σύνοψη. 3
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εισαγωγή • Κάθε οργανισμός έχει ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), δηλαδή άτομα, ομάδες και άλλους οργανισμούς οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα του οργανισμού και έχουν μερίδιο στην απόδοσή του. • Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενός οργανισμού μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα μεταξύ τους και να υπάρχει δυσκολία ικανοποίησης όλων των απαιτήσεων ταυτοχρόνως. Ο τρόπος που οι οργανισμοί συμπεριφέρονται στης σχέση τους με τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι ένα καλός δείκτης της υποβόσκουσας ηθικής κουλτούρας που υιοθετούν και των ηθικών τους χαρακτηριστικών. Οι σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων και της κοινωνίας ορίζονται από την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) (corporate social responsibility). 4
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Corporate Social responsibility) ➢ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (EKE) ορίζεται ως η υποχρέωση ενός οργανισμού να δρα με τρόπο που εξυπηρετεί ταυτόχρονα τα συμφέροντα διαφορετικών μερών, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου της κοινωνίας. ➢ Η ορθή ή προβληματική ΕΚΕ πραγματώνεται μέσω της καθημερινής πρακτικής των οργανισμών, η οποία βασίζεται στις αποφάσεις και τις πράξεις των μελών του. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 5
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εποπτεία (Stewardship) ➢ Εποπτεία ορίζεται ως η ανάληψη προσωπικής ευθύνης για να γίνουν σεβαστά και να προστατευτούν τα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών συμφερόντων ενός οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου του συνόλου της κοινωνίας. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Εποπτεία 6
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Βιωσιμότητα (Sustainability) ➢ Βιωσιμότητα ορίζεται ως η ανάληψη δράσης που υποστηρίζει το υψηλό βιοτικό επίπεδο των τωρινών και μελλοντικών γενεών. ➢ Η βιωσιμότητα είναι ένας από τους πυλώνες της εποπτείας. ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Βιωσιμότητα 7
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Τριπλό Κέρδος (Sustainability) ➢ Το τριπλό κέρδος εκτιμά την απόδοση των οργανισμών με οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. ➢ Τα 3Π της απόδοσης των οργανισμών (3P’s of organizational performance) είναι ο πλούτος (profit), οι πολίτες (people) και ο πλανήτης (planet). ΕΚΕ, Εποπτεία, Βιωσιμότητα & Τριπλό Κέρδος Τριπλό κέρδος 8
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κλασσική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να έχει κύριο μέλημα της την κερδοφορία. ➢ Οι υποστηρικτές της κλασικής προσέγγισης πιστεύουν ότι τα συμφέροντα της κοινωνίας θα εξυπηρετηθούν μακροπρόθεσμα, εάν τα στελέχη μιας επιχείρησης έχουν ως στόχο την μεγιστοποίηση του κέρδους της. → Υποστηρίζουν ότι τα κοινωνικά οφέλη επιτυγχάνονται μόνο όταν μια επιχείρηση παράγει προϊόντα ωφέλιμα (π.χ., υγιή τρόφιμα, προϊόντα χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης) επειδή αυτά βοηθούν μια επιχείρηση να είναι ανταγωνιστική. ▪ Οι υποστηρικτές της κλασσικής προσέγγισης είναι σκεπτικοί αναφορικά με την ΕΚΕ καθώς θεωρούν ότι θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην κερδοφορία, θα αύξανε το κόστος παραγωγής, και θα μείωνε την ανταγωνιστικότητα της έναντι άλλων επιχειρήσεων. Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κλασσική προσέγγιση 9
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κοινωνικοοικονομική προσέγγιση της ΕΚΕ πρεσβεύει ότι μια επιχείρηση πρέπει να επικεντρώνεται τόσο στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου και όσο και στην κερδοφορία. ➢ Αυτή η ευρεία οπτική δίνει έμφαση στην τριπλή αξιολόγηση και περιλαμβάνει και λαμβάνει υπόψη, τόσο την οικονομική απόδοση, όσο και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους. ▪ Οι υποστηρικτές της κοινωνικοοικονομικής προσέγγισης ισχυρίζονται ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη θα μεγιστοποιήσει την κερδοφορία μακροπρόθεσμα, θα βελτιώσει την κοινωνική εικόνα μιας επιχείρησης, θα κάνει τος οργανισμούς πιο ελκυστικούς ως εργασιακά περιβάλλοντα και θα βοηθήσει να αποφευχθεί η λήψη περιοριστικών μέτρων από τον εκάστοτε φορέα διακυβέρνησης (π.χ., κυβέρνηση). Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κοινωνικοοικονομική προσέγγιση 10
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Η κοινή προσέγγιση της ΕΚΕ υποστηρίζει ότι η οικονομική πρόοδος μιας εταιρείας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική πρόοδο: ➢ Αυτή η προσέγγιση εξαλείφει την πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των μετόχων και των ιδιοκτητών, ενώ σε ότι αφορά την ΕΚΕ, δεν αναλώνεται σε θέματα που αφορούν τη φήμη της επιχείρησης και το στίγμα της, αλλά λειτουργεί ως στρατηγικό χαρακτηριστικό που αφορά δομικά χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης. • Οι οργανισμοί που υιοθετούν τη συνδυαστική προσέγγιση, ευθυγραμμίζουν τη στρατηγική και τις πρακτικές τους με την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων όπως είναι η γήρανση του πληθυσμού, ο αναλφαβητισμός, οι διατροφικές συνήθειες, η διατήρηση των φυσικών πόρων και η φτώχεια. Ενάρετος κύκλος ανταπόδοσης μέσα στον οποίο η επένδυση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη οδηγεί στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και σε μελλοντική αύξηση κοινωνικά υπεύθυνων δράσεων. Διαστάσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κοινή προσέγγιση αξιών 11
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Εάν ενδιαφέρει η κοινή ευθύνη και οι κοινές αξίες, πρέπει οι οργανισμοί να επιδεικνύουν σοβαρότητα αναφορικά με τη μέτρηση της κοινωνικής απόδοσης και την υποχρέωση των διοικητικών στελεχών να λογοδοτούν για τα αποτελέσματα. ▪ Ο έλεγχος κοινωνικής ευθύνης μετρά την απόδοση του οργανισμού σε ποικίλους τομείς της κοινωνικής ευθύνης. ▪ Οι έρευνες δείχνουν ότι οι υποχρεωτικές αναφορές κοινωνικής απόδοσης ωφελούν την κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά. Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (1/2) 12
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ▪ Όταν διενεργούνται έλεγχοι κοινωνικής ευθύνης, η απόδοση των οργανισμών κυμαίνεται από συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως: ➢συμμόρφωσης, δηλαδή ανάληψη δράσης για την αποφυγή αρνητικών συνεπειών, ▪ έως συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται ως: ➢αποφασιστικές, δηλαδή ανάληψη δράσης που θα έχει θετικό αντίκτυπο. ▪ Η συμπεριφορά συμμόρφωσης εστιάζει στην κερδοφορία και στη συμμόρφωση στο εκάστοτε νομικό πλαίσιο. ▪ Η αποφασιστική συμπεριφορά εστιάζει στο σωστό τρόπο δράσης και στη συνεισφορά στην ευρύτερη κοινότητα. Αξιολόγηση Κοινωνική Απόδοσης Επιχειρήσεων Έλεγχος κοινωνικής ευθύνης (2/2) 13
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εισαγωγή (1/2) ▪ Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των συμπεριφορών οδηγούν σε διαφορετικές στρατηγικές ΕΚΕ. ▪ Τέσσερις βασικές στρατηγικές ΕΚΕ: 1. Παρεμποδιστική Στρατηγική 2. Αμυντική Στρατηγική 3. Προσαρμοστική Στρατηγική 4. Προληπτική Στρατηγική. 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Εισαγωγή (2/2) Στρατηγική Περιγραφή Πεδίο Ενδιαφέροντος Δέσμευση στην ΕΚΕ ▪ Παρεμποδιστική Στρατηγική Εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις Κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων ↑ ▪ Αμυντική Στρατηγική Κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών και νομικών υποχρεώσεων ↑↑ ▪ Προσαρμοστική Στρατηγική Κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών, νομικών και ηθικών υποχρεώσεων ↑↑↑ ▪ Προληπτική Στρατηγική Ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων Κάλυψη των οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών υποχρεώσεων ↑↑↑↑ 15
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Παρεμποδιστική στρατηγική ▪ Η παρεμποδιστική στρατηγική («εναντίωση στις κοινωνικές απαιτήσεις») εστιάζει κυρίως σε οικονομικές προτεραιότητες. ▪ Οι κοινωνικές απαιτήσεις αποκρούονται επειδή δεν ανήκουν στα συμφέροντα του οργανισμού. ➢ Π.χ., οι καπνοβιομηχανίες προσπαθούσαν να αποκρύψουν παλαιότερα τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στον ανθρώπινο οργανισμό, μέχρι τη στιγμή της δημοσιοποίησης έγκυρων στοιχείων. 16
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Αμυντική στρατηγική ▪ Η αμυντική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων νομικών απαιτήσεων») εστιάζει στην προστασία του οργανισμού καλύπτοντας τις ελάχιστες νομικές απαιτήσεις, την ανταγωνιστικότητα της αγοράς και απαντώντας, ίσως, στις πιέσεις ακτιβιστικών οργανώσεων. ➢ Π.χ., οι υπεύθυνοι χορήγησης ενυπόθηκων δανείων οφείλουν να παρέχουν στους πελάτες τους όλες τις κατατοπιστικές λεπτομέρειες για τα δάνεια που θα πάρουν. 17
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Προσαρμοστική στρατηγική ▪ Η προσαρμοστική στρατηγική («κάλυψη των ελάχιστων ηθικών απαιτήσεων») εστιάζει στην εκπλήρωση των ηθικών προσδοκιών της κοινωνίας. ➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία αναλαμβάνει να καθαρίσει μια πετρελαιοκηλίδα και να αποζημιώσει τις περιοχές που επλήγησαν, ωστόσο, η βιομηχανία δε σκέφτεται να επενδύσει άμεσα σε νέες τεχνολογίες που θα αποτρέψουν μελλοντικές καταστροφές. 18
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στρατηγικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Προληπτική στρατηγική ▪ Η προληπτική στρατηγική («ανάληψη πρωτοβουλίας για την κάλυψη των κοινωνικών απαιτήσεων») επιδιώκει ενεργά την κάλυψη των απαιτήσεων της ΕΚΕ λαμβάνοντας προαιρετικές δράσεις για να βελτιωθούν τα πράγματα στο μέλλον. ➢ Π.χ., μια πετρελαιοβιομηχανία θα επένδυε σε νέες τεχνολογίες, σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας και θα έπαιρνε προαιρετικά μέτρα για να βελτιωθούν τα πράγματα μελλοντικά. 19
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Διακυβέρνηση Ορισμός ▪ Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) αναφέρεται στην ενεργό εποπτεία των αποφάσεων διοίκησης και των δραστηριοτήτων της εταιρείας από το διοικητικό συμβούλιο. ➢ Οι επιχειρήσεις οφείλουν δια νόμου να έχουν διοικητικό συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τους μετόχους για να εκπροσωπούνται τα συμφέροντά τους. ➢ Οι περισσότεροι δημόσιοι οργανισμοί, όπως τα κρατικά πανεπιστήμια, έχουν διοικητικά συμβούλιο των οποίων εκλεγμένα και διορισμένα μέλη εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό. ▪ Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου οφείλουν να ζητούν από τα στελέχη ων οργανισμών να λογοδοτήσουν αναφορικά με το αν η απόδοση της ηγεσίας είναι υψηλή, ηθική και κοινωνικά υπεύθυνη. 20
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εταιρική Διακυβέρνηση Ηθική αυτοδιαχείριση ▪ Η ηθική αυτοδιαχείριση (ethics self-governance) είναι ο καθημερινός έλεγχος για το αν η απόδοση επιτυγχάνεται με τρόπο ηθικό και κοινωνικά υπεύθυνο. ▪ Τα στελέχη ενός οργανισμού επωμίζονται όλο το βάρος αυτής της ευθύνης, η οποία είναι παρούσα σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον, από τους μικρότερους έως τους μεγαλύτερους οργανισμούς, από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έως τις μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και σε κάθε επίπεδο διοίκησης, από την ανώτατη έως τη διοίκηση βάσης. 21
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σύνοψη (1/2) • Η κοινωνική ευθύνη ενός οργανισμού είναι η υποχρέωση του να λειτουργεί με τρόπο που ωφελεί τον ίδιο και τα ενδιαφερόμενα μέρη του. • Το τριπλό κέρδος της απόδοσης αντανακλά το πόσο καλά ο οργανισμός επιτυγχάνει τους οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντολογικούς του στόχους. • Το επιχείρημα ενάντια στην ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν προτεραιότητά τους το κέρδος. Το επιχείρημα υπέρ της ΕΚΕ είναι ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να εξυπηρετούν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς. • Οι κοινές αξίες συνδέουν τους επιχειρηματικούς και κοινωνικούς στόχους, με το σκεπτικό ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να παράγουν οικονομική αξία μέσω της επιδίωξης ευκαιριών και πρακτικών που προάγουν την κοινωνική ευημερία • Η κοινωνική απόδοση ενός οργανισμού μπορεί να αξιολογηθεί στη βάση της εκπλήρωσης των οικονομικών, νομικών, ηθικών και προαιρετικών αναγκών. 22
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σύνοψη (2/2) • Οι εταιρικές στρατηγικές που προσδιορίζονται για την κάλυψη των απαιτήσεων κοινωνικά υπεύθυνης συμπεριφοράς είναι η παρεμποδιστική, η αμυντική, η προσαρμοστική και η προληπτική στρατηγική. • Η εταιρική διακυβέρνηση είναι η ευθύνη του διοικητικού συμβουλίου να επιβλέπει την απόδοσης των στελεχών της. 23
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας • Schermerhorn Jr., J.R., Bachrach, D. (2018). Εισαγωγή στο Management. Nicosia, Cyprus: Broken Hill Publisher Ltd. Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία 24