Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και Επίτευξη
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2
Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας
Με την ολοκλήρωση της ενότητας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
• Κατανοεί την έννοια των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
• Κατανοεί έννοιες όπως ικανότητες, μαθησιακοί στόχοι, γνώσεις, και δεξιότητες,
• Γνωρίζει τις κατηγορίες και τις δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, βάσει
Ευρωπαϊκών και Εθνικών πλαισίων,
• Διατυπώνει με ορθότητα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για συγκεκριμένο
γνωστικό αντικείμενο.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3
Εισαγωγή
Η αρχή των μαθησιακών αποτελεσμάτων:
● Αφορά στο τι αναμένεται από τον μαθητή να γνωρίζει, να είναι σε θέση να κάνει
και να κατανοεί στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας.
● Παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για τη βελτίωση της
ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4
Εισαγωγή
Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων
Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα μαθησιακά
αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα επιπέδων προσόντων.
Σημείωση: Γι’ αυτό είναι σημαντική η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων
προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις αρχές και τους τύπους των μαθησιακών
αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 2).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 5
Μαθησιακά Αποτελέσματα
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 6
Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Υπάρχουν δύο βασικοί αλληλένδετοι ορισμοί της έννοιας:
(α) τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι "γνώσεις, τεχνογνωσία, πληροφορίες, αξίες, στάσεις,
δεξιότητες ή/και ικανότητες που ένα άτομο έχει αποκτήσει ή/και είναι σε θέση να αποδείξει
μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, είτε τυπικής, είτε μη τυπικής, είτε
άτυπης" (Cedefop, υπό έκδοση),
(β) τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι "δηλώσεις σχετικά με το τι γνωρίζει, κατανοεί και
είναι σε θέση να κάνει ένας εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής
διαδικασίας, οι οποίες ορίζονται με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και υπευθυνότητας και
αυτονομίας". (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7
Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί ως ένας βρόχος επανάληψης όπου η
αλληλεπίδραση μεταξύ του τι επιδιώκεται (intended) και τι έχει πράγματι
επιτευχθεί (achieved) τροφοδοτεί μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης:
Πηγή: CEDEFOP
Προσδοκώμενα
αποτελέσματα
Επιτευχθέντα
αποτελέσματα
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8
Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων
• Οι ορισμοί και οι περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως χρησιμοποιούνται στα
πλαίσια προσόντων, στα πρότυπα προσόντων και στα προγράμματα σπουδών είναι δηλώσεις
και εκφράσεις προσδοκιών-επιδιώξεων. - Δεν είναι αποτελέσματα της μάθησης, αλλά
επιθυμητοί στόχοι.
• Τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά τη
μαθησιακή διαδικασία, μέσω αξιολογήσεων και επίδειξης της επιτευχθείσας μάθησης στην
πραγματική ζωή.
Ο όρος «μαθησιακά αποτελέσματα» μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει γενικές γνώσεις,
πολιτιστικές και κοινωνικές δεξιότητες που υπερβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 9
H συνεπής εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων
απαιτεί συνεχή διάλογο μεταξύ των
επιδιωκόμενων και των πραγματικών αποτελεσμάτων,
επιδιώκοντας να βελτιωθούν οι δηλωμένες προσδοκίες
με βάση τα πραγματικά επιτευχθέντα αποτελέσματα
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 10
Συναφείς έννοιες:
Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι
Ικανότητες
Ικανότητα (competence): ικανότητα εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων επαρκώς
σε ένα καθορισμένο πλαίσιο (εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία ή επαγγελματική ανάπτυξη)
(Cedefop, 2014).
Η ικανότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως τα πραγματικά επιτευχθέντα μαθησιακά
αποτελέσματα, που επικυρώνονται μέσω της ικανότητας του εκπαιδευόμενου να εφαρμόζει
αυτόνομα τη γνώση και δεξιότητες στην πράξη, στην κοινωνία και στην εργασία. Τα
μαθησιακά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη σχέση τους με τις ικανότητες (Cedefop,
2012).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 11
Συναφείς έννοιες:
Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι
Ικανότητες
● Η διάκριση μεταξύ “μαθησιακών αποτελεσμάτων” και “ικανοτήτων” είναι σαφής στη
Σύσταση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Σε αυτήν, ο όρος “ικανότητα”
σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός ατόμου, να αξιοποιεί τις γνώσεις, τις
δεξιότητες και τις προσωπικές, κοινωνικές ή/και οργανωτικές ικανότητες του στις
σπουδές, στην εργασία, και στην επαγγελματική ή/και την προσωπική ανάπτυξή του.
● Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η ικανότητα περιγράφεται με
όρους υπευθυνότητας και αυτονομίας.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 12
Συναφείς έννοιες:
Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι
Ικανότητες
● Όταν οι χώρες χρησιμοποιούν τον όρο προσόντα βασισμένα στις ικανότητες
('competence-based qualification'), συνήθως τονίζουν τον ρόλο του μαθησιακού (και
εργασιακού) πλαισίου και πώς αυτό επηρεάζει τη μετατροπή των επιδιωκόμενων σε
πραγματικά επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα.
● Το πλαίσιο μάθησης ή εργασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εύρος των
επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τον
τρόπο που ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα
αποτελέσματα, και την αξία που αποδίδεται στα προσόντα του στγκεκριμένου τομέα.
-->Συνεπώς, τα προσόντα βασισμένα στις ικανότητες δηλώνουν έτσι ότι ένα άτομο έχει τα
προσόντα να εργαστεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 13
Συναφείς έννοιες:
Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι
Μαθησιακοί Στόχοι
● Ο μαθησιακός στόχος είναι "μια ευρεία δήλωση της πρόθεσης διδασκαλίας (teachers’
intentions), δηλαδή δείχνει τι σκοπεύει να καλύψει ο εκπαιδευτικός σε ένα πλαίσιο
μάθησης. Οι στόχοι διατυπώνονται συνήθως από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και
υποδεικνύουν το γενικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση ενός προγράμματος (Kennedy et
al., 2006).
● Γενικά: οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να διατυπωθούν όπως τα μαθησιακά
αποτελέσματα, αλλά απευθύνονται στους δασκάλους, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα
γίνονται πιο εύκολα κατανοητά και από τους δασκάλους και από τους μαθητές.
● Οι μαθησιακοί στόχοι διατυπώνονται ως οδηγός στο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο
ενδέχεται ή όχι να οδηγήσει στην επιδιωκόμενη μάθηση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 14
Η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Γενικά
● Πολλοί φορείς σε διάφορες χώρες βλέπουν τη μετατόπιση προς τα μαθησιακά
αποτελέσματα ως μια ευκαιρία για την προσαρμογή των διαδικασιών εκπαίδευσης και
κατάρτισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων, την προώθηση της διά
βίου μάθησης, την υποστήριξη της κινητικότητας των πολιτών, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και
των συστημάτων προσόντων.
● Τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν μια κοινή γλώσσα που καθιστά δυνατή την
καλύτερη κατανόηση και τον διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και των φορέων
της αγοράς εργασίας.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 15
Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων
● Η εφαρμογή της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική, όχι
μόνο για την ανάπτυξη των πλαισίων προσόντων, αλλά και για ένα φάσμα άλλων σκοπών
σχετικών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσόντων, όπως είναι η κατανόηση και η
αναγνώριση των προσόντων, η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η
υποστήριξη της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, η αξιολόγηση των
εκπαιδευομένων και η διασφάλιση ποιότητας.
● Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία υποστήριξης των
συστημάτων διασφάλισης ποιότητας καθιστώντας κατανοητές τις μαθησιακές προσδοκίες
σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 16
Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων
● Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα καθιστά εφικτή την ανάπτυξη του σχετικού
συστήματος για την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη
συγκρισιμότητα των προσόντων μεταξύ χωρών, τη μετάβαση σε διαφορετικούς παρόχους
εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές (διαπερατότητα).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 17
Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Επιπλέον, τα μαθησιακά αποτελέσματα:
● Υποστηρίζουν την προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, προκειμένου να
διευκολυνθεί η επίτευξη τους.
● Ωθούν τους εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν το πρώτο βήμα προς
την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών.
● Διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις σε
επίπεδο προετοιμασίας και διαχείρισης της μάθησης.
● Επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές να έχουν μια σαφή εικόνα
των συμπεριφορών, οι οποίες αναμένονται στο τέλος ενός προγράμματος σπουδών ή
ενός μαθήματος.Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσει ένα πρόγραμμα σπουδών
σαφείς στόχους.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη
18
Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Επίσης, η εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα:
● Υποστηρίζει το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών και των φορέων
της αγοράς εργασίας, καθώς και μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων
εκπαίδευσης και κατάρτισης.
● Ενισχύει τη διαφάνεια, αναγνώρισης και συγκρισιμότητα των τίτλων σπουδών.
Oμοίως, η αυξημένη διαφάνεια που προσφέρουν τα μαθησιακά αποτελέσματα
λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για διάφορους ενδιαφερόμενους -παράγοντες της
αγοράς εργασίας και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς - διευκολύνοντας την
ανάλυση της αντιστοίχισης μεταξύ των απαιτήσεων σε δεξιότητες και της παροχής
εκπαίδευσης.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 19
Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων
• Τέλος, τα μαθησιακά αποτελέσματα καθιστούν τη διαδικασία αξιολόγησης των
εκπαιδευομένων πιο διαφανή.
• Οι εκπαιδευτές που έχουν στη διάθεσή τους σαφώς διατυπωμένα μαθησιακά
αποτελέσματα μπορούν να αποφασίσουν πιο εύστοχα τους τρόπους αξιολόγησης.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 20
Οι δυνατότητες των μαθησιακών
αποτελεσμάτων
- Περίληψη
Εφαρμογή του Εθνικού
Πλαισίου Προσόντων
Ανταπόκριση στις ανάγκες
της Αγοράς Εργασίας
Υποστήριξη της
Διασφάλισης Ποιότητας
Αναγνώριση των
Προσόντων της Αλλοδαπής
Υποστήριξη της
Διδασκαλίας και Μάθησης
Υποστήριξη της
Διαφάνειας και Αξιολόγησης
Επικύρωση της Μη τυπικής
Και άτυπης Μάθησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 21
Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων
• Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προκειμένου να περιγραφούν όλα τα μαθησιακά
αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να επιτύχει ένας εκπαιδευόμενος, με αναφορά, για
παράδειγμα, σε γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνικές ικανότητες, αυτονομία και
υπευθυνότητα, συμπεριφορές, αξίες και άλλες ευρύτερες ικανότητες.
• Στα συστήματα προσόντων των περισσότερων χωρών, τα μαθησιακά αποτελέσματα
περιγράφονται ως γνώσεις, δεξιότητες (δηλαδή εφαρμογή της γνώσης) και
ικανότητες (δηλαδή αποδεδειγμένη εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων).
• Πέραν των τριών βασικών κατηγοριών μαθησιακών αποτελεσμάτων, υπάρχουν
παραδείγματα εθνικών πλαισίων προσόντων που περιλαμβάνουν συμπεριφορές
και αξίες, ως επιπλέον χαρακτηριστικά των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 22
Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων
Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα μαθησιακά αποτελέσματα
κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:
• Γνώσεις (γεγονότα, αρχές, θεωρίες και πρακτικές),
• Δεξιότητες (γνωστικές και πρακτικές),
• Ικανότητες (όπως η ικανότητα ανάληψης ευθύνης και η επίδειξη
αυτονομίας).
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 23
Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της χώρας μας:
● Η «γνώση» δηλώνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της
μάθησης.
● Με τον όρο «δεξιότητες» νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης
τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Οι
δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής
σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρονακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων,
υλικών, εργαλείων και οργάνων).
● ο όρος «ικανότητα» σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός ατόμου, να αξιοποιεί
τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προσωπικές, κοινωνικές ή/και οργανωτικές ικανότητες
του στις σπουδές, στην εργασία και στην επαγγελματική ή/και την προσωπική
ανάπτυξή του.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 24
Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων
Γνώσεις
Δεξιότητες
Ικανότητες
Εφαρμογή
Αποδεδειγμένη Ικανότητα
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 25
Πεδία εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ
❑ Πεδίο Εκπαίδευσης
❑ Πεδίο Αγοράς Εργασίας
❑ Πεδίο Προσωπικού Επιπέδου
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 26
Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και CEDEFOP, 2021
Το εννοιολογικό μοντέλο στηρίζεται στην αναθεωρημένη έκδοση
του ESCO* που δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022.
*Ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες,
τις ικανότητες και τα προσόντα.
Υποστήριξη σε 27 γλώσσες
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 27
Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Το μοντέλο για τις οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες εστιάζει σε τρεις "ευρείς τομείς
ικανοτήτων (γνωστικές, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές) και καλύπτει τόσο γνωστικές
όσο και μη γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες.
Το μοντέλο καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ των όρων με μετακινείται από τις εσωτερικές
ατομικές διαθέσεις (σκέψη και αυτοαναστοχασμός) στις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους
και τον εξωτερικό κόσμο (κοινωνικές και επικοινωνιακές και δεξιότητες ζωής).
Οι έξι κύριες κατηγορίες στο μοντέλο έχουν αναλυθεί σε ένα σύνολο
διακριτών ομάδων, που υποστηρίζουν την κατανομή μεμονωμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
Το μοντέλο διευκολύνει τον εντοπισμό των σχετικών εννοιών και δείχνει τη σχέση μεταξύ τους
και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για όσους καθορίζουν και γράφουν μαθησιακά αποτελέσματα.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη
28
Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Το μοντέλο υποστηρίζει τον ορισμό και την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων:
❑ παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων
όρων για τις δεξιότητες και ικανότητες,
❑ απεικονίζοντας τη σχέση μεταξύ των υφιστάμενων όρων,
χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα
σε όλα τα επίπεδα του ορολογικού πλαισίου,
❑ περιλαμβάνοντας έναν εκτενή και ολοκληρωμένο κατάλογο ρημάτων δράσης
προς εξέταση για χρήση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη
29
Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
Ενώ εναπόκειται στους εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες να καθορίσουν τις
προτεραιότητες και να κάνουν τις τελικές επιλογές, το μοντέλο προσδιορίζει τους σχετικούς
τομείς που πρέπει να εξεταστούν και υποστηρίζει την επιλογή των σχετικών όρων.
Η προσέγγιση μπορεί να απεικονιστεί με αναφορά στις κατηγορίες:
❑ Αυτοδιαχείριση (Self-Management) και
❑ Kοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες
(Social and communication skills and competences)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη
30
Αυτοδιαχείριση
Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης επιτρέπουν στο άτομο να αναστοχάζεται και να
αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δικές του/της ικανότητες και δυνατότητες.
Αναφορικά με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό, εντοπίζονται οι
ακόλουθες τέσσερις ομάδες:
(α) αποτελεσματική εργασία,
(β) προληπτική προσέγγιση,
(γ) διατήρηση θετικής στάσης,
(δ) προθυμία για μάθηση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
31
Αυτοδιαχείριση
αποτελεσματική εργασία
- Ανεξαρτησία
- Διαχείριση του χρόνου
- Εκπλήρωση υποχρεώσεων
- Διαχείριση της ποιότητας
- Προσοχή στη λεπτομέρεια
προληπτική προσέγγιση
- Λήψη πρωτοβουλίας
- Λήψη αποφάσεων
- Ανάληψη ευθύνης
- Επίδειξη δέσμευσης
- Επίδειξη αποφασιστικότητας
- Διαχείριση προσωπικής εξέλιξης
διατήρηση θετικής στάσης
- Διαχείριση αβέβαιων καταστάσεων
- Διαχείριση απογοήτευσης και αναστάτωσης
- Διαχείριση άγχους
προθυμία για μάθηση
-Προσαρμοστικότητα στην αλλαγή
- Αποδοχή κριτικής και καθοδήγησης
- Αυτοσυγκράτηση
- Επίδειξη περιέργειας
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 32
Kοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες και ικανότητες
Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες επιτρέπουν στο άτομο να
αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους.
Με αναφορά στις υπάρχουσες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό, προσδιορίζονται οι ακόλουθες
πέντε ομάδες:
(α) επικοινωνία,
(β) υποστήριξη των άλλων,
(γ) συνεργασία σε ομάδες και δίκτυα,
(δ) ηγεσία,
(ε) τήρηση του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 33
Kοινωνικές και επικοινωνιακές
δεξιότητες και ικανότητες
επικοινωνία
- Εξομάλυνση συζητήσεων
- Επίλυση διαφωνιών
- Διαπραγμάτευση
- Προώθηση ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών
- Αναφορά
υποστήριξη των άλλων
- Ενσυναίσθηση
- Εξασφάλιση προσανατολισμού στον πελάτη
- Καθοδήγηση, συμβουλευτική των άλλων
- Διδασκαλία, εκπαίδευση των άλλων
συνεργασία σε ομάδες και δίκτυα
-Αλληλεπίδραση με άλλους
- Δημιουργία και διατήρηση δικτύων
- Εργασία σε ομάδες
- Διαπολιτισμικότητα
ηγεσία
- Ανάθεση αρμοδιοτήτων
- Παρακινηση/κονητοποίηση των άλλων
- Δημιουργία ομαδικού πνεύματος
τήρηση του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς
-Συμμόρφωση με τους κανονισμούς
- Εμπιστευτικότητα
- Αφοσίωση
- Αξιοπιστία
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 34
Τα μαθησιακά αποτελέσματα ως εργαλείο
σχεδίασης προγραμμάτων
Τα μαθησιακά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για το σχεδιασμό
αναλυτικών προγραμμάτων.
Καθώς η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζει την επίδοση των φοιτητών
αυτά κατά κανόνα γράφονται σαν όρια, δηλαδή προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις
προκειμένου ο φοιτητής να περάσει το μάθημα.
Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υπερ εξειδίκευση.
Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν τη βασική
μάθηση για ένα μάθημα. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει ένας μικρός αριθμός
μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία αντί για μια μακριά
λίστα λιγότερο σημαντικών αποτελεσμάτων.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα
Ως «έγκυρα» μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται τα ορθώς διατυπωμένα μαθησιακά
αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν μια σαφή εικόνα της επίδοσης που αναμένεται να
έχει ο εκπαιδευόμενος ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της μαθησιακής
διαδικασίας.
Τα «έγκυρα» μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα.
35
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία:
1. Υποκείμενο: Ο συμμετέχων στη μάθηση είναι συνήθως ο εκπαιδευόμενος.
Ερώτηση- Ποιος θα υποδείξει τη συμπεριφορά; (βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του
υποκειμένου και της αλληλεπίδρασης με τα άλλα
χαρακτηριστικά)
Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να...;».
36
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία:
2. Συμπεριφορά: Εκφράζεται με ένα ενεργητικό ρήμα, το οποίο περιγράφει τι μπορεί
να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος, ως αποτέλεσμα μίας εκπαιδευτικής
δραστηριότητας.
Ερώτηση- Τι αναμένεται να μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος;(το συστατικό στοιχείο
θα πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί και μετρηθεί)
Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει τα βασικά χαρακτηριστικά
των μηχανών CNC..»
37
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία:
3. Συνθήκη: Καθορίζει το πραγματικό περιβάλλον ή την κατάσταση στην οποία θα
πραγματοποιηθεί μία εργασία (χρόνος, τόπος). Η συνθήκη μπορεί επίσης να ορίζει
εργαλεία, διαδικασίες, υλικά, βοηθήματα ή εγκαταστάσεις, οι οποίες
χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας.
Ερώτηση- Υπό ποιες συνθήκες ο εκπαιδευόμενος επιδεικνύει την ικανότητά του ως
προς τα μαθησιακά αποτελέσματα;
Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει.... χωρίς να ανατρέξει στο
εγχειρίδιο χρήσης...»
38
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία:
4. Κριτήρια: Περιγράφουν τα όρια ή το εύρος μίας αποδεκτής επίδοσης (χρόνος,
ακρίβεια, αναλογία, ποιότητα, κλπ.).
Ερώτηση- «Πόσα;», «Πόσο γρήγορα;», «Πόσο καλά;», «Πόσο συχνά;» κ.ά
Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει... βλέποντας ένα διάγραμμα
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ...»
39
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα
Ολοκληρωμένο Παράδειγμα:
“O εκπαιδευόμενος θα μπορεί να υπολογίζει την τυπική απόκλιση για ένα ορισμένο
σύνολο δεδομένων”.
● Υποκείμενο: “O εκπαιδευόμενος”
● Συμπεριφορά: “υπολογίζει την τυπική απόκλιση”
● Συνθήκη: “ορισμένο σύνολο δεδομένων”
● Κριτήριο (υπονοείται): “ο αριθμός που θα υπολογιστεί θα είναι σωστός”.
40
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τομείς μαθησιακών αποτελεσμάτων
Σύμφωνα με τις σχετικές ταξινομήσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων, έχουν
αναπτυχθεί τρεις τομείς μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν
καταλόγους ενεργητικών ρημάτων για κάθε τομέα και επίπεδο πολυπλοκότητας:
• Γνωστικός (τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος και τι κατανοεί)
• Ψυχοκινητικός (τι μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος)
• Συναισθηματικός (πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές του εκπαιδευόμενου)
✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του γνωστικού τομέα εστιάζουν στο: “Ποια γνώση
αποκτήθηκε και πώς μπορούν να την εφαρμόσουν οι εκπαιδευόμενοι;”
✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του ψυχοκινητικού τομέα εστιάζουν στο: “Ποιες
δεξιότητες αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν;”
✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του συναισθηματικού τομέα εστιάζουν στο: “Άλλαξαν οι
συμπεριφορές, και αν ναι, με ποιον τρόπο;
41
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
Για τον σχεδιασμό συναφών και «έγκυρων» μαθησιακών αποτελεσμάτων, συστήνεται η απασχόληση
ειδικών του εκάστοτε τομέα εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών στην ανάπτυξη μαθησιακών
αποτελεσμάτων.
Πρακτικές ερωτήσεις:
❑ Ποια μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι αφού ολοκληρώσουν το
πρόγραμμα;
❑ Ποια μαθησιακά αποτελέσματα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να έχουν μία επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία;
❑ Πώς θα περιγράφατε το προσόν (τίτλο σπουδών) στην ευρύτερη κοινωνία: γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες;
❑ Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να αναφέρονται σε έναν διεθνή ή σε έναν
εθνικό διαγωνισμό (π.χ. προκήρυξη για ένα έργο) για υποψήφιους με αυτό το προσόν;
❑ Τι είδους γνώσεις (θεωρίες, αρχές, τύποι, κλπ.), δεξιότητες και ικανότητες (βαθμός ευθύνης και
επίπεδο αυτονομίας) σχετίζονται με το συγκεκριμένο προσόν;
42
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
– Λίστα ελέγχου
43
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
Η απλότητα είναι σημαντική κατά τη συγγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Πάρα πολλές λεπτομέρειες και υπερβολικά πολύπλοκες δηλώσεις εμποδίζουν τους
μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους κριτές να συσχετιστούν με τις δηλώσεις.
Κατά τη σύνταξη μιας δήλωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνιστάται να εστιάζετε
στον εκπαιδευόμενο και να ξεκινάτε με ένα ενεργητικό ρήμα δράσης, ακολουθούμενο
από το αντικείμενο του ρήματος, καθώς και μια δήλωση που προσδιορίζει το εύρος
της μάθησης.
44
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
Η βασική δομή της σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
45
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Άλλα παραδείγματα διατύπωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα:
Παράδειγμα 1
• καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες σε βασικές μουσικές γνώσεις μέσω χρήσης της φωνής
και χειρισμού απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων
• κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Μουσικής Παιδαγωγικής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην
προσχολική ηλικία
• συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες
• εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση ηχοϊστοριών ώστε να αφομοιώσουν βασικές μουσικές γνώσεις
στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας
• εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο
Παράδειγμα 2
• γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στην ειδική αγωγή
• μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων
• εξασκηθούν στη συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με ενήλικες και παιδιά
• ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του
ερευνητή στο πεδίο που μελετά
• εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων
46
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη
διδασκαλία και την αξιολόγηση
Κατά την ανάπτυξη κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης θα πρέπει να:
● Διασφαλίζεται ότι υπάρχει διασύνδεση σε ικανοποιητικό βαθμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα, και
συγκεκριμένα με τα ρήματα που περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά εντός των
μαθησιακών αποτελεσμάτων.
● Επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης για τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως η άσκηση,
το παιχνίδι γνώσεων (κουίζ), η επίδειξη, η εκπόνηση εργασίας, η έκθεση, η παρουσίαση, η
συμμετοχή σε ομάδα, η εργασία για το σπίτι, κλπ. Ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να
αξιολογηθούν με τη χρήση ενός συνδυασμού μεθόδων αξιολόγησης.
47
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Συμπεράσματα - Επίλογος
• H χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους
στόχους της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της επικύρωσης και της πιστοποίησης.
• Τα μαθησιακά αποτελέσματα παρέχουν μια 'κοινή γλώσσα' που επιτρέπει τη
διασφάλιση ποιότητας ανάμεσα σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη.
• Προγράμματα που είναι σχεδιασμένα βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων,
παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους να εξακολουθούν να μαθαίνουν (π.χ.
παρακινώντας τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επόμενη βαθμίδα και συνεπώς
μειώνοντας τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών). Επιπλέον,
συμβάλλουν στο να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι την ένταξή τους στην αγορά
εργασίας.
• Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της προσέγγισης των
μαθησιακών αποτελεσμάτων, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων σχεδιασμού και
εφαρμογής τους, αποτελεί αναγκαίο όρο.
48
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Πηγές
• CEDEFOP (publications) (https://www.cedefop.europa.eu/)
• ΕΟΠΠΕΠ (https://www.eoppep.gr/)
• Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://commission.europa.eu/)
• Συμβούλιο της ΕΕ (https://www.consilium.europa.eu/el/)
49
1 of 49

Recommended

Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx by
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptxΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptx
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pptxssuser9421c7
61 views49 slides
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdf by
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα.pdfKaterinaTzafilkou2
33 views48 slides
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptx by
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptxΜαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptx
Μαθησιακά_Αποτελέσματα-Κατανόηση_και_Επίτευξη.pptxKaterina Tzafilkou
101 views48 slides
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx by
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxssusera61980
14 views37 slides
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx by
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptx
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ.pptxssusera61980
58 views37 slides
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων by
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνΠιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων Ενηλικων
Πιστοποιηση ΕΟΠΠΕΠ Εκπαιδευτων ΕνηλικωνZoi Salta
73 views55 slides

More Related Content

Similar to Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf

σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια by
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριαVasilis Sotiroudas
16.2K views25 slides
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο by
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείοΠρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείοKonstantinos Dragogiannis
895 views19 slides
κατασκευη δραστηριοτητων2 by
κατασκευη δραστηριοτητων2κατασκευη δραστηριοτητων2
κατασκευη δραστηριοτητων2Dimitris Bairamis
304 views11 slides
μητσης γε2 eke50_αθη3 by
μητσης γε2 eke50_αθη3μητσης γε2 eke50_αθη3
μητσης γε2 eke50_αθη3STEFANOS MITSIS
2.4K views28 slides
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας by
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίαςΕκπαίδευση στον χώρο εργασίας
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίαςIrini Kounenaki
1.2K views34 slides
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf by
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfssuser9421c7
180 views12 slides

Similar to Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf(20)

σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια by Vasilis Sotiroudas
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάριασχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά σενάρια
Vasilis Sotiroudas16.2K views
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο by Konstantinos Dragogiannis
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείοΠρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο
κατασκευη δραστηριοτητων2 by Dimitris Bairamis
κατασκευη δραστηριοτητων2κατασκευη δραστηριοτητων2
κατασκευη δραστηριοτητων2
Dimitris Bairamis304 views
μητσης γε2 eke50_αθη3 by STEFANOS MITSIS
μητσης γε2 eke50_αθη3μητσης γε2 eke50_αθη3
μητσης γε2 eke50_αθη3
STEFANOS MITSIS2.4K views
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας by Irini Kounenaki
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίαςΕκπαίδευση στον χώρο εργασίας
Εκπαίδευση στον χώρο εργασίας
Irini Kounenaki1.2K views
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf by ssuser9421c7
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
ssuser9421c7180 views
Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά by makrib
Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικάΕκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά
Εκπαιδευτικό λογισµικό για τα µαθηµατικά
makrib1.5K views
Πλαίσια Προσόντων.pdf by ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ by edu4u
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
edu4u 893 views
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf by ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 views
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682 by Elissavet Botsaki
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_149070768247 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682
47 ekpaideysi ekpaideyton_enilikon_programma_me_mikrodidaskalies_1490707682
Elissavet Botsaki109 views
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια by Constantina Kotsari
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά ΣενάριαΣχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σχεδιάζοντας Εκπαιδευτικά Σενάρια
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf by ssuser9421c7
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdfΣύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
ssuser9421c778 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c78 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf by KaterinaTzafilkou2
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
KaterinaTzafilkou2133 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf by ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf by ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 views
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία by Nikos Papastamatiou
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλίαΔιδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Διδακτικοί στόχοι & διδασκαλία
Nikos Papastamatiou57.9K views

More from ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
15 views40 slides
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 views50 slides
Χρηματοδότηση.pdf by
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 views26 slides
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 slides
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 slides
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf by
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 views24 slides

More from ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c715 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 views
Χρηματοδότηση.pdf by ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf by ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf by ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 views
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx by ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf by ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c718 views
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf by ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 views
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf by ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf by ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Καινοτομία.pdf by ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf by ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c788 views
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf by ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 views
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf by ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf by ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 views
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf by ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
ssuser9421c718 views

Recently uploaded

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
518 views7 slides
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 slides
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxssuser86b52c
13 views18 slides
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
28 views61 slides
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.5K views15 slides
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
83 views65 slides

Recently uploaded(20)

2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf by Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou59 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx by ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf by 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.5K views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c15 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist100 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf by 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo1.3K views
Palaiodologiko_2023.pptx by 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist40 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki114 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 by gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views

Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και Επίτευξη
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2 Μαθησιακοί Στόχοι Ενότητας Με την ολοκλήρωση της ενότητας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: • Κατανοεί την έννοια των μαθησιακών αποτελεσμάτων, • Κατανοεί έννοιες όπως ικανότητες, μαθησιακοί στόχοι, γνώσεις, και δεξιότητες, • Γνωρίζει τις κατηγορίες και τις δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων, βάσει Ευρωπαϊκών και Εθνικών πλαισίων, • Διατυπώνει με ορθότητα σύνολο μαθησιακών αποτελεσμάτων για συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3 Εισαγωγή Η αρχή των μαθησιακών αποτελεσμάτων: ● Αφορά στο τι αναμένεται από τον μαθητή να γνωρίζει, να είναι σε θέση να κάνει και να κατανοεί στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας. ● Παίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της συνάφειας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην Ευρώπη.
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4 Εισαγωγή Γνωριμία με τα Πλαίσια Προσόντων Το Ευρωπαϊκό και τα Εθνικά Πλάισια Προσόντων βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα προκειμένου να διαμορφώσουν μια λίστα επιπέδων προσόντων. Σημείωση: Γι’ αυτό είναι σημαντική η κατανόηση των Πλαισίων Προσόντων προκειμένου να κατανοήσει κανείς τις αρχές και τους τύπους των μαθησιακών αποτελεσμάτων (Βλ. Ενότητα 2).
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 5 Μαθησιακά Αποτελέσματα
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 6 Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων Υπάρχουν δύο βασικοί αλληλένδετοι ορισμοί της έννοιας: (α) τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι "γνώσεις, τεχνογνωσία, πληροφορίες, αξίες, στάσεις, δεξιότητες ή/και ικανότητες που ένα άτομο έχει αποκτήσει ή/και είναι σε θέση να αποδείξει μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, είτε τυπικής, είτε μη τυπικής, είτε άτυπης" (Cedefop, υπό έκδοση), (β) τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι "δηλώσεις σχετικά με το τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι σε θέση να κάνει ένας εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας, οι οποίες ορίζονται με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων και υπευθυνότητας και αυτονομίας". (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7 Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων Η σχέση αυτή μπορεί να εκφραστεί ως ένας βρόχος επανάληψης όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ του τι επιδιώκεται (intended) και τι έχει πράγματι επιτευχθεί (achieved) τροφοδοτεί μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης: Πηγή: CEDEFOP Προσδοκώμενα αποτελέσματα Επιτευχθέντα αποτελέσματα
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8 Ορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων • Οι ορισμοί και οι περιγραφές των μαθησιακών αποτελεσμάτων όπως χρησιμοποιούνται στα πλαίσια προσόντων, στα πρότυπα προσόντων και στα προγράμματα σπουδών είναι δηλώσεις και εκφράσεις προσδοκιών-επιδιώξεων. - Δεν είναι αποτελέσματα της μάθησης, αλλά επιθυμητοί στόχοι. • Τα επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να προσδιοριστούν μόνο μετά τη μαθησιακή διαδικασία, μέσω αξιολογήσεων και επίδειξης της επιτευχθείσας μάθησης στην πραγματική ζωή. Ο όρος «μαθησιακά αποτελέσματα» μπορεί, επίσης, να περιλαμβάνει γενικές γνώσεις, πολιτιστικές και κοινωνικές δεξιότητες που υπερβαίνουν τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 9 H συνεπής εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων απαιτεί συνεχή διάλογο μεταξύ των επιδιωκόμενων και των πραγματικών αποτελεσμάτων, επιδιώκοντας να βελτιωθούν οι δηλωμένες προσδοκίες με βάση τα πραγματικά επιτευχθέντα αποτελέσματα
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 10 Συναφείς έννοιες: Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι Ικανότητες Ικανότητα (competence): ικανότητα εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων επαρκώς σε ένα καθορισμένο πλαίσιο (εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασία ή επαγγελματική ανάπτυξη) (Cedefop, 2014). Η ικανότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως τα πραγματικά επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα, που επικυρώνονται μέσω της ικανότητας του εκπαιδευόμενου να εφαρμόζει αυτόνομα τη γνώση και δεξιότητες στην πράξη, στην κοινωνία και στην εργασία. Τα μαθησιακά αποτελέσματα επικυρώνονται από τη σχέση τους με τις ικανότητες (Cedefop, 2012).
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 11 Συναφείς έννοιες: Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι Ικανότητες ● Η διάκριση μεταξύ “μαθησιακών αποτελεσμάτων” και “ικανοτήτων” είναι σαφής στη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Σε αυτήν, ο όρος “ικανότητα” σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός ατόμου, να αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προσωπικές, κοινωνικές ή/και οργανωτικές ικανότητες του στις σπουδές, στην εργασία, και στην επαγγελματική ή/και την προσωπική ανάπτυξή του. ● Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, η ικανότητα περιγράφεται με όρους υπευθυνότητας και αυτονομίας.
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 12 Συναφείς έννοιες: Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι Ικανότητες ● Όταν οι χώρες χρησιμοποιούν τον όρο προσόντα βασισμένα στις ικανότητες ('competence-based qualification'), συνήθως τονίζουν τον ρόλο του μαθησιακού (και εργασιακού) πλαισίου και πώς αυτό επηρεάζει τη μετατροπή των επιδιωκόμενων σε πραγματικά επιτευχθέντα μαθησιακά αποτελέσματα. ● Το πλαίσιο μάθησης ή εργασίας επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το εύρος των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, τον τρόπο που ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει, τον τρόπο με τον οποίο αξιολογούνται τα αποτελέσματα, και την αξία που αποδίδεται στα προσόντα του στγκεκριμένου τομέα. -->Συνεπώς, τα προσόντα βασισμένα στις ικανότητες δηλώνουν έτσι ότι ένα άτομο έχει τα προσόντα να εργαστεί σε έναν συγκεκριμένο τομέα ή επάγγελμα.
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 13 Συναφείς έννοιες: Ικανότητες & Μαθησιακοί Στόχοι Μαθησιακοί Στόχοι ● Ο μαθησιακός στόχος είναι "μια ευρεία δήλωση της πρόθεσης διδασκαλίας (teachers’ intentions), δηλαδή δείχνει τι σκοπεύει να καλύψει ο εκπαιδευτικός σε ένα πλαίσιο μάθησης. Οι στόχοι διατυπώνονται συνήθως από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και υποδεικνύουν το γενικό περιεχόμενο και την κατεύθυνση ενός προγράμματος (Kennedy et al., 2006). ● Γενικά: οι μαθησιακοί στόχοι μπορούν να διατυπωθούν όπως τα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά απευθύνονται στους δασκάλους, ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα γίνονται πιο εύκολα κατανοητά και από τους δασκάλους και από τους μαθητές. ● Οι μαθησιακοί στόχοι διατυπώνονται ως οδηγός στο πρόγραμμα διδασκαλίας, το οποίο ενδέχεται ή όχι να οδηγήσει στην επιδιωκόμενη μάθηση.
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 14 Η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων Γενικά ● Πολλοί φορείς σε διάφορες χώρες βλέπουν τη μετατόπιση προς τα μαθησιακά αποτελέσματα ως μια ευκαιρία για την προσαρμογή των διαδικασιών εκπαίδευσης και κατάρτισης στις εξατομικευμένες ανάγκες των εκπαιδευομένων, την προώθηση της διά βίου μάθησης, την υποστήριξη της κινητικότητας των πολιτών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των συστημάτων προσόντων. ● Τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν μια κοινή γλώσσα που καθιστά δυνατή την καλύτερη κατανόηση και τον διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών φορέων και των φορέων της αγοράς εργασίας.
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 15 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων ● Η εφαρμογή της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι πολύ σημαντική, όχι μόνο για την ανάπτυξη των πλαισίων προσόντων, αλλά και για ένα φάσμα άλλων σκοπών σχετικών με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσόντων, όπως είναι η κατανόηση και η αναγνώριση των προσόντων, η καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, η υποστήριξη της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας, η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων και η διασφάλιση ποιότητας. ● Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία υποστήριξης των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας καθιστώντας κατανοητές τις μαθησιακές προσδοκίες σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 16 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων ● Η στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα καθιστά εφικτή την ανάπτυξη του σχετικού συστήματος για την αναγνώριση και επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη συγκρισιμότητα των προσόντων μεταξύ χωρών, τη μετάβαση σε διαφορετικούς παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης και σε διαφορετικές μαθησιακές διαδρομές (διαπερατότητα).
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 17 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων Επιπλέον, τα μαθησιακά αποτελέσματα: ● Υποστηρίζουν την προσαρμογή των εκπαιδευτικών μεθόδων, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη τους. ● Ωθούν τους εκπαιδευτές και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να κάνουν το πρώτο βήμα προς την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών. ● Διευκολύνουν τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν καλύτερα τις απαιτήσεις σε επίπεδο προετοιμασίας και διαχείρισης της μάθησης. ● Επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτές να έχουν μια σαφή εικόνα των συμπεριφορών, οι οποίες αναμένονται στο τέλος ενός προγράμματος σπουδών ή ενός μαθήματος.Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να αποκτήσει ένα πρόγραμμα σπουδών σαφείς στόχους.
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη 18 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων Επίσης, η εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα: ● Υποστηρίζει το διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών οργανισμών και των φορέων της αγοράς εργασίας, καθώς και μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. ● Ενισχύει τη διαφάνεια, αναγνώρισης και συγκρισιμότητα των τίτλων σπουδών. Oμοίως, η αυξημένη διαφάνεια που προσφέρουν τα μαθησιακά αποτελέσματα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για διάφορους ενδιαφερόμενους -παράγοντες της αγοράς εργασίας και τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς - διευκολύνοντας την ανάλυση της αντιστοίχισης μεταξύ των απαιτήσεων σε δεξιότητες και της παροχής εκπαίδευσης.
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 19 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων • Τέλος, τα μαθησιακά αποτελέσματα καθιστούν τη διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων πιο διαφανή. • Οι εκπαιδευτές που έχουν στη διάθεσή τους σαφώς διατυπωμένα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αποφασίσουν πιο εύστοχα τους τρόπους αξιολόγησης.
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 20 Οι δυνατότητες των μαθησιακών αποτελεσμάτων - Περίληψη Εφαρμογή του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων Ανταπόκριση στις ανάγκες της Αγοράς Εργασίας Υποστήριξη της Διασφάλισης Ποιότητας Αναγνώριση των Προσόντων της Αλλοδαπής Υποστήριξη της Διδασκαλίας και Μάθησης Υποστήριξη της Διαφάνειας και Αξιολόγησης Επικύρωση της Μη τυπικής Και άτυπης Μάθησης
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 21 Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων • Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι προκειμένου να περιγραφούν όλα τα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να επιτύχει ένας εκπαιδευόμενος, με αναφορά, για παράδειγμα, σε γνώσεις, δεξιότητες, κοινωνικές ικανότητες, αυτονομία και υπευθυνότητα, συμπεριφορές, αξίες και άλλες ευρύτερες ικανότητες. • Στα συστήματα προσόντων των περισσότερων χωρών, τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται ως γνώσεις, δεξιότητες (δηλαδή εφαρμογή της γνώσης) και ικανότητες (δηλαδή αποδεδειγμένη εφαρμογή των γνώσεων και δεξιοτήτων). • Πέραν των τριών βασικών κατηγοριών μαθησιακών αποτελεσμάτων, υπάρχουν παραδείγματα εθνικών πλαισίων προσόντων που περιλαμβάνουν συμπεριφορές και αξίες, ως επιπλέον χαρακτηριστικά των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 22 Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων Στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, τα μαθησιακά αποτελέσματα κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες: • Γνώσεις (γεγονότα, αρχές, θεωρίες και πρακτικές), • Δεξιότητες (γνωστικές και πρακτικές), • Ικανότητες (όπως η ικανότητα ανάληψης ευθύνης και η επίδειξη αυτονομίας).
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 23 Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων Σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων της χώρας μας: ● Η «γνώση» δηλώνει το αποτέλεσμα της αφομοίωσης των πληροφοριών μέσω της μάθησης. ● Με τον όρο «δεξιότητες» νοείται η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων και αξιοποίησης τεχνογνωσίας για την ολοκλήρωση εργασιών και την επίλυση προβλημάτων. Οι δεξιότητες περιγράφονται ως νοητικές (χρήση λογικής, διαισθητικής και δημιουργικής σκέψης) και πρακτικές (αφορούν τη χειρονακτική επιδεξιότητα και τη χρήση μεθόδων, υλικών, εργαλείων και οργάνων). ● ο όρος «ικανότητα» σημαίνει την αποδεδειγμένη ικανότητα ενός ατόμου, να αξιοποιεί τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις προσωπικές, κοινωνικές ή/και οργανωτικές ικανότητες του στις σπουδές, στην εργασία και στην επαγγελματική ή/και την προσωπική ανάπτυξή του.
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 24 Κατηγορίες μαθησιακών αποτελεσμάτων Γνώσεις Δεξιότητες Ικανότητες Εφαρμογή Αποδεδειγμένη Ικανότητα
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 25 Πεδία εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ ❑ Πεδίο Εκπαίδευσης ❑ Πεδίο Αγοράς Εργασίας ❑ Πεδίο Προσωπικού Επιπέδου
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 26 Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή και CEDEFOP, 2021 Το εννοιολογικό μοντέλο στηρίζεται στην αναθεωρημένη έκδοση του ESCO* που δημοσιεύθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 2022. *Ευρωπαϊκή ταξινόμηση για τα επαγγέλματα, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα. Υποστήριξη σε 27 γλώσσες
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 27 Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Το μοντέλο για τις οριζόντιες δεξιότητες και ικανότητες εστιάζει σε τρεις "ευρείς τομείς ικανοτήτων (γνωστικές, ενδοπροσωπικές και διαπροσωπικές) και καλύπτει τόσο γνωστικές όσο και μη γνωστικές δεξιότητες και ικανότητες. Το μοντέλο καταδεικνύει τη σχέση μεταξύ των όρων με μετακινείται από τις εσωτερικές ατομικές διαθέσεις (σκέψη και αυτοαναστοχασμός) στις αλληλεπιδράσεις με τους άλλους και τον εξωτερικό κόσμο (κοινωνικές και επικοινωνιακές και δεξιότητες ζωής). Οι έξι κύριες κατηγορίες στο μοντέλο έχουν αναλυθεί σε ένα σύνολο διακριτών ομάδων, που υποστηρίζουν την κατανομή μεμονωμένων δεξιοτήτων και ικανοτήτων. Το μοντέλο διευκολύνει τον εντοπισμό των σχετικών εννοιών και δείχνει τη σχέση μεταξύ τους και παρέχει ένα σημείο αναφοράς για όσους καθορίζουν και γράφουν μαθησιακά αποτελέσματα.
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη 28 Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Το μοντέλο υποστηρίζει τον ορισμό και την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων: ❑ παρέχοντας μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων όρων για τις δεξιότητες και ικανότητες, ❑ απεικονίζοντας τη σχέση μεταξύ των υφιστάμενων όρων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα μαθησιακά αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα του ορολογικού πλαισίου, ❑ περιλαμβάνοντας έναν εκτενή και ολοκληρωμένο κατάλογο ρημάτων δράσης προς εξέταση για χρήση.
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη 29 Το μοντέλο οριζόντιων δεξιοτήτων και ικανοτήτων Ενώ εναπόκειται στους εμπλεκόμενους φορείς και εμπειρογνώμονες να καθορίσουν τις προτεραιότητες και να κάνουν τις τελικές επιλογές, το μοντέλο προσδιορίζει τους σχετικούς τομείς που πρέπει να εξεταστούν και υποστηρίζει την επιλογή των σχετικών όρων. Η προσέγγιση μπορεί να απεικονιστεί με αναφορά στις κατηγορίες: ❑ Αυτοδιαχείριση (Self-Management) και ❑ Kοινωνικές-επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες (Social and communication skills and competences)
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακά αποτελέσματα: κατανόηση και επίτευξη 30 Αυτοδιαχείριση Οι δεξιότητες αυτοδιαχείρισης επιτρέπουν στο άτομο να αναστοχάζεται και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δικές του/της ικανότητες και δυνατότητες. Αναφορικά με τις υπάρχουσες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό, εντοπίζονται οι ακόλουθες τέσσερις ομάδες: (α) αποτελεσματική εργασία, (β) προληπτική προσέγγιση, (γ) διατήρηση θετικής στάσης, (δ) προθυμία για μάθηση.
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 31 Αυτοδιαχείριση αποτελεσματική εργασία - Ανεξαρτησία - Διαχείριση του χρόνου - Εκπλήρωση υποχρεώσεων - Διαχείριση της ποιότητας - Προσοχή στη λεπτομέρεια προληπτική προσέγγιση - Λήψη πρωτοβουλίας - Λήψη αποφάσεων - Ανάληψη ευθύνης - Επίδειξη δέσμευσης - Επίδειξη αποφασιστικότητας - Διαχείριση προσωπικής εξέλιξης διατήρηση θετικής στάσης - Διαχείριση αβέβαιων καταστάσεων - Διαχείριση απογοήτευσης και αναστάτωσης - Διαχείριση άγχους προθυμία για μάθηση -Προσαρμοστικότητα στην αλλαγή - Αποδοχή κριτικής και καθοδήγησης - Αυτοσυγκράτηση - Επίδειξη περιέργειας
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 32 Kοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες Οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες επιτρέπουν στο άτομο να αλληλεπιδρά με άλλους ανθρώπους. Με αναφορά στις υπάρχουσες προσεγγίσεις στον τομέα αυτό, προσδιορίζονται οι ακόλουθες πέντε ομάδες: (α) επικοινωνία, (β) υποστήριξη των άλλων, (γ) συνεργασία σε ομάδες και δίκτυα, (δ) ηγεσία, (ε) τήρηση του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς.
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 33 Kοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες επικοινωνία - Εξομάλυνση συζητήσεων - Επίλυση διαφωνιών - Διαπραγμάτευση - Προώθηση ιδεών, προϊόντων, υπηρεσιών - Αναφορά υποστήριξη των άλλων - Ενσυναίσθηση - Εξασφάλιση προσανατολισμού στον πελάτη - Καθοδήγηση, συμβουλευτική των άλλων - Διδασκαλία, εκπαίδευση των άλλων συνεργασία σε ομάδες και δίκτυα -Αλληλεπίδραση με άλλους - Δημιουργία και διατήρηση δικτύων - Εργασία σε ομάδες - Διαπολιτισμικότητα ηγεσία - Ανάθεση αρμοδιοτήτων - Παρακινηση/κονητοποίηση των άλλων - Δημιουργία ομαδικού πνεύματος τήρηση του κώδικα δεοντολογικής συμπεριφοράς -Συμμόρφωση με τους κανονισμούς - Εμπιστευτικότητα - Αφοσίωση - Αξιοπιστία
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 34 Τα μαθησιακά αποτελέσματα ως εργαλείο σχεδίασης προγραμμάτων Τα μαθησιακά αποτελέσματα χρησιμοποιούνται ως ένα εργαλείο για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων. Καθώς η επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων καθορίζει την επίδοση των φοιτητών αυτά κατά κανόνα γράφονται σαν όρια, δηλαδή προσδιορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις προκειμένου ο φοιτητής να περάσει το μάθημα. Για αυτό το λόγο είναι σημαντικό να αποφεύγεται η υπερ εξειδίκευση. Τα μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι αυτά που αντιπροσωπεύουν τη βασική μάθηση για ένα μάθημα. Θα πρέπει συνεπώς να υπάρχει ένας μικρός αριθμός μαθησιακών αποτελεσμάτων τα οποία έχουν θεμελιώδη σημασία αντί για μια μακριά λίστα λιγότερο σημαντικών αποτελεσμάτων.
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα Ως «έγκυρα» μαθησιακά αποτελέσματα ορίζονται τα ορθώς διατυπωμένα μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία παρέχουν μια σαφή εικόνα της επίδοσης που αναμένεται να έχει ο εκπαιδευόμενος ως αποτέλεσμα της επιτυχούς ολοκλήρωσης της μαθησιακής διαδικασίας. Τα «έγκυρα» μαθησιακά αποτελέσματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα και μετρήσιμα. 35
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία: 1. Υποκείμενο: Ο συμμετέχων στη μάθηση είναι συνήθως ο εκπαιδευόμενος. Ερώτηση- Ποιος θα υποδείξει τη συμπεριφορά; (βοηθά στην καλύτερη κατανόηση του υποκειμένου και της αλληλεπίδρασης με τα άλλα χαρακτηριστικά) Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να...;». 36
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία: 2. Συμπεριφορά: Εκφράζεται με ένα ενεργητικό ρήμα, το οποίο περιγράφει τι μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος, ως αποτέλεσμα μίας εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Ερώτηση- Τι αναμένεται να μπορεί να κάνει ο εκπαιδευόμενος;(το συστατικό στοιχείο θα πρέπει να μπορεί να αξιολογηθεί και μετρηθεί) Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει τα βασικά χαρακτηριστικά των μηχανών CNC..» 37
 • 38. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία: 3. Συνθήκη: Καθορίζει το πραγματικό περιβάλλον ή την κατάσταση στην οποία θα πραγματοποιηθεί μία εργασία (χρόνος, τόπος). Η συνθήκη μπορεί επίσης να ορίζει εργαλεία, διαδικασίες, υλικά, βοηθήματα ή εγκαταστάσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά την εκτέλεση της εργασίας. Ερώτηση- Υπό ποιες συνθήκες ο εκπαιδευόμενος επιδεικνύει την ικανότητά του ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα; Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει.... χωρίς να ανατρέξει στο εγχειρίδιο χρήσης...» 38
 • 39. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα - 4 βασικά συστατικά στοιχεία: 4. Κριτήρια: Περιγράφουν τα όρια ή το εύρος μίας αποδεκτής επίδοσης (χρόνος, ακρίβεια, αναλογία, ποιότητα, κλπ.). Ερώτηση- «Πόσα;», «Πόσο γρήγορα;», «Πόσο καλά;», «Πόσο συχνά;» κ.ά Παράδειγμα: «Ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να εξηγήσει... βλέποντας ένα διάγραμμα εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ...» 39
 • 40. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων Έγκυρα μαθησιακά αποτελέσματα Ολοκληρωμένο Παράδειγμα: “O εκπαιδευόμενος θα μπορεί να υπολογίζει την τυπική απόκλιση για ένα ορισμένο σύνολο δεδομένων”. ● Υποκείμενο: “O εκπαιδευόμενος” ● Συμπεριφορά: “υπολογίζει την τυπική απόκλιση” ● Συνθήκη: “ορισμένο σύνολο δεδομένων” ● Κριτήριο (υπονοείται): “ο αριθμός που θα υπολογιστεί θα είναι σωστός”. 40
 • 41. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Τομείς μαθησιακών αποτελεσμάτων Σύμφωνα με τις σχετικές ταξινομήσεις μαθησιακών αποτελεσμάτων, έχουν αναπτυχθεί τρεις τομείς μαθησιακών αποτελεσμάτων, οι οποίοι περιλαμβάνουν καταλόγους ενεργητικών ρημάτων για κάθε τομέα και επίπεδο πολυπλοκότητας: • Γνωστικός (τι γνωρίζει ο εκπαιδευόμενος και τι κατανοεί) • Ψυχοκινητικός (τι μπορεί να εφαρμόσει ο εκπαιδευόμενος) • Συναισθηματικός (πεποιθήσεις, αξίες και συμπεριφορές του εκπαιδευόμενου) ✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του γνωστικού τομέα εστιάζουν στο: “Ποια γνώση αποκτήθηκε και πώς μπορούν να την εφαρμόσουν οι εκπαιδευόμενοι;” ✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του ψυχοκινητικού τομέα εστιάζουν στο: “Ποιες δεξιότητες αναπτύχθηκαν ή βελτιώθηκαν;” ✓ Οι ερωτήσεις αξιολόγησης του συναισθηματικού τομέα εστιάζουν στο: “Άλλαξαν οι συμπεριφορές, και αν ναι, με ποιον τρόπο; 41
 • 42. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων Για τον σχεδιασμό συναφών και «έγκυρων» μαθησιακών αποτελεσμάτων, συστήνεται η απασχόληση ειδικών του εκάστοτε τομέα εκπαίδευσης, αλλά και ειδικών στην ανάπτυξη μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πρακτικές ερωτήσεις: ❑ Ποια μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι αφού ολοκληρώσουν το πρόγραμμα; ❑ Ποια μαθησιακά αποτελέσματα βοηθούν τους εκπαιδευόμενους να έχουν μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία; ❑ Πώς θα περιγράφατε το προσόν (τίτλο σπουδών) στην ευρύτερη κοινωνία: γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες; ❑ Ποιες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες θα πρέπει να αναφέρονται σε έναν διεθνή ή σε έναν εθνικό διαγωνισμό (π.χ. προκήρυξη για ένα έργο) για υποψήφιους με αυτό το προσόν; ❑ Τι είδους γνώσεις (θεωρίες, αρχές, τύποι, κλπ.), δεξιότητες και ικανότητες (βαθμός ευθύνης και επίπεδο αυτονομίας) σχετίζονται με το συγκεκριμένο προσόν; 42
 • 43. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων – Λίστα ελέγχου 43
 • 44. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων Η απλότητα είναι σημαντική κατά τη συγγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων. Πάρα πολλές λεπτομέρειες και υπερβολικά πολύπλοκες δηλώσεις εμποδίζουν τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους κριτές να συσχετιστούν με τις δηλώσεις. Κατά τη σύνταξη μιας δήλωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων, συνιστάται να εστιάζετε στον εκπαιδευόμενο και να ξεκινάτε με ένα ενεργητικό ρήμα δράσης, ακολουθούμενο από το αντικείμενο του ρήματος, καθώς και μια δήλωση που προσδιορίζει το εύρος της μάθησης. 44
 • 45. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Οδηγός σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων Η βασική δομή της σύνταξης μαθησιακών αποτελεσμάτων 45
 • 46. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Άλλα παραδείγματα διατύπωσης μαθησιακών αποτελεσμάτων Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα: Παράδειγμα 1 • καλλιεργήσουν τις προσωπικές τους μουσικές δεξιότητες σε βασικές μουσικές γνώσεις μέσω χρήσης της φωνής και χειρισμού απλών ρυθμικών και μελωδικών μουσικών οργάνων • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες της Μουσικής Παιδαγωγικής και τις ιδιαιτερότητες προσέγγισής της στην προσχολική ηλικία • συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω βιωματικής συμμετοχής σε μουσικές δραστηριότητες • εξοικειωθούν με την οργάνωση και παρουσίαση ηχοϊστοριών ώστε να αφομοιώσουν βασικές μουσικές γνώσεις στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας • εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση μουσικών δραστηριοτήτων για το νηπιαγωγείο Παράδειγμα 2 • γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και να κατανοήσουν το ρόλο της στην ειδική αγωγή • μάθουν διάφορους τρόπους συλλογής ποιοτικών δεδομένων • εξασκηθούν στη συμμετοχική παρατήρηση και τις συνεντεύξεις με ενήλικες και παιδιά • ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά • εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία ποιοτικών δεδομένων 46
 • 47. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Σύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη διδασκαλία και την αξιολόγηση Κατά την ανάπτυξη κριτηρίων και διαδικασιών αξιολόγησης θα πρέπει να: ● Διασφαλίζεται ότι υπάρχει διασύνδεση σε ικανοποιητικό βαθμό με τα μαθησιακά αποτελέσματα, και συγκεκριμένα με τα ρήματα που περιγράφουν την αναμενόμενη συμπεριφορά εντός των μαθησιακών αποτελεσμάτων. ● Επιλέγονται τα κατάλληλα εργαλεία αξιολόγησης για τα μαθησιακά αποτελέσματα, όπως η άσκηση, το παιχνίδι γνώσεων (κουίζ), η επίδειξη, η εκπόνηση εργασίας, η έκθεση, η παρουσίαση, η συμμετοχή σε ομάδα, η εργασία για το σπίτι, κλπ. Ορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να αξιολογηθούν με τη χρήση ενός συνδυασμού μεθόδων αξιολόγησης. 47
 • 48. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Συμπεράσματα - Επίλογος • H χρήση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τους στόχους της διδασκαλίας, της αξιολόγησης, της επικύρωσης και της πιστοποίησης. • Τα μαθησιακά αποτελέσματα παρέχουν μια 'κοινή γλώσσα' που επιτρέπει τη διασφάλιση ποιότητας ανάμεσα σε διαφορετικά ενδιαφερόμενα μέρη. • Προγράμματα που είναι σχεδιασμένα βάσει των μαθησιακών αποτελεσμάτων, παροτρύνουν τους εκπαιδευόμενους να εξακολουθούν να μαθαίνουν (π.χ. παρακινώντας τους να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επόμενη βαθμίδα και συνεπώς μειώνοντας τα ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης των σπουδών). Επιπλέον, συμβάλλουν στο να βελτιώσουν οι εκπαιδευόμενοι την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. • Ωστόσο, για να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι δυνατότητες της προσέγγισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η εκπλήρωση των προϋποθέσεων σχεδιασμού και εφαρμογής τους, αποτελεί αναγκαίο όρο. 48
 • 49. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Πηγές • CEDEFOP (publications) (https://www.cedefop.europa.eu/) • ΕΟΠΠΕΠ (https://www.eoppep.gr/) • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (https://commission.europa.eu/) • Συμβούλιο της ΕΕ (https://www.consilium.europa.eu/el/) 49