Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovation

271 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovation

 1. 1. กระบวนทัศน์ของการออกแบบการสอนเป็นอย่างไร และสิ่งใดเป็นพื้นฐานที่สำาคัญในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ดังกล่าว
 2. 2. การออกแบบการสอน หมายถึง หลักการหรือศาสตร์ในการกำาหนดรายละเอียด ของรายการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนา คือ กระบวนคิดวิเคราะห์ วิธี กระบวนทัศน์ ประเมิน และทำานุบำารุงคิกษาให้คงไว้แนวการดำาเนินชีวิต มาทบทวนรั ด วิธีปฏิบัติ ของสภาวะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตอไป่ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับยุค และสถานการณ์ที่กำาลังเกิดขึ้น และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
 3. 3. ดังนัน กระบวนทัศน์ของการออกแบบการ ้สอน คือ กระบวนการวางแผนการเรียนการสอนโดยการเปลี่ยนแปลงหลักของการเรียนรู้ โดยที่การสอน มาอยู่ในรูปของการวางแผน โดยการใช้หลักการในการกำาหนดรายละเอียด ใช้กระบวนคิดวิเคราะห์ วิธคด ี ิวิธีปฏิบัติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุกต์และสถานการณ์ และได้นำามาวางแผนประกอบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ
 4. 4. บทบาทของผู้สอน บทบาทของผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการสอน สื่อการสอนและสื่อ การเรียนรู้
 5. 5. พื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำาคัญในการออกแบบการสอนมีอะไรบ้างและมีสาระสำาคัญอย่างไร และมีความแตกต่างกันอย่างไร
 6. 6. มุงที่ศกษาเกียวกับความสัมพันธ์ ่ ึ ่ระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus)กับการตอบสนอง (Response)หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาซึ่งจะให้ความสนใจกับพฤติกรรมที่สามารถวัดและสังเกตจากภายนอกได้และเน้นความสำาคัญของสิ่งแวดล้อมเพราะเชือว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวที่กำาหนด ่พฤติกรรม
 7. 7. นักจิตวิทยากลุ่มพุทธิปญญานิยม ั(Cognitivism) เชือว่าการเรียนรูเป็นสิ่ง ่ ้ที่มากกว่าผลของการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าการตอบสนอง โดยให้ความสนใจในกระบวนการภายในที่เรียกว่า ความรูความเข้าใจ หรือการรูคด ้ ้ ิของมนุษย์
 8. 8. ทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์มรากฐาน ิ ีความเชื่อมาจากการพัฒนาการทางด้านพุทธิปัญญา (CognitiveDevelopment) ที่วาความรูเกิดจาก ่ ้ประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู้ หรือเกิดจากการกระทำา โดยที่ผู้เรียนสร้างเสริมความรูผ่าน ้กระบวนการทางจิตวิทยาด้วยตนเอง
 9. 9. านทฤษฎีการเรียนรู้มความแตกต่างกันดังนี้ ี พฤติกรรม พุทธิปัญญา คอนสตรัคติ การเรียนรู้ นิยม การ นิยม การ วิสต การ คืออะไร เปลี่ยนแปล เปลี่ยนแปล เปลี่ยนแปล งพฤติกรรม งของความรู้ งอย่างมี กระบวนการ ที่เกิดขึน Anteceden้ ที่ถูกเก็บไว้ การใส่ใจ→ ความหมาย การร่วมมือ เรียนรูคอ ้ ื t→ ในหน่วย การเข้า เกี่ยวกับรูที่ กันแก้ ้ อะไร Behavior ความจำา รหัส→ การ สร้าหา น ปัญ งขึ้ → เรียกกลับ บทบาทของ consequen บริหาร ของ นำาเสนอ แนะนำาและ ผู้สอนคือ ce การสิ่ง จัด สารสนเทศ สารสนเทศ ให้รปแบบ ู อะไร ในหน่วย บทบาทของ เร้าสิ่งเร้าทีผู้ รับ ที่จะให้ ่ รอรับ สร้างความรู้ เรียน ให้ ความจำา ผู้เรียน ครูจดั สารสนเทศ อย่างตืนตัว ่
 10. 10. ให้วเคราะห์และวิพากษ์จดเด่น ิ ุและจุดด้อยของการออกแบบการสอนที่มพื้นฐานจากทฤษฎีการ ีเรียนรูกลุมพฤติกรรมนิยม กลุ่ม ้ ่พุทธิปัญญานิยมและกลุมคอนตรัคติวิสต์ ่
 11. 11. จุดเด่น : เน้นการเรียนการสอนที่มความีสัมพันธ์เชือมโยงระหว่างสิ่งเร้า สิ่ง ่แวดล้อม กับการตอบสนอง และสนใจพฤติกรรมที่แสดงออกมาจุดด้อย: ผู้เรียนก็จะเป็นผู้รอรับความรู้นั้นๆจากครูเพียงอย่างเดียว โดยมุงเน้น ่การจดจำาเท่านั้นจึงทำาให้ไม่สามารถศึกษาได้ครบถ้วน
 12. 12. จุดเด่น: ให้ความสนใจเกี่ยวกับการะบวนการคิด ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าภายนอก กับสิ่งเร้าภายใน สนใจความรู้ความเข้าใจ หรือการรูคดของมนุษย์ ้ ิจุดด้อย:ได้ความรูไม่ครอบคลุมถึงด้าน ้พฤติกรรมที่แสดงออกมา
 13. 13. พื้นฐานทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวิสวิสต์จุดเด่น: เน้นการสร้างสรรค์ชนงานซึ่ง ิ้เป็นผลิตผลจากองค์ความรู้ จากประสบการณ์ ที่เหมาะสมในการให้ผู้เรียนสร้างสรรค์การเรียนรูและผลงาน ้ต่างๆ ด้วยตนเอง จึงสนใจความรูที่เกิด ้จากประสบการณ์ และกระบวนการในการสร้างความรู้จุดด้อย: ใช้กบนักเรียนทุกคน หรือ ทุก ักลุ่มไม่ได้ จึงทำาให้ขาดความเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม
 14. 14. จากสิ่งที่กำาหนดต่อไปนี้ ให้ท่านจำาแนกประเภทตามลักษณะการออกแบบโดยระบุเกณฑ์และเหตุผลที่ใช้ในการจำาแนกด้วย ชุดการสอน ชุดสร้างความรู้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มัลติมเดียที่พัฒนาตาม ีแนวคอนสตรัคติวิสต์ บทเรียนโปรแกรม เว็บเพื่อการสอนสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรูบนเครือ ้ข่าย การเรียนแบบร่วมมือกันเรียนรู้
 15. 15. สื่อการสอน ทฤษฎีที่ใช้ เหตุผล ออกแบบ เป็นสื่อที่ผู้สอนจะ กลุ่มพุทธิปัญญา เป็นผู้นำาเสนอมีการ ชุดการสอน นิยม บรรยายถ่ายทอด ไปยังผู้เรียนให้ สามารถถ่ายโยงน เป็นสื่อที่สนับสนุ กลุ่มคอนสตรัคติ ความรูยนเป็นผู้ ให้ผู้เรี ้และทักษะชุดสร้างความรู้ เดิมเข้การเรียนรู้ วิสต์ กำากับ าด้วยกัน เกิดกระบวนการคิด และเชื่อมโยงได้ ป็น สื่อคอมพิวเตอร์เ ด้่งเร้าวเอง สิ วยตัภายนอกที่คอมพิวเตอร์ชวย ่ กลุ่มพุทธิปัญญา ช่วยส่งเสริมการ สอน นิยม เรียนรู้ กระบวนการ รู้ การคิด มุ่งเน้น พัฒนากระบวนการ ทางปัญญา
 16. 16. ทฤษฎีที่ใช้ สื่อการสอน เหตุผล ออกแบบมัลติมีเดียที่พัฒนา กลุ่มคอนสตรัคติ เน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้ตามแนวคอนสตรัค วิสต์ ลงมือกระทำาการ ติวิสต์ เรียนรู้ สร้างความรู้ ความเข้าใจอย่าง่ง สื่อการสอนเป็นสิ กลุ่มพุทธิปัญญา ตื่นตัว เร้าภายนอกซึงส่ง่บทเรียนโปรแกรม นิยม ผลให้สิ่งเร้า ภายใน(ความรู้ ความเข้าใจยในการ เป็นสื่อที่ชว่ กลุ่มพุทธิปัญญา กระบวนการ ย สอนโดยอาศั เว็บเพื่อการสอน นิยม รู้คิดลักษณะของ คุณ )ได้เกิดขึ้น อินเตอร์เน็ต เน้นให้ ผู้เรียนสามารถ เรียนรู้เพิมเติมและ ่ เชื่อมโยงความรู้ได้
 17. 17. ทฤษฎีที่ใช้ สื่อการสอน เหตุผล ออกแบบ เน้นการพัฒนา สิ่งแวดล้อมทางการ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ กระบวนการคิดอย่าง เรียนรู้บนเครือข่าย อิสระและสร้างความรู้ ได้รียนมีปฏิสัมพันธ์ ้ ผูเ ดวยตนเองของผู ้ ้ เรียน งคมกับผูอื่นใน ทางสั ้การเรียนรู้แบบร่วมมือ กลุ่มคอนสตรัคติวิสต์ เนื้อหาบทเรียน สร้าง กันเรียนรู้ ความรู้ แลกเปลียน ่ ความรู้อย่างตื่นตัว ร่วมมือกันแก้ปัญหา และคิดอย่างอิสระ

×