Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ.6

255 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ආචාර්ය සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ.6

  1. 1. මිනිස් සිත අසිරිමත් ඉන්දියකි.එහි ඇතිවන නැතිවන විවිධ සිතිවිලි නිසා අයස්කාන්ත ෙලොවක් මැෙව්.ෙලෝකයත්,ෙලෝක සමුදයත්,ෙලෝක නිෙරෝධයත්,ෙලෝක නිෙරෝධ පටිපදාවත් බඹයක් පමණවූ ෙම් මිනිස් සිරුරතුළම බුදුරදුන් විසින් පණවා වදාෙල් ෙම් නිසාය.පුද්ගල කියාවන්ට මුළ් වන්ෙන් සිතයි.ඇතැම්විට සිතට එනසෑම සිතිවිල්ලක්ම කියාවට පරිවර්තනය කිරීම අපහසු වියහැක.ෙහොඳ හා නරක සිතිවිලි ඇති ෙහයිනි.සියුම්හැඟීම්වලට වඩා ඕලාරික හැඟීම් සිත දළ රළු කරවයි.මිනිසුන් අතර සියුම් හා ඕලාරික සිතුවිලි ඇතිවනුෙය් තමාවිසින් පුරුදු පුහුණු කරනලද ආකාරයට අනුවය.උත්පත්තිභවයද ෙදව්,බඹ,මිනිස්,තිරිසන්,සිව් අපා දක්වා විවිධඅයුරින් සංස්කරණයවීමට ඉවහල්වනුෙය්ද සිත දිගුකල් පුරුදු පුහුණු වූ පවණතාවයයි. දිගුකලක් රළුආකල්පවල පහසලැබීම මනුෂ ආත්මභාවෙයන් පහළ තළයක උපත්තිභවය සකස්වීමටදසියුම් ආකල්පවල ආභාෂය ලැබීම මිනිසත්බෙවන් ඉහළ ආත්මභාවයක උත්පත්තිය ලැබීමටද ඉවහල්ෙව්.මිනිස්බව ලබන්ෙන්ද මධ ස්ථ පමාණෙය් සියුම් ආකල්ප දිගු කලක් පුරුදු පුහුණු කිරීෙමනි.රාග,ද්ෙව්ෂ හා ෙමෝහ රළුආකල්ප සකස්වීමට ෙහේතුවකි.එෙසේම විරාග,අද්ෙව්ෂ හා අෙමෝහ සියුම් ආකල්ප සකස්වීමට ෙහේතුවකි.අවිද ා හාතෘෂ්ණා සහිතබව ඕලාරික සිතිවිලිවලටද අවිද ා තෘෂ්ණා රහිතබව සියුම් සිතිවිලිවලටද ෙහේතුෙව්. ගුණ,නුවණ දියුණුවීමට පූජ පක්ෂය හා සමීප කටයුතු කිරීම අවශ ය.නමුත් අනවශ බැඳීම් සහිතබවෙදපක්ෂයටම අහිතකරය.සිව්පසෙයන් තෘප්තිමත් භික්ෂුව පියාපත්බර පමණක් ඇති පක්ෂිෙයකුෙසේ නිදහස්ය.භික්ෂු පිරිසට අවශ සිව්පසය සැපෙයනුෙය් ගිහි සමාජෙයනි.එහිදී ගිහියා වඩාත් කාරුණිකව කටයුතුකළ යුතුය.පැවිදි ගිහි ෙදපක්ෂයම සිය සිත මැනවින් හික්මවා එබඳු අවස්ථාවල කටයුතු කරති.දුරුෙනොකළ ෙකෙලස් සහිතබැවින් එහි බලපෑෙමන් මිදීමට මහත් ෙවෙහසක් ගත යුතුෙව්.පැවිදි පක්ෂයට වඩා ගිහි පක්ෂෙය් ෙකෙලස්වලඕලාරික ස්වභාවය අධිකය.ෙකෙලස් යටපත්කිරීමට ෙවෙහසීෙම්දී ඒ යටපත්කිරීමට උත්සහගනුලබන ෙකෙලස්ෙවනස් මුහුණුවරකින් ඇතැම් ගිහියන් තුළ මතුෙව්. шÚ ª ª ධර්ම ඥාණය සහිත සමහර ගිහිඅය තමන් භික්ෂූන්ට වඩා උසස්බව සිතති.දැනුමට වඩා ශීලෙය් උසස්බවෙනොමදනිති.භික්ෂුන් අතර රහත්බවටද වඩා පමුඛෙකොට සැලෙකනුෙය් උපසම්පදාෙව් ෙජ්ෂ්ඨත්වයයි.අර්හත්බවෙපෞද්ගලික ගුණයකි.නමුත් උපසම්පදා ශීලය ෙපෞද්ගලික,සමාජයීය හා ශාසනික යහපැවැත්ෙම් අගඵලයයි.ෙම්නිසා අර්හත් එෙහත් උපසම්පදාෙවන් කණිෂ්ඨ භික්ෂුව තමාට වඩා ෙජ්ෂ්ඨ උපසම්පන්න පුහුදුන්භික්ෂුවකට වුවදගරු බුහුමන් කිරීම ශාසනික සම්පදායයි.ගුණෙයන් ෙතොර දැනුම කුලියට ගවයින් බැලීමට සමාන බව බුදුරදුන්විසින් දක්වා තිෙබ්.ගවයින්ෙගන් ලබන පස්ෙගෝරස ගව හිමියාට මිස ෙගොපල්ලාට ෙනොලැෙබන ෙහයිනි. උපසම්පදාශීලෙය් ගුණ මහත්වය කියා නිමකළ ෙනොහැක.එනිසා එය ෙකෝටියක් සංවරශීලයෙසේ දැක්ෙව්.ෙකෝටිය යනුෙවන් අදහස්වනුෙය් ගණනින් පකාශකළෙනොහැකි බවයි.මව්කිරිවල ගුණාත්මකබව මිසපුමාණාත්මකබව අගයනුෙනොලබන්නාක් ෙමනි.උපසම්පදාව අධිශීලසංඛ ාත බවයි.විදර්ශනා භාවනාෙව්දීවඩන අධි චිත්ත හා අධි පඥා යන ද්විවිධ ශික්ෂාවලට එක්වන අධිශීලය උපසම්පදාවය.උපසම්පදාව ලබාදියහැක්ෙක් සම්මා සම්බුදුවරෙයකු විසින්ම පමණකි.ඉන් පසුව බුදුරදුන්ෙග් අදුදැනුම මත භික්ෂු සංඝයා විසින්උපසම්පදාව අඛණ්ඩව පවත්වාගනී.ඒ සඳහා බුදුරදුන් විසින් භික්ෂූ සංඝයාට බලය පවරා තිෙබ්. ඇතැම් කාන්තාවන් කඩවසම් සිරුරක්,මිහිරි කටහඬක් ඇති තරුණ භික්ෂූන් ෙකෙරහි ඉතා ඉක්මනින්පහදිනබව ෙපෙන්.සමහර කාන්තාවන් එබඳු භික්ෂූන් සිටින ස්ථානකරා නිතර පැමිණීමට රුචිකත්වයක් දක්වති.ෙවනත් භික්ෂූන්වහන්ෙසේලාෙග් ධර්මෙද්ශනාවලට වඩා ලස්සන රූපයක්,කටහඬක් සහිත තරුණ භික්ෂූන්ෙග්ධර්මෙද්ශනා ශවණයකිරීමට රුචිකත්වයක් දක්වති.එබඳු භික්ෂූන් සමාජෙය් ජනපියවීමට ෙහේතුවද කාන්තාපිරිසඅතර ඇතිවන ෙමබඳු ඉහළ පිළිගැනීමයි.සෑමවිටදීම ෙනොෙවතත්,ඇතැම් අවස්ථාවලදී ශද්ධා ස්වරූපෙයන් රාගයපහළවියහැක.එය ශද්ධාවෙනොව රාගීෙච්තනාවයි.ඔවුහු ෙපර ෙවනත් භික්ෂුන්ට ඇප උපස්ථාන ෙනොකළත්තමාෙග් සිත්ගත් භික්ෂුව කරා නිතර එළෙඹති.දානමානාදිය පූජාකිරීමට උත්සුකෙව්. ෙබොෙහොම ෙහොඳ සිල්වත්හාමුදුරුෙවෝ යැයි පවසමින් අෙනක් භික්ෂූන්හට නින්දා අපහාස කරති.ඔවුන්ෙග් ඒ ශද්ධාෙව් ස්වරූපය ෙවනත්අය දැනෙගන ඒබව කිවෙහොත් එවැනිදෑ පවසනුෙය් කුහකබව නිසා යැයි කියා එයට විරුද්ධ ෙවති.ඊර්ෂ ාෙවන්ෙදොස් කියතියි විරුද්ධෙවති.සමාජෙය් ඉතා ෙව්ගෙයන් ජනපියබවට පත්වූ ෙබොෙහෝ තරුණභික්ෂුන්වහන්ෙසේලාකාන්තා සිත ඇඳබැඳ තැබීමට සමත් පියමනාප රූපයක් හා මිහිරිකටහඬක් සහිත අයබව ෙපෙන්. තමන් ඉතා පියකරන ෙමබඳු තරුණ භික්ෂූන්වහන්ෙසේ නමකට ෙවනත් කාන්තා පිරිස් ආකර්ශණයවීමදෙමබඳු කාන්තාවන් රුස්සන්ෙන් නැත.පෘථග්ජන ගෑනූ සිල්වත් භික්ෂූන්වහන්ෙසේනමකටවත් පාඩුෙව් සිටීමටඉඩෙනොෙදනබව කියමින් ෙසසුකාන්තාවන්ට ෙදොස් පවරති.ෙමොවුන් ෙනොදැනුවත්ව එෙසේ පවසනුෙය් ඊර්ෂ ාව නිසාසිය සිෙතහි ඇතිවන ද්ෙව්ෂ සහගත ෙච්තනාෙවනි.ෙබෝධිපූජා,බණභාවනාදිය සඳහා එබඳු භික්ෂූන්කරා යෑමටදඒමටද උත්සුකවනුෙය් ශද්ධාෙව්ශෙයන් සිතතුළ යටපත්ව ඇති ආශාෙව් ෙපළඹවීම නිසාය. ඔවුහු ශද්ධාෙව් ෙව්ශෙයන් ක්ෙල්ශ රාගෙයන් මුලාවට පත්වූ අයෙව්.රැවටීමට පත් වූෙවෝ ෙවති.ඇතැම්විට පුරුෂයින් භික්ෂුන්ට වඩා ලාබාල සිල් මෑණිවරුන් විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන සදහම් වැඩසටහන් ෙකෙරහිවඩාත් පහදිති.ෙම් පැහැදීම් අවංකෙච්තනාෙවන් සිදුවන ඒවා වියහැක.නමුදු ඇතැම්විටකදී මිනිස් සිත පහසුෙවන්රැවටීමට හසුෙව්.සැම විටම මිනිස් සිත් සතන් තණ්හාෙවන් කැළඹවීමටත් ෙලෝභෙයන් මුළා කිරීමටත් සමත්කාන්තා පතිරූපයට වාණිජ වටිනාකමක් ඇතිබව මනාව දන්නා ෙවළඳපජාව විද ත් හා මුදිත සන්නිෙව්දනෙය්උපකාරෙයන් ස්වකීය ආර්ථික ලාභය සඳහාම සැඟවුණු වාණිජ අභිපායයන්ට හිතකර සමාජ වටිනාකමක් ඇතිකිරීමට ගන්නා ෙවෙහස කාන්තා පිරිස විසින් ඔවුන් ෛධර්යමත් කරන අවංක අභිෙපේරණයක්ෙසේ උපකල්පනයකරනු ලැබීමද ඔවුන්තුළ පවතින අපරිණත සමාජ දුර්වෙබෝධෙය් පමාණය ෙපන්වයි. රාගය ව ාජ සාරධර්මයක් වූ ශද්ධාෙව් හැඩරුව ඇතිව ස්වකීය සිෙතහි පහළවූවිට එයට මුළාවූපුරුෂයින් අද කාෙල් හාමුදුරුවරුන්ට වඩා සිල්මෑණිවරුන් පතිපත්තිගරුක හා සිල්වත් බව අන යන් සමඟපකාශ කරති.සිල්මෑණිවරුන් විසින් සිදුකරනුලබන ආගමිකකටයුතු සඳහා නන්අයුරින් සහය ලබාෙදති. ඔවුන්වපැවිදි උපසම්පදාෙකොට භික්ෂූත්වය ලබාදීමට අපහසු මන්දැයි සමාජ කතිකාවතක් පවා ෙගොඩනැඟීමට උනන්දුෙවති.ඔවුන්ෙග් වෑයම දැක පාතිෙමොක්ෂවිනය අනුව එය සිදුකළ ෙනොහැකිබව කාරුණිකව පහදාෙදනු ලබනඋගත්,ධර්මධර,වැඩිහිටි මහෙතරවරුන්ෙග් උපෙදස් හා අනුශාසනා ඊර්ෂ ාසහගත පකාශෙසේ සලකා ඉවතලති.භික්ෂුන්ෙග් විවිධ අඩුපාඩු ෙදොස් උන්වහන්ෙසේලාහට අෙගෞරව වනෙසේ පකාශකරති.ෙමම ව ාජ සාරධර්මයශද්ධා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගය ෙලස හැඳින්ෙව්.
  2. 2. ª к æ පින් කිරීමට ඇති කැමැත්ත පුණ කාමතාවයි.ශද්ධා ෙව්ශෙයන් පුද්ගල චිත්ත සන්තානය තුළ උපදිනරාගය පුණ කාමතා ස්වරූපය ගනියි.දර්ශන රාගය පුණ කාමතා ෙව්ශය ගනියි.ඇතැම් ෙබොෙහෝ තරුණතරුණියන් වන්දනාගමන් යන්ෙන් ෙම් පුණ කාමතා ෙව්ශෙයන් උපන් රාගය නිසාය.ෙමම ව ාජ සාරධර්මයපුණ කාමතා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගය ෙලස හැඳින් ෙව්.සමහරු ගෙම් පන්සලට වඩා ඉතා දුර බැහැරඇති සිද්ධස්ථාන,නටබුන්ව ඇති ආරාම සංකීර්ණ,පුරා විද්යාත්මකව වැදගත්කමක් ගන්නා ස්ථාන,අලංකාරඋද ාන වැනි විවිධ ආගමික වැදගත්කමක් සහිත ස්ථාන නැරඹීම පිණිස වන්දනා ගමන් සංවිධානය කර ගනිති.සමහරු විෙද්ශවල ඇති ෙමවන් ස්ථාන නැරඹීම සඳහා අධික මිළගණන් ෙගවා ගුවනින් යති.ෙමවන් ස්ථානනරඹා වන්දනා කර පුද පූජා කළ පුමාණයට පින් රැස් ෙවතැයි ඔවුහු සිතති. කළගුණ සැලකීම කෘතඥතාවයයි.සමහර අවස්ථාවල ස්තියකෙගන් උපකාර ලැබූ පුරුෂයා ෙකෙරහිත්පුරුෂයාෙගන් උපකාර ලැබූ ස්තිය ෙකෙරහිත් කෘතඥතාව යන ව ාජ සාරධර්මෙයහි ෙව්ශෙයන් රාගය උපදියි.ෙමෙසේ කෘතඥතා රූපක රාගයට රැවටුණු පුරුෂයාත් තමන්හට සංගහ කළ ස්තිය ෙකෙරහිත් ස්තිය තමන්හටඋපකාරකළ පුරුෂයා ෙකෙරහිත් නිතර සැලකිලිමත්ෙව්.තමන්ට හැකිෙලස කෘතඥතාව දැක්වීමටද ඉදිරිපත්ෙව්.විවාහක ස්තී,පුරුෂයින් ෙවනත් ස්තී,පුරුෂයින්හට කෘතඥතාව පළකිරීෙම්දී එය සීමාෙවන් පිට ෙනොයෑමට වගබලාගැනීමට විවාහදිවිෙය් ගැටළු ඇතිෙනොවීමට ෙහේතුවකි.සීමාව ඉක්මවූ කෘතඥතාව ඇලීමකි.එෙසේම එහි රාගයගැබ්විය හැක.ඇතැම්විටක හුෙදක් අනුකම්පාව ෙපරදැරිව අරඹන කෘතඥතාව පසුව ලිංගික ඇසුර දක්වා දුරදිගයනඅවස්ථාද තිෙබ්.අනුකම්පාව භූමිකම්පාවක් වියහැකිබව සඳහන්වනුෙය් එබඳු අවස්ථා සලකාය.එය කෘතඥතාරූපෙයන් පහළවූ රාගයයයි.ෙමය කෘතඥතා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගය ෙලස ධර්මෙයහි දක්වා තිෙබ්. සමානාත්මතාව නම් අනුන්ද තමා හා සමතත්වෙයන් සැලකීමයි.දුප්පත් ෙපොෙහොසත් ෙභ්දය ෙලෝකෙය්සැමවිට පවත්නා සමාජ ධර්මතාවයකි.ධනවත් උදවිය දුප්පත් අයෙග් ඇසුර පිය ෙනොකරති.තම වත් ෙපොෙහොසත්කම්වලට සරිලන උදවිය නිතර ඇසුරුකිරීම සිරිතයි.දුප්පතුන්ෙග් ඇසුර තමන්ෙග් තත්වයට මදිකමක් ෙලසසිතති.එෙහත් දුප්පත් කාන්තාවන් ෙකෙරහි ඇතිවන රාගික ඇල්මට දුප්පත් ෙපොෙහොසත් ෙභ්දයක් ෙනොමැත.ධනවත් තරුණෙයකු දිළිඳු තරුණියක සමඟ ඇතිකරගන්නා රාගික ඇල්ම දුප්පත්කම නිසා ඇය හා සම්බන්ධතාෙගොඩනඟා ගැනීමට බාධාවක් ෙවයි.එබඳු අවස්ථාවන්හි ඒ රාගය සමානාත්මතා ෙව්ශය ගන්ෙන්ය.එයට රුවටුනුතැනැත්තා සමානාත්මතා ගුණය ඉදිරිපත් කරෙගන රාගික හැඟීෙමන් දුප්පතුන් ඇසුරුකරයි.ෙම් ව ාජසාරධර්මය සමානාත්මතා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගය ෙලස විස්තර කරදී ඇත. පටිසන්ථාර කාමතා නම් පිළිසඳර පැවැත්මයි.තමා ෙවත පැමිෙණන්නන් හට පිය වචනෙයන් සංගහකිරීමයි. අවස්ථාවට ෙයෝග පරිදි සංග්රහ කරන ස්වභාවයයි. දර්ශනෙයන් කථාකිරීෙමන් ආස්වාදය ඇතිවනෙකෙනකු තමන් ෙවත පැමිණිකල්හි පුද්ගලසන්තානෙය් ආස්වාදය විඳීෙම් ආකාරෙයන් උපදින රාගයපටිසන්ථාර කාමතා යන ව ාජ සාරධර්මෙයහි ෙව්ශෙයන් පහළවන වඤ්චක රාගයයි.ෙමම ව ාජ සාරධර්මයපටිසන්ථාර කාමතා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගයෙලස බුදුදහෙමහි අර්ථදක්වා තිෙබ්. я ºÚ ª ª ª ෙබොෙහෝවිට විවිධ ආයතනවල මහජන සම්බන්ධතා කටයුතු සඳහා ෙසේවයට ෙයොදවනුෙය් අන යන්ෙග්සිත් ඇඳ බැඳ තබා ගැනීමට සමත් අයස්කාන්ත රූපයකින් චිත්තාකර්ෂණීය පුද්ගල ෙපෞරුෂයකින් සමන්විතතැනැත්තන් හා තැනැත්තියන් බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එයට ෙහේතුව අදාළ ආයතනෙයහි ෙසේවය සඳහාපැමිෙණන පාරිෙභෝගිකයින්ෙග් පශ්න හා ගැටළු මුළින්ම ඉදිරිපත් කරනුලබන්ෙන් එවන්අය ෙවත නිසා එහිදීලෙබන පළමු පෙව්ශය සමස්ත ආයතනය පිළිබදවම ෙගොඩනඟා ගනු ලබන චිත්තරූපය යහපත්බවටපත්කරවීමට එකී මහජන සම්බන්ධතා නිලධාරියා ෙහෝ නිලධාරිනිය සමත්වීමයි.රූමත් ස්තී,පුරුෂයින් ෙම් සඳහාෙයොදවනු ලබනුෙය් පතිවිරුද්ධ ලිංගික ආකර්ශණය මඟින් පාරිෙභෝගිකයින් ඇඳබැඳ තබාගැනීම පිණිසය. ෙමහිදී පුහුදුන් පුද්ගලචිත්තසන්තානෙය් ඇතිවන රාගය වාණිජමය කටයුතුසඳහා වඩා හිතකර මානසිකවාතාවරණයක් ෙගොඩනැඟීම පිණිස භාවිතා කරනුලබයි.ෙමහිදී පාරිෙභෝගිකයා තුළ පටිසන්ථාර කාමතාවපිණිස පහළවන කැමැත්ත මනස්කාන්ත ෙපෞරුෂයකින් යුතු පුද්ගලෙයකු හා සම්බන්ධකිරීම මඟින් ආයතනෙය්පතිරූපය ඉහළ නංවාගැනීමට භාවිතාකර ඇත. අනුන්ෙග් දියුණුවට ඇති කැමැත්ත පරාභිවෘද්ධි කාමතාවයි.සමහර අවස්ථාවන්හි පුද්ගල සන්තානෙය්පහළ වන අනුන්ට උදව්උපකාරකිරීෙම් කැමැත්ත පරාභිවෘද්ධි කාමතා ෙව්ශෙයන් වඤ්චනික රාගය ඔහුතුළපහළ ෙවයි.ස්තීන් පුරුෂයින්ට උදව්කිරීෙම්දීත්,පුරුෂයින් ස්තීන්හට උදව්කිරීෙම්දීත් සමහරවිට ෙම් රාගික හැඟීමපරාභිවෘද්ධි කාමතා ස්වරූපෙයන් මතු ෙවයි.පුරුෂයින් පුරුෂයින්ට වඩා ස්තීන්ට උදව් උපකාර කිරීම ෙමන්මස්තීන් ස්තීන්ට වඩා පුරුෂයින්ට උදව් උපකාර කිරීමද කැපී ෙපෙන්.ස්තියක් තවත් ස්තියකට ඊර්ෂ ා කරන්නාක්ෙමන් පුරුෂෙයක් තවත් පුරුෂෙයක්ව අභිබවා කටයුතු කිරීමට සහජෙයන්ම රුචිකත්වයක් දක්වයි. නමුත් පතිවිරුද්ධ ලිංගිකයින් එක්ව කටයුතු කිරීෙම්දී ෙමම ගැටළුව පැණ ෙනොනඟියි. ෙම් ෙහේතුවනිසාම ස්තීහු පුරුෂයින් මධ ෙයහි දී අගය කිරීමටත්,පුරුෂයින් ස්තීන් ඇසුෙරහි දී කැපී ෙපනීමටත් පත් වන්ෙන්නිරායාසෙයනි. පතිවිරුද්ධ ලිංගිකයින් අතර ලිංග සභාගිකයින් අතර ෙමන් ඊර්ෂ ාව මානය පහළ ෙනොවන්ෙන්ෙම් කරුණ නිසාය. පතිවිරුධ ලිංගිකයින් කිසිදු ගැටළුවක් රහිතව නිබඳ ඔවුෙනොවුන් ඔවුෙනොවුන්ෙග් දියුණුවටඋපකාර කරගැනීමට දක්නට තිෙබ්.නමුත් සභාග ලිංගිකයින් අතර ෙම් තත්වවය දක්නට ෙනොෙව්. පතිවිරුධලිංගික පාර්ශව අතර පවතින රාගය ව ාජ සාරධර්මයක් වූ පරාභිවෘද්ධි කාමතාව ස්වරූපෙයන් ෙමහිදී පහළ ෙව්.ෙමම ව ාජ සාරධර්මය පරාභිවෘද්ධි කාමතා ෙව්ශෙයන් උපදින වඤ්චක රාගය ෙලස බුදු දහෙම් අර්ථ දැක්ෙව්. ඇතැම්විට තමා පතිවිරුද්ධ ලිංගිකයින් අතර වඩා ඉස්මතුවීම පිණිස ව ාජ පතිවිෙරෝධයක් ෙගොඩනඟාපුද්ගල ආකර්ශණයක් ඇතිකිරීමට ෙවෙහසෙව්.පුරුෂයින් අතර ස්තීන්ද ස්තීන් අතර පුරුෂයින්ද ෙමෙසේ ෙකොන්කරනු ලැෙබ්.ෙමහි මූලික අභිපාය සමාජෙය් ඉස්මතුවීමයි.ෙලෝභය හා සැගවුණු රාගය නිසා ෙමබඳු චර්යා පකටෙකෙර්.පුරාණ සමාජයට අද තන සමාජය රාගෙයන් රත්වී ඇත.නූතනෙය් ෙකෙලස් අධික අය බහුලය.ෙහොඳක්සිදු කරන්නාක් ෙසේ යටි අරමුණු සහිතව රාග සිතින් කාමමිථ ාචාරෙය් ෙයදී මතුපිටින් කුහක සිල්වත්බව පකටකරන අය බහුලය.සත සිල්වතාට වඩා කුහකයා එය බාහිරව පකටකිරීමට ෙවෙහසීම අඳුනාගැනීමට පහසුවකි. දර්ශනපති සුජිත් නිශාන්ත ෙහේවෙග්

×