Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

10,783 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

แบบสำรวจข้อมูลแหล่งการเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  1. 1. แบบสำำรวจข้อมูลแหล่งกำรเรียนรู้ และภูมิปัญญำท้องถิ่น ชื่อสถำนศึกษำ โรงเรียนวัดทองทั่ว (เอครพำนิช) อำำเภอ เมือง จังหวัดจันทบุรี สำำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจันทบุรี เขต 1 หมู่ แหล่งเรียนรู้ หรือที่ อำำเภอ ตำำบล ประเภท กลุ่มสำระ หมำยเหตุ ที่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น1 เมือง คลอง 4 โบราณสถานเมือง โบราณสถาน สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ เพนียด และวัฒนธรรม2 เมือง คลอง 4 เจดีย์วัดทองทัว ่ โบราณสถาน สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ และวัฒนธรรม3 เมือง คลอง 4 พิพิธภัณฑ์โบราณ พิพิธภัณฑ์สถาน สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ สถานเมืองเพนียด ( และวัฒนธรรม อยู่ทวัดทองทัว) ี่ ่4 เมือง คลอง 4 วัด โบสถ์เก่า, ใหม่ ศาสนสถาน สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ ของวัดทองทั่ว และวัฒนธรรม٥ เมือง คลอง 4 โครงการวิจัย เรื่อง โรงพยาบาลพระ การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ ข้าวเพื่อชีวิต ปกเกล้าฯ ที่ เทคโนโลยี สัมพันธ์กับ โรงเรียน٦ เมือง คลอง 4 โครงการ ศิษย์ลูก เครือข่าย สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ ระหว่างโรงเรียน และวัฒนธรรม กับบ้าน٧ เมือง คลอง 7,1 โรงเรือนเพาะเห็ดฟาง สถานที่ศึกษา การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ 1 เกษตรธรรมชาติ เทคโนโลยี٨ เมือง คลอง 11 โรงงานกระเบื้องว่าว ศูนย์การ การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ วิบลย์ศรี ู ศึกษาวิทยา เทคโนโลยี ศาสตร์และ
  2. 2. เทคโนโลยี٩ เมือง คลอง 11 ศูนย์ถายทอด ่ ศูนย์ศึกษา วิทยาศาสตร์ จันทบุรี นารายณ์ เทคโนโลยีตามแนว เกษตรธรรมชาติ พระราชดำาหริภาค และสิ่งแวดล้อม ตะวันออก จังหวัด จันทบุรี١٠ เมือง คลอง 4 โรงงานผลิตเส้น โรงงาน การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ ก๋วยเตี๋ยว อุตสาหกรรม เทคโนโลยี หมู่ แหล่งเรียนรู้ หรือที่ อำำเภอ ตำำบล ประเภท กลุ่มสำระ หมำยเหตุ ที่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น١١ เมือง คลอง 11 สถานีอนามัยตำาบล หน่วยงานของรัฐ สุขศึกษาและพละ จันทบุรี นารายณ์ พลับพลา ที่สัมพันธ์กับ นารายณ์ โรงเรียน١٢ เมือง คลอง 4 นางสาย วรรณประภา ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การทำาขนมมัดไต้) เทคโนโลยี١٣ เมือง คลอง 4 นายโอภาส สราภิรมย์ ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การทำาข้าวหลาม) เทคโนโลยี١٤ เมือง คลอง 4 นายสุเชาว์ อนันตศรี ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การทำายาสมุนไพรใน เทคโนโลยี หมู่บ้าน)١٥ เมือง คลอง 4 พระครูจารุ เขมากร ปราชญ์ท้องถิ่น สังคมศึกษา ศาสนา จันทบุรี นารายณ์ เจ้าอาวาสวัดทองทั่ว และวัฒนธรรม (ความรู้เกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์เมือง เพนียด)١٦ เมือง คลอง ١٣ นายจำาปา ฉายวิเศษ ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ
  3. 3. จันทบุรี นารายณ์ พล เทคโนโลยี (การผูกผ้า)١٧ เมือง คลอง ٧ นายสุรีย์ อนันตปรีชา ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การฉลุไม้ ฉลุ เทคโนโลยี กระดาษทำาเรือน หลวง,ช่างไม้)١٨ เมือง คลอง ٤ นางอาภาภรณ์ บุญกา ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ รี เทคโนโลยี (การจัดดอกไม้)١٩ เมือง คลอง ٤ นางเสถียร คังคะสี ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การทำาขนมไทย) เทคโนโลยี หมู่ แหล่งเรียนรู้ หรือที่ อำำเภอ ตำำบล ประเภท กลุ่มสำระ หมำยเหตุ ที่ ภูมิปัญญำท้องถิ่น٢٠ เมือง คลอง ١١ นางจินตนา ปราณี ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ (การประกอบอาหาร เทคโนโลยี พื้นบ้าน)٢١ เมือง คลอง ١١ นางสาวสมจิตร ศิล ปราชญ์ท้องถิ่น การงานอาชีพและ จันทบุรี นารายณ์ สังวร เทคโนโลยี (การประกอบอาหาร พื้นบ้าน)

×