Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ที่ ศธ ๐๔๐๓๐/ว๒๕๗๖                        สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา          ...
กาหนดการ                  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้   เรื่อง การประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตแกน...
5) เอกสารแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เล่มสี...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั

833 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั

 1. 1. ที่ ศธ ๐๔๐๓๐/ว๒๕๗๖ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต ๑ เลขที่ ๑ ถนนตากสิน อาเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ๒๒๐๐๐ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔เรื่อง การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : การประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑สิ่งที่ส่งมาด้วย ตารางกาหนดการประชุม จานวน ๑ ฉบับ ด้ ว ย ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี เขต ๑ จะจั ด ประชุ ม สั ม มนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมิน ผลในชั้นเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช๒๕๕๑ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ชั้น ๓ ในการนี้ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ขอเชิญครูวิชาการของโรงเรียน หรือ ครูผู้สอนที่สามารถขยายผลความรู้ได้ โรงเรียนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายสมชาย จิตรเนื่อง) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโทร. ๐-๓๙๓๒-๘๐๔๙, โทรสาร ๐-๓๙๓๒-๔๒๑๒http://www.chan1.go.th/
 2. 2. กาหนดการ ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การประเมินผลในชั้นเรียนตามหลักสูตแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 ………………………………… เวลา กิจกรรม08.00 – 09.00 น. รายงานตัว / รับเอกสาร09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด / บรรยายพิเศษ โดย ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 109.30 – 10.30 น. การประเมินผลในชั้นเรียน : การวัดและประเมินผล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดย ศน.สุทธิ สุวรรณปาล10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม10.45 – 12.00 น. นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศน.สุทธิ สุวรรณปาล12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00 – 14.30 น. การประเมินผลในชั้นเรียน : การวัดและประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน โดย ศน.สุทธิ สุวรรณปาล14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม14.45 – 16.00 น. การประเมินในชั้นเรียน : การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดย ศน.สุทธิ สุวรรณปาล16.00 – 16.30 น. นาเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย ศน.สุทธิ สุวรรณปาล -------------------------------------------หมายเหตุ 1. กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 2. ให้ผู้เข้าร่วมประชุม นาเอกสารประกอบหลักสูตรมาในวันประชุม ดังนี้ 1) โครงสร้างรายวิชาที่รับผิดชอบสอน จานวน 1 วิชา 2) เอกสารตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม(เลือกจานวน 1 กลุ่มสาระที่รับผิดชอบสอนตรงกับวิชาในโครงสร้างรายวิชา) 3) เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เล่มสีเทา) 4) เอกสารแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เล่มสีเขียว)
 3. 3. 5) เอกสารแนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (เล่มสีเหลือง)

×