Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เครือข่ายสังคมออนไลน์[1]

712 views

Published on

เครือข่ายสังคมออนไลน์[1]

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เครือข่ายสังคมออนไลน์[1]

 1. 1. เครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย อาจารย์อิมรอน แวมง อาจารย์ประจาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน
 2. 2. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สารบัญ  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ความหมาย  จุดเด่น  ส่วนประกอบ  ผู้ให้บริการฟรีอีเมล์  ข้อดี  ข้อจากัด  การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Chat)  ความหมาย  วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท  ตัวอย่างโปรแกรมแชท
 3. 3. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ สารบัญ (ต่อ)  เครือข่ายสังคมออนไลน์  ความหมายของ Social Network  ความหมายของ Social Media  วิวัฒนาการของ Social Network  บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  ประเภทของ Social Network  ข้อดีของ Social Network  ข้อเสียของ Social Network  กิจกรรมท้ายบทเรียน
 4. 4. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
 5. 5. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  คือ วิธีการติดต่อสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ข้อความ แทนจดหมายบนกระดาษ แต่ ใช้วิธีการส่งในรูปของสัญญาณ อิเล็กทรอนิกส์ จากคอมพิวเตอร์เครื่อง หนึ่งไปยังผู้รับอีกเครื่องหนึ่ง
 6. 6. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ จุดเด่นของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)  ความรวดเร็ว  ความประหยัด  ไม่จากัดระยะทาง ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)  ที่อยู่ในอินเตอร์เน็ ต หรือที่อยู่ของ ตู้จดหมายของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ใช้สาหรับ บอกตาแหน่งของผู้รับว่าอยู่ที่ไหน
 7. 7. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนประกอบของ E-mail  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. User name หรือชื่อสมาชิกของผู้ใช้ 2. เครื่องหมาย @ 3. Domain name เป็นที่อยู่ของอินเตอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ที่เราสมัคร เป็นสมาชิกอยู่ เพื่ออ้างถึงเมล์เซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการ เช่น info@northcm.ac.th info @ northcm.ac.th ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 2
 8. 8. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการฟรี E-mail  เป็นฟรี E-mail ที่ให้บริการโดย คนไทย ในปัจจุบันมีผู้ขอใช้บริการ ไม่ต่ากว่า 1 ล้านชื่อ ทาให้เป็นฟรี E-mail ที่มีผู้ขอใช้มากที่สุดเป็ น อันดับ 1 ของไทย ไทยเมล์
 9. 9. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียนอีเมล์  การเขียนอีเมล์เพื่อส่งเนื้ อความที่ต้องการสื่อสาร หรือไฟล์ไปยัง ผู้รับ จาเป็นจะต้องกรอกส่วนต่างๆ ของอีเมล์โดยแต่ละส่วนมี ความหมาย ดังนี้ 1. ถึง (To) เป็นส่วนที่จาเป็นต้องกรอก โดยให้กรอกที่อยู่อีเมล์ของผู้รับที่ ต้องการส่งอีเมล์ไปให้ อาจมีได้มากกว่าหนึ่งคน 2. สาเนาถึง (Carbon Copy : Cc) เป็นส่วนสาหรับกรอกที่อยู่อีเมล์ผู้รับ ซึ่งจะกรอกหรือไม่ก็ได้ โดยที่อยู่อีเมล์ผู้รับที่กรอกอยู่ในช่อง “สาเนาถึง (Cc)” จะได้รับข้อความเหมือนกับในช่อง “ถึง (To)” ทุกประการ แต่ จะมีจุดที่แตกต่างกัน คือ ผู้รับไม่จาเป็นต้องตอบกลับ เพราะอีเมล์ฉบับ นี้ เป็นเพียงแค่สาเนาที่ต้องการแจ้งให้ทราบเพียงเท่านั้น
 10. 10. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียนอีเมล์ (ต่อ) 3. สาเนาลับถึง (Blind Carbon Copy : Bcc) : เป็นส่วนสาหรับกรอกที่อยู่ อีเมล์ผู้รับ ซึ่งจะกรอกหรือไม่ก็ได้เช่นกัน ได้ โดยที่อยู่อีเมล์ผู้รับที่กรอก อยู่ในช่อง “สาเนาลับถึง (Bcc)” จะได้รับข้อความที่เหมือนกับในช่อง “ถึง (To)” และ “สาเนาถึง (Cc)” ทุกประการ แต่จะมีจุดพิเศษและไม่ เหมือนอยู่ที่ ผู้รับในช่อง “ถึง (To)” และ “สาเนาถึง (Cc)” จะไม่เห็น ที่อยู่อีเมล์ผู้รับที่ถูกกรอกในช่องนี้ 4. หัวข้อ (Subject) : เป็นส่วนสาหรับกรอกหัวข้อของอีเมล์ สรุป เนื้ อความของข้อมูลเพื่อให้ผู้รับสามารถเข้าใจเนื้ อหาของข้อความ คร่าวๆ
 11. 11. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียนอีเมล์ (ต่อ) 5. เนื้ อหา : เป็นส่วนที่กรอกเนื้ อหา ข้อความหรือประโยคที่ต้องการ สื่อสารกับผู้รับปลายทาง และสามารถจัดรูปแบบได้คล้ายกับโปรแกรม ประมวลผลคา 6. แนบไฟล์ (Attach files) : เป็นส่วนสาหรับแนบไฟล์ส่งไปพร้อมกับ อีเมล์ ซึ่งอาจเป็นไฟล์งานหรือรูปภาพต่างๆ ซึ่งจะแนบหรือไม่ก็ได้ โดย ผู้ให้บริการฟรีอีเมล์ ได้แก่ ฮอตเมล์ (hotmail) และ จีเมล์ (gmail) จะ จากัดการแนบไฟล์ต่อครั้งของการส่งอีเมล์ ได้ไม่เกิน 25 MB
 12. 12. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียนอีเมล์ใน Gmail 1 2 3 4 5 6
 13. 13. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ การเขียนอีเมล์ใน hotmail 1 2 3 4 5 6
 14. 14. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อดีของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย มากกว่าการติดต่อสื่อสารด้วยประเภทอื่นๆ เนื่องจากสามารถรับ หรือส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  สามารถส่งข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น ข้อมูลตัวอักษร ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว  ไม่จากัดเวลา ระยะทาง หรือสถานที่ในการติดต่อสื่อสารผู้ใช้สามารถเลือกใช้ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ในเวลาและสถานที่ใดก็ได้เพียงแต่ต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบ เครือข่ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการส่งหรือรับข้อมูลนั้น  ไม่จาเป็นต้องเปิดหรือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดเวลาเพื่อรอรับข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับ จะถูกเก็บไว้ในเมล์เซิร์ฟเวอร์เมื่อผู้ใช้ต้องการดูข้อมูลก็เพียงเชื่อมโยงไปยังเมล์เซิร์ฟเวอร์นั้น
 15. 15. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อดีของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)  ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเดิม  สามารถส่งเมล์ไปหาผู้รับได้หลายคนพร้อมๆ กัน ในกรณีที่ข้อมูลที่ต้องการส่งเป็นข้อมูล เดียวกัน เช่น ข้อมูลแจ้งกาหนดการประชุมกฎระเบียบในการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ผู้ส่งสามารถ ส่งข้อมูลได้ทีละหลายๆ คนในครั้งเดียว ไม่จาเป็นต้องส่งข้อมูลไปทีละคน  เก็บข้อมูลที่ส่งได้ตามความต้องการ โดยอาจเก็บไว้ในเมล์เซิร์ฟเวอร์นั้นๆ หรือดาวน์โหลดมาไว้ ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเอง
 16. 16. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อดีของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ต่อ)  ข้อมูลที่ได้มีความเป็ นส่วนตัว เนื่องจากผู้ใช้จะมีรหัสส่วนตัวในการใช้บริการไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์  ผู้รับสามารถนาข้อมูลที่ได้มาแก้ไขหรือนาข้อมูลนั้นไปใช้ต่อได้ ไม่ต้องพิมพ์ข้อมูลนั้นใหม่ โดยข้อมูลที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถนามาจัดทาในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์  มีการแจ้งรายละเอียดและบันทึกข้อมูลได้ตามความต้องการของผู้ใช้ เช่น จานวนข้อมูลทั้งหมด ข้อมูลใดที่เปิดใช้งานแล้วหรือยังไม่ได้เปิดใช้งาน ใครเป็นผู้ส่ง และส่งข้อมูลมาในเวลาใด
 17. 17. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อจากัดของไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทุกคน สามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่มีอีเมล์ เท่านั้น  ไม่ได้รับต้นฉบับซึ่งควรค่าแก่การเก็บรักษา  อาจมีไวรัสมาพร้อมกับเอกสารที่ส่งมา  ถ้าเครือข่ายล่ม ทาให้การส่งหรือรับข้อมูลล้มเหลว  ถ้าข้อมูลใน mail box เต็มก็ไม่สามารถรับข้อมูลอื่นได้
 18. 18. การสนทนาผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Chat)
 19. 19. แชท (Chat) คืออะไร  การพูดคุยสนทนาผ่านทางอินเทอร์เน็ต นับเป็นบริการหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากนัก ท่องเน็ตทั้งหลาย ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาจากการพูดคุยกันด้วยการพิมพ์มาเป็นการ สนทนาด้วยเสียง โทรศัพท์ นับเป็นสิ่งที่ทาให้อินเทอร์เน็ตมีเสน่ห์อย่างยิ่ง  ไออาร์ซี (Internet Relay Chat : IRC) คือ กลุ่มโปรแกรมสาหรับสนทนาผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ต โดยการส่งข้อความ (message) จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ผู้ใช้ สามารถพิมพ์ ข้อความโต้ตอบกันได้ทันที กลุ่มสนทนาอาจมีมากกว่า 2 คนขึ้นไปโปรแกรม จะแสดงให้ทราบว่ามีใครบ้างกาลังร่วมสนทนากันอยู่บ้าง
 20. 20. แชท (Chat) คืออะไร (ต่อ)  ไออาร์ซี เป็นกลุ่มโปรแกรมที่พัฒนามาจากพื้นฐานของโปรแกรมTalk บนระบบปฏิบัติการยู นิกส์ (UNIX)และนิยมเรียกกันว่า Chat ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมสนทนาผ่าน เครือข่ายมากขึ้ น ซึ่งปัจจุบันมีโปรแกรมที่ใช้ในการพูดคุยสนทนากันที่น่าสนใจหลาย โปรแกรม เช่น  โปรแกรมไอซีคิว (ICQ-I Seek You)  โปรแกรมเพิร์ช (Pirch)  เอ็มเอสเอ็น เมสเซ็นเจอร์(MSN Messenger)  ยาฮู เมสเซ็นเจอร์ (Yahoo Messenger)
 21. 21. วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท ยุคที่หนึ่ง  ยุคของการกาหนด internet นับตั้งแต่โลกของ internet กาเนิดขึ้น ระบบปฏิบัติการในยุค แรกๆของการเชื่อมโยงเครือข่าย คือระบบปฏิบัติการ Unixซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการที่ พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครือข่าย internet การเชื่อมโยงเครือข่าย  เข้าสู่ในยุคแรก จะใช้ modem ในเชื่อมต่อเข้าสู่โครงข่าย ซึ่งข้อจากัดของเทคโนโลยีในยุค แรกๆ คือ ความเร็วในการส่งข้อมูลของสื่อสัญญาณ ขนาดของเนื้ อที่ในการจัดเก็บข้อมูล ความเร็วในการประมวลผลของตัว CPU  การเชื่อมต่อจะเป็นไปในลักษณะ ระหว่างโครงข่ายด้วยกันเอง เช่น การเชื่อมต่อระหว่าง มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยอื่น การติดต่อสื่อสาร เพื่อสื่อสารระหว่างกันนั้นจะใช้ Protocol IRC ซึ่งเป็น Protocol ที่ทาขึ้นมาเพื่อเป็นตัวกลางในการสื่อสารขึ้นมา ผู้ใช้งานจะ พิมพ์ข้อความในลักษณะ Text Mode แล้วผู้ใช้งานต้องมีความเข้าใจในคาสั่งพื้ นฐานใน การส่งข้อความ
 22. 22. วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท (ต่อ) ยุคที่สอง  ยุคของโปรแกรมเสมือน นับตั้งแต่ บริษัท Apple ได้พัฒนาระบบปฏิบัติการ Mac OS ขึ้นมาเพื่อใช้งานกับเครื่อง แมคอินทอร์ช ซึ่งมีการพัฒนาโปรแกรมในลักษณะ เป็น Virtual ซึ่งเป็นรูปแบบโปรแกรมเสมือน คือการใช้ภาษาภาพเพื่อสื่อความหมายให้ ผู้ใช้งานเข้าใจและสั่งงานได้ ผิดจากระบบปฏิบัติการ Dos ในยุคต้นๆที่ผู้ใช้งานต้องเข้าใจ คาสั่งพื้นฐานในการใช้งาน ซึ่งเป็นการใช้งานในรูปแบบ Text Mode  ระบบปฏิบัติการแบบ Virtual นี้ บริษัท Microsoft ได้นาไปพัฒนาต่อจนได้รับความนิยม ในชื่อระบบปฏิบัติการ Windows  การพัฒนาโปรแกรม Chat ในยุคนี้ ก็มีการพัฒนาไปในลักษณะรูปแบบ Virtual โปรแกรม ที่นิยมใช้งานกัน ได้แก่ โปรแกรม IRC, Pirch98, ICQ, MSN, Yahoo Messenger
 23. 23. วิวัฒนาการของโปรแกรมแชท (ต่อ) ยุคที่สาม  ยุคของภาพและเสียง ซึ่งเป็นยุคปัจจุบัน เนื่องจากยุคนี้ มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี โครงข่ายข้อมูล มีการพัฒนาอุปกรณ์สื่อสัญญาณให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น เช่น ADSL, ISDN, ATM  เมื่อมีการพัฒนาให้สามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น การส่งข้อมูลจึงสามารถส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ตาม จึงเป็ นที่มีของการพัฒนาโปรแกรมทางภาพ และเสียงขึ้ นมา เช่น โปรแกรม Camfrog, Msn V.9 ขึ้นไป, Yahoo Messenger, Skype ฯลฯ
 24. 24. ตัวอย่างโปรแกรมแชท 1. โปรแกรมเพิร์ท (PIRCH) • PIRCH เป็นโปรแกรมสนทนาประเภท Internet Relay Chat ที่ใช้เชื่อมต่อเข้าไปยัง Server ที่ให้บริการ • การสนทนาจะทาเหมือนกับการส่งข้อความ (Message) คุยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เราเรียกวิธีนี้ ว่า การแชท (Chat) เมื่อต้องการสนทนาจะต้องเปิด เข้าที่โปรแกรม PIRCH เท่านั้น • ประโยชน์ของ PIRCH ก็เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุยกันได้ทีละหลาย ๆ คนในครั้งเดียว สามารถส่งรูปหากันระหว่างเรากับเพื่อนสนทนาได้ • ภายในโปรแกรมยังแบ่งเป็นห้องสนทนาย่อย ๆ ตามความสนใจของผู้เล่น จะคุยเป็นการ ส่วนตัว (เราเรียกกันว่าซิป) หรือจะคุยผ่านหน้าห้องนั้น ๆ ก็ได้ ตัวอย่างห้องสนทนาใน โปรแกรม เช่น ห้องคนน่ารัก ห้องคนขี้เหงา ห้องผู้หญิงทางาน ฯลฯ
 25. 25. 1. โปรแกรมเพิร์ท (PIRCH) (ต่อ) ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ)
 26. 26. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 2. โปรแกรมไอซีคิว (ICQ) • ICQ คือโปรแกรมที่ใช้สาหรับการติดต่อผ่านทางอินเตอร์เน็ต ที่นิยมใช้งานกันมากที่สุดอีก อันหนึ่ง เป็นคาย่อมาจากคาว่า "I Seek You" เมื่ออ่านออกเสียงเร็ว ๆ จะอ่านว่า ไอซี คิว ICQ • นับได้ว่าเป็นโปรแกรมสาหรับการติดต่อสื่อสารอีกชนิดหนึ่งที่สามารถทาการได้แบบ ออนไลน์ กล่าวคือ สามารถคุยกันได้ทันที หรือจะฝากข้อความไว้ คล้าย ๆ กับการส่งเมล์ก็ ทาได้ • โดยก่อนที่จะใช้งานจะต้องทาการลงทะเบียน เพื่อขอรับเลขประจาตัวหรือ UIN มาก่อน ตัว เลขที่ได้มาจะคล้าย ๆ กับเบอร์โทรศัพท์ เมื่อเราจะติดต่อกับใคร ก็ใช้จะเลขประจาตัวที่ ได้มานี้ เป็นการระบุผู้ที่เราต้องการติดต่อด้วย
 27. 27. 2. โปรแกรมไอซีคิว (ICQ) (ต่อ) ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ)
 28. 28. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 3. ซอฟต์แวร์คิวคิว (QQ) • QQ คือซอฟต์แวร์สาหรับใช้รับ-ส่งข้อความผ่านอินเตอร์เน็ตในลักษณะ Instant messenger (IM) • ซอฟต์แวร์นี้ ช่วยให้เราสามารถติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ ของเราได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น การส่งหรือรับข้อความก็สามารถทาได้ทันที • นอกจากนี้ เรายังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่น ๆ ที่น่าสนใจได้ด้วย เช่น ส่งอีเมล์,รับ - ส่งไฟล์, รับ - ส่งข้อความ, เล่น net meeting, Chat room, PC to PC voice chat และอื่นๆ อีก มากมาย
 29. 29. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 3. ซอฟต์แวร์คิวคิว (QQ) (ต่อ)
 30. 30. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 4. Yahoo! Messenger • Yahoo Messenger คืออีกหนึ่งบริการ Chat หรือการคุยกับเพื่อน ๆ ที่ออนไลน์อยู่โดยการ รับ และส่งข้อความ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ • สาหรับผู้ที่มี Yahoo! ID และ Password โปรแกรมแชทนี้ จะสามารถติดต่อกันได้ระว่างผู้ที่มี อีเมล์ยาฮูเหมือน ๆ กัน เท่านั้น (ใครที่ยังไม่มีสามารถ Sign up เพื่อขอ Yahoo! ID และ Passwordและดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ yahoo.com) • Yahoo Messenger เป็น Instant messenger ที่ค่อนข้างสมบูรณ์คือ ส่ง Pager message ให้เพื่อนในContact Listได้ในขณะที่พวกเขายังไม่ออนไลน์ เมื่อเพื่อน ๆ ออนไลน์จะได้รับ Message นั้น ขณะที่ของค่ายMSN ยังส่งได้เฉพาะตอนออนไลน์
 31. 31. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 4. Yahoo! Messenger (ต่อ)
 32. 32. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 5. MSN Messenger • โปรแกรมสนทนาที่สร้างโดยบริษัท Microsoft ใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้ emailที่ใช้ฟรีอีเมลของ Hotmail • โปรแกรม MSN มีประโยชน์ช่วยให้เราสามารถสนทนากับคนอื่นได้ทีละหลายๆคนในครั้ง เดียวกัน • ถ้าหากว่าคนที่เราสนทนานั้น เปิดหรือออนไลน์อยู่ในขณะนั้นด้วย เช่น ใช้ในการประชุมได้ แม้ไม่ได้อยู่สานักงานเดียวกัน หรือเป็นอักษรย่อของโปรแกรม Microsoft หรือเป็นโลโก้ของ เว็บไซต์ msn.com • หากเราจะเข้าไปใช้งาน MSN Messenger สามารถเข้าไปได้ที่ msn.com หรือจะเข้าไปที่ เว็บไซต์ที่มีการใช้ MSN เช่น www.hotmail.com ซึ่งจะให้เราสมัครเข้าไปใช้ได้
 33. 33. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 5. MSN Messenger (ต่อ)
 34. 34. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 5. ไลน์ (Line) • หากพูดถึงแอพฯ แชทที่กาลังเป็นที่นิยมในขณะนี้ คงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีใครนึกถึงแอพฯ ที่ชื่อว่า LINE นี้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ • LINE คือแอพพลิเคชั่นที่ผสมผสานบริการ Messaging และ Voice Over IP นามาผนวกเข้า ด้วยกัน จึงทาให้เกิดเป็นแอพพลิชั่นที่สามารถแชท สร้างกลุ่ม ส่งข้อความ โพสต์รูปต่างๆ หรือจะโทรคุยกันแบบเสียงก็ได้ • โดยข้อมูลทั้งหมดไม่ต้องเสียเงิน หากเราใช้งานโทรศัพท์ที่มีแพคเกจอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว แถมยังสามารถใช้งานร่วมกันระหว่าง iOS และ Android รวมทั้งระบบปฏิบัติการอื่น ๆ ได้ อีกด้วย • การทางานของ LINE นั้น ต้องใช้เบอร์โทรศัพท์เพื่อยืนยันการใช้งาน
 35. 35. ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ) 5. ไลน์ (Line) (ต่อ) • คุณสมบัติเด่น ๆ ที่น่าสนใจของ LINE กัน  Free Voice Calls (สนทนาด้วยเสียง ฟรี)  Send Videos & Voice Message (ส่งข้อความแบบวิดีโอและเสียง)  Stickers and Emoticons (สติกเกอร์การ์ตูนน่ารัก ๆ)  Customizable Wallpaper (ปรับแต่งภาพวอลเปเปอร์)  Group Chat (แชทแบบกลุ่ม)  Timeline (แชร์รูปภาพ ข้อความ หรือวิดีโอต่างๆ คล้ายกับ facebook)  Game (มีเกมส์มากมายหลายประเภทให้เลือกเล่น)
 36. 36. 5. ไลน์ (Line) (ต่อ) ตัวอย่างโปรแกรมแชท (ต่อ)
 37. 37. เครือข่ายสังคมออนไลน์
 38. 38. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Network คืออะไร ?  Social Network คือ การที่ผู้คนสามารถทาความรู้จักกัน และเชื่อมโยงกันใน ทิศทางใดทิศทางหนึ่ง  หากเป็นเว็บไซต์ที่เรียกว่าเป็นเว็บ Social Network ก็คือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ผู้คนไว้ด้วยกันนั่นเอง  ตัวอย่าง Social Network ได้แก่ Hi5, Facebook, Twitter ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Social Network เต็มรูปแบบที่ให้ผู้คนได้มามีพื้นที่ได้ทาความรู้จักกันโดย เลือกได้ว่าต้องการทาความรู้จกกับใคร หรือ เป็นเพื่อนกับใคร
 39. 39. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ Social Media คืออะไร ?  Social ในที่นี้ หมายถึง สังคมออนไลน์  Media ในที่นี้ หมายถึง เนื้ อหา เรื่องราว และบทความ  Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือ เขียนเล่า เนื้ อหาเรื่องราว ประสบการณ์บทความ รูปภาพ และวีดิโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทาขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่อออื่นๆ แล้วนามาแบ่งปันให้กับผู้ที่ในเครือขาย ของตน ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์
 40. 40. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์  Web 1.0 ลักษณะเป็น Static Web คือ มีการนาเสนอข้อมูลทางเดียว (one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้อยู่ในรูปของดิจิตอล (Digital) เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือการโฆษณา ตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถ อ่านได้ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้  Web 2.0 เน้นให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co-Creation) ลงบนเว็บไซต์ร่วมกัน สามารถโต้ตอบกับข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ได้ (Interactivity) มีลักษณะเป็น Dynamic Web ที่ ผู้ใช้สามารถสร้างเนื้ อหา (Content) แลกเปลี่ยน และกระจายข้อมูลข่าวสารเพื่อแบ่งปันถึงกัน ได้ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและองคกร วิวัฒนาการของ Social Network (ต่อ)
 41. 41. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์  เป็นยุคของการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการรับส่งอีเมล์ (E-mail) รูปภาพ หรือการดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน Search Engine หรือใช้เว็บบอร์ด (Web board) ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น  Web 2.0 ยังช่วยสร้างความสัมพันธั (Relationship) ระหว่างผู้ใช้ในกลุ่มต่างๆ จนเกิดเป็น เครือข่ายทางสังคม (Social Network) บนโลกออนไลน์ที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้อย่างไม่มีที่ สิ้นสุดกลายเป็นสังคมเสมือนจริง (Virtual Communities) ซึ่งเป็นสังคมหนังในโลกของ อินเทอร์เน็ต ที่ปัจจุบันยังคงผูกพันและซ้าซ้อนกับการดาเนินชีวิตของผู้คนในโลกของความเป็น จริง Web 2.0
 42. 42. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของ Social Network
 43. 43. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของ Social Network (ต่อ)
 44. 44. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ วิวัฒนาการของ Social Network (ต่อ)
 45. 45. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ บริการเครือข่ายสังคม  บริการเครือข่ายสังคม (อังกฤษ: social network service)เป็นรูปแบบของ เว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สาหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต เขียนและ อธิบายความสนใจ และกิจการที่ได้ทา และเชื่อมโยงกับความสนใจและกิจกรรม ของผู้อื่น ในบริการเครือข่ายสังคมมักจะประกอบไปด้วย การแช็ต ส่งข้อความ ส่ง อีเมล วิดีโอ เพลง อัปโหลดรูป บล็อก  การทางานคือ คอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลพวกนี้ ไว้ในรูปฐานข้อมูล sql ส่วน video หรือ รูปภาพ อาจเก็บเป็น ไฟล์ก็ได้ บริการเครือข่ายสังคมที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ไฮไฟฟ์ มายสเปซ เฟซบุ๊ก ออร์กัต มัลติพลาย โดยเว็บเหล่านี้ มีผู้ใช้มากมาย เช่น เฟสบุ๊คเป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้มากที่สุด ในขณะที่ออร์กัตเป็นที่นิยมมาก ที่สุดในประเทศอินเดีย ปัจจุบัน บริการเครือข่ายสังคม มีผลประโยชน์คือหาเงิน จากการโฆษณา การเล่นเกมโดยใช้บัตรเติมเงิน
 46. 46. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ รายชื่อเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมปัจจุบัน  เฟซบุ๊ก  ไฮไฟฟ์  ทวิตเตอร์  มัลติพลาย  ฟลิคเกอร์  โฟร์สแควร์  โกวอลลา  กูเกิล พลัส  ออกัต
 47. 47. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network 1. Identity Network เผยแพรตัวตน  ใช้สาหรับนาเสนอตัวตน และเผยแพรเรื่องราวของตนเองทางอินเตอร์เน็ตทสามารถสร้าง อัลบั้มรูปของตัวเอง สร้างกลุ่มเพื่อน และสร้างเครือข่ายขึ้นมาได้ เช่น hi5, facebook, Google+, MySpace เป็นต้น
 48. 48. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network (ต่อ) 2. Creative Network เผยแพร่ผลงาน  สามารถนาเสนอผลงานของตัวเองได้ในรูปแบบของวีดีโอ ภาพ หรือเสียงเพลง  Youtube เป็นเว็บไซต์ที่ให้เราสามารถอัพโหลดวิดีโอเพื่อเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ หรือเข้าชม วิดีโอที่ผู้อื่นเผยแพร่ไว้ รวมถึงเขียนคาติชมให้กับวิดีโอนั้นๆ ได้อีกด้วย  Flickr เป็นเว็บไซต์สาหรับเผยแพร่รูปภาพของตัวเองและเข้าชมรูปที่เผยแพร่ไว้ได้ตาม ต้องการ
 49. 49. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network (ต่อ) 3. Interested Network ความสนใจตรงกัน  del.icio.us เป็น Online Bookmarking หรือ Social Bookmarking โดยเป็นการ Bookmark เว็บที่เราสนใจไว้บนอินเทอร์เน็ตสามารถแบ่งปันให้คนอื่นดูได้และยังสามารถบอกความนิยมของ เว็บไซต์ต่างๆได้โดยการดูจากจาานวนตัวเลขที่เว็บไซต์นั้นถูก Bookmark เอาไว้จากสมาชิกคน อื่นๆ  Digg นั้นคล้ายกับ del.icio.us แต่จะมีให้ลงคะแนนแต่ละเว็บไซต์ และมีการ Comment ในแต่ละ เรื่อง  Zickr ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย เป็นเว็บลักษณะเดียวกับ Digg แต่เป็นภาษาไทย
 50. 50. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network (ต่อ) 4. Collaboration Network ร่วมกันทางาน  WikiPedia เป็นสารานุกรมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่รวบรวมความรู้ ข่าวสาร และ เหตุการณ์ต่างๆ ไว้ มากมาย  ปัจจุบันเราสามารถใช้ Google Maps สร้างแผนที่ของตัวเอง หรือจะแบ่งปันแผนที่ให้คน อื่นได้ใช้ด้วย จึงทาให้มีสถานที่สาคัญ หรือสถานที่ต่างๆ ถููกปักหมุดเอาไว้พร้อมกับ ข้อมูลของสถานที่นั้นๆ ไว้แสดงผลจากการค้นหา
 51. 51. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network (ต่อ) 5. Gaming/Virtual Reality โลกเสมือน  สองตัวอย่างของโลกเสมือนนี้ มันก็คือเกมส์ออนไลน์นั่นเอง เซคเคิลไลฟ์ (SecondLife) และ แรคนาร๊อก(Ragnarock) เป็นโลกเสมือนจริงสามารถสร้างตัวละครโดยสมมุติให้เป็น ตัวเราเองขึ้นมาได้ใช้ชีวิตอยู่ในเกมส์อยู่ในชุมชนเสมือน (Virtual Community) สามารถ ซื้อขายที่ดิน และหารายได้จากการทากิจกรรมต่างๆ ได้
 52. 52. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ประเภทของ Social Network (ต่อ) 6. Peer to Peer (P2P)  P2P เป็นการเชื่อมต่อกันระหว่าง Client (เครื่องผู้ใช้เครื่องลูกข่าย) กับ Client โดยตรง โปรแกรม Skype จึงได้นาหลักการนี้ มาใช้เป็นโปรแกรมสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต  BitTorrent เกิดขึ้นมาเป็นเทคโนโลยีที่ทาให้เกิดการแบ่งปันไฟล์ต่างๆ ได้ อย่าง กว้างขวาง และรวดเร็ว แต่ทว่ามันก็ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธ์
 53. 53. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อดีของ Social Network  สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในสิ่งที่สนใจร่วมกันได้  เป็นคลังข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน ความรู้ หรือตั้งคาถามในเรื่องต่างๆ เพื่อให้บุคคลอื่นที่สนใจหรือมีคาตอบได้ช่วยกันตอบ  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น สะดวกและรวดเร็ว  เป็นสื่อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพื่อให้ผู้อื่นได้ เข้ามารับชมและแสดงความคิดเห็น
 54. 54. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อดีของ Social Network (ต่อ)  ใช้เป็นสื่อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสาหรับบริษัทและองค์กรต่างๆ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า  ช่วยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหม่ๆ ขึ้น  คลายเคลียดได้สาหรับผู้ใช้ที่ต้องการหาเพื่อนคุยเล่นสนุกๆ  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่เพื่อนได้
 55. 55. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อเสียของ Social Network 1. การคุกคามผ่านสื่อออนไลน์ (Cyber Bullying)  การคุกคามหรือรังแกกันผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งอีเมลข่มขู่หรือแบล็คเมล การส่งข้อความทาง โทรศัพท์ การข่มขู่ทางโทรศัพท์ โปรแกรมออนไลน์ และชัดเจนที่สุดคือการคุกคามผ่านสื่อสังคม ออนไลน์ แม้ว่าการคุกคามกันบนโลกออนไลน์จะไม่ใช่การทาร้ายร่างกายหรือมีใครได้รับบาดเจ็บ แต่เป็นการทาร้ายทางอารมณ์ความรู้สึกซึ่งสามารถสร้างบาดแผลที่รุนแรงมากในทางจิตวิทยาอันจะ ส่งผลให้เกิดอาการหวาดระแวง ซึมเศร้า หดหู่ ไปจนถึงการฆ่าตัวตายในที่สุด
 56. 56. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อเสียของ Social Network (ต่อ) 2. การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคล (Identity Theft)  เป็นปัญหาใหญ่ทั้งในสังคมไทยและประเทศอื่นๆทั่วโลก และยังเป็นอีกสาเหตุของการเติบโต อันรวดเร็วของจานวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ มีรายงานจากกรมสถิติ ออสเตรเลียเมื่อปี 2008 ว่ามีประชาชนตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไปตกเป็นเหยื่อของการโจรกรรม เอกลักษณ์บุคคลหรือข้อมูลส่วนตัวอื่นๆรวมกว่า 806,000 คน เช่นเดียวกับที่สื่อมวลชนไทย รายงานข่าวการโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลที่เพิ่มขึ้นใน 5 ปีที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีทั้งในกรณี ของการแอบอ้างต้มตุ๋นเพื่อขูดรีดทรัพย์สิน ไปจนถึงการล่อลวงไปมีสัมพันธ์เชิงชู้สาว เป็นต้น
 57. 57. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อเสียของ Social Network (ต่อ) 3. เครือข่ายสังคมออนไลน์สร้างปัญหาทางความสัมพันธ์ของคนในสังคม  ทาให้คนห่างไกลกันมากขึ้น เพราะวิธีการสื่อสารกับคนรู้จักและคนแปลกหน้าบนอินเทอร์เน็ตทาให้ ความรู้สึกของคนเปลี่ยนไป ผลกระทบทางลบอีกอย่างหนึ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์คือ ความสัมพันธ์ของคนในสังคม แม้มันจะช่วยสร้างสัมพันธภาพให้เรากับคนที่ไม่สนิทให้รู้จักกันแน่น แฟ้ นได้ง่ายขึ้น แต่คนเรามักจะมองไม่เห็นว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์นั้นก็ทาให้เราห่างไกลจากคน ที่เราสนิทด้วยมากขึ้น ด้วยความเป็น “เครือข่ายสังคม” จึงทาให้สมาชิกส่วนใหญ่คิดว่าเพียงแค่เป็น สมาชิกในเครือข่ายก็เท่ากับเป็นการเข้าสังคมแล้ว
 58. 58. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ข้อเสียของ Social Network (ต่อ) 4. สื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบทางลบต่อการทางานทั้งของนายจ้าง ลูกจ้าง และแม้กระทั่งว่าที่พนักงานในอนาคต  สื่อที่เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์จะคอยรบกวนการทางาน สมาธิของพนักงาน ทาให้ประสิทธิภาพ ในการทางานลดลง เพิ่มมูลค่าต้นทุนของบริษัท และยังเป็นอันตรายต่อชื่อเสียงอีกทั้งความ น่าเชื่อถือของบริษัท เพียงแค่พนักงานบางคนลืมตั้งค่าความเห็นส่วนตัวในทะเบียนเครือข่ายสังคม ออนไลน์ก็อาจต้องลงเอยด้วยการถูกไล่ออกจากบริษัทเพราะไปแสดงข้อความที่ไม่เหมาะสมไว้ก็ เป็นได้ ยิ่งไปกว่านั้นเครือข่ายสังคมออนไลน์ก็อาจเป็นภัยแก่คนที่กาลังหางานทา เพราะทั้งเฟซบุ๊ค และมายสเปซต่างก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นเยี่ยมของหลายบริษัทต่างๆในการสอดส่องพฤติกรรมของ ผู้สมัครงานเพื่อใช้คัดกรองพนักงาน แฟ้ มประวัติบนเฟซบุ๊คจานวนมากแสดงข้อมูลหลายๆสิ่งที่ คนหางานไม่อยากให้เจ้านายในอนาคตของตัวเองรับรู้ เว็บไซต์หางานชื่อดังอย่าง Careerbuilder.com ระบุว่ากว่า 45% ของนายจ้างใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการคัดเลือก พนักงาน
 59. 59. กิจกรรมท้ายบทเรียน
 60. 60. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ กิจกรรมท้ายบท 1. ให้นักศึกษาสมัครอีเมล์ของ Google หรือ G-mail โดยเข้าไปสมัครในเว็บไซต์ http://mail.google.co.th (หัวข้อที่ 1 ในคู่มือ* การสร้างและการปรับแต่งเว็บบล๊อก) หลังจากนั้นให้เข้าระบบ และ เพิ่มชื่ออีเมล์ของเพื่อนๆ ในชั้นเรียน ตามขั้นตอนดังนี้ 1.1 กดที่ปุ่ม เลือกรายชื่อติดต่อ 1.2 กดที่ปุ่ม เพิ่มอีเมล์ของเพื่อนๆ ตามต้องการลงในช่องว่าง 1.3 และกดปุ่ม “เพิ่ม” * นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://1drv.ms/1tdHEd7
 61. 61. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ กิจกรรมท้ายบท (ต่อ) 2. . ให้นักศึกษาทดลองการรับ-ส่งจดหมายกับเพื่อนๆ ตามขั้นตอนดังนี้ 2.1. ไปที่ปุ่มเขียน 2.2. กรอกข้อมูลในช่องต่างๆ ดังนี้  ช่อง ถึง (To) ให้กรอกอีเมล์ผู้รับคนที่ 1  กดที่สาเนา จะปรากฏช่อง สาเนา (Cc) ให้กรอกอีเมล์ผู้รับคนที่ 2  กดที่สาเนาลับ จะปรากฏช่อง (Bcc) ให้กรอกอีเมล์ผู้รับคนที่ 3  ช่อง เรื่องให้ใส่ ชื่อเรื่องของอีเมล์  ช่องถัดมาให้ใส่รายละเอียดของอีเมล์ 2.3. กดปุ่มส่ง 2.4. ฝั่งผู้รับให้เปิดจดหมายที่เพื่อนส่ง และสังเกตชื่อ อีเมล์ผู้ส่ง (From) ถึง (To) สาเนา (Cc) และ สาเนาลับ (Bcc) ว่าเป็นอย่างไร
 62. 62. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ กิจกรรมท้ายบท (ต่อ) 3. . ให้นักศึกษาแชทกับเพื่อนๆ ผ่าน Gmail ตามขั้นตอนดังนี้ 3.1 ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ “ชื่อเพื่อน”หรือ “อีเมล์เพื่อน” ที่จะติดต่อ ดังรูป โดย สถานะ สีเขียว หมายถึง ผู้ติดต่อที่ออนไลน์อยู่ในขณะนั้น สีเหลือง หมายถึง ผู้ติดต่อที่ไม่ออนไลน์ 3.2 จะปรากฏหน้าต่างเล็กๆ ที่ขอบล่างของหน้าต่าง ดังรูป พิมพ์ข้อความที่ต้องการสนทนาลงในช่องว่างเพื่อพูดคุยในรูปแบบข้อความ นอกจากนี้ ยังสามารถพูดคุยแบบเห็นหน้า (ถ้ามีเว็บแคม) สนทนาแบบใช้เสียง และเพิ่มเพื่อนคุยกันเป็นกลุ่ม ได้อีกด้วย
 63. 63. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ กิจกรรมท้ายบท (ต่อ) 4. ให้นักศึกษาสร้างและปรับแต่งบล๊อก ตามคู่มือ* การสร้างและปรับแต่งเว็บบล๊อก ดังนี้ 4.1 สร้างเว็บบล๊อก (หัวข้อที่ 2) 4.2 เขียนบทความลงเว็บบล๊อก (หัวข้อที่ 5) 6 บทความ เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 4.3 ปรับแต่งรูปแบบเว็บบล๊อก (หัวข้อที่ 7) ให้สวยงาม และให้มีแกตเจ็ต ดังนี้  ช่องค้นหา  สถิติของบล๊อก  เกี่ยวกับฉัน  บทความที่ได้รับความนิยม * นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://1drv.ms/1tdHEd7
 64. 64. วิชา 4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจาวัน เครือข่ายสังคมออนไลน์ อ้างอิง  http://www.km.nida.ac.th/home/images/pdf/social%20network.pdf  http://stbuschool.wordpress.com/เครือข่ายสังคมออนไลน์-online-so  http://www.fis.ru.ac.th/twitter/twitter.pdf  http://th.wikipedia.org/wiki/บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์  http://cujrnewmedia.wordpress.com/2012/01/14/ผลเสียของสื่อออนไลน์  http://www.thaigoodview.com/library/contest2553/type1/tech03/26/index.html  http://hiyorisakura99.blogspot.com/2012/11/chat.html  http://www.gotoknow.org/posts/79848  http://krootmuak.wordpress.com/2010/11/25/ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  http://line.kapook.com/

×