Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100969

91 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100969

  1. 1. 10 20 na 61 a,2905 československá socialistickÁ REPUBLIKA GRAD P R o PAT EN TY, A vy NÁLEzx . Vydáno 15.září1961 Vyleženo 15.března 1961 PATENTNÍ SPIS č. 100969 · Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957Sb. JIŘÍ HOLEC, PRAHA Dávkovací ventil plicního automatu dýchacího přístroje Přihlášeno 16. května 1960 (Pv 3179-60) Platnost patentu od 16. května 1960, Při práci v nedýchatelném prostředí nebo pod vodou se používá mimo jiné též dýchacích přístrojů, umožňujících dýchání. vzduchu z tlakové láhve. V láhvi je vzduch stlačen pod tlakem až 200 atp. Před použitím se tlak musí vhodně redukovat a do plic je třeba přivádět vzduch v náležitých dávkách. · · · V dýchacím přístroji obstarává tuto práci tak zvaný, plicní automat. Je to ventil ovládaný podtlakem, vznikajícím při vdechování. V zájmu snadného dýchání se má tento podtlak co nejméně lišit od vnějšího tlaku. Odpor, který kladou dýchací přístroje dosud vyráběné, dosahuje však značně vysokých hodnot. Protože z toho vznikající potíže při dý chání snižují pracovní výkon, je třeba tento odpor co nejvýše snížit. Tyto nevýhody odstraňuje předmět vynálezu, kterým je dávkovací ventil plicního
  2. 2. automatu, jehož podstatou je dávkovací ventil plicního automatu dýchacího přístroje, u něhož ventilovă destička, zasazená do ventilové hlavy a ovládaná membránou pomocí páky, otevírá výstup vzduchu ze vzduchového kanálu, vyznačený tím, že část ventilové hlavy, přiléhající k ventilové destičce, má tvar rotačního anuloidu a je opatřena zářezy, rozšiřujícími se směrem od středu ventilové hlavy. Dalším význakem dávkovacího ventilu podle vynálezu je to, že hlava ventilu je opatřena kruhovou přírubou, jejíž průměr je stejný nebo větší než vnější průměr anuloidu. * . Příkladné provedení je znázorněno v řezu na obr. 1, zatím co obr.
  3. 3. 70 2 představuje řez vlastním dávkovacím ventilem. Ventil se skládá z ventilového tělesa 1, ppatřeného víkem 2, které přidržuje pružinu . Do vstupního kanálu 4 přichází z tlakové láhve vzduch s redukovaným tlakem, přičemž předřazený neznázorněný redukční ventil udržuje stálý přetlak proti vnější atmosféře, resp. profi tlaku vnější vody. Vstupní kanál 4 je uzavřen těsnicí destičkou , opírající se o sedlo , na které těsnicí destička 5 dosedá v dotykové kružnici 13. Těsnicí destička 5 je upevněna v hlavě ventilu , ke které je dále připevněna páka . Na tuto páku působí bezprostředně nebo prostřednictvím třmínku membrána , která rozděluje prostor skříně 10 na dvě části 11 a 12. Přitom část 11 je spojena otvory s okolní atmosférou, resp. s vodou, zatím co prostor 12 je spojen s vdechovací trubicí, takže podtlak, vzniklý při vdechnutí, způsobí prohnutí membrány 9 do prostoru 12. Tento pohyb vykloní prostřednictvím páky 8 hlavu ventilu 7 a těsnicí destičku 5 tak, že tato destička se nyní opírá o sedlo 6 pouze v jediném bodě. Tím se vstupní kanál 4 otevře do vyrovnávacího prostoru 14, ohraničeného sedlem , tělesem ventilu 1 a hlavou ventilu . Ze vstupního kanálu 4 proudí nyní vzduch do vyrovnávacího prostoru 14, z něhož odchází otvory 16 v hlavě ventilu 7 do výstupního prostoru 15 a dále do prostoru 12, v němž proto tlak stoupá. Jakmile je dosaženo rovnováhy proti prostoru 11, vrátí se membrána do původní polohy a působením pružiny 3 uzavře těsnicí destička 5 další přístup vzduchu do prostoru 12. V hlavě ventilu 7 jsou výřezy 16, rozšiřující se směrem od středu ventilové hlavy , jejichž výstupní hrany 19 částečně škrtí průtok vzduchu z vyrovnávacího prostoru 14 do výstupního prostoru 15, jeli ventil jen částečně pootevřen. Tím vzniklý přetlak ve vyrovnávacím prostoru 14 působí na příslušné mezikruží hlavy ventilu 7 a přičítá se k tlaku, působícímu ze vstupního kanálu 4 přímo na těsnicí destičku 5; tím se nahrazuje úbytek tlaku v kanálu , vznikající prouděním vzduchu v tomto kanálu při otevření hlavy ventilu . - Při hlubokém vdechnutí se zvětšuje spotřeba vzduchu a na membránu 9 působí větší tlakový rozdíl, který ji víc prohne. Proto páka 8 vykloní hlavu ventilu 7 tak, že její kruhová příruba 18 dosedne svým okrajem na ventilové těleso 1. Při dalším vyklánění páky 8 se celá hlava 7 oklápí kolem okraje příruby 18 a destička 5 rychle otevře kanál 4 po celém obvodě, umožňujíc tak rychlé vniknutí velkého množství vzduchu do vyrovnávacího prostoru 14. Protože při tomto velkém vyklopení hlavy 7 se dostanou výstupní hrany 19 výřezů 16 vysoko nad
  4. 4. hranu 17 ventilového tělesa 1, vzniká tím dostatečný průchod mezi vyrovnávacím prostorem 14 a výstupním prostorem 15 i pro toto zvýšené . Imnožství vzduchu. Ve vyrovnávacím prostoru 14 zůstává sice stále určitý přetlak proti výstupnímu prostoru 15, potřebný k vyrovnání úbytku tlaku v kanálu , nenastane však nežádoucí zvýšení tlaku, které by hlavu ventilu 7 nepřípustně nadzvędlo. Proto zůstává síla, potřebná k otevírání ventilu, stále přibližně stejná. Aby při naklápění hlavy ventílu 7 bylo zaručeno správné dosednutí těsnicí destičky 5 na sedlo 6 bez radiálních posunů, je dolní část hlavy ventilu 7 tvořena rotačním anuloidem, přičemž středová kružnice anuloidu je totožná s dotykovou kružnicí 13 na sedle . Těsnicí destička 5 je tudíž zapuštěna hluboko do ventilové hlavy . Předmět patentu 1. Dávkovací ventil plicního automatu dýchacího přístroje, u něhož . ventilová destička, zasazená do ventilové hlavy a ovládaná membránou
  5. 5. pomocí páky, otevírá výstup vzduchu ze vzduchového kanálu, vyznačený tím, že část ventilové hlavy (7), přiléhající k ventilové destičce (5), má tvar rotačního anuloidu a je opatřena zářezy 16], rozšiřujícími se směrem od středu ventilové hlavy (7). 2. Dávkovací ventil podle bodu 1 vyznačený tím, že hlava ventilu (7) je opatřena kruhovou přírubou (18), jejíž průměr je stejný nebo větší než vnější průměr anuloidu. Severografia, n. p, závod 03
  6. 6. Obr. 1
  7. 7. Obr. 2 Z

×