Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100889

83 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100889

  1. 1. československá socIALISTICKÁ REPUBLIKA maa 421,4/15 vydáno 15. září 1961 , Vyloženo 15. března 1961 PATENTNÍ SPIS č. 100889 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. Inž. GERHARD MICZEK, PRAHA · Způsob váhového měření prašnosti Přihlášeno 14. prosince 1959 7249-59) Platnost patentu od 14. prosince 1959 Při váhovém stanovení prašnosti, to je při určení váhy prachových nebo aerosolových částic, obsažených v objemové jednotce plynu, se používá papírových a membránových filtrů nebo filtračních vrstev z různého vláknitého nebo zrnitého materiálu. Plym, jehož prašnost se měří, se prosává filtrem, přičemž se v něm zachytí pevné, nebo kapalné částice, obsažené v plynu. Vážením filtru před měřením a po něm stanovíme změnu jeho váhy, která odpovídá váze zachycených částic. Filtrační materiál používaný při tomto druhu měření však mění váhu podle vlhkosti plynu, v němž je. Není-li vlhkost filtru při vážení před měřením a po něm stejná, zkreslí se váha zachycených částic. Při krátkodobých měřeních malých prašností může tato chyba několikrát převýšit váhu všech zachycených částic. Proto se u dnes používaných způsobů měření suší filtr do konstantní váhy, kdy již dalším sušením se jeho váha nemění. Filtr se suší při teplotě nad 100° C, pokud filtrační materiál tuto teplotu ještě snáší. Pak se nechává vy chladnout v exsikátoru nad účinným vysušovacím prostředkem. Vysu
  2. 2. šování v exsikátoru je naproti tomu zdlouhavé a málo spolehlivé, což což je obzvláště nevýhodné u filtračních materiálů, kde se zvýšení teploty nedá použít, jako je tomu u látek snadno zápalných. Předmětem vynálezu je způsob váhového měření prašnosti, při němž se eliminuje změna vlhkosti zachycovaného filtru tvořeného vrstvou vláknitého, zrnitého nebo pórovitého materiálu, přes který se
  3. 3. 40 50 100889 - vede měřený plyn. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se plyn dále vede nejméně přes dva kontrolní filtry umístěné za sebou, které jsou z téhož materiálu jako zachycovací filtr a pomocí nichž se určí váhová složka vlhkosti zachycovacího filtru. Plyn totiž odevzdá ze svého obsahu vodní páry filtrům jen ne patrnou část této vodní páry na dosažení rovnovážného stavu vlhkosti filtrů, takže se jeho složení při průchodu filtračním materiálem prakticky nezmění. Při malých rozdílech vlhkosti vzduchu, v němž byly filtry před měřením uloženy a váženy, a vlhkostí plynu, prosávaného při měření, se proto změní váhy všech filtrů vlivem změny vlhkosti filtračního materiálu o touž hodnotu, pokud jsou zachycovací i kontrol ní filtry téhož složení a velikosti. Pevné nebo kapalné částice se zachytí v zachycovacím filtru. Jsou-li změny vah po měření u všech kontrolních filtrů stejné, je tím zaru čeno, že zachycovací filtr pracuje se stoprocentní filtrační schopností. Tyto změny vah u kontrolních filtrů pak odpovídají jejich změně vlh kosti. Váhu zachycených částic na zachycovacím filtru pak snadno určíme, když od přírůstku váhy zachycovacího filtru odečteme změnu váhy kontrolních filtrů. K posouzení, zda se u kontrolních filtrů jedná o změnu váhy následkem změny vlhkosti nebo následkem špatné filtrační schöpnosti použitého materiálu, je zapotřebí nejméně dvou kontrol ních filtrů. Výhodou vynálezu je, že není nutno filtry vždy před vážením vysušovat do konstantní váhy. Dále umožňuje zařazení kontrolních filtrů za zachycovacím filtrem kontrolu, zda zachycovací filtr pracuje s dostatečnou filtrační schopností. - - Při zvláště přesných měřeních, při velkých změnách vlhkosti nebo při malé váze zachycených částic je možno ustálit vlhkost všech filtrů . na přesně stejnou hodnotu, když je uložíme na delší dobu do malého, hermeticky uzavřeného prostoru. Předmět patentu Způsob váhového měření prašnosti, při němž se eliminuje změna vlhkosti zachycovacího filtru tvořeného vrstvou vláknitého, zrnitého nebo pórovitého materiálu, přes který se vede měřený plyn, vyznačený tím, že se plyn dále vede nejméně přes dva kontrolní filtry umístěné za sebou, které z téhož materiálu jako zachycovací filtr a
  4. 4. pomocí nichž se určí váhová složka vlhkosti zachycovacího filtru. Severografia, n. p, závod 03

×