Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100809

91 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100809

  1. 1. 10 20 ČESKOSLOVENSKÁ S0CIALISTICKÁ REPUBLIKA o RAD P R o P ATENTY A vy NÁLEzy rrida 37 f, 4 Vydáno 15. září 1961 Vyloženo 15. března 1961 PATENTNÍ SPIS č. 100809 Právo k využití vynálezu přísluší státu podle 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Sb. Inž. JAROSLAV JANIK, UHERSKÝ BROD Stavěcí a zajišťovací zařízení pro sklopné a teleskopicky výsuvné stožáry Přihlášeno 20. června 1959 (PV 3646-59) Platnost patentu od 20. června 1959 Pro zvedací práce při hlubinném zemním vrtání se často používá pojízdného zvedacího zařízení, které mimo jiné sestává z výsuvného stožăru uloženého zpravidla tak, aby nepřekračoval svými rozměry dovolený průjezdný profil. K zaujetí pracovní polohy stožáru je zapotřebí, aby byl nejprve z vodorovné polohy vztyčen a pak teprve vysunut jeho vnitřní díl na požadovanou výšku. Každý z těchto dvou pracovních úkonů je prováděn odděleně svým zvláštním zařízením. Podle vynálezu se oba pracovní úkony provedou jediným stavěcím mechanismem se vzájemným sledem obou pracovních cyklů, tj. nejdříve vztyčení a potom vysunutí vnitřního dílu stožáru. Výhodou zařízení podle vynálezu je skutečnost, že oba pracovní úkony následují samočinně po sobě bez jakékoliv manipulace až do úplného dosažení .. pracovní polohy stožáru. Příkladné provedení zařízení pro sklopné a teleskopicky výsuvné stožáry podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkresu, kde obr. 1 vyznačuje podélný svislý řez zařízením rovinou AA v obr. 3, přičemž čárkovaně nakreslená poloha stožáru zachycuje stožár vė vztyčené pracovní poloze. Obr. 2 vyznačuje příčný řez zařízením rovinou Bv obr. 1. Obr. 3 je půdorys soupravy. Obr. 4 je částečný řez zajišťovacím mechanismem lomenou rovinou Cv obr. 3, přičemž tečkovaně naznačená poloha vyznačuje odjištěný stav zajišťovacího mecha nismu těsně před počátkem vysouvání horního dílu stožáru.
  2. 2. 30 50 2 100809 Spodní díl 1 spočívá i s uvnitř zasunutým horním dílem 2 ve vodorovné poloze na podvozku 3. Vztyčení obou dílů 1, 2 stožáru do sebe zasunutých se děje prostřednictvím lana 4 (obr. 3), navíjeného na buben 5, opatřený brzdou 6 a poháněný přes spojku . Lano 4 je vedeno z bubnu 5 přes kladku B upevněnou na spodku rámu podvozku , dále přes kladku , upevněnou na dolním konci spodního dílu 1 stožáru, a odtud dále přes kladku 10 umístěnou souose s kladkou 8 na rámu podvozku 3 a dále zpět na kladku 11, upevněnou souose s kladkou 9 na dolním konci spodního dílu 1 stožáru. Tímto vedením se dosáhne trojnásobného silového převodu mezi podvozkem 3 a jednou polovinou stožáru. Lano 4 je vedeno dále z kladky 11 na kladku 12 zavěšenou na horním příčníku spodního dílu 1 a odtud dovnitř spodního dílu 1, kde je jím poblíž otočné osy P opásána kladka 13, jejíž čep je vetknut do dolního konce horního dílu 2. Z kladky 13 pokračuje lano 4 zpět k hornímu příčníku spodního dílu 1 stožáru, kde je vedeno přes kladku 14 souose uloženou s kladkou 12 a pokračuje dále přes kladky 14a, 13a, 12a, 11a, 10a, , ve zpětném zrcadlovém sledu jako kladky dříve zmíněné vzhledem k podélné jeho ose až ke kladce , na které je zakotveno svým koncem na rámu podvozku 3; druhý konec lana 4 je navíjen na buben 5. Podle popsaného schématu vedení lana by nastalo vysouvání horního dílu 2 stožáru z dolního dílu 1, neboť odpor proti jeho vytažení je menší než proti vztyčení obou dílů 1, 2 stožáru kolem pevné osy P. Otáčením stožáru kolem osy P se mění silové poměry v tom směru, že síla potřebná ke vztyčování klesá, kdežto síla nutná k vytažení horního dílu stožáru 2 stoupá. Aby bylo zabráněno nežádoucímu vysouvání horního dílu 2 stožáru hned při počátku vztyčování, je na dolním dílu 1 stožáru poblíž pevné osy P (obr. 4) upevněna západka 15 otočná kolem pevného čepu 16 a tlačená do záběru pružinou 17. Svým jedním koncem se západka 15 opírá o osazení na spodní části horního dílu 2 stožáru poblíž pevné osy P a brání tak vysunutí horního dílu 2 stožáru. Navíjením lana 4 na buben 5 se otáčejí oba do sebe zasunuté díly 1, 2 stožáru kolem pevné osy P tak dlouho, až západka 15 najede svým volným koncem na narážku 18 umístěnou poblíž osy P. Narážka 18 je pevně spojena s podvozkem 3 prostřednictvím vzpěry nesoucí osu P. Po dosednutí západky 15 na narážku , 18 postupujícím otáčením stožáru se uvolní jeho horní díl 2, který
  3. 3. pak je schopen samočinného vysunutí z dolního dílu 1 stožáru, když tento se předtím opře o opěru 13 pevně spojenou s podvozkem 3 poblíž kladek , 10. . Spouštění horního dílu 2 stožáru se děje tak dlouho, až horní díl 2 dosedne na doraz umístěný v dolním díle 1 stožáru v místě osy P. Poté při vychylování obou do sebe zasunutých dílů 1, 2 stožáru směrem k podvozku (pro překonání mrtvé polohy např. tahem kotevního lana v patřičném směru) je západka 15 vrácena do své výchozí polohy pružinou 17, aby tam opět zajistila nežádoucí již vysouvání horního dílu 2 stožáru vůči dolnímu dílu 1. Úplné zajištění nastane v tom okamžiku, kdy narážka 18 ztratí dotyk se západkou 15, tj. ještě v poloze, kdy síla potřebná k otáčení stožáru kolem osy P je menší než síla, kterou požaduje horní díl 2 ke svému vysunutí, čímž je zaručeno bezpečné vzájemné zajištění. Dalším popouštěním lana 4 přes buben 5 buď pomocí brzdy , nebo motorickým pohonem bubnu 5 dosedne stožár vlastní vahou na podvozek 3 do vodorovné polohy, čímž se Celé zařízení stane schopným transportu. popsaným úkonům, tj. ke vztyčení do sebe zasunutých obou dílů stožáru a pak k vysunutí horního dílu, je zapotřebí dvou pohon
  4. 4. 100 110 3 , 100809 ných zařízení. V tomto případě oba úkony obstarává jediný hnací buben, a to tak, že nejprve nastává vztyčování a pak samočinně vysouvání stožáru. Jeví se tedy úspora z hospodářského hlediska v tom, že odpadá výroba jednoho hnacího bubnu, převodové skříně, brzdy a k tomu příslušejících ovládacích prvků, což má za následek snížení váhy, potřebného prostoru na vozidle a tím i ceny výrobku. Z hlediska technického je přínosem- zjednodušení obsluhy a zamezení vzájemné záměny obou výsledných činností, tj. vztyčování a vysouvání jednotlivých dílů stožáru se všemi důsledky. Předmět patentu Stavěcí a zajišťovací zařízení pro sklopné a teleskopicky výsuvné stožáry, vyznačené tím, že sestává z navíjecího bubnu (5) a na něj navíjeného lana (4), které je jedním koncem upnuto na bubnu 4] a vedeno přes první kladku (8) umístěnou na spodku rámu pod vozku (3) na druhou kladku (9) upevněnou na dolním konci spodního dílu (1) stožáru, z níž přechází přes třetí kladku (10) upevněnou souose s první kladkou (8) na spodku rámu podvozku (3) a odtud dále přes čtvrtou kladku (11) umístěnou souose vedle druhé kladky ) na dolním konci spodního dílu 1stožáru a dále na pátou kladku (12), která je upevněna na horním příčníku spodního dílu (1) stožáru, odkud je lano (4) vedeno dovnitř spodního dílu (1) stožáru, kde je jím opásána šestá kladka (13) upevněná ve spodní části horního dílu 2] poblíže otočné osy (P), a odtud na sedmou kladku 14] umístěnou souose vedle páté kladky (12) na horním příčníku spodního dílu (1) stožáru, načež je lano (4) vedeno po druhé straně obou dílů (1,2) stožáru zpětně opačným sledem přes kladky (14a, 13a, 12a, 11a, 10a, ) umístěné symetricky se sedmou až druhou kladkou (14, 13, 12, 11, 10, 9] na kladku (] na spodku rámu podvozku (3), kde je zakotven druhý konec lana (4), přičemž zajištění polohy proti vzájemnému posunutí obou dílů (1, 2) stožáru sestává ze západky (15) otočně uložené na pevném čepu (16), přitlačované do záběru pružinou (17) a uložené na spodním dílu (1) stožáru poblíže osy (P) a narážky (18), která je pevně spojena se vzpěrou upevněnou k rámu podvozku (3]. Severografia, n. p, závod 03
  5. 5. Příloha k patentnímu spisu č. 100809

×