Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

100781

112 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

100781

  1. 1. 10 ČESKOSLOVENSKÁ sucIALISTICKÁ REPUBLIKA Trieda 55 b, l N Vydané 15. septembra 1961 Vyložené 15. marca 1961 PATENTNÝ SPIS č. 100781 Právo na využitie vynálezu prináleží štátu podľa 3 odst. 6 zák. . 34/1957 Zb. Inž. JOZEF SCHMIED, inž. VÁCLAV ENDERŠT a inž. dr. RUDOLF BORIŠEK, všetci BRATISLAVA Spôsob ochrany lignínu pred kondenzáciou pri sulfitovej várke dreva Prihlásené 25. novembra 1958 (Pv 6009-58) Platnosť patentu od 25. novembra 1958 Kyslá kondenzácia lignínu a strata jeho reaktivity voči ďalšej sulfonácii, vedúca cez zvýšený rozklad varnej kyseliny ku zníženiu výťažku buničiny z dreva, resp. k zhoršeniu jej chemických a mechanických vlastností pôsobí veľké ťažkosti pri sulfitovej várke. Obzvlášť pri zrýchlených várkach sulfitovej buničiny nadobúda kyslá kondenzácia lignínu veľký rozsah, lebo rýchle zvyšovaná teplota vedie k sulfonácii reaktívnych skupín lignínu rozpusteným kysličníkom síričitým, ktorý predbieha bisulfit, pričom vytvorené anióny pevnej lignínsulfónovej kyseliny zadržujú další difúzny postup bisulfitu. Predložený spôsob ochraňuje lignín pred uvedenou kondenzáciou predbežným spracovaním drevných štiepkov hmlovinou, zloženou z vodnej pary a z roztoku bisulfitu alebo sulfitu, ktorý sa nerozkladá za vyšších teplôt. Táto hmlovina nasýti kapilárny povrch štiepkov bisulfitom, ktorý dodatočne preniká až do stredu štiepka difúziou cez pôvodnú vlhkosť dreva a vlhkosť získanú parením. Po prevedenom spracovaní drevných štiepkov popísanou hmlovinou alebo priamo roztokom bisulfitu, je preto výhodné pariť štiepky ďalej beztlakove alebo i tlakove vodnou parou za účelom homogenizácie ochrannej soli v štiepku a odstránenia vzduchu z kapilárneho priestoru dreva. Takto spracované štiepky sa zalejú bežnou bisulfitovou varnou kyselinou a varia o sebe známym spôsobom. Množstvo bisulfitu, použité v popísanej hmlovine, sa pohybuje medzi 50% celkového množstva bisulfitu, potrebného s úspešnej sulfitovej delignifikácii. Hlavné množstvo bisulfitu sa teda privádza vo vlastnej varnej
  2. 2. 40 2 100781 kyseline spolu s prebytočným SO2. Úlohou bisulfitu dodaného do dreva ochrannou hmlovinou je len kompenzovať nebezpečnú aciditu vzniknutú oneskorovaním zásady za rozpusteným kysličníkom siričitým. . . Popísaný postup sa dá zvlášť ľahko realizovať pri plnení štiepkov dò varáka Svensonovým prístrojom pridávaním vhodného množstva roztoku stabilného bisulfitu do parného prúdu. Okrem uvedených výhod má predložený postup ďalšiu prednosť v možnosti zvýšenia hustoty plnenia varáka štiepkami a tým zvý šenia výťažku buničiny z 1 m3 varného priestoru. - P r í k l a d p r e v e d e n i a Celulózka pripravuje 20%ný roztok NH4HSO3 v absorpčnej veži 5 z čpavkovej vody 8 a odpadných SO2 plynov a sčasti z pražných plynov 6 diskontinuálne tak, že zmes roztoku bisulfitu 7 a čpavkovej vody 8 cirkuluje v absorpčnom systéme až do nasýtenia na bisulfit bez prebytočnej zásady alebo kyseliny. Takto pripravený roztok 9 sa čerpá rovnomerne počas plnenia varáka 1 štiepkami v mieste 3 do parného prúdu 4 pre Svensonov plniaci prístroj 2, nastavený na maximálny výkon, v množstve 5 kg NH3 na 1 t dreva. Po skončení plnenia varáka 1 štiepkami nasleduje beztlakové parenie štiepkov vo varáku v čase 30 min., načo sa pripustí bežná varná kyselina. Várka sa prevedie zrýchleným postupom (vyhrievanie prestávky). Spôsob ochrany lignínu pred kondenzáciou pri sulfitovej várkė dreva parením štiepkov vodnou parou a varením bežnou varnou kyselinou vyznačený tým, že sa štiepky predbežne spracujú hmlovinou zloženou z vodnej pary a roztoku stabilného bisulfitu alebo sulfitu, alebo priamo roztokom stabilného bisulfitu alebo sulfitu, pričom množstvo bisulfitu alebo sulfitu použité pri predbežnom spracovaní sá pohybuje v rozmedzí 50% celkového množstva bisulfitu alebo sulfitu potrebného k úspešnej sulfitovej delignifikácii. · Severografia, n. p, závod 03 »
  3. 3. Príloha k patentnému spisu č. 100781

×