Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

บุคลิกภาพ

1,532 views

Published on

บุคลิกภาพ” เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายจนเกือบกล่าวได้ว่าแต่ละบุคคลที่ใช้คำว่า “บุคลิกภาพ” มีคำจำกัดความของตนเองเกี่ยวกับคำนี้ เช่น ถ้าจะถามคำถามโดยสุ่มตัวอย่างจากคนทั่วไปให้อธิบายคนที่มี “บุคลิกภาพดี” และคนที่มี “บุคลิกภาพไม่ดี” คือบุคคลอย่างไร จะได้คำตอบที่แตกต่างกัน สำหรับนัจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับ “บุคลิกภาพ” มีความจำเป็นที่จะใช้คำจำกัดความของคำว่าบุคลิกภาพ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

บุคลิกภาพ

 1. 1. บุคลิกภาพ จัดทําโดย 1.นาย อรรถพล เนาวลักษณ์ 5730125401018 การจัดการทั่วไป หมู่1 รุ่น35 2.นาย คธาวุธ สังข์สวัสดิ์ การจัดการทั่วไป 5730125401023 หมู่1 รุ่น35 3.นาย ธนกร เทพหัสดิน ณ อยุธยา การจัดการทั่วไป 5530125401023 หมู่1รุ่น 35 (เรียนร่วม) 4.น.ส. จุฑา ลาธง การจัดการทั่วไป 5430125401300 หมู่2 รุ่น28 (เรียนร่วม) 5.น.ส. วรัญญา ปู่ ตัน การจัดการทั่วไป 5530125401007 หมู่1รุ่น29(เรียนร่วม) 6.น.ส.ปิยภรณ์ สุนทรวงศ์ การจัดการทั่วไป 5930125439028 หมู่1 รุ่น41 (เรียนร่วม)
 2. 2. 1.ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะต่างๆของแต่ละบุคคลที่รวมกันแล้ว ทําให้บุคคล นั้นแตกแต่งจากบุคคลอื่น ลักษณะต่างๆเหล่านั้น ได้แก่ รูปร่างลักษณะ อุปนิสัยใจคอ กิริยาท่าทาง ความสนใจ ทัศนคติตลอดจนพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลนั้นแสดงออกมา บุคลิกภาพของมนุษย์แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆคือ • 1. บุคลิกภาพภายนอก • 2.บุคลิกภาพภายใน
 3. 3. ตารางลักษณะของบุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน 1. รูปร่าง 2. การแต่งกาย 3. การปรากฏตัว 4. กิริยาท่าทาง 5. การสบสายตา 6.การใช้นํ้าเสียง 7.การใช้ถ้อยคําภาษา 1. ความเชื่อมั่นในตัวเอง 2. ความกระตือรือร้น 3. ความรอบรู้ 4. ความคิดริเริ่ม 5. ความจริงใจ 6. ปฏิภาณไหวพริบ 8. ความจํา 9. อารมณ์ขัน
 4. 4. 2.พัฒนาการของบุคลิกภาพ ปัจจัยสําคัญการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์มี3ประการด้วยกัน คือ • 1.พันธุกรรม • 2.สิ่งแวดล้อม • 3.ช่วงเวลาในชีวิตของแต่ละบุคคล • ประเภทของบุคลิกภาพตามลักษณะโครงสร้างของร่างกาย 3 ประการ คือ • 1.ประเภทอ้วนฉุ • 2.ประเภทสม • 3.ประเภทผอม 3.ประเภทของบุคลิกภาพ
 5. 5. 4.การพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอย่างเป็น ระบบ โดยเน้นการแก้ไขปรับปรุงตนเอง •1.การวิเคราะห์ตนเอง •2.การปรับปรุงตัวเอง •3.การฝึกฝนตนเอง •4.การประเมินตนเอง
 6. 6. 5.การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจ •สุขภาพกายและใจย่อมมีผลต่อการดําเนินชีวิต ผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ไม่มีโรคภัยจะสามารถประคับประคองชีวิตให้มีความสุขได้ •1.จะมีสรีระที่สง่างาม •2.ผู้ที่มีสุขภาพกายดีจะมีความทนทานในการทํากิจกรรมต่างๆ •3.การที่มีจิตใจสบาย อารมณ์ดีเสมอ จะสามารถปรับตัวเข้ากับ เหตุการณ์ต่างๆได้ง่าย
 7. 7. การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจเพื่อบุคลิกที่ดี (ต่อ) • มีหลักการสําคัญด้วยการใช้หลัก 6อ. •1.อาหาร(5หมู่) •2.ออกกําลังกาย •3.อุตุ(การนอนหลับพักผ่อน) •4.อากาศ(ออกซิเจนและโอโซน) •5.อารมณ์ •6.อุจจาระ(การขับถ่าย)
 8. 8. 6. มารยาททางสังคม • 1.มารยาท ผู้มีมารยาทดี คือ ผู้ที่รู้จักละความเห็นแก่ตัวเพื่อทําให้ผู้อื่นพอใจ มารยาทไม่ได้ติดตัว มาแต่กําเนิด แต่ได้มาจากสิ่งแวดล้อม • 1.1 สุภาพ คือ ความสุภาพอ่อนน้อม ความอ่อนน้อมไม่ได้เกิดจากความเกรงกลัว • 1.2 ความสํารวม คือ การมีสติ ไม่พูดไม่ทําอะไรเกินควร คิดแล้วจึงทํา • 2.มารยาททางวาจา • 2.1 วาจาไพเราะเป็นสมบัติสําคัญในการพูด • 2.2 ผู้มีมารยาทจะต้องระมัดระวังในการพูด • 3. มารยาทในที่ทํางาน • 3.1 ควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับสถานภาพในการทํางาน • 3.2 ตรงต่อเวลา 3.3 ตื่นตัวในการทํางานอยู่เสมอ • 3.4 ถ้ามีลูกค้าสอบถาม ควรให้ความสนใจและให้ความช่วยเหลือเต็มที่
 9. 9. 4.มารยาทในการประชุม •4.1 เข้าประชุมให้ทันเวลาทุกครั้ง •4.2 การพูดแสดงความคิดเห็นต้องขอ อนุญาตทุกครั้ง •4.3 อย่าผูกขาดการพูดอยู่ฝ่ายเดียว •4.4 ควรพูดให้ตรงประเด็น •4.5 ควบคุมอารมณ์ในขณะอยู่ที่ประชุม
 10. 10. 7.การดูแลรักษารูปลักษณ์ 1.เส้นผมเสริมบุคลิกภาพ การเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้าสุภาพบุรุษ
 11. 11. การเลือกทรงผมให้เข้ากับใบหน้าสุภาพสตรี
 12. 12. 2.ผิวพรรณดีมีผลต่อสุขภาพ การที่มีผิวพรรณดี น่าสัมผัส และน่ามอง จะช่วยส่งบุคลิกภาพของแต่ ละบุคคล
 13. 13. 8.การแต่งกาย การแต่งกาย หมายรวมหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ทุกอย่างที่สวมใส่ อยู่บนตัวคน ย่อมมีบทบาท ร่วมกันในการแสดงออกของคน ความถูกต้องอยู่ที่ รู้จักเลือกเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมแก่กาลเทศะ และบุคคล คํานึงถึงโอกาสและกิจกรรมเป็ นเกณฑ์ ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งกายเพื่อโอกาสใด พื้นฐาน ร่วมกันย่อมมีอยู่ คือ ความเรียบร้อย ซี่งเป็ นวิธี แต่งมากกว่าตัวเสื้อผ้า ความสุภาพในการแต่งกาย หมายรวมหมดตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ความสุภาพ เรียบร้อย มักอยู่ด้วยกัน
 14. 14. 1.การแต่งกายให้เหมาะสมกับโอกาส 1.การแต่งกายไปติดต่อธุรกิจ สุภาพบุรุษ สูทสากลเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ควรให้ อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและ ประณีต สุภาพสตรี เสื้อทํานองสูท สุภาพสตรีไม่เข้มงวด เหมือนสุทของสุภาพบุรุษ ใช้ผ้าบางเบากว่าและหลากสี สวยงาม ถ้ามิใช่เสื้อแบบสูทจะเป็ นเดรสหรือเบลาส์กับ กระโปรงก็ได้
 15. 15. แบบสูทที่นิยมใช้กันใน ปัจจุบัน
 16. 16. 2.การแต่งกายไปงานเลี้ยงรับรอง งานเลี้ยง รับรองของบริษัท งานแต่งงาน งานศพ
 17. 17. 3.เครื่องประดับ การใช้เครื่องประดับกับการแต่งกายนั้น ควรดูให้เกิดความเหมาะสมกลมกลืนกับ เสื้อผ้าหรือช่วยให้เสื้อผ้าดูมีความโดดเด่นน่าสนใจมากขึ้น ควรใช้เครื่องประดับ เท่าที่จําเป็นจริงๆ หากใช้มากเกินไปจะข่มเสื้อผ้าเสียหมด
 18. 18. 4.รองเท้า ถุงเท้า และถุงน่อง การรู้จักเลือกรองเท้า และ การดูแลรักษาที่ดี จะทําให้รองเท้าใช้งานได้นาน ทนทาน และเสริมส่งบุคลิกภาพของเจ้าของได้อย่างดี
 19. 19. 5.การแต่งหน้า สุภาพสตรีแต่งตัวจะออกจากบ้านไปธุระหรืออกงานสังคมในโอกาสต่างๆ ควร แต่งหน้าให้สดใสน่ามอง และควรจะแต่งหน้าให้กลมกลืนกับสีของเสื้อผ้าหรือชุด ที่สวมใส่
 20. 20. 9.การพูด •ในการพัฒนาบุคลิกภาพเราจึงจําเป็นต้องพัฒนาการพูดของเรา ไปพร้อมๆ กับการพัฒนารูปลักษณ์ การแต่งกาย และกิริยา ท่าทาง ตามปกติจะสื่อความหมายต่อกันโดยใช้ภาษา เพื่อช่วย ให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับ ภาษาที่ใช้ในการ สื่อความหมายอาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
 21. 21. •1. วัจนภาษา •1.1 ความชัดเจนของถ้อยคํา •1.2 ความนุ่มนวลของถ้อยคํา •1.3 ความมีชีวิตชีวา •2. อวัจนภาษา •2.1 นํ้าเสียง •2.2 สายตา •2.3 การแสดงสีหน้า
 22. 22. ลักษณะกิริยาอาการแบบใดจะช่วยสื่อความหมายในทางบวกให้การ สัมฤทธิผลและผู้พูดเองก็มีบุคลิกภาพที่ดีในการพูดด้วย ภาษากายที่ เป็นพื้นฐานของบุคลิกภาพในการพูด ประกอบด้วย 5 เรื่องสําคัญ ได้แก่ •1.การทรงตัวและการเคลื่อนไหว •2.การใช้สายตา •3.การแสดงออกทางสีหน้า •4.การใช้นํ้าเสียง •5.การใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 23. 23. มารยาทและคุณธรรมในการพูด •1.จงพูดในสิ่งที่เป็นความจริง มีสัตย์ มีธรรมเป็นประโยชน์ •2.อย่าพูดเรื่องที่เป็นเท็จหรือมุสา •3.อย่าพุดเสียดสี ส่อเสียดกล่าวร้ายผู้อื่น •4.การพูดในที่ชุมชน จงระมัดระวังความพลั้งเผลอไม่สุภาพของการ ใช้วาจา •5.จงคิดก่อนพูด อย่าพูดแล้วจึงคิด •6.ควบคุมตนเองไม่ให้เกิดโทสจริต •7.ใช้อารมณ์ขัน
 24. 24. •8.พูดเฉพาะสิ่งที่เป็นที่พึงใจแก่ผู้ฟัง •9.ไม่พูดให้ร้ายใคร ไม้พูดด้วนความอิจฉาริษยา •10.ใจกว้างรับฟังความคิดเห็นและคําวิจารณ์ของผู้อื่น •11.อย่าพูดเรื่องส่วนตัว ถ้าไม่มีผู้ถามถึง •12.รอให้คนอื่นพูดจบเสียก่อนแล้วจึงพูด •13.หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ท่าทาง เหมาะสม
 25. 25. ច ញ‌ � ��� �ញ ខ ្ ឈោ គ�� �ឆ� គ�� ឋ •1.ฟังด้วยความตั้งใจและอดทน •2.ฟังด้วยการใช้ความคิดและพยายามทําความ เข้าใจในสิ่งที่ได้ฟังตลอดเวลา •3.ฟังอย่างมีสมาธิ •4.ฟังแบบเก็บสาระสําคัญ •5.ฟังในลักษณะท่าทีที่ให้เกียรติแก่ผู้พูด •6.ฟังอย่างสํารวมและมีมารยาทแห่งสมบัติผู้ดี
 26. 26. ขั้นตอนการทํา MIND MAP สําหรับหน้าตาอินเตอร์เฟสของโปรแกรมจะเป็นประมาณนี้
 27. 27. ขั้นตอนการทํา MIND MAP วิธีการเริ่มใช้งานก็ให้เพื่อนๆ เลือกรูปแบบที่ต้องการจะสร้างแผนผังโดยสามารถเลือกได้จาก รูปแบบที่อยู่ตรงกลาง และ Templates ทางซ้ายมือได้เลย
 28. 28. ขั้นตอนการทํา MIND MAP ซึ่งทางด้านซ้ายมือจะมีการแบ่งประเภทของแผนผังเอาไว้ให้ผู้ใช้งานได้ลองเลือกใช้กันอย่างมากมาย ยกตัวอย่างเช่น หากเลือก Templates Flowchart ผู้ใช้งานก็จะพบกับรูปแบบของ Flowchart ให้เลือกใช้
 29. 29. ขั้นตอนการทํา MIND MAP เมื่อเลือกรูปแบบแผนผังที่เราต้องการจะสร้าง หรือใช้ทํางานได้เรียบร้อยแล้วให้เราดับเบิ้ลคลิก ที่ตัวรูปแบบที่เราต้องการได้เลย จะปรากฏหน้าต่างใหม่แบบนี้ ซึ่งเป็นหน้าต่างที่จะให้เราสร้าง และออกแบบแผนผังของเราเพิ่มเติมนั่นเอง
 30. 30. ขั้นตอนการทํา MIND MAP แม่แบบแผนผังบางชนิดจะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้งานได้อีก โดยหากใคร ต้องการก็สามารถเลือกได้ทางซ้ายมือเลย
 31. 31. ขั้นตอนการทํา MIND MAP เมื่อเลือกแม่แบบและทําการสร้างแผนผังเสร็จเรียบร้อยแล้ว คราวนี้เราลองมาใส่ข้อความใน แผนผังกันดูบ้าง โดยการใส่ข้อความนั้นให้เรากดคลิกเข้าไปที่บริเวณวงกลมส่วนต่างๆ ของ แผนผังได้เลย จากนั้นแผนผังจะขึ้นให้เราสามารถพิมพ์ข้อความได้
 32. 32. ขั้นตอนการทํา MIND MAP สามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษร ขนาด สีสัน ฯลฯ ได้ตามใจชอบ
 33. 33. ขั้นตอนการทํา MIND MAP นอกจากนี้เรายังสามารถทําการปรับเปลี่ยนรูปแบบของแผนผังได้อย่างตามใจชอบอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนสีสันของแผนผัง หรือกรอบความคิดแต่ละกรอบ หมุนรูปแบบของแผนผังตามที่กําหนด ทํา สัญลักษณ์เชื่อมโยง ฯลฯ ก็สามารถทําได้อย่างง่ายดาย
 34. 34. ขั้นตอนการทํา MIND MAP
 35. 35. ขั้นตอนการทํา MIND MAP หรือว่าจะทําการกําหนดค่าของแผนผังด้วยการเติมสีสันด้วยตนเองตั้งแต่เริ่ม ทําเส้นขอบให้ลูกศรหรือแผนผังก็สามารถทําได้เช่นเดียวกัน
 36. 36. ขั้นตอนการทํา MIND MAP เสามารถเลือกคําสั่งการสร้างสัญลักษณ์ต่างๆ ทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นคําสั่งย่อย ออกมาได้อีกด้วย
 37. 37. ขั้นตอนการทํา MIND MAP ทําการสร้างตาราง และออกแบบพรีเซ็นต์เทชั่นของเราด้วยตนเองแบบครบสูตร สร้างกราฟชนิดต่างๆ ใส่ข้อมูล จาก Word หรือ Excel ทํา Pie Chart แทรกรูปภาพ ออกแบบตัวอักษร ฯลฯ ได้อีกมากมาย ซึ่งสามารถ ทําได้ในหน้าเมนูหลัก Insert เลย
 38. 38. ขั้นตอนการทํา MIND MAP ในส่วนของหน้า Page Layout เรายังสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของหน้า พรีเซ็นต์งานได้ตามใจชอบเลย
 39. 39. ขั้นตอนการทํา MIND MAP คราวนี้มาดูกันที่หน้า View บ้าง จะเป็นหน้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อเอาไว้สําหรับใช้งานในการตรวจสอบดู ภาพรวมของหน้าพรีเซ็นต์เทชั่นของเรา ซึ่งผู้ใช้งานสามารถกดซูมดูรายละเอียดของหน้าแผนผังของเรา ตรวจดู กระดาษความกว้างของหน้ากระดาษ ฯลฯ ได้
 40. 40. ขั้นตอนการทํา MIND MAP ต่อมาเราจะมาดูในส่วนของหน้า Symbols ซึ่งก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้สําหรับรวบรวมเครื่องมือในการสร้างสัญลักษณ์เพิ่มเติม ให้เรานั่นเอง โดยหากใครที่อยากสร้างลักษณ์อื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากชาร์ตหรือแผนผังของคุณ ก็สามารถเข้ามาสร้างได้ ที่นี่เลย โดยส่วนใหญ่จะเน้นการสร้างสัญลักษณ์ในเรื่องของ เส้นเชื่อมโยง กล่องความคิด หรือลากเส้นโค้งอธิบายกราฟเป็น ต้น
 41. 41. ขั้นตอนการทํา MIND MAP หน้า Help จะเป็นส่วนของหน้าที่มีไว้สําหรับ กดเข้าไปดู Dynamic Help, Tutorial, FAQ ฯลฯ รวมถึง ใช้ติดต่อกับผู้พัฒนาโปรแกรมโดยตรง ซึ่งคําสั่งต่างๆ จะลิ้งไปที่หน้าเว็บไซต์หลักของโปรแกรม Edraw Max Pro เลย
 42. 42. ขั้นตอนการทํา MIND MAP มาถึงหน้าสุดท้ายกันบ้างซึ่งก็คือหน้า Mind Map นั่งเองโดยในหน้านี้จะเป็นหน้าที่มีไว้สําหรับใช้สร้างแผนผังความคิดย่อย เพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นแผนผังประกอบคําอธิบายแผนผังหลัก โดยผู้ใช้งานจะสามารถใส่รูปภาพ สร้างหัวข้อย่อย Subtopic ทํา การลากเส้นเชื่อมโยงแผนผังความสัมพันธ์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ใช้นํามาสร้างเป็นแผนผังความคิดนั้น มีความ ครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 43. 43. สรุปการ MIND MAP สรุปการใช้งานโปรแกรม Edraw Max Pro สรุปโดยรวมแล้วโปรแกรมนี้ ถือว่าเป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างแผนภาพ แผนงาน หรือโครงสร้างต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม มันเป็นโปรแกรมที่สามารถตอบโจทย์ได้เกือบ ทุกการสร้างแผนผัง ซึ่งไม่ว่าจะเป็น ไดอะแกรม (Diagram) ผังงาน (Flowchart) ผังองค์กร (Organization Chart) แผนผังเน็ตเวิร์ค (Network Diagram) แผนผังวงจรสําหรับวิศวกร ฯลฯ ต่าง ถูกรวบรวมเอาไว้ที่โปรแกรมตัวนี้ทั้งหมดกว่า 200 รูปแบบ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่มาพร้อมกับ รูปแบบสัญลักษณ์เชื่อมโยงต่างๆ อีกกว่า 6,000 รูปแบบ ซึ่งหากใครที่ต้องทํางานในด้านของการ สร้างสรรค์แผนผัง หรือต้องทํางานที่เกี่ยวกับการสร้างแผนผังความคิดอยู่บ่อยๆ โปรแกรม Edraw Max Pro ถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียว และที่สําคัญมันสามารถทํางานร่วมกับ โปรแกรม Microsoft Office 2010 ได้ซึ่งนับว่าเป็นความสามารถเด่นอีกอย่างเลยทีเดียว ส่วนจุด ด้อยของโปรแกรมตัวนี้ทางไทยแวร์คิดว่า ก็น่าจะมีเฉพาะในจุดที่รองรับการทํางานกับ Microsoft Office 2010 ได้แค่เวอร์ชั่นเดียวเท่านั้น ซึ่งในส่วนนี้น่าจะมีเพิ่มเวอร์ชั่นอื่นๆ เพื่อเพิ่มทางเลือก ให้กับผู้ใช้งานเข้าไปด้วย
 44. 44. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER เรามาทําความรู้จักกับ Blogspot กันก่อนดีกว่า บล๊อกสปอตนั้นเป็นของ google ที่สามารถให้คนทั่วไป ได้เข้าถึงการ เขียนบล๊อกต่างๆ หรือการเขียนเว็บแบบง่ายๆนั้นเอง การที่จะเข้าใช้งาน blogspot นั้น จะต้องมี Gmail ซึ่งใช้ในการล๊อกอิน สามารถสมัครได้ง่ายๆ เราว่าดูวิธีทําบล๊อกสปอร์ตกันเลยดีกว่า
 45. 45. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 1.ให้เราทําการพิมพ์ในช่อง URL ด้านบนว่า www.blogspot.com หรือการเข้าสู่เว็บ blogspot นั้นเอง ตามภาพด้านบน
 46. 46. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 2.ก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ให้เราทําการล๊อกอินเข้าไป โดยใช้ Gmail ของเรา
 47. 47. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 3.พอทําการล๊อกอินเสร็จก็จะได้หน้าตาเป็นแบบนี้ให้ทําการคลิกที่ บล๊อกใหม่
 48. 48. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 4.พอมาถึงหน้านี้ – ในช่องหัวข้อ ให้เราทําการตั้งชื่อหัวข้อของบล๊อกของเรา(เรื่องที่เราจะเขียนบล๊อก หรือ Title) – ในช่องที่อยู่ ให้เราทําการตั้งชื่อ URL ของเรา อาทิเช่น gunoob.blogspot.com , cnx-it.blogspot.com เป็นต้น (.blogspot.com จะมาการเติมให้โดยอัตโนมัติ ให้พิมพ์แค่ gunoob หรือ cnx-it) – ในช่องแม่แบบ ให้เราทําการเลือก รูปแบบของบล๊อกหรือ Theme นั้นเอง (แนะนําให้ใช้แบบง่าย ธีมสามารถเปลี่ยนภายหลัง ได้)
 49. 49. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 5.จะได้อกมาเป็นแบบนี้ให้ทําการคลิกเข้าไปเลย (ของผมได้ทําการสร้างใว้ก่อน แล้ว)
 50. 50. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 6.จะได้หน้าต่างเป็นแบบนี้ให้ทําการคลิกที่ บทความใหม่ เพื่อทําการเขียนบทความ หรือ blog
 51. 51. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 7.พอได้หน้าตาแบบนี้ให้เราทําการเขียนบล๊อก หรือบทความที่เราต้องการได้เลย – ในช่องโพสต์ด้านบนตัวหนังสือสีส้ม ให้เราทําการเขียนหัวข้อหรือหัวเรื่อง บทความที่ เราต้องการเขียน – การเขียนบทความ ข้อมูล หรือบล๊อกนั้นสามารถทําการเขียนได้ใช้ กระดาษ ตรงกลาง หน้า – ด้านขวามือจะมีป้ ายกํากับ ให้เราทําการคลิกเพื่อพิมพ์ คํา ที่ผู้อื่นสามารถค้นบทความ ของเราเจอได้ – การใส่ลิ้งให้ทําการคลิกที่ ลิ้ง ในแทบเครื่องมือ เพื่อทําการใส่ URL ที่เราต้องการลิ้ง – การใส่รูปภาพ สามารถทําได้โดยการคลิกที่ แทกรูปภาพ ด้านขวา ลิ้ง ในแทบเครื่องมือ แล้วทําการเลือกไฟล์เพื่ออัพโหลดรูปภาพแล้ว คลิกรูปภาพที่ต้องการเลือก แล้วกดเพิ่ม รายการที่เลือก – ถ้าทําการเขียนบทความเสร็จ ให้ทําการคลิกที่ เผยแพร่ เพื่อทําการเผยแพร่บทความที่ สามารถให้ผู้อื่นได้อ่าน หรือเข้าชมได้
 52. 52. ขั้นตอนการสร้าง BLOGGER 8.การเปลี่ยนธีม ตามที่เราต้องการ ให้ทําการคลิกที่ แม่แบบ จะมีให้เราเลือกธีมตามที่ เราต้องการ ถ้าจะเอาอันไหนให้ทําการคลิก แล้วกด ใช้กับบล๊อก(ปุ่ มสีส้ม)เท่านี้ก็เป็นอัน เสร็จ (ธีมเราสามารถออกแบบเองและทําเองตามที่เราต้องการได้)
 53. 53. แหล่งอ้างอิง • ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลพรรณ เชื่อบางแก้ว. (2552). การพัฒนา บุคลิกภาพ. ปทุมธานี : สํานักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ • HTTP://WWW.PANNASUGAR.COM • HTTP://WWW.BLOGGANG.COM/DATA/S/SOMPANSHOP/PICTURE/PROFILE.J PG • HTTP://WWW.PRAEW.COM/60074/FASHION/MAURNING/ • HTTP://WWW.NUCHGIFTLAND.COM/CATEGORY • HTTP://WWW.PLAZACOOL.COM/MAIN/T-44-87-ITEM1952351.HTML • HTTP://TREND-FASHION.LNWSHOP.COM/PRODUCT/1184/PRE-ORDER-B5 • HTTPS://WWW.WIDEMAGAZINE.COM/7737
 54. 54. แหล่งอ้างอิง• HTTP://WWW.BLOGGANG.COM/VIEWBLOG.PHP?ID=THESIGNATURECLINIC&DATE =20-01-2010&GROUP=2&GBLOG=7 • HTTPS://HIGOOD.WORDPRESS.COM/ • HTTP://WWW.UNLOCKMEN.COM/RIGHT-HAIR-STYLE-FOR-YOUR/ • HTTP://HAPPYSKIN.VN/9-BI-QUYET-LAM-DEP-HAN-QUOC-BAN-CHUA-TUNG-BIET • HTTPS://MAHOSOT.COM/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0% B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89% E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-PANTIP.HTML • HTTPS://WWW.WONGNAI.COM/ARTICLES/MATCH-HAIR-STYLE-WITH-FACE-SHAPE • HTTP://WWW.TALAD2YOU.COM/AUTOMOBILE/VIEWITEM.PHP?ID=371686 • HTTP://WWW.UNLOCKMEN.COM/4-SUIT-MEN-SHOULD-HAVE/ • HTTP://DRESSITUP.BIZ/EVENINGDRESSES/EVENING_SUIT_DRESS_CODE.HTML

×