Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Урок 31.16. Навчальний проект: "Унікальні фізичні властивості води"

26,385 views

Published on

Конспект уроку

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Урок 31.16. Навчальний проект: "Унікальні фізичні властивості води"

  1. 1. 115 Урок 31/16 ТЕМА. Навчальний проект «Унікальні фізичні властивості води» Анотація проекту Вода має величезне значення у всіх життєвих процесах і явищах, що відбуваються на нашій планеті і за її межами. Робота над проектом спря- мована на формування більш повного і наукового уявлення про воду. Проект присвячений властивостям води, що мають винятково важ- ливе значення для всієї біосфери Землі. Учні ознайомлюються з  проблемою дефіциту води, в  умовах якого живе близько1,5 млрд людей, оцінюють об’єм запасів води на планеті. У  ході проекту досліджують питання про необхідність збереження як водних ресурсів, так і всього навколишнього середовища від забруднен- ня і отруєння промисловими і побутовими відходами діяльності людини. Розглядають наслідки різних видів діяльності, що впливають на водну систему. У процесі дослідницької діяльності учні вивчають вплив води на живі організми, з’ясовують якість питної і мінеральної води. Цей міжпредметний інтегрований проект розрахований для учнів 8 класів, що вивчають курс фізики, хімії, біології, екології. У ході проекту учні ознайомлюються зі складом води, впливом води на навколишнє се- редовище, з’ясовують, яку роль відіграє вода в нашому житті. Завдання проекту: навчити школярів аналізувати інформацію, са- мостійно проводити експеримент, робити висновки. У ході проекту учні створюють готовий продукт з результатами проведеної роботи. Мета проекту:  показати, що вода — унікальна речовина, активне середовище для життя рослин, тварин і людини;  вивчити фізичні й хімічні властивості води, відомості про раціональне використання водних ресурсів;  сформувати дбайливе ставлення до води і до світу загалом;  активізувати пізнавальну діяльність учнів. Вік учасників проекту: цей проект розрахований на учнів 8-х класів. Спрямовуючі запитання: чи добре ми знайомі зі звичайною водою? Ключове запитання: чи важливу роль відіграє вода у нашому житті? Тематичні запитання:  Що легше — лід або вода?  За якої температури повинна кипіти вода?
  2. 2. 116 Уроки фізики. 8 клас. Розділ 1. Теплові явища  Яку воду ми п’ємо?  У якому стані вона приносить більше користі?  Скільки літрів води споживає людина за все життя?  Скільки води на Землі, і багато це чи ні?  Чому вода в морі солона?  Чи відповідають властивості і склад водопровідної води в нашій місце- вості основним нормованим показникам якості питної води? Змістові запитання  У яких трьох станах перебуває вода?  Яка формула води?  Які хімічні елементи є у складі води?  Чому дорівнює густина води, льоду?  Що таке пара, лід?  Як здійснюється кругообіг води у природі?  Що таке конденсація?  Які хімічні і фізичні властивості має вода?  Які існують причини виникнення життя, умови її виникнення?  Чи є вода на інших планетах?  Яка транспортна роль води?  Як впливає вода на людський організм?  Яка якість питної води у нашій місцевості?  Скільки і яким чином використовує промисловість води?  Що таке «пам’ять води»?  Як вода впливає на клімат? План проведення проекту зображено на рис. 31. Час, необхідний для реалізації проекту,— 1 місяць. Публікація вчителя: буклет, у якому, окрім інформації про про- ект, міститься анкета для учнів і батьків. Візитна картка проекту: детальний опис проекту (проект розмі- щено на сайті вчителя). Презентація вчителя для виявлення уявлень й інтересів учнів: «Влас- тивості води». Приклади продуктів проектної діяльності учнів  група біологів: «Користь води» — буклет, «Вода в організмі лю- дини» — презентація;  група фізиків: «Випаровування води і живі організми» — буклет, «Фізичні властивості води» — презентація;  група хіміків: «Використання води в промисловості» — презен- тація;  група екологів: «Вплив якості питної води на здоров’я» — буклет.
  3. 3. 117Тема 1.2. Теплові явища (2 частина) Матеріали з формулювального й підсумкового оцінювання 1. Оцінювання учнівської презентації. 2. Критерії оцінювання wikki-статті учнів. 3. Моніторинг прогресу учня під час роботи над проектом. 4. Критерії оцінювання роботи в групі. Матеріали із супроводу й підтримування проектної діяльності 1. Лист планування роботи в групі. 2. Блог для рефлексії учасників проекту. 3. Матеріал для контрольного опитування. 4. Тестові завдання. 5. Кросворди. Організація діяльності учнів і учителя над реалізацією проекту «Унікальні фізичні властивості води» 1. До початку роботи над проектом Підготовчий етап Організаційно- мотиваційний етап Здійснюють пошук необхідної інформації Формулюють мету проекту, визнача- ють завдання проек- ту для досягнення поставленої мети 3. Після завер- шення роботи над проектом Презентаційний етап Презентують результати роботи, проводять оцінювання робіт 2. Учні працюють над проектом і ви- конують завдання Конструктивний етап Оціночно- рефлексійний етап Проводять дослідження, працюють у групах Узагальнюють результати, оформ- ляють у вигляді сайту, презентації, буклету, реферату, wikki-статті Рис. 31. Організація діяльності вчителя та учнів під час роботи над проектом Домашнє завдання Підготуватися до контрольної роботи «Теплові явища (2 час- тина)».

×