งานนำเสนอกลุ่ม 1

5,251 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,251
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานนำเสนอกลุ่ม 1

 1. 1. ลักษณะทั่วไปของแนวโน้ มนัน ๆ ้ ความงามและสุ ขภาพหรื อสุ ขภาพและความงามเป็ นสิ่ งที่ปรารถนาของทุกๆคนสุ ขภาพดีท้ งสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตยอทาให้เบิกบานสาราญใจ ัสุ ขภาพหมายถึงสภาวะความเป็ นอยู่ภาวะที่รู้สึกว่าใช่ชีวตอยู่ได้อย่างมีความสุ ขมี ิหลายองค์ประกอบไม่มีอาการเจ็บไขได้ป่วยอะไรเบียดเบียนร่ างกายและจิตใจ ั ความงามและสุ ขภาพมักจะสัมพันธ์กนชนิดแทบแยกไม่ออกความงามจะงามได้กต่อเมื่อสุ ขภาพร่ างกายและสุ ขภาพจิตดี สุ ขภาพจิตงาม และสุ ขภาพกายงาม ็คือความหมายของความงามโดยรวม
 2. 2. ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึนของแนวโน้ มนัน ๆ ้ ้
 3. 3. Internal Influences (ปั จจัยภายใน) การรับรู้ การรับรู้ คือการที่มนุษย์ให้ความสาคัญในการดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรง และรู ปลักษณ์สวยงามทาให้มีการหาผลิตภัณฑ์ จาพวกอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพ และอาหารเสริ มเพื่อความงามมา ่ ตอบสนองความต้องการ แล้วเกิดการรับรู้วามนุษย์ตองการ้ จาพวกอาหารเสริ มต่างๆ มาเพื่อรับประทาน ให้ร่างกายแข็งแรง รู ปลักษณ์สวยงาม
 4. 4. Internal Influences (ปั จจัยภายใน)(ต่ อ)บุคลิกภาพ บุคลิกภาพ คือทุกอย่างที่รวมกันขึ้นเป็ นบุคคล เช่น รู ปร่ าง หน้าตา ท่าทาง กริ ยา มารยาท การแต่งกาย การแสดงออก การพูด การคิด ทัศนคติ ความ ต้องการ อารมณ์ ความสนใจ เป็ นต้นบุคลิกภาพกับความสวยความงามจึงเป็ น สิ่ งคู่กนขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งไม่ได้ เพราะหากบุคลิกภาพตาย ความงามก็ตาย หาก ั ่ ความงามหดหาย บุคลิกภาพก็ยอมเสื่ อมโทรมตามไปด้วยบุคลิกภาพยังแบ่ง ออกเป็ น ๒ ประเภท คือ บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก เช่น รู ปร่ าง หน้าตา มารยาท ท่าทางการนั่ง การยืน การ เดิน การแต่งกาย ฯลฯ ส่ วนบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ ความดี ไหวพริ บ ฉลาด คุณธรรม เจ้าเล่ห์ ความโง่
 5. 5. อารมณ์ อารมณ์ คือ ความรู้สึกที่รุนแรง ควบคุมไม่ได้ และส่งผลกระทบ ต่อพฤติกรรมของคนผลกระทบของอารมณ์ ถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีซ่ ึงเกิดจากความเครี ยด จะส่งผลต่อสุขภาพ ร่ างกายทรุ ดโทรม รู ปลักษณ์หน้าตาดูแก่กว่าวัย ทาให้บุคลิกภาพ ของเราดูแย่ไปด้วย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์มาตอบสนองต่ออารมณ์ ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์จาพวกเครื่ องสาอาง อาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น
 6. 6. External Influences (ปั จจัยภายนอก) ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะที่สามารถวัดได้ซ่ ึงวัดจาก อายุ เพศ รายได้ อาชีพ และการศึกษาลักษณะประชากรทาให้เห็นถึงแนวโน้มต่อเนื่องที่ทาให้เกิดธุรกิจได้ เช่น การเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุ (Age Shift)สามารถแบ่งได้ดงนี้ ั
 7. 7. 1.อายุ (Age) - Baby Boomers กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญมากเกี่ยวกับเรื่ องสุ ขภาพมากว่า กลุ่มอายุอ่ืนๆ ส่ วนเรื่ องความสวยความงามอาจจะมีนอยคนที่จะยังรักความ ้ สวยความงามอยู่ ซึ่ งบุคคลที่รักสวยรักงามส่ วนมากก็จะอยูในชนชั้นสู ง ่ - Generation X กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญทั้งเรื่ องสุ ขภาพและความงาม เท่าๆกัน - Generation Y กลุ่มนี้จะมีความรักสวยรักงามมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆเพราะ กลุ่มนี้ยงอยูในช่วงของวัยรุ่ นซึ่ งชอบเข้าสังคมหรื อกลุ่มเพื่อนจึงทาให้มีชอบ ั ่ ในการแต่งตัวมากเป็ นพิเศษ ส่ วนเรื่ องสุ ขภาพก็จะให้ความสาคัญรองลงมาจาก เรื่ องความงาม - Generation Z กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มอายุที่ยงเด็กอยูซ่ ึ งอาจจะยังไม่ค่อยสนใจใน ั ่ เรื่ องสุ ขภาพและความงามมากนัก
 8. 8. 2. เพศ (Gender) เพศหญิงจะให้ความสนใจในเรื่ องความสวยความงามมากกว่าเพศชาย เพศชายจะให้ความ สนใจในเรื่ องสุขภาพมากกว่าเพศหญิง ดังนั้นการที่จะทาสิ นค้าออกมาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละเพศจึงต้องเห็น ความสาคัญตรงนี้ เป็ นพิเศษ แต่ถึงแม้ว่าเพศหญิงจะให้ความสาคัญเรื่ องความงามมากกว่า เพศชายก็จริ งแต่ในปัจจุบนผูชายเริ่ มหันมาเห็นคุณค่าความงามมากยิงขึ้นแล้ว ั ้ ่ 3. รายได้ การศึกษาและอาชีพ ทั้ง 3 ตัวแปรนี้ ก็จะขึ้นอยูที่ว่า แต่ละบุคคลจะมีลกษณะการใช้แต่ ่ ั ต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น นางสาวรักงาม มีรายได้ต่อเดือน 8000 บาท เรี ยนจบ ม.6 อาชีพ พนักงานโรงงาน ซึ่ง นางสาวรักงามนี้ เป็ นคนรักสวยรักงามมาก แต่งตัวตลอดเวลา สิ นค้าที่เขาใช้จะเป็ นสิ นค้าที่ มีราคาไม่แพงนักและหาซื้อได้ตามท้องตลาด
 9. 9. กลุ่มอ้ างอิง (Reference Group) กลุ่มอ้างอิงที่เราจะพูดถึงคือ กลุ่มอ้างโดยอ้อม และกลุ่มอ้างอิงโดยตรง ดังนี้ 1.กลุ่ มอ้ างอิงโดยอ้ อม ก็จะมี ดารา นักร้อง นักแสดง หรื อบุคคลที่ชื่น ชอบ ยกตัวอย่างเช่น เห็นพี่เคน ธี รเดช โฆษณาผลิตภัณฑ์ตวหนึ่งที่ ั เกี่ยวกับความงาม ก็อยากซื้อมาใช้ให้หล่อ เท่ห์ เหมือนพี่เคน ธี รเดช เป็ น ต้น 2.กลุ่ มอ้ างอิงโดยตรง ก็จะมีเพื่อน พ่อ แม่ ญาติพี่นอง เป็ นต้น ยกตัวอย่าง ้ เช่น เห็นเพื่อนทาไมหน้าใสก็อยากหน้าใสเหมือนเพื่อน เลยเข้าไปถามว่า ใช้ผลิตภัณฑ์อะไร แล้วไปซื้อมาใช้บาง เป็ นต้น ้
 10. 10. บริษัทพรีมาไลฟไทม์ ์ก่อตั้งเมื่อ : ปลายปี พ.ศ.2551 พรีมาไลฟ์ ไทม์ เป็ นบริ ษทของคนรุ่ นใหม่ที่ใส่ใจในเรื่ องสุขภาพที่เริ่ มก่อตั้งเมื่อ ั ปลายปี พ.ศ.2551เพื่อผสานเครื อข่ายของกลุ่มผูรักสุขภาพ เพื่อช่วยส่งเสริ ม การ ้ ดารงอยูเ่ พื่อสุขภาพที่ดีเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่ อง โภชนาบาบัดเพื่อสุขภาพ และความงามเพื่อส่งเสริ ม วิถีชีวิตธรรมชาติแห่งสุขภาพ ของสังคมไทย และนานาชาติ พรี มาไลฟ์ ไทม์เข้าสู่กลุมผูสนใจสุขภาพด้วยวิธีการขายตรงให้กบกลุมสุขภาพช่วย ่ ้ ั ่ พัฒนาให้เกิดสมดุลย์ของร่ างกาย และจิตใจในระดับบุคคล สรรสร้างสังคมของผูรัก้ สุขภาพและสร้างโอกาสที่ส่งเสริ มความมันคง ต่อสถานภาพทางการเงิน ต่อสมาชิก ่ ทุกคน สถานทีต้ง : 19/1-5 อาคารเอ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง ่ ั กรุ งเทพมหานคร 10320
 11. 11. Market analysisการวิเคราะห์ ตลาด ปั จจุบนนี้มีคนสนใจด้านความงามและสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น ั บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์จึงตอบสนองความต้องการของผูบริ โภคโดยการ ั ้ สร้างผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความงามและสุ ขภาพและสร้างโอกาสที่ส่งเสริ ม ต่อความมันคงต่อสถานภาพทางการเงินของผูบริ โภคที่เป็ นสมาชิกของ ่ ้ บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์ บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์เป็ นบริ ษทขายตรง และ ั ั ั เปิ ดโอกาสให้ผบริ โภคมาเป็ นเจ้าของธุ รกิจร่ วมกันกับบริ ษทและจะได้ ู้ ั สิ ทธิ พิเศษและส่ วนลดต่างๆการซื้อสิ นค้า
 12. 12. Business analysisการวิเคราะห์ ธุรกิจ ข้ อดี บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์ เป็ นบริ ษทที่เปิ ดใหม่ที่ผบริ โภคให้ความ ั ั ู้ สนใจและยังเป็ นบริ ษทของคนไทยที่ช่วยกันส่ งเสริ มเศรษฐกิจจากระดับ ั ท้องถิ่นไปสู่ ตลาดสากล รวมทั้งช่วยกันสร้างเครื อข่ายของการดูแลสุ ขภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู ้ในการดูแลสุ ขภาพในภาคพื้นเอเชีย ด้วนผลิตภัณฑ์ สุ ขภาพที่ส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปันส่ วนต่างของรายได้ให้กบ ั สมาชิกทุกท่าน ข้ อเสี ย เป็ นบริ ษทที่ขายตรงผูคนมองข้ามและยังไม่เป็ นที่รู้จกกันมากนัก ั ้ ั เนื่องจากบริ ษทพึ่งตั้งขึ้นมาใหม่จึงมีสมาชิกหรื อผูบริ โภคจานวนน้อย และการ ั ้ กระจายสิ นค้ายังไม่ครอบคลุมผูบริ โภค ้
 13. 13. Market Analysis (Market Share, Market Size)บริ ษท ั รายได้ ร้อยละแอมเวย์ 14370 37กิฟฟารี น 4912 13เอมสตาร์ 4901 13ซูเลียน 4400 11นีโอไลฟ์ 2700 7‘คังเซนฯ’ โดน 2300 6ยูนิซิต้ ี 2000 5จอยแอนด์คอยน์ 1500 4เอเจล 1000 3พรี มาไลฟ์ ไทม์ 300 1รวม 38383 100
 14. 14. รายได้ แอมเวย์ 19%รวม กิฟฟารีน50% 6% เอมสตาร์ 6% ซูเลียน 6% นีโอไลฟ์ 4% ‘คังเซนฯ’ โดน เอเจล จอยแอนด์ ยูนิซิต้ ี 3% 1% คอยน์ 3% บริษทพรีมาไลฟ์ ไทม์ ั 2% 0%
 15. 15. Competitors (คู่แข่ งขัน)บริษทแอมเวย์ (ประเทศไทย)จากัด ั ธุรกิจขายตรงสิ นค้าอุปโภคบริ โภคด้วยระบบการตลาดหลายชั้น โดยเน้นธุรกิจ ด้าน การค้าปลีก แอมเวย์เป็ นหนึ่ งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ตั้งแต่ปี 2531 บริ ษทมีเจตนารมณ์และมุ่งมันในอันที่จะจรรโลง ั ่ บริษท กีฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี(้ จากัด) ั ขายตรงหลายชั้น MLM
 16. 16. บริ ษทคังเซน เคนโก อินเตอร์เนชันแนลจากัด ั ่ธุรกิจขายตรง ระบบ MLM (Multi-Level Marketing) ซันไรเดอร์ อิ้งค์ขายตรงแบบหลายระดับ ( MLM)
 17. 17. Consumer Behavior (6W 1H)6W 1H What : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุขภาพและความงาม ใช้ บริ การลูกค้าเป็ นอย่างดี Brand เพื่อสุขภาพ : F-BLOCK(สารสกัด ชาเขียว)สาหรับคนไม่อยากลงพุง Brand เพื่อความงาม : L&L สาหรับคนอยากหุ่นเพียวมีรูปร่ าง Who : มีลูกค้ารายได้สูง ชนชั้นสังคมสูง เหมาะกับผูที่เน้น ้ ดูแลสุขภาพ รักความสวยงามและ เป็ นที่ยอมรับของสังคม
 18. 18. Where : สถานที่จดจาหน่ายของ บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ มีอยู่ทวทุก ั ั ั่ภาคในประเทศ ศูนย์กระจายสิ นค้า กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เขตลาดพร้าว เขตตลิ่งชัน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประทุมธานี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ จังหวัดสงขลาจังหวัดพังงา ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคเหนือ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ (เราจะมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากตัวแทนขายตรงของแต่ละสาขาแต่ละจังหวัด) When : ช่วงเทศกาลจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาตอบสนองความต้องการของผูบริ โภคตามฤดูกาล ้
 19. 19. Why : เน้นความสวยงามและสุขภาพ สะดวกสบาย แผน รายได้ดีที่สุด จ่ายเร็ ว จ่ายเยอะWho : ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม สาหรับสมาชิก และ ครอบครัวที่ใส่ใจเรื่ องผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่เกี่ยว สุ ขภาพและความงาม ่ ัHow : ขึ้นอยูกบการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลว่ามีความ ต้องการผลิตภัณฑ์แบบไหน? ต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ตาม ความพึงพอใจของตนหรื อเปล่า จึงจะมีการตัดสิ นใจใน การเลือกผลิตภัณฑ์น้ นๆ ั
 20. 20. STP(การแบ่ งส่ วนตลาด, การกาหนดเปาหมาย, ้ การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ )
 21. 21. Segmentation การแบ่ งส่ วนตลาดเราเลือกแบ่งเกณฑ์ออกเป็ น 4 เกณฑ์ดงนี้ ั เกณฑ์ ภมิศาสตร์ ู บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ ตั้งอยูทุกภาค ทุกจังหวัด ทัวประเทศ ั ่ ่ เกณฑ์ ประชากรศาสตร์ ่ อายุ คือ คนที่มีอายุอยูในช่วงวัยทางานจะใส่ใจเรื่ องสุขภาพความสวยงามเป็ นสาคัญ รายได้ คือ คนที่มรายได้ทวไปหรื อหาเช้ากินค่าก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ ี ั่ จาเป็ นต้องเป็ นคนที่มีฐานะเสมอไป เพศ คือ เพศหญิงเป็ นเพศที่ใส่ใจความงามมากกว่าเพศชาย และยังใส่ใจเรื่ องสุขภาพ ตนเองมากเป็ นพิเศษ แต่ผชายส่วนมากที่ใส่ใจเรื่ องสุขภาพก็เป็ นวันที่ทางานหรื อ ู้ บุคคลที่มีฐานะ
 22. 22. เกณฑ์ ด้านจิตวิทยา เป็ นชนชั้นของคนรวนหน้าใหม่ ชนชั้นระดับกลาง มีพฤติกรรมการบริ โภคจะมีความแตกต่างกันหรื อผูท่ีประสบ ้ความสาเร็ จในชีวิตวิชาชีพ เกณฑ์ ด้านพฤติกรรม โอกาสในการซื้อผลิตภัณฑ์ไปใช้บ่อยจะเป็ นลูกค้าที่เป็ นสมาชิก แสวงหาผลประโยชน์มาตอบสนองความต้องการของตัวเองหรื อคนรอบข้าง อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์จากบ่อยครั้งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผูบริ โภคและถ้าผูบริ โภคพึงพอใจก็จะ ้ ้กลับมาใช้ซ้ า
 23. 23. Targeting การเลือกตลาดเป้ าหมาย การเลือกตลาดแบบแตกต่ างเป็ นการเลือกส่ วนตลาดที่มีความแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งส่ วนตลาด โดยบริ ษทจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากบริ ษทอื่นและจะเน้นด้านการ ั ัดูแลสุ ขภาพและความงาม และยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่สามารถเข้าถึงผูบริ โภคได้อย่างครอบคลุมและการกระจายสิ นค้าได้อย่างทัวถึง ้ ่ ข้ อดี มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของผูบริ โภค จะเน้นด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็ นหลัก ้ ข้ อเสี ย ใช้ตนทุนสูงในการโฆษณาสิ นค้าใหม่เพราะเป็ นบริ ษทที่เปิ ด ้ ัใหม่มีคู่แข่งขันเยอะ และยังไม่เป็ นที่รู้จกกันมากนัก ั
 24. 24. Positioning การวางตาแหน่ งด้ านผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ คือ ความ ั สะดวกสบายในการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อที่จะ วางตาแหน่งที่ครอบคลุมผูบริ โภคและจะเน้นกลุ่มวัย ้ ทางาน ผูที่ประสบผลสาเร็ จในวิชาชีพและผูที่สนใจดูแล ้ ้ สุ ขภาพและความสวยงาม
 25. 25. การวิเคราะห์ STP บริ ษัทพรี มาไลฟไทม์ ์
 26. 26. Marketing Strategy (4 Ps) หลักการตลาด 1.Productผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 2. Priceผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ราคา 1,800.00ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ราคา 500.00
 27. 27. 3. Place ศูนย์ กระจายสินค้ า กรุงเทพฯและปริมณฑล ได้ แก่ เขตลาดพร้าว เขตตลิ่งชัน จังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประทุมธานี จังหวัด นนทบุรี ศูนย์ กระจายสินค้ าภาคใต้ ได้ แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ศูนย์ กระจายสินค้ าภาคตะวันออก ได้ แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ศูนย์ กระจายสินค้ าภาคเหนือ ได้ แก่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ กระจายสินค้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ (เราจะมีการจาหน่าย ผลิตภัณฑ์จากตัวแทนขายตรงของแต่ละสาขาแต่ละจังหวัด) ตัวแทนการจัดจาหน่ายสิ นค้า หรื อพนักงานขายตรง
 28. 28. 4. Promotion สบู่ขิง 3 ก้อน 300 บาท 99 PV จีไรซ์ 2 กล่อง 1250 บาท 500 PV สลิแม็กซ์ คอฟฟี่ 2กล่อง 500 บาท 200 PV โฟร์ ฟิลส์ 2กล่อง 1180 500 PV แชมพูและครี มนวล สูตรผมธรรม/ผมเสีย 2 ขวด 590 บาท 200 PV 5030 บาท 2000 PV
 29. 29. จัดทาโดยนางสาวเบญจมาศ พิศวงศ์ 54010911033นางสาวฐิ ตาพา ลาดโพธิ์ 54010911021นางสาวระฐิ ยา เถื่อนพาชิ น 54010911047 นางสาวเกศรานี จรทะผา 54010911006นางสาวจิราพร ตะวิง 54010911106นางสาวเบญจมาภรณ์ มาหาร 54010914701 MK 543

×