รายงาน กลุม 1

2,631 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,631
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงาน กลุม 1

 1. 1. รายงานเรื่อง Beauty Conscious, Aging Society, Health Conscious จัดทาโดย นางสาวเบญจมาศ พิศวงศ์ 54010911033 นางสาวฐิ ตาพา ลาดโพธิ์ 54010911021 นางสาวระฐิ ยา เถื่อนพาชิ น 54010911047 นางสาวเกศรานี จรทะผา 54010911006 นางสาวจิราพร ตะวิง 54010911106 นางสาวเบญจมาภรณ์ มาหาร 54010914701 MK 543 เสนอ อาจารย์ วจนะ ภูผานี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 2. 2. คานา
 3. 3. สารบัญลักษณะทัวไปของแนวโน้มนั้น ๆ ่ 1ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของแนวโน้มนั้น ๆ 1 - Internal Influences (ปัจจัยภายใน) 2 - External Influences (ปัจจัยภายนอก) 3ตัวอย่างบริ ษท ที่ทาการตลาดกับในกลุ่มแนวโน้มนั้น ๆ ั 5Market analysis (การวิเคราะห์ตลาด) 8Business analysis (การวิเคราะห์ธุรกิจ) 8Market Analysis (Market Share, Market Size) 9Competitors (คู่แข่งขัน) 10Consumer Behavior (6W 1H) 11STP (การแบ่งส่ วนตลาด, การกาหนดเป้ าหมาย, การวางตาแหน่งผลิตภัณฑ์) 12 - Segmentation การแบ่งส่วนตลาด 12 - Targeting การเลือกตลาดเป้ าหมาย 13 - Positioning การวางตาแหน่งด้านผลิตภัณฑ์ 13วิเคราะห์ STP บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์ ั 14Marketing Strategy (4 Ps) หลักการตลาด 14
 4. 4. Beauty Conscious, Aging Society, Health Consciousลักษณะทั่วไปของแนวโน้ มนั้น ๆ ความงามและสุขภาพหรื อสุขภาพและความงามเป็ นสิ่งที่ปรารถนาของทุ กๆคนสุขภาพดีท้ งสุขภาพ ักายและสุขภาพจิตยอทาให้เบิ กบานสาราญใจ สุขภาพหมายถึงสภาวะความเป็ นอยู่ภาวะที่รู้สึกว่าใช่ชีวิตอยูได้อย่างมีความสุขมีห ลายองค์ประกอบ ่ไม่มีอาการเจ็บไขได้ป่วยอะไรเบียดเบี ยนร่ างกายและจิตใจ ความงามและสุขภาพมักจะสัมพันธ์ก ันชนิดแทบแยกไม่ออกความงามจะงามได้กต่อเมื่อสุขภาพ ็ร่ างกายและสุขภาพจิตดี สุขภาพจิตงาม และสุขภาพกายงา คือความหมายของความงามโดยร่ วมปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลียนแปลงและการเกิดขึนของแนวโน้ มนั้น ๆ ่ ้Internal Influences (ปัจจัยภายใน)การรับรู้ การรับรู้ คือการที่มนุษย์ให้ความสาคัญในการดูแลสุ ขภาพให้แข็งแรง และรู ปลักษณ์สวยงามทาให้มีการหาผลิตภัณฑ์จาพวกอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ และอาหารเสริ มเพื่อความงามมาตอบสนองความต้องการ แล้วเกิดการรับรู้ว่ามนุษย์ตองการจาพวกอาหารเสริ มต่างๆ มาเพื่อ ้รับประทาน ให้ร่างกายแข็งแรง รู ปลักษณ์สวยงามบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ คือทุกอย่างที่รวมกันขึ้นเป็ นบุคคล เช่น รู ปร่ าง หน้าตา ท่าทาง กริ ยา มารยาทการแต่งกาย การแสดงออก การพูด การคิด ทัศนคติ ความต้องการ อารมณ์ ความสนใจ เป็ นต้นบุคลิกภาพกับความสวยความงามจึงเป็ นสิ่ งคู่กนขาดสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งไม่ได้ เพราะหากบุคลิกภาพ ั
 5. 5. ตาย ความงามก็ตาย หากความงามหดหาย บุคลิกภาพก็ย่อมเสื่ อมโทรมตามไปด้วย นอกจากนี้บุคลิกภาพยังแบ่งออกเป็ น ๒ ประเภท คือ บุคลิกภาพภายนอก และบุคลิกภาพภายในบุคลิกภาพภายนอก เช่น รู ปร่ าง หน้าตา มารยาท ท่าทางการนัง การยืน การเดิ น การแต่งกาย ่ฯลฯ ส่ วนบุคลิกภาพภายใน เช่น ทัศนคติ ความดี ไหวพริ บ ฉลาด คุณธรรม เจ้าเล่ห์ ความโง่ฯลฯ บุคลิกภาพมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และปรับปรุ งพัฒนาให้ดีข้ ึนได้ สาหรับบุคลิกภาพภายนอกไม่ว่าผูหญิง ผูชาย ถ้าอยากมีบุคลิกภาพที่ดีกตองมันดูแลร่ างกายไม่ว่าจะเป็ น การดูแล ้ ้ ็้ ่เส้นผม การดูแลผิวพรรณ การดูแลปากและฟัน การดูแลเล็บมือเล็บเท้า การแต่งหน้า การแต่งกาย ส่ วนบุคลิกภาพภายในก็จะเป็ นการมีเหตุผล นิสยดี มีน้ าใจ เฉลียวฉลาด ไหวพริ บดี ัแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อารมณ์ อารมณ์ คือ ความรู้สึกที่รุนแรง ควบคุมไม่ได้ และส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมของคน ผลกระทบของอารมณ์ ถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีซ่ ึ งเกิดจากความเครี ยด จะส่ งผลต่อสุ ขภาพ ร่ างกายทรุ ดโทรมรู ปลักษณ์หน้าตาดูแก่กว่าวัย ทาให้บุคลิกภาพของเราดูแย่ไปด้วย ทาให้เกิดผลิตภัณฑ์มาตอบสนองต่ออารมณ์ของเรา เช่น ผลิตภัณฑ์จาพวกเครื่ องสาอาง อาหารเพื่อสุ ขภาพ เป็ นต้น
 6. 6. External Influences (ปัจจัยภายนอก)ลักษณะประชากรศาสตร์ หมายถึง ลักษณะที่สามารถวัดได้ซ่ ึ งวัดจาก อายุ เพศ รายได้ อาชีพและการศึกษา ลักษณะประชากรทาให้เห็นถึงแนวโน้มต่อเนื่องที่ทาให้เกิดธุ รกิจได้ เช่น การเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุ (Age Shift) สามารถแบ่งได้ดงนี้ ั 1.อายุ (Age) - Baby Boomers กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญมากเกียวกับเรื่ องสุ ขภาพมากว่ากลุ่มอายุอื่นๆ ่ส่ วนเรื่ องความสวยความงามอาจจะมีนอยคนที่จะยังรักความสวยความงามอยู่ ซึ่ งบุคคลที่รักสวย ้รักงามส่ วนมากก็จะอยู่ในชนชั้นสูง - Generation X กลุ่มนี้จะให้ความสาคัญทั้งเรื่ องสุ ขภาพและความงาม เท่าๆกัน - Generation Y กลุ่มนี้จะมีความรักสวยรักงามมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆเพราะกลุ่มนี้ยงอยู่ ัในช่วงของวัยรุ่ นซึ่ งชอบเข้าสังคมหรื อกลุ่มเพื่อนจึงทาให้มีชอบในการแต่งตัวมากเป็ นพิเศษส่ วนเรื่ องสุ ขภาพก็จะให้ความสาคัญรองลงมาจากเรื่ องความงาม -Generation Z กลุ่มนี้เป็ นกลุ่มอายุที่ยงเด็กอยู่ซ่ ึงอาจจะยังไม่ค่อยสนใจในเรื่ องสุ ขภาพ ัและความงามมากนัก 2. เพศ (Gender) เพศหญิงจะให้ความสนใจในเรื่ องความสวยความงามมากกว่าเพศชาย เพศชายจะให้ความสนใจในเรื่ องสุ ขภาพมากกว่าเพศหญิง
 7. 7. ดังนั้นการที่จะทาสิ นค้าออกมาให้ตรงกับความต้องการของแต่ละเพศจึงต้องเห็นความสาคัญตรงนี้เป็ นพิเศษ แต่ถึงแม้ว่าเพศหญิงจะให้ความสาคัญเรื่ องความงามมากกว่าเพศชายก็จริ งแต่ในปั จจุบนผูชายเริ่ มหันมาเห็นคุณค่าความงามมากยิ่งขึ้นแล้ว ั ้ 3. รายได้ การศึกษาและอาชีพ ทั้ง 3 ตัวแปรนี้กจะขึ้นอยู่ที่ว่า แต่ละบุคคลจะมีลกษณะการใช้แต่ต่างกันออกไป ็ ัยกตัวอย่างเช่น นางสาวรักงาม มีรายได้ต่อเดือน 8000 บาท เรี ยนจบ ม.6 อาชีพ พนักงานโรงงาน ซึ่ งนางสาวรักงามนี้เป็ นคนรักสวยรักงามมาก แต่งตัวตลอดเวลา สิ นค้าที่เขาใช้จะเป็ นสิ นค้าที่มีราคาไม่แพงนักและหาซื้ อได้ตามท้องตลาดกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) กลุ่มอ้างอิงที่เราจะพูดถึงคือ กลุ่มอ้างโดยอ้อม และกลุ่มอ้างอิงโดยตรง ดังนี้ 1.กลุ่มอ้างอิงโดยอ้อม ก็จะมี ดารา นักร้อง นักแสดง หรื อบุคคลที่ชื่นชอบ ยกตัวอย่างเช่น เห็นพี่เคน ธี รเดช โฆษณาผลิตภัณฑ์ตวหนึ่งที่เกียวกับความงาม ก็อยากซื้ อมาใช้ให้หล่อ ั ่เท่ห์ เหมือนพี่เคน ธี รเดช เป็ นต้น 2.กลุ่มอ้างอิงโดยตรง ก็จะมีเพื่อน พ่อ แม่ ญาติพี่นอง เป็ นต้น ยกตัวอย่างเช่น เห็นเพื่อน ้ทาไมหน้าใสก็อยากหน้าใสเหมือนเพื่อน เลยเข้าไปถามว่าใช้ผลิตภัณฑ์อะไร แล้วไปซื้ อมาใช้บ้าง เป็ นต้น
 8. 8. ตัวอย่ างบริษัท ที่ทาการตลาดกับในกลุ่มแนวโน้ มนั้น ๆ บริษัท พรีม่า ไลฟ์ ไทม์ก่อตั้งเมื่อ : ปลายปี พ.ศ.2551 พรี มา ไลฟ์ ไทม์ เป็ นบริ ษทของคนรุ่ นใหม่ที่ใส่ ใจในเรื่ องสุ ขภาพที่เริ่ มก่อตั้งเมื่อปลายปี ัพ.ศ.2551เพื่อผสานเครื อข่ายของกลุ่มผูรักสุ ขภาพ เพื่อช่วยส่ งเสริ ม การดารงอยู่เพื่อสุ ขภาพที่ดี ้เผยแพร่ ความรู้เกียวกับการดูแลสุ ขภาพ โดยเฉพาะในเรื่ องโภชนาบาบัดเพื่อสุ ขภาพ และความ ่งามเพื่อส่ งเสริ ม วิถีชีวิตธรรมชาติแห่งสุ ขภาพ ของสังคมไทย และนานาชาติ พรี มาไลฟ์ ไทม์เข้าสู่กลุ่มผูสนใจสุ ขภาพด้วยวิธีการขายตรงให้กบกลุ่มสุขภาพช่ว ย ้ ัพัฒนาให้เกิดสมดุลย์ของร่ างกาย และจิตใจในระดับบุคคล สรรสร้างสังคมของผูรักสุ ขภาพและ ้สร้างโอกาสที่ส่งเสริ มความมันคง ต่อสถานภาพทางการเงิน ต่อสมาชิกทุกคน ่ พรี มาไลฟ์ ไทม์ เน้นในเรื่ องของระบบเทรนนิ่ง OPP การฝึ กอบรมต่างๆ มาเป็ นอันดับ 1วางไว้อย่างเป็ นระบบโดยมืออาชีพ ไม่เป็ นรองต่างประเทศแน่นอน ทุ่มงบ 5% ของยอดขายในแต่ละเดือนอัดลงในระบบการฝึ กอบรม เพื่อฝึ กอบรมให้กบสมาชิกทางานเป็ น มีความเป็ นผูนา ั ้มีความเป็ นระบบ OneCompanyOneSystem สาหรับระบบเทรนนิ่งในขั้นถัดไป ก็จะเป็ นการฝึ กอบรมในการเริ่ มต้นธุ รกิจ ตั้งแต่ขั้นต้นของคนใหม่ ไปจนถึงการพัฒนาบุคคล ให้กาวขึ้นเป็ นนักธุ รกิจมืออาชีพ ซึ่ งท่านมันใจได้ ้ ่
 9. 9. เลยว่า หากท่านไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ที่นี่พร้อมเป็ นโรงเรี ยนสอนให้กบคุณ ั การบริ การสมาชิก เรามีจุดบริ การให้สมาชิกได้เข้ามาพบปะพูดคุยกัน และในอนาคตผูบริ หารต้องการให้การดาเนินการทุกอย่างของสมาชิกเป็ นไปอย่าง ง่ายและรวดเร็ วที่สุด จึง ้เตรี ยมพร้อมวางระบบอีคอมเมิร์ส ที่จะช่ วยให้การทาธุ รกรรมต่างๆ สามารถทาได้ทนทีผ่านัระบบเว็บไซด์ของบริ ษท ไม่ว่าจะเป็ นการสมัครสมาชิก การสั่งซื้ อสิ นค้า การชาระเงินด้วยบัตร ัเครดิต และการบริ การอื่นๆ ซึ่ งจะช่วยให้สมาชิกที่ไม่สามารถเดินทางเข้ามาที่ บริ ษท สามารถ ัได้รับความสะดวกสบายไม่ต่างจากภายในบริ ษท ักรรมการบริหาร : ดร. บัวตัน เธี ยรอารมณ์ (Consult President) คุณ พัทธ์ นาคาอัครบดินทร์ ๋(Marketing Director)สถานทีต้ัง : 19/1-5 อาคารเอ ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร ่10320วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของบริ ษท คือ การเป็ นบริ ษทเครื อข่ายทางด้านสุ ขภาพ เพื่อส่ งเสริ มสมาชิก ั ัและสังคมมีสุขภาพที่ดี และสร้างรายได้ที่มนคงให้แก่สมาชิกมากกว่าบริ ษทอื่น ๆ ั่ ัขั้นตอนการผลิต ผลิตด้วยมาตราฐานที่สูงสุ ดของโรงงานที่ได้รับมาตราฐานในภูมิภาคของ GMP ในภูมิภาคนี้ และเป็ นโรงงานเดียวกันที่ผลิตอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ และเครื่ องสาอางเป็ นระยะเวลา20 ปี และได้รับส่ งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริ กาพรี มาไลฟ์ ไทม์ เป็ นบริ ษทของคนไทยที่ช่วยกันส่ งเสริ มเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่ตลาด สากล ัร่ วมทั้งช่วยกันสร้างเครื อข่ายของการดูแลสุ ขภาพทางเลือก การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแล
 10. 10. สุ ขภาพทางเลือกในภาคพื้นเอเชีย ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปั นส่ วนต่างของรายได้ให้กบสมาชิกทุกๆท่าน โดยมีแนวทางร่ วมกันดังนี้ “สุ ขภาพดี มีความสุ ข ัและการเงินมั่นคง”พรี มาไลฟ์ ไทม์ ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผูลงทุน ที่ตองการตอบแทนแก่สังคม และส่ งเสริ มให้คนใน ้ ้สังคมมีสุขภาพที่ดี ซึ่ งผลิตภัณฑ์ได้มีศึกษาผ่านงานวิจยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ัโดยช่วยการกระจายรายได้ไปตามกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคม และเมื่อคุณเป็ นสมาชิกกับของพรีมาไลฟ์ ไทม์ บริ ษทมีแผนในการทางานที่ช่วยส่ งเสริ มความอิสระทางการเงินให้กบสมาชิกใน ั ัทุกระดับชั้นการสนับสนุน ศูนย์บริ การลูกค้าทางโทรศัพท์ ซึ่ งจะช่วยคุณในเรื่ องรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทาธุ รกิจ และแผนการตลาด เป็ นต้นWebsite เว็ปไซด์ ซึ่ งช่วยให้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ แผนการทาธุ รกิจ และการบริ หารทีมสรรสร้ างสั งคม พรี มาไลฟ์ ไทม์ ต้องการสนับสนุนการช่วยเหลือกันทางด้านสังคม และไม่มีการแบ่งแยกชนชั้น
 11. 11. Market analysis (การวิเคราะห์ ตลาด) ปั จจุบนนี้มีคนสนใจด้านความงามและสุ ขภาพมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นบริ ษท พรี มาไลฟ์ ั ัไทม์จึงตอบสนองความต้องการของผูบริ โภคโดยการสร้างผลิตภัณฑ์เกียวกับความงามและ ้ ่สุ ขภาพและสร้างโอกาสที่ส่งเสริ มต่อความมันคงต่อสถานภาพทางการเงินของผูบริ โภคที่เป็ น ่ ้สมาชิกของบริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์ บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์เป็ นบริ ษทขายตรง และเปิ ดโอกาสให้ ั ั ัผูบริ โภคมาเป็ นเจ้าของธุรกิจร่ วมก ันก ับบริ ษทและจะได้สิทธิ พิเศษและส่วนลดต่างๆการซื้อสินค้า ้ ัBusiness analysis (การวิเคราะห์ ธรกิจ) ุข้ อดี บริ ษท พรี มาไลฟ์ ไทม์ เป็ นบริ ษทที่เปิ ดใหม่ที่ผบริ โภคให้ความสนใจและยังเป็ นบริ ษท ั ั ู้ ัของคนไทยที่ช่วยกันส่ งเสริ มเศรษฐกิจจากระดับท้องถิ่นไปสู่ตลาดสากล รวมทั้งช่วยกันสร้างเครื อข่ายของการดูแลสุ ขภาพ การถ่ายทอดองค์ความรู้ในการดูแลสุ ขภาพในภาคพื้นเอเชีย ด้วนผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งเสริ มการมีสุขภาพที่ดี และแบ่งปั นส่วนต่างของรายได้ให้กบสมาชิกทุก ัท่านข้ อเสี ย เป็ นบริ ษทที่ขายตรงผูคนมองข้ามและยังไม่เป็ นที่รู้จกกันมากนัก เนื่องจากบริ ษทพึ่ง ั ้ ั ัตั้งขึ้นมาใหม่จึงมีสมาชิกหรื อผูบริ โภคจานวนน้อย และการกระจายสิ นค้ายังไม่ครอบคลุม ้ผูบริ โภค ้
 12. 12. Market Analysis (Market Share, Market Size) บริษัท รายได ้ ร ้อยละแอมเวย์ 14370 37กิฟฟารี น 4912 13เอมสตาร์ 4901 13ซูเลียน 4400 11นีโอไลฟ์ 2700 7‘คังเซนฯ’ โดน 2300 6ยูนิซิต้ ี 2000 5จอยแอนด์คอยน์ 1500 4เอเจล 1000 3พรี มาไลฟ์ ไทม์ 300 1รวม 38383 100 รายได้ แอมเวย์ 19% กิฟฟารี น รวม 6% 50% เอมสตาร์ 6% ซูเลียน 6% นี โอไลฟ์ ‘คังเซนฯ’ โดน 4% เอเจล จอยแอนด์ ยูนิซิตี ้ บริ ษัทพรี มาไลฟ ไทม์ ์ 3% 1% คอยน์ 3% 0% 2%
 13. 13. Competitors (คู่ แข่งขัน)บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จากัดธุ รกิจขายตรงสิ นค้าอุปโภคบริ โภคด้วยระบบการตลาดหลายชั้น โดยเน้นธุ รกิจด้าน การค้าปลีกแอมเวย์เป็ นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทย ตั้งแต่ปี 2531 บริ ษทมีเจตนารมณ์และ ัมุ่งมันในอันที่จะจรรโล ่บริษัท กีฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จากัดขายตรงหลายชั้น MLMบริษัท คังเซน เคนโก อินเตอร์ เนชั่ นแนล จากัดธุ รกิจขายตรง ระบบ MLM (Multi-Level Marketing)ซันไรเดอร์ , อิงค์ ้ขายตรงแบบหลายระดับ ( MLM)
 14. 14. Consumer Behavior (6W 1H) 1. What : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพและความงาม ใช้บริ การลูกค้าเป็ นอย่างดี Brand เพื่อสุ ขภาพ : F-BLOCK(สารสกัดชาเขียว)สาหรับคนไม่อยากลงพุง Brand เพื่อความงาม : L&L สาหรับคนอยากหุ่นเพียวมีรูปร่ าง 2. Who : มีลูกค้ารายได้สูง ชนชั้นสังคมสูง เหมาะกับผูท่ีเน้นดูแลสุ ขภาพ รักความ ้ สวยงามและ เป็ นที่ยอมรับของสังคม 3. Where : สถานที่จดจาหน่ายของ บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ มีอยู่ทวทุกภาคในประเทศ ั ั ั่ ศูนย์กระจายสิ นค้า กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เขตลาดพร้าว เขตตลิ่งชัน จังหวัด สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประทุมธานี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์กระจาย สิ นค้าภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออก จังหวัด ชลบุรี จังหวัดระยอง ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคเหนือ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัด เชียงใหม่ ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ (เราจะมี การ จาหน่ายผลิตภัณฑ์จากตัวแทนขายตรงของแต่ละสาขาแต่ละจังหวัด) 4. When : ช่วงเทศกาลจะมีผลิตภัณฑ์สินค้าออกมาตอบสนองความต้องการของ ผูบริ โภคตามฤดูกาล ้ 5. Why : เน้นความสวยงามและสุ ขภาพ สะดวกสบาย แผนรายได้ดีที่สุด จ่ายเร็ ว จ่าย เยอะ 6. Who : ศูนย์บริ การผลิตภัณฑ์อาหารเสริ ม สาหรับสมาชิก และ ครอบครัวที่ใส่ ใจ เรื่ องผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มที่เกียวสุ ขภาพและความงาม ่ 7. How : ขึ้นอยู่กบการตัดสิ นใจของแต่ละบุคคลว่ามีความต้องการผลิตภัณฑ์แบบ ั ไหน? ต้องการซื้ อผลิตภัณฑ์ตามความพึงพอใจของตนหรื อเปล่า จึงจะมีการตัดสิ นใจ ในการเลือกผลิตภัณฑ์น้ นๆ ั
 15. 15. STP (การแบ่ งส่ วนตลาด, การกาหนดเป้ าหมาย, การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ ) Segmentation การแบ่ งส่ วนตลาด เราเลือกแบ่งเกณฑ์ออกเป็ น 4 เกณฑ์ดงนี้ ั 1. เกณฑ์ภูมิศาสตร์ - บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ ตั้งอยู่ทุกภาค ทุกจังหวัด ทัวประเทศ ั ่ 2. เกณฑ์ประชากรศาสตร์ - อายุ คือ คนที่มีอายุอยู่ในช่วงวัยทางานจะใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพความสวยงามเป็ น สาคัญ - รายได้ คือ คนที่มีรายได้ทวไปหรื อหาเช้ากินค่าก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้ ไม่ ั่ จาเป็ นต้องเป็ นคนที่มีฐานะเสมอไป - เพศ คือ เพศหญิงเป็ นเพศที่ใส่ ใจความงามมากกว่าเพศชาย และยังใส่ ใจเรื่ อง สุ ขภาพตนเองมากเป็ นพิเศษ แต่ผชายส่ วนมากที่ใส่ ใจเรื่ องสุ ขภาพก็เป็ นวันที่ ู้ ทางานหรื อบุคคลที่มีฐานะ 3. เกณฑ์ดานจิตวิทยา ้ - เป็ นชนชั้นของคนรวนหน้าใหม่ ชนชั้นระดับกลาง มีพฤติกรรมการบริ โภค จะมีความแตกต่างกันหรื อผูที่ประสบความสาเร็ จในชีวิตวิชาชีพ ้ 4. พฤติกรรม - โอกาสในการซื้ อผลิตภัณฑ์ไปใช้บ่อยจะเป็ นลูกค้าที่เป็ นสมาชิก - แสวงหาผลประโยชน์มาตอบสนองความต้องการของตัวเองหรื อคนรอบข้าง - อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์จากบ่อยครั้งขึ้นอยูกบความพึงพอใจของผูบริ โภคและ ่ ั ้ ถ้าผูบริ โภคพึงพอใจก็จะกลับมาใช้ซ้ า ้
 16. 16. Targeting การเลือกตลาดเป้ าหมายการเลือกตลาดแบบแตกต่ าง เป็ นการเลือกส่ วนตลาดที่มีความแตกต่างกันมากกว่าหนึ่งส่ วนตลาด โดยบริ ษทจะ ัออกแบบผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากบริ ษทอื่นและจะเน้นด้านการดูแลสุ ขภาพและความงาม และ ัยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่สามารถเข้าถึงผูบริ โภคได้อย่างครอบคลุมและการกระจายสิ นค้าได้ ้อย่างทัวถึง ่ข้ อดี : มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายที่ตอบสนองความต้องการของผูบริ โภค จะเน้นด้านคุณภาพ ้ของผลิตภัณฑ์เป็ นหลักข้ อเสี ย : ใช้ตนทุนสูงในการโฆษณาสิ นค้าใหม่เพราะเป็ นบริ ษทที่เปิ ดใหม่มีคู่แข่งขันเยอะ และ ้ ัยังไม่เป็ นที่รู้จกกันมากนัก ัPositioning การวางตาแหน่ งด้ านผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ บริ ษท พรี ม่า ไลฟ์ ไทม์ คือ ความสะดวกสบายในการเลือก ัผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อที่จะวางตาแหน่งที่ครอบคลุมผูบริ โภคและจะเน้นกลุ่มวัยทางาน ผูที่ ้ ้ประสบผลสาเร็ จในวิชาชีพและผูที่สนใจดูแลสุ ขภาพและความสวยงาม ้
 17. 17. วิเคราะห์ STP บริษัท พรีมาไลฟ์ ไทม์ ได้ รับความนิยมมาก (ด้ านผลิตภัณฑ์ ) คุณภาพดีมาก คุณภาพดีปานกลาง(ด้ านผลิตภัณฑ์ ) (ด้ านผลิตภัณฑ์ ) ได้ รับความนิยมปานกลาง (ด้ านผลิตภัณฑ์ ) Marketing Strategy (4 Ps) หลักการตลาด 1.Product - ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ - ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม 2. Price - ผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ราคา 1,800.00 - ผลิตภัณฑ์เพื่อสุ ขภาพ ราคา 500.00
 18. 18. 3. Place ศูนย์กระจายสิ นค้า กรุ งเทพฯและปริ มณฑล เขตลาดพร้าว เขตตลิ่งชัน จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดประทุมธานี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคใต้ จังหวัดสงขลา จังหวัดพังงา ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคเหนือ จังหวัดพิษณุ โลก จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์กระจายสิ นค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดบุรีรัมย์ (เราจะมีการจาหน่ายผลิ ตภัณฑ์จากตัวแทนขายตรงของแต่ละสาขาแต่ละจังหวัด) ตัวแทนการจัดจาหน่ายสิ นค้าหรื อพนักงานขายตรง4. Promotion - สบู่ขิง 3 ก้อน 300 บาท 99 PV - จีไรซ์ 2 กล่อง 1250 บาท 500 PV - สลิแม็กซ์ คอฟฟี่ 2กล่อง 500 บาท 200 PV - แกมมา โอ 2 กล่อง 1300 บาท 500 PV - โฟร์ฟิลส์ 2กล่อง 1180 500 PV - แชมพูและครี มนวล สูตรผมธรรม/ผมเสี ย 2 ขวด 590 บาท 200 PV 5030 บาท 2000 PV รั บฟรี โฟมล้างหน้า เฟเชียล วอชฯ 1 หลอด มูลค่า 890 บาท - แอลแอนด์แอล 1กล่อง 1400 บาท 500 PV - เอฟ บล็อก 2กล่อง 1800 บาท 800 PV - สลิแม็กซ์ คอฟฟี่ 2 กล่อง 500 บาท 200 PV - โฟร์ฟิลส์ 2 กล่อง 1180 บาท 500 PV 4880บาท 2000 PV รั บฟรี โฟมล้างหน้า เฟเชียล วอชฯ 1หลอด มูลค่า 890 บาท
 19. 19. - ซุปเปอร์ ไวท์ ชีรั่ม 1ขวด 1450 บาท 500 บาท- มิราเคิลไวท์ 1 กล่อง 1200 PV- บิวติ บริ้ ง 1 กล่อง 1100บาท 500 PV- อีฟ 1ขวด 1350 บาท 500 PV 5100 บาท 2000 PV รั บฟรี โฟมล้างหน้า เฟเชียล วอชฯ 1หลอด มูลค่า 890 บาท ซื้ อดับหรื ออีฟ 4 ขวด 5400 บาท 2000 PV ซื้ อโปรแกรม Smart lift 1ครั้ ง 5500 บาท 1500 PV รับฟรี V-line 7 ml. หลอด มูลค่า 1590 บาท ซื้ อโปรแกรม Smart lift 6 ครั้ง 30000 บาท 10000 PV รับฟรี ออร่ าไบร์ 2ครั้ ง และ V- line 7 ml. 2 หลอด
 20. 20. อ้ างอิงhttp://www.primalifetime.com/beta/th/prima_life_time_news.asphttp://www.primalifetime.com/beta/th/prima_life_time_order.asphttp://www.primalifetime.com/beta/th/prima_life_time_tips.asphttp://www.primalifetime.com/beta/th/prima_life_time_market_plan.asphttp://www.primalifetime.com/beta/th/about_us_prima_life_time.asphttp://www.thaimlmjob.com/network.php?IndustryId=4http://www.siamhealth.net/public_html/index0/good_index.htmhttp://www.kasamashop.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538687125&Ntype=777

×