Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Център за професионално обучение, оферта за партньорите

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Център за професионално обучение, оферта за партньорите

  1. 1. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА област София, община Горна Малина, село Горна Малина, ул. Четвърта 6, +3598 88884787 Уважаеми партньори, Имаме удоволствието да ви информираме, че предлагаме групови или индивидуалниобучения за повишаване на квалификацията по програмата „Аз мога повече“. Желаете да се обучавате по „Аз мога повече“? Трябва да отговаряте на следните изисквания: Необходими документи за кандидатстване:  Копие от лична карта.  Копие от диплома за завършено образование и сертификати придобити до момента  Заявление. Всички документи се подават наведнъж в Бюрото по труда. Получавате:  Лицензиран диплом за професионално образование  Лицензиран диплом за завършен езиков курс Обучението е изцяло безплатно. Подобно обучение извън програмата „Аз мога повече“ би струвало 1800 лв. за професионално и 700 лв за езиково.  завършено минимум средно образование  да сте на трудов или граждански договор  да не сте преминавали обучение по програмата ВАЖНО: Всяко бюро има определена квота по програмата „Аз мога повече” и ще бъдат одобрени само първите подали документи, до изчерпване на местата!
  2. 2. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ Следвайте следните стъпки: ВАЖНО Уведомленията са две отделни:  за професионално и  за езиково обучение! При явяване за получаване, изисквайте първо това за професионалното обучение, а не за езиковия курс! 1. Подайте документите лично в Бюрото по труда, по местоживеене или месторабота, в първите 2 работни дни след получаване на e-mail или телефонно обаждане от нас за стартиране на програмата. 2. От Бюрото по труда ще се свържат с Вас, за да потвърдят одобрението Ви. В 5 дневен срок трябва да се явите, за да получите уведомление, което изглежда: Горна част: посочена е професията или ключовата компетентност, за която сте одобрен; Долна част: попълва се от обучителната организация, която сте избрали за доставчик. 3. Уведомленията се събират от наш представител, подпечатват се и се поставя начална дата за започване на обучението, след което Ви се връща. 4. В 15 дневен срок трябва да представите втората част от уведомлението в Бюрото по труда, където получавате ваучер. При връщане на ваучера при нас, процедурата приключва и започва вашето професионално обучение! С цел оперативност, за кандидатстващи от едно работно място (15 или повече), може да се упълномощи само един, който да премине по горепосочените стъпки.
  3. 3. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ Списък на предлаганите от нас професии, със съответните придобити знания и умения: Най-новият ни курс: „Позициониране на личен и бизнес профил в Интернет и социалните мрежи“  изграждане на личностно присъствие в Интернет)  беседи с практики за малкия бизнес Предлагаме следните езикови курсове:  Английски език – нива А1, А2, В1, В2, С1  Немски език – нива А1, А2, В1  Френски език – нива А1, А2, В1  Руски език– нива А1, А2, В1 ПРОДАВАЧ КОНСУЛТАНТ  Същността на икономическите явления;  Характеристиките на стоките, които предлага, и правилното им съхраняване;  Основни правила за здравословни и безопасни условия на труд;  Основи на отчетността;  Основни правила при сключване на договор за покупко-продажба;  Професионална етика и психология;  Компютърна грамотност;  Специализиран чужд език;  Електронна търговия;  Бизнес комуникации;  Маркетинг и реклама; ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ  Компютърна грамотност и работа със счетоводни програми;  Пазарна икономика и маркетинг;  Пари и финансова политика;  Счетоводство - бюджетно, банково, търговско, фирмено;  Счетоводни стандарти  Практически курс по счетоводство на МСП;  Работа със счетоводен софтуер;  Документален контрол върху отчетността на предприятието;  Контрол върху качеството на продукцията;  Контрол върху стоковите и касови операции;  Организация и технология на инвентаризацията;
  4. 4. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР  Основи на информатиката;  Приложен софтуер;  Текстообработващи програми и работа с тях;  Електронни таблици;  Изготвяне на презентации;  Работа в среда на Интернет;  Бизнес комуникации;  Работа с компютър;  Българска граматика и компютърен машинопис;  Деловодство и архивиране;  Обща стопанска и търговска кореспонденция;  Релационни база данни;  Web-технологии и Web-дизайн;  Как да започнем успешен бизнес в Интернет;  Как да използваме социалните мрежи в бизнеса;  Нови възможности и работа с Windows 8. СЪТРУДНИК В МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС  Основи на икономиката на фирмата;  Фирмено право;  Предприемачество и мениджмънт;  Управление на проекти и екипно поведение;  Психологичен и личностен потенциал в управлението;  Бизнес план на малко предприятие;  Бизнескореспонденция;  Водене, архивиране и селектиране на информация;  Управлението на човешките ресурси;  Маркетинг и мениджмънт;  Реклама;  Правилата за Бизнес-комуникации;  Деловият стил на общуване;  Оформяне на документи, писма, създаване на професионални контакти;  Техники как да бъдете гъвкави и устойчиви в променяща се бизнес среда; ОЗЕЛЕНИТЕЛ  Почвознание  Ботаника  Безопасност на движението по пътищата  Цветопроизводство  Технология на материалите  Машини в цветопроизводството  Селекция и семепроизводство  Търговски дизайн и аранжиране  Декоративна дендрология с разсадници  Озеленяване  Растителна защита  Работа с машинно-тракторни агрегати СТРОИТЕЛ  Кофражи  Армировка и бетон;  Зидария;  Мазилки и шпакловки;  Вътрешни облицовки и настилки
  5. 5. Свържете се с нас на: Адрес: Телефон: област София, +359 888 884 787 община Горна Малина, село Горна Малина, ул. Четвърта6, Центърза професионалнообучение „СветиРавноапостоли Константин и Елена е образователна организация, оторизирана от МОН и НАПОО с номерна лицензия: ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ „СВЕТИ РАВНОАПОСТОЛИ КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА“ ОФИС МЕНИДЖЪР  Финанси на фирмата;  Фирмен мениджмънт;  Пари, банки, парична политика;  Българската държавна администрация – организация и функции;  Компютърен машинопис;  Делова кореспонденция;  Работа с офис техника;  Мениджмънт на човешките ресурси;  Документационна система. Работа с архив;  Основи на правото публично и частно. Трудово право;  Здравословни и безопасни условия на труд;  Маркетинг и маркетингови проучвания;  Бизнес английски език;  Професионална етика и психология;  Компютърна грамотност;  Информационни технологии и работа в Интернет;  Бизнес планиране и прогнозиране;  Микро и макро икономика;

×