SlideShare a Scribd company logo

Бүрэнхаан БС

Бүтээлч ажил,сайн туршлага

Бүрэнхаан БС

1 of 7
БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ,ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САНД
Сургуулийн нэр:- Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолбор
2021.01.15
Бүтээлч ажил сайн туршлагын нэр:- “Монгол ёс заншлын танхим”
БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,МЕНЕЖМЕНТ,ҮР ДҮН
ЗОРИЛГО:- Хойч үедээ Монгол ёс, Монгол үндэстний язгуур соёлын дархлааг
хадгалж хамгаалах, ёс заншил уламжлалаа дээдлэх сэдэл төрүүлэх, уламжлалт
тоглоомоор дамжуулан тасралтгүй хөгжүүлэх,ёс зүй, иргэний боловсрол хичээлийн
чанар үр дүнг дээшлүүлэх.
Хэрэгцээ:
Сургуулийн өмнөх байдлыг судлан авч үзхэд дараах зүйлс дутмаг болон нэн
шаардлагатай байгаа нь илэрсэн.Үүнд-
-Дотуур байрын байрын сурагчид амралт,чөлөөт цагаараа хөгжих боломж хомс.
-Хүүхдийн хуулиар олгогдсон хөгжих, оролцох,хамгаалуулах,нийгэмших эрхийн
асуудал сайн хангагдаагүй.
-Хүүхэд, эцэг эх, олон нийтийн санал хүсэлтээр олон удаа дурьдагдсан.
-Сургуулийн хэмжээнд үндэсний ёс заншил, иргэний боловсролтой холбоотой ном
гарын авлага дутмаг зэрэг зүйлс илэрсэн.
Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолборын дотуур байрыг түшиглэн
байгууллагын соёл, монгол бичиг, ёс заншлын талаарх төрийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх, багш ажилтан, хүүхэд,эцэг эхчүүдэд зан заншил, дадал төлөвшил,
хамтын ажиллагааны өнөөгийн түвшинг сайжруулахад ач холбогдол бүхий “Монгол
ёс заншлын танхим”-ыг нэг сарын дотор байгуулан ашиглалтанд оруулсан. Энэхүү
танхимыг БЧШТ хүрээнд байгуулах санаачлага гарч төслөөр 2 сая төгрөгийн өртөг
бүхий уламжлалт тоглоом,сэтгэхүй хөгжүүлэх 3 багц, 300 ном,гарын
авлага,материал хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгдсэн. Сургуулийн дотоод нөөц
бололцоо болон хамт олны санаачлага дэмжлэгээр нэг сая төгрөгийн хөрөнгө
оруулалт хийгдсэн. Нийт 3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр уг танхимыг байгуулан
ашиглалтанд орууллаа.
ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ
НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
Хамтын ажиллагаа:
Бодлогын түвшинд:-
Сургуулийн захиргаа
Багийн засаг дарга
Сумын Соёлын төв
Хэрэгжилтийн түвшинд:-
Багш
Эцэг эх, асран хамгаалагч
Сурагч
Олон нийтийн оролцоо:
Сургуулийн 40 гаруй сурагч, СӨБ-ын 30 хүүхэд, 16 багш ажилтан, эцэг эх, багийн
иргэдтэй хамтран ажилласан. Уг танхимдаа
-“Дөрвөн бэрх” шагайн наадмыг багш ажилчдын дунд
- “Монгол наадгай” тэмцээнийг эцэг эх, багийн иргэдийн дунд тус тус зохион
байгууллаа.
ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ
Тоглонгоо суралцахад хамгийн их ач холбогдол бүхий аргыг сонгож ажиллах.
Хэрэгжилтийн үр дүнд бий болсон сургамж,олсон амжилтуудад үндэслэн байнга
тасралтгүй сайжруулах арга хэмжээ авна.
Олон талт оролцогчдыг аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнтэй татан оролцуулах
замаар эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно.
Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг танхимтай хамтын ажиллагаа
өрнүүлж,харилцан туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулах.
Чухал аргачлалыг нэвтрүүлэхэд тэргүүлэх үүрэгтэй оролцох.
ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭХ,ТҮГЭЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
Үр дүн, үр шимийг хүртэх:
Олон нийт болон ялангуяа хүүхдийг монгол тоглоомоор тоглонгоо суралцах
арга хэлбэр, арга зүйд сургаж, сурагч,багш,эцэг эхийн хооронд бүтээлч эргэх
холбоо үүсгэсэн нь гол үр дүн байв. Дотуур байрын 25, сургуулийн 40 сурагч
чөлөөт цагаараа уламжлагдан ирсэн 15 төрлийн 3000 шахам тоглоомын 30
тоглоомоор нь тоглож сурлаа. Хүүхэд бүрийг монгол тоглоомоор тоглож сурхад
сааргалзахгүйгээр хамтрах, түр зуурын өнөө маргаашийг аргацаасан байдлаар
ажиллахгүй байх.“МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМ”-тай болж, уг танихимаар
хүүхэд үйлчлүүлснээр
Ёс зүйн төлөвшил
Зан чанарт өөрчлөлт
Харилцааны эерэг өөрчлөлтүүд тус тус гарлаа.
ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХЭД АНХААРСАН ЗҮЙЛ
Монгол тоглоомоор дамжуулан хүүхдээ сургаж,хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт
арга зүйг эцэг эхчүүдэд таниулж ойлгуулах. /Эцэг эхээс дэмжлэг авах, хамтран
ажиллахад дөхөмтэй/
Эцэг эхчүүд өөрсдөө үлгэрлэн хүүхдүүтэйгээ хамтран тоглож, зааж сургах. /гэр
бүлд эерэг уур амьсгал бүрдэнэ/
Үйл ажиллагааныхаа зорилго,хүрэх үр дүнг сайн тодорхойлж тайлбарлаж өгөх,
эцэг эх, хүүхдүүдэд нөлөөлөх нь нэн чухал.
АШИГЛАЛТ,ХЭРЭГЦЭЭГ САЙЖРУУЛАХ,ТОГТМОЛЖУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ
Ашиглалт:
Дотуур байрын сурагчид өдөр бүр оройн цагаар /19 -22 цаг/ хүртэл
Ангиуд хуваарийн дагуу /7 хоногийн/
Багш ажилтан,эцэг эх танхим хариуцагчийн сарын ажлын төлөвлөгөөний дагуу
Нутгийн иргэд багаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны дагуу тус тус
танхимаар үйлчлүүлж байна.
ХЭРЭГЦЭЭ,ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ТОГТМОЛЖУУЛАХ
“Монгол ёс заншлын танхим”-ыг цаашид олон талд байдлаар ашиглаж болно.
Жишээ нь сумын шагайн холбоотой хамтран “Шагайн харваа”-ны тэмцээн болон
бусад монгол уламжлал,тоглоом наадамтай холбоотой төрөл бүрийн үйл
ажиллагаа явуулна. Тоглонгоо суралцахад ашиглагдах уламжлалт тоглоом, ном,
гарын авлагын хүртээмжийг 2021 онд 40-50 хувиар нэмэгдүүлнэ.
Үйл ажиллагааг тогтмолжуулахын тулд сарын ажлын төлөвлөгөө, цагийн
хуваарийн дагуу жигд тасралтгүй ажиллана.
Цар тахалын үеийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн дүрэм,журамыг мөрдөн
ажиллаж,үр дүнг тооцно.
Танхимын үйл ажиллагааг сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд
уламжлалт ажил болгон тусгаж батлуулан ажиллана.
Танхимд зохион байгуулсан ажил, үйлчилгээ арга хэмжээний талаарх мэдээ
мэдээллийг ард иргэд, эцэг эх, сум орон нутаг, аймгийн хэмжээнд тайлагнан олон
нийтэд түгээн дэлгэрүүлж эргэх холбоотойгоор бодлогын хүрээнд засан сайжруулж
ажиллана./ Хагас жилд/
БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ,САЙН ТУРШЛАГА БИЧСЭН:- Бүрэнхаан цэцэрлэг бага
сургуулийн цогцолборын дотуур байрын жижүүр Н.Тогтох
ХЯНАСАН: Захирал Ц.Пүрэвжал
МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМ ФОТО
ЁӨБББББББББББББББ
Танхимын ерөнхий
байдал өмнө ба
одоо
Цонхон тал өмнө
ба одоо
Тааз өмнө ба одоо
Хана өмнө ба одоо
МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,АРГА
ХЭМЖЭЭНЭЭС...
Ad

Recommended

Surgaltiin bodlogo eo nalaikh
Surgaltiin bodlogo eo  nalaikhSurgaltiin bodlogo eo  nalaikh
Surgaltiin bodlogo eo nalaikhOdon Ch
 
Surguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegSurguuli taniltsuulga 3 r heseg
Surguuli taniltsuulga 3 r hesegoyuka_lun
 
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r hesegSurguuliin taniltsuulga 3 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 3 r heseglun_oyuka
 
"Шинэ Монгол Харүмафүжи" сургууль
"Шинэ Монгол Харүмафүжи" сургууль "Шинэ Монгол Харүмафүжи" сургууль
"Шинэ Монгол Харүмафүжи" сургууль Akhmaral Nurdkhan
 
Surguuli taniltsuulga 1 r heseg
Surguuli taniltsuulga 1 r hesegSurguuli taniltsuulga 1 r heseg
Surguuli taniltsuulga 1 r hesegoyuka_lun
 
саранцацрал
саранцацралсаранцацрал
саранцацралtsatsraletka
 
Surguuliin taniltsuulga 1 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 1 r hesegSurguuliin taniltsuulga 1 r heseg
Surguuliin taniltsuulga 1 r heseglun_oyuka
 

More Related Content

Similar to Бүрэнхаан БС

Сургуулин өмнөх боловсролын цөм
Сургуулин өмнөх боловсролын цөмСургуулин өмнөх боловсролын цөм
Сургуулин өмнөх боловсролын цөмmecss
 
Суурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөмСуурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөмmecss
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөрYondonsambuu Buyanbileg
 
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэймонгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэйKocmoc Umbrella
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010Horolsuren
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэлdelgerya
 
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаарTumurOchirGantumur
 

Similar to Бүрэнхаан БС (20)

Сургуулин өмнөх боловсролын цөм
Сургуулин өмнөх боловсролын цөмСургуулин өмнөх боловсролын цөм
Сургуулин өмнөх боловсролын цөм
 
Arkhangai
ArkhangaiArkhangai
Arkhangai
 
Суурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөмСуурь боловсролын цөм
Суурь боловсролын цөм
 
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
4 5натай хүүхдийг гэр бүлийн орчинд сургуульд бэлтгэх хөтөлбөр
 
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
"ОЮУНЛАГ ХӨВСГӨЛ" ХӨТӨЛБӨР
 
Suuri0727 tsum
Suuri0727 tsumSuuri0727 tsum
Suuri0727 tsum
 
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрСуурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
Суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөр
 
Sob0727 tsum
Sob0727 tsumSob0727 tsum
Sob0727 tsum
 
School sw
School swSchool sw
School sw
 
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэймонгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
монгол хүүхэд бүрийг бүтээлч сэтгэлгээтэй
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИНБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА ОРЧИН
 
SWON205-20160525
SWON205-20160525SWON205-20160525
SWON205-20160525
 
илтгэл 2010
илтгэл 2010илтгэл 2010
илтгэл 2010
 
авъяас
авъяасавъяас
авъяас
 
tailan20150515
tailan20150515tailan20150515
tailan20150515
 
surgaltiigDenjikh
surgaltiigDenjikhsurgaltiigDenjikh
surgaltiigDenjikh
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
илтгэл
илтгэлилтгэл
илтгэл
 
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014  “ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
“ХҮҮХДЭД ЭЭЛТЭЙ СУРГУУЛЬ” 2012-2014
 
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
"Багшийн хөгжил" сэтгүүлийн V дугаар
 

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл

ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг БШУ-ны газар Хөвсгөл
 

More from БШУ-ны газар Хөвсгөл (20)

Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdfИх-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
Их-Уул-ЕБС-Г.Халиунаа.pdf
 
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdfAlag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
Alag-Erdene EBS sudalgaanii ajil (1).pdf
 
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdfСАЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
САЙН ТУРШЛАГА ДМЦС.docx.pdf
 
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptxЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
ЭДЦС_Бүтээлч ажил, сайн туршлага.pptx
 
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdfМөрөн 1_С.Гансувд.pdf
Мөрөн 1_С.Гансувд.pdf
 
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptxДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
ДМЦ_Р.Цэрэн-Очир.pptx
 
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.ОюунжаргалЭДЦС, Д.Оюунжаргал
ЭДЦС, Д.Оюунжаргал
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.ОюунЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
ЭДЦС, Бага боловсролын багш М.Оюун
 
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.БаднаагаравЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
ЭДЦС, ТНУ-ны багш Н.Баднаагарав
 
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.ДэлгэрмааТитэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
Титэм ЕБС, Б.Дэлгэрмаа
 
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
ЭДЦС, Бага боловсролын багш Ж.Отгончимэг
 
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
Алаг-Эрдэнэ ЕБС, М.Болортуяа
 
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэгМөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
Мөрөн сумын 15-р цэцэрлэг
 
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэгМөрөн сум, XIII цэцэрлэг
Мөрөн сум, XIII цэцэрлэг
 
Сод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБССод-Эрдэм ЕБС
Сод-Эрдэм ЕБС
 
Цэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББЦэцэрлэг СӨББ
Цэцэрлэг СӨББ
 
Мөрөн 14-р цэцэрлэг
Мөрөн 14-р цэцэрлэгМөрөн 14-р цэцэрлэг
Мөрөн 14-р цэцэрлэг
 
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, ЦогтгэрэлТитэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
Титэм Мөнх-Орчлон, Цогтгэрэл
 
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
Ирээдүй Т.Дэлгэрсайхан
 
ЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.БаднаагаравЭДЦС Н.Баднаагарав
ЭДЦС Н.Баднаагарав
 

Бүрэнхаан БС

 • 1. БОЛОВСРОЛЫН АРГА ЗҮЙ,ТУРШЛАГЫН ЦАХИМ САНД Сургуулийн нэр:- Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолбор 2021.01.15 Бүтээлч ажил сайн туршлагын нэр:- “Монгол ёс заншлын танхим” БАЙГУУЛЛАГЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО,МЕНЕЖМЕНТ,ҮР ДҮН ЗОРИЛГО:- Хойч үедээ Монгол ёс, Монгол үндэстний язгуур соёлын дархлааг хадгалж хамгаалах, ёс заншил уламжлалаа дээдлэх сэдэл төрүүлэх, уламжлалт тоглоомоор дамжуулан тасралтгүй хөгжүүлэх,ёс зүй, иргэний боловсрол хичээлийн чанар үр дүнг дээшлүүлэх. Хэрэгцээ: Сургуулийн өмнөх байдлыг судлан авч үзхэд дараах зүйлс дутмаг болон нэн шаардлагатай байгаа нь илэрсэн.Үүнд- -Дотуур байрын байрын сурагчид амралт,чөлөөт цагаараа хөгжих боломж хомс. -Хүүхдийн хуулиар олгогдсон хөгжих, оролцох,хамгаалуулах,нийгэмших эрхийн асуудал сайн хангагдаагүй. -Хүүхэд, эцэг эх, олон нийтийн санал хүсэлтээр олон удаа дурьдагдсан. -Сургуулийн хэмжээнд үндэсний ёс заншил, иргэний боловсролтой холбоотой ном гарын авлага дутмаг зэрэг зүйлс илэрсэн. Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолборын дотуур байрыг түшиглэн байгууллагын соёл, монгол бичиг, ёс заншлын талаарх төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, багш ажилтан, хүүхэд,эцэг эхчүүдэд зан заншил, дадал төлөвшил, хамтын ажиллагааны өнөөгийн түвшинг сайжруулахад ач холбогдол бүхий “Монгол ёс заншлын танхим”-ыг нэг сарын дотор байгуулан ашиглалтанд оруулсан. Энэхүү танхимыг БЧШТ хүрээнд байгуулах санаачлага гарч төслөөр 2 сая төгрөгийн өртөг бүхий уламжлалт тоглоом,сэтгэхүй хөгжүүлэх 3 багц, 300 ном,гарын авлага,материал хэрэглэгдэхүүн нийлүүлэгдсэн. Сургуулийн дотоод нөөц бололцоо болон хамт олны санаачлага дэмжлэгээр нэг сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийгдсэн. Нийт 3 сая төгрөгийн хөрөнгөөр уг танхимыг байгуулан ашиглалтанд орууллаа.
 • 2. ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО,ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ Хамтын ажиллагаа: Бодлогын түвшинд:- Сургуулийн захиргаа Багийн засаг дарга Сумын Соёлын төв Хэрэгжилтийн түвшинд:- Багш Эцэг эх, асран хамгаалагч Сурагч Олон нийтийн оролцоо: Сургуулийн 40 гаруй сурагч, СӨБ-ын 30 хүүхэд, 16 багш ажилтан, эцэг эх, багийн иргэдтэй хамтран ажилласан. Уг танхимдаа -“Дөрвөн бэрх” шагайн наадмыг багш ажилчдын дунд - “Монгол наадгай” тэмцээнийг эцэг эх, багийн иргэдийн дунд тус тус зохион байгууллаа. ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД БАРИМТЛАХ ЗАРЧИМ Тоглонгоо суралцахад хамгийн их ач холбогдол бүхий аргыг сонгож ажиллах. Хэрэгжилтийн үр дүнд бий болсон сургамж,олсон амжилтуудад үндэслэн байнга тасралтгүй сайжруулах арга хэмжээ авна. Олон талт оролцогчдыг аливаа үйл ажиллагаанд үр дүнтэй татан оролцуулах замаар эерэг өөрчлөлтийг бий болгоно. Ижил төрлийн үйл ажиллагаа явуулдаг танхимтай хамтын ажиллагаа өрнүүлж,харилцан туршлага солилцох арга хэмжээ зохион байгуулах. Чухал аргачлалыг нэвтрүүлэхэд тэргүүлэх үүрэгтэй оролцох. ҮР ДҮН, ҮР ШИМИЙГ ХҮРТЭХ,ТҮГЭЭХЭД АНХААРАХ ЗҮЙЛ Үр дүн, үр шимийг хүртэх: Олон нийт болон ялангуяа хүүхдийг монгол тоглоомоор тоглонгоо суралцах арга хэлбэр, арга зүйд сургаж, сурагч,багш,эцэг эхийн хооронд бүтээлч эргэх
 • 3. холбоо үүсгэсэн нь гол үр дүн байв. Дотуур байрын 25, сургуулийн 40 сурагч чөлөөт цагаараа уламжлагдан ирсэн 15 төрлийн 3000 шахам тоглоомын 30 тоглоомоор нь тоглож сурлаа. Хүүхэд бүрийг монгол тоглоомоор тоглож сурхад сааргалзахгүйгээр хамтрах, түр зуурын өнөө маргаашийг аргацаасан байдлаар ажиллахгүй байх.“МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМ”-тай болж, уг танихимаар хүүхэд үйлчлүүлснээр Ёс зүйн төлөвшил Зан чанарт өөрчлөлт Харилцааны эерэг өөрчлөлтүүд тус тус гарлаа. ТҮГЭЭН ДЭЛГЭРҮҮЛЭХЭД АНХААРСАН ЗҮЙЛ Монгол тоглоомоор дамжуулан хүүхдээ сургаж,хүмүүжүүлж ирсэн уламжлалт арга зүйг эцэг эхчүүдэд таниулж ойлгуулах. /Эцэг эхээс дэмжлэг авах, хамтран ажиллахад дөхөмтэй/ Эцэг эхчүүд өөрсдөө үлгэрлэн хүүхдүүтэйгээ хамтран тоглож, зааж сургах. /гэр бүлд эерэг уур амьсгал бүрдэнэ/ Үйл ажиллагааныхаа зорилго,хүрэх үр дүнг сайн тодорхойлж тайлбарлаж өгөх, эцэг эх, хүүхдүүдэд нөлөөлөх нь нэн чухал. АШИГЛАЛТ,ХЭРЭГЦЭЭГ САЙЖРУУЛАХ,ТОГТМОЛЖУУЛАХАД АНХААРАХ ЗҮЙЛ Ашиглалт: Дотуур байрын сурагчид өдөр бүр оройн цагаар /19 -22 цаг/ хүртэл Ангиуд хуваарийн дагуу /7 хоногийн/ Багш ажилтан,эцэг эх танхим хариуцагчийн сарын ажлын төлөвлөгөөний дагуу Нутгийн иргэд багаас зохион байгуулж буй үйл ажиллагааны дагуу тус тус танхимаар үйлчлүүлж байна. ХЭРЭГЦЭЭ,ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ТОГТМОЛЖУУЛАХ “Монгол ёс заншлын танхим”-ыг цаашид олон талд байдлаар ашиглаж болно. Жишээ нь сумын шагайн холбоотой хамтран “Шагайн харваа”-ны тэмцээн болон бусад монгол уламжлал,тоглоом наадамтай холбоотой төрөл бүрийн үйл ажиллагаа явуулна. Тоглонгоо суралцахад ашиглагдах уламжлалт тоглоом, ном, гарын авлагын хүртээмжийг 2021 онд 40-50 хувиар нэмэгдүүлнэ.
 • 4. Үйл ажиллагааг тогтмолжуулахын тулд сарын ажлын төлөвлөгөө, цагийн хуваарийн дагуу жигд тасралтгүй ажиллана. Цар тахалын үеийн ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн дүрэм,журамыг мөрдөн ажиллаж,үр дүнг тооцно. Танхимын үйл ажиллагааг сургуулийн жилийн ажлын төлөвлөгөөнд уламжлалт ажил болгон тусгаж батлуулан ажиллана. Танхимд зохион байгуулсан ажил, үйлчилгээ арга хэмжээний талаарх мэдээ мэдээллийг ард иргэд, эцэг эх, сум орон нутаг, аймгийн хэмжээнд тайлагнан олон нийтэд түгээн дэлгэрүүлж эргэх холбоотойгоор бодлогын хүрээнд засан сайжруулж ажиллана./ Хагас жилд/ БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ,САЙН ТУРШЛАГА БИЧСЭН:- Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолборын дотуур байрын жижүүр Н.Тогтох ХЯНАСАН: Захирал Ц.Пүрэвжал МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМ ФОТО ЁӨБББББББББББББББ Танхимын ерөнхий байдал өмнө ба одоо Цонхон тал өмнө ба одоо
 • 5. Тааз өмнө ба одоо Хана өмнө ба одоо
 • 6. МОНГОЛ ЁС ЗАНШЛЫН ТАНХИМД ЗОХИОН БАЙГУУЛСАН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ,АРГА ХЭМЖЭЭНЭЭС...