Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1

39,595 views

Published on

ข้อสอบปลายภาคสังคม ม.1

 1. 1. ข้อ สอบปลายภาคเรีย นที่ 1 วิช าสัง คมศึก ษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 11. การทำาสังคายนาครั้งที่ 1 นั้นเนื่องจากสาเหตุใด ก. มีอลัชชีในศาสนา ข. พุทธพจน์หรือคำาสอนที่ถ่ายทอดกันมาอาจขาดตกบกพร่อง ค. พระหย่อนยานพระวินัย ง. สุภัททวุฑฒบรรพชิตกล่าววาจาในทำานองดูหมิ่นพระธรรมวินัย2. พระมหากัสสปะเป็นประธานในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่เท่าไร ก. ครั้งที่ 1 ข. ครั้งที่ 2 ค. ครั้งที่ 3 ง. ครั้งที่ 43. พระพุทธศาสนาได้เข้ามาเผยแผ่ในประเทศไทยนับตั้งแต่สมัยใด ก. พระเจ้าอโศกมหาราช ข. พระเจ้าบรมโกษฐ์ ค. พระเจ้าตากสินมหาราช ง. พ่อขันบางกาลงหาว4. ในปัจจุบันประชาชนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนากว่าร้อยละเท่าไร ก. กว่าร้อยละ 65 ข. กว่าร้อยละ 75 ค. กว่าร้อยละ 85 ง. กว่าร้อยละ 955. “การพนันนี่หว่า ไม่เล่นดีกว่า” คำาพูดนี้สอดคล้องกับหลักธรรมใด ก. คิหิสข สุข 2 ุ ข. ขันธ์ 5 ปธาน 4 ค. ปธาน 4 อบายมุข 6 ง. สุข 2 อบายมุข 66. พระนาม “สิทธัตถะ” มีความหมายว่าอย่างไร ก. ผู้เสด็จไปแล้วด้วยดี ข. ผู้ชาญฉลาด ค. ผู้รู้ ผูตื่น ผู้เบิกบาน ้ ง. ผู้สำาเร็จในสิ่งที่ประสงค์7. จงเรียนลำาดับเหตุการณ์สำาคัญให้ถูกต้อง 1) ตรัสรู้ 2) ประสูติ 3) บำาเพ็ญทุกรกิริยา 4) ผนวช ก. 1) 2) 3) 4) ข. 2) 4) 3) 1) ค. 3) 4) 1) 2) ง. 1) 2) 4) 3)8. สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร ก. หลักธรรม ข. ทางดับทุกข์ ค. ไตรสิกขา ง. อริยสัจ 4
 2. 2. 9. บทบาทหน้าที่ซึ่งสำาคัญที่สุดของพระมหากัสสปะในการสืบทอดพระพุทธศาสนาคือเรื่องใด ก. การรับโอวาท 3 ประการ ข. ถือการอยู่ป่าเป็นวัตร ค. เป็นเอตทัคคะในการธุดงค์ ง. ประธานการทำาสังคายนาพระไตรปิฎก10. ข้อใดจัดเป็นคุณธรรมของพระมหากัสสปะที่สอดคล้องกับหลักธรรมในทิศ 6 ก. เป็นผู้มีชีวิตเรียบง่าย ข. เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา ค. เป็นเพื่อนที่ดีของทุกคน ง. เป็นผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาที่ดี11. เมื่อเรามีความทุกข์เกิดขึ้น ควรนำาหลักอริยสัจ 4 ข้อใดมาปฏิบัติ ก. นิโรธ ข. สมุทัย ค. มรรค ง. ทุกข์12. ข้อใดจัดเป็นทุกข์ที่สอดคล้องกับธาตุ 4 ก. ดีไม่ทำาการบ้านจึงถูกครูทำาโทษ ข. แดงนอนตื่นสายจึงไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนจึงเกิดทุกข์ ค. ดำาวิ่งซุกซนจนหกล้ม ง. ดาวทานส้มตำาจึงเกิดท้องร่วง13. การกระทำาข้อใดจัดว่าเป็นการระลึกชอบ ก. ดำาตั้งใจทำางานที่ครูมอบหมายให้เสร็จ ข. ดีรู้ว่าเป็นเด็กต้องเรียนจึงเรียนอย่างตั้งใจ ค. แดงนำาเงินฝากออมสินเพื่อซื้อโทรศัพท์มือถือ ง. ดาวทำางานอย่างขยัน14. พระพรหมคุณาภรณ์ ได้จัดหมวดหมู่โยนิโสมนสิกา จากพุทธธรรมไว้กี่วิธีคิดด้วยกัน ก. 7 วิธีคิด ข. 8 วิธีคิด ค. 9 วิธีคิด ง. 10 วิธีคิด15. คุณธรรมที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามได้แก่เรื่องใด ก. พอใจในสิ่งที่กระทำา มีความพากเพียรดูแลกิจธุระ ข. คบคนดี ฟังธรรม คิดหาเหตุผล ปฏิบัติธรรม ค. ใช้ปัญญาไตร่ตรองพิจารณาในการประกอบการงาน ง. ความพากเพียร ขยัน มุมานะ ที่จะเอาชนะความลำาบาก16. ข้อความใดสอดคล้องกับคุณของอริยสัจ
 3. 3. ก. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ข. การแก้ปัญหาด้วยปัญญาและเหตุผล ค. การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นหมู่คณะ ง. การแก้ปัญหาที่เกิดจากธรรมชาติ17. “ดาวฉันว่าเธอควรผ่อนการเล่นเกมส์ลงบ้างนะ” ดีกล่าว การกระทำาของดีสอดคล้องกับลักษณะของมิตรข้อใด ก. การวางตนเสมอตันเสมอปลาย ข. เมื่อมีภัยเอาเป็นที่ พึ่งพำานักได้ ค. ไม่ละทิ้งเพื่อนยามทุกข์ยาก ง. ป้องกันเพื่อนเมื่อ เพื่อนอยู่ในความประมาท18. “ดาวขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะ” ดีพูด “ตั้งแต่ฉันป่วย ดี เขามาเยี่ยมประจำา” ดาวพูดกับแม่ การกระทำาของดีจัดอยู่ในมิตรประเภทใด ก. เป็นที่พึ่งได้ ข. เผื่อแผ่แบ่งปัน ค. มีความสุจริต ง. ไม่ทิ้งเพื่อนยาม ทุกข์ยาก
 4. 4. 19. กฎหมายาคุ้งครองเด็ก บังคับใช้กับเด็กที่อายุตำ่ากว่ากี่ปีบริบูรณ์เป็นกฎหมายให้การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา แก้ปัญหา และส่งเสริมความประพฤติเด็ก ก. 17 ปีบริบูรณ์ ข. 18 ปี บริบูรณ์ ค. 19 ปีบริบูรณ์ ค. 20 ปี บริบูรณ์20. ข้อใดข้อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองเด็ก ก. เป็นกฎหมายที่ให้การช่วยเหลือเด็ก ข. เป็นกฎหมายที่ให้การแก้ปัญหาเด็ก ค. เป็นกฎหมายที่ส่งเสริมความประพฤติเด็ก ง. เป็นกฎหมายที่กำาหนดโทษเอาโทษเด็ก21. การปฏิบัติตนของบุคคลในข้อใดที่ควรยึดถือเป็นแบบอย่าง 1. วารี ช่วยสอนการบ้านให้เพื่อน 2. นที นอนตื่นสายมาโรงเรียนไม่ทันเข้าแถวตอนเช้า 3. วารินทร์ เรียนหนังสือเก่ง แต่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของ โรงเรียน 4. ชลธาร เห็นคนกำาลังซื้อ-ขายยาเสพติดแต่ไม่แจ้งตำารวจ เพราะกลัว22. บุคคลใดเป็นคนดีของสังคม ก. ครูใหญ่อาทิตย์ เป็นหัวคะแนนให้พรรคการเมืองดังในท้องถิ่น ข. กำานันบุญชัย บุกรุกป่าชายเลนเพื่อทำานากุ้ง ค. ผู้ใหญ่บุญมา ระดมชาวบ้านซ่อมสะพาน ง. นายดำา ตัดไม้สักมาสร้างบ้านให้แม่23. ข้อใดจัดเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยสร้างขึ้นมาตามสภาพทางภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ก. การรดนำ้าดำาหัวในเทศกาลสงกรานต์ ข. การรำาวง มาตรฐาน
 5. 5. ค. ทำาบุญขึ้นบ้านใหม่ ง. การเวียนเทียนในวัน มาฆบูชา24. “ประชาชนในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกช่วยกันบริจาคทรัพย์สมบทกองทุนช่วยเหลือคนพิการ” ข้อความดังกล่าวสอดล้องกับความสำาคัญของศาสนาในเรื่องใด ก. ช่วยสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีต่อกัน ข. สร้างระเบียบความประพฤติของสมาชิกในสังคม ค. เป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าแก่สังคม ง. เป็นพลังใจให้มนุษย์สามารถดำาเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น25. นักเรียนต้องปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน ข้อความดังกล่าวสอดคล้องกับเรื่องใด ก. ค่านิยม ข. บรรทัดฐาน ค. กฎหมาย ง. สถานภาพ บทบาท26. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนในการเคารพสิทธิแลเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น ก. เคารพในความเสมอภาค ข. รักษา สาธารณประโยชน์ ค. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ง. มีส่วนร่วมรับผิด ชอบในกิจกรรมทางสังคม27. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550หมวดที่ 3 ว่าด้วยเรื่องใด ก. พระมหากษัตริย์ ข. หน้าที่ของชาวไทย ค. สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ง. รัฐสภา28. หมวดใดว่าด้วย การเงิน การคลัง และงบประมาณ ก. หมวด 5 ข. หมวด 6 ค. หมวด 7 ง. หมวด 829. ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในศาลยุติธรรม ก. ศาลชั้นต้น ข. ศาลอุทธรณ์ ค. ศาลฎีกา ง. ศาลปกครอง30. มีหน้าที่หลักในการพิจารณาพิพากษาคดีที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญ คือข้อใด ก. ศาลรัฐธรรมนูญ ข. ศาลยุติธรรม ค. ศาลปกครอง ง. ศาลทหาร
 6. 6. 31. ผู้ที่ไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องใด ก. ลงสมัครรับเลือกตั้งในระดับต่างๆ ข. การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ค. สมัครผู้ใหญ่บ้าน ง. สมัครเป็นสมาชิกต่างๆ32. คำากล่าวเกี่ยวกับองค์ประกอบของสังคมข้อใดถูกต้อง ก. มีคนอยู่รวมกันจำานวนมาก ข. มีความสัมพันธ์ต่อกันในทางดี ค. มีกฎระเบียบทางสังคมให้สมาชิกปฏิบัติตาม ง. ทุกคนในสังคมมีความเป็นอิสระจากกัน33. ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงอะไร ก. ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่มีจำากัด ข. ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใช้กำาลังกายและกำาลังสมองในการผลิต ค. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าอื่นต่อไป ง. ถูกทุกข้อ34. แรงงาน หมายถึงอะไร ก. ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายที่มีจำากัด ข. ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใช้กำาลังกายและกำาลังสมองในการผลิต ค. ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าอื่นต่อไป ง. ถูกทุกข้อ35. ข้อความใดแสดงถึงการเป็นผู้บริโภคที่ดีและมีส่วนช่วยเหลือประเทศชาติ 1. ซือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ้ 2. ซือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยซึ่งมีคุณภาพดีเลิศแม้ราคาสูง ้ 3. ซือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมีราคาถูกและคุณภาพพอใช้ ้ ได้ 4. ซือสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย ตรงใจผู้ใช้และได้คุณภาพ ้ มาตรฐาน36. คุณลักษณะของผู้บริโภคที่ดีมีลักษณะอย่างไร 1. รู้จักการบริหารเงิน โดยศึกษาข้อมูลการใช้จ่ายอย่าง สมำ่าเสมอ 2. รู้จักการนำาเงินออมไปลงทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทาง เศรษฐกิจในอนาคต
 7. 7. 3. รู้จักการใช้จ่ายอย่างฉลาด โดยการประหยัดมัธยัสถ์และ หมั่นเก็บออมทรัพย์ 4. รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงิน เข้าใจหน้าที่ของตนเอง และการปรับตัวกับสภาพเศรษฐกิจ37. อุปสงค์ หมายถึงอะไร ก. ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเต็มใจซื้อและมีอำานาจซือ ณ ระดับราคาใด ๆ ราคาหนึ่ง ้ ข. ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตเต็มใจขาย ณระดับราคาใดๆ ในขณะใดขณะหนึ่ง ค. ทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าอื่นต่อไป ง. สิ่งที่เสียไป เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ต้องการเลือก หรือคือมูลค่าสูงสุดของสิ่งที่ไม่ได้เลือก38. อุปทาน หมายถึงอะไร ก. ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้บริโภคเต็มใจซื้อและมีอำานาจซือ ณ ระดับราคาใด ๆ ราคาหนึ่ง ้ ข. ปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ขายหรือผู้ผลิตเต็มใจขาย ณระดับราคาใดๆ ในขณะใดขณะหนึ่ง ค. ทรัพยากรมนุษย์ที่สร้างขึ้นเพื่อผลิตสินค้าอื่นต่อไป ง. สิ่งที่เสียไป เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ต้องการเลือก หรือคือมูลค่าสูงสุดของสิ่งที่ไม่ได้เลือก39. ข้อมูลทางการที่ยังไม่รู้จักกันโดยทั่วไป และมีมูลค่าในเชิงพาณิชย์เนื่องจากข้อมูลในเป็นความลับ หมายถึงข้อใด ก. สิทธิบัตร ข. เครื่องหมายการค้า ค. แบบผังภูมิของวงจร ง. ความลับทางการค้า40. เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตรา ที่ใช้กับสินค้าหรือบริการหมายถึงข้อใด ก. สิทธิบัตร ข. เครื่องหมายการค้า ค. แบบผังภูมิของวงจรรวม ง. สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์41. การแบ่งช่วงเวลาเป็นเดือน เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติข้อใด ก. การหมุนรอบตัวเองของโลก ข. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ค. การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ง. การโคจรของโลกรอบดวงจันทร์42. การแบ่งช่วงเวลาเป็นปี เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติข้อใด
 8. 8. ก. การหมุนรอบตัวเองของโลก ข. การโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ค. การโคจรของดวงจันทร์รอบโลก ง. การโคจรของโลกรอบดวงจันทร์43. เริ่มนับคริสต์ศักราชเมื่อใด ก. วันประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นหลัก ข. วันสวรรคตของพระเยซูเป็นหลัก ค. วันที่พระเยซูทรงเผยแพร่พระศาสนาเป็นหลัก ง. ถูกทุกข้อ44. จุลศักราชเป็นศักราชที่ตั้งขึ้นโดยใคร ก. พระเจ้าสุทโธทนะ ข. พระเจ้ากนิษกะ ค. พระเจ้าสูริยะวิกรม ง. พระเจ้าพาราณสี45. นักโบราณคดีแบ่งสมัยก่อนประวัติศาสตร์เป็นกี่ลักษณะ ก. 2 ลักษณะ ข. 3 ลักษณะ ค. 4 ลักษณะ ง. 5 ลักษณะ46. เป็นสมัยที่มนุษย์นำาเอาหินมากะเทาะอย่างหยาบ ๆ ให้เกิดเหลี่ยมคมหรือเป็นรูปร่างพอใช้งานได้ตามต้องการ คือยุคใด ก. ยุคหินเก่า ข. ยุคหินกลาง ค. ยุคหินใหม่ ง. ยุคทองแดง47. หลักฐานของชาวอาหรับเรียกดินแดนของอาณาจักรมอญว่าอะไร ก. ท่าตอน ข. รามัญประเทศ ค. ตะโทง ง. พุกาม48. อาณาจักรทวารวดีตั้งอยู่บริเวณภาคใดของประเทศไทย ก. ภาคกลาง ข. ภาคเหนือ ค. ภาคใต้ ง. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ49. ข้อใดคือผลงานทางด้านอารยธรรมในการดำารงชีวิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ก. ปราสาทนครวัดในกัมพูชา ข. เทวาลัยปรัมบะนัมในอินโดนีเซีย ค. โบโรพุทโธในอินโดนีเซีย ง. เครื่องปั้นดินเผาในแหล่งโบราณคดีที่บ้านเชียง50. ปราสาทนครวัดเป็นศาสนสถานในศาสนาใด ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาคริสต์ ค. ศาสนาอิสลาม ง. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู
 9. 9. เฉลยข้อ สอบปลายภาคเรีย นที่ 1วิช าสัง คมศึก ษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 1. ง 26. ก 2. ก 27. ค 3. ก 28. ง 4. ง 29. ง 5. ข 30. ก 6. ง 31. ก 7. ข 32. ค 8. ง 33. ก
 10. 10. 9. ง 34. ข 10. ข 35. ง 11. ข 36. ข 12. ง 37. ก 13. ข 38. ข 14. ง 39. ง 15. ข 40. ข 16. ข 41. ค 17. ง 42. ข 18. ง 43. ก 19. ข 44. ค 20. ง 45. ก 21. ก 46. ก 22. ค 47. ข 23. ก 48. ก 24. ก 49. ง 25. ง 50. ง ข้อ สอบปลายภาคเรีย นที่ 2 วิช าสัง คมศึก ษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 11. ศาสนาใดจัดเป็นศาสนาประเภทอเทวนิยม ก. ศาสนาคริสต์ – ศาสนายิว ข. พระพุทธศาสนา ศาสนาเชน ค. ศาสนายูดาย – ศาสนากรีกโบราณ ง. ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู2. คัมภีร์ไบเบิลมีความสำาคัญสำาหรับศาสนาคริสต์อย่างไร ก. เป็นคัมภีร์ของนิกายโรมันคาทอลิก มีหลักคำาสอนของพระเยซู ข. เป็นคัมภีร์ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องตรีเอกานุภาพพิธีกรรมต่าง ๆ ค. เป็นคัมภีร์ที่กำาหนดแนวทางการปฏิบัติรนในพิธีกรรมต่าง ๆของศาสนาคริสต์
 11. 11. 3. เป็นคำาภีร์ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระวจนะของพระเจ้า เป็นบ่อเกิด แห่งสัจธรรมที่จะนำามวลมนุษย์ไปสู่ความหลุดพ้นจากบาป3. ข้อใดอธิบายเรื่องหลักตรีเอกานุภาพได้ถูกต้อง ก. การปฏิบัติตนตามบทบัญญัติ 10 ประการได้ครบถ้วน ข. พระบิดาเป็นที่มาของการสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในโลก ค. การไปสู่อาณาจักรพระเจ้าเป็นสิ่งที่ปรารถนาของทุกคน ง. มีพระเจ้าองค์เดียว แต่มีสามภาคคือ พระบิดา พระบุตรพระจิต4. วันที่ 25 ธันวาคม มีความสำาคัญอย่างไร 1. เป็นวันแห่งความรักของมวลมนุษย์ 2. เป็นวันของการเริ่มเผยแผ่ศาสนาคริสต์ 3. เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเยซูคริสต์ 4. เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์5. ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่เกิดในประเทศใด ก. อิสราเอล ข. ดินแดนปาเลสไตน์ ค. ซาอุดิอารเบีย ง. กรุงโรม ประเทศอิตาลี6. นบีมุฮัมมัด มีความสำาคัญต่อศาสนาอิสลามอย่างไร 1. เป็นศาสดาและประมุขแห่งประชาชาติอาหรับ 2. เป็นสาวกของศาสนาอิสลามคนแรก 3. เป็นผุ้นำาโองการของพระเจ้ามาประทานแก่บุคคลทั่วไป 4. เป็นผู้ที่เผยแผ่ศาสนาอิสลามไปยังประเทศต่าง ๆ ด้วยสันติวิธี7. ขอใดไม่ใช่ปณิธานของ ท่านพุทธทาสภิกขุ ก. ให้พุทธศาสนิกชน หรือศาสนิกชนแห่งศาสนาใดก็ตาม เข้าถึงความหมายอันลึกซึ้งที่สุดแห่ง ศาสนาของตน ข. ทำาความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา ค. ดึงเพื่อนมนุษย์ให้ออกมาจากวัตถุ ง. การแข่งขันความสามารถของแต่ละศาสนา8. หนังสือศาสนาเปรียบเทียบเป็นผลงานของใคร ก. พระธรรมโกศาจารย์ ข. ท่านพุทธทาสภิกขุ ค. เงื่อม อินทปญโญ ง. นายสุชีพ ปุญญานุภาพ9. ทุกศาสนามีจุดมุ่งหมายที่สำาคัญ คืออะไร 1. มุ่งให้คนประพฤติดีมุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 2. มีความเสียสระเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 3. มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ 4. ไม่เบียดเบียนกันและให้อภัยซึ่งกันและกัน
 12. 12. 10. พระโสณะและพระอุตตระ มีส่วนสำาคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบใด ก. แถบแม่นำ้าโคธาวารี ข. ดินแดนสุวรรณภูมิ ค. โยนกประเทศ ง. ลังกา11. ใครเป็นผู้พระราชนิพนธ์ หนังสือเตภูมิมิกถา ก. พ่อขุนรามคำาแหง ข. พระยาลิไทย ค. พ่อขุนบางกลางหาว ง. พระยาเลอไทย12. ในรัชสมัยของพระเจ้ากือนา ได้ทรงส่งราชทูตไปขอนิมนต์พระสงฆ์องค์ใดต่อพระยาลิไทยเพื่อไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในล้านนา ก. พระสังฆราชสุมนะ ข. พระสาณสัมภูตะ ค. พระขุชชโสภิตะ ง. พระสาฬหะ13. สถานที่ใดเป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชน ก. โรงเรียน ข. โรงพยาบาล ค. สหกรณ์หมู่บ้าน ง. วัด14. โบสถ์เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอะไร 1. พุทธ ข. อิสลาม ค. คริสต์ ง. ฮินดู15. เวลาเข้าไปในวัด “ไม่ควร” ทำาอย่างไร 1. เก็บใบไม้รอบ ๆ วัด ข. วิ่งเล่นส่งเสียงดัง ค. กวาดเศษผงของบริเวณโบสถ์ ง. พูดคุยกับคนที่เข้า มาในวัด16. เมื่อนักเรียนไปพบพระสงฆ์ ควนปฏิบัติตนตามข้อใดจึงสมควรที่สด ุ ก. พูดกับท่านอย่างเป็นกันเอง ข. ชวนท่านพูดคุยในเรื่องข่าวต่าง ๆ ในหน้าแรกของ หนังสือพิมพ์ ค. พูดกับท่านด้วยเสียงดังเป็นพิเศษ ไม่พูดอ้อมค้อม ง. ประนมมือพูดกับพระผู้ใหญ่ด้วยทุกครั้ง17. การเข้าค่ายพุทธบุตรนั้นมีวัตถุประสงค์สำาคัญที่สุดในด้านใด ก. การสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ข. การสร้างความสามัคคีปรองดองกันระหว่างผู้ร่วมค่าย ค. ฝึกพัฒนาการคิดเป็น ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ง. ให้เยาชนได้รับประสบการณ์ตรงในการฝึกและพัฒนาตน ด้วยหลักธรรทางพระพุทธศาสนา18. ข้อใดจัดเป็นพิธีกรรมที่เป็นพุทธบัญญัติ
 13. 13. ก. พิธีจัดงานศพ ข. พิธีเข้าพรรษา ค. พิธีทำาบุญต่ออายุ ง. พิธีทำาบุญขึ้นบ้าน ใหม่19. “ดาวขอให้หายป่วยเร็ว ๆ นะ” ดีพูด “ตั้งแต่ฉันป่วย ดี เขามาเยี่ยมประจำา” ดาวพูดกับแม่ การกระทำาของดีจัดอยู่ในมิตรประเภทใด ก. เป็นที่พึ่งได้ ข. เผื่อแผ่แบ่งปัน ค. มีความสุจริต ง. ไม่ทิ้งเพื่อนยาม ทุกข์ยาก20. “ฉันรู้ว่าครอบครัวของเธอเจอมรสุมเศรษฐกิจฟองสบู่แตก ฉันจึงอยากให้เธอไปทำางานกับฉัน เธอจะได้มีเงินมาจุนเจือครอบครัว”ดาวชวนแดง การกระทำาของดาวตรงกับข้อใด ก. ป้องกันเพื่อนเมื่อประมาท ข. เมื่อมีภัยเอาเป็นที่ พึ่งได้ ค. รักษาทรัพย์สินของเพื่อน ง. ไม่ละทิ้งเพื่อนใน ยามทุกข์ยาก21. “ดาวเห็นกระเป๋าเงินฉันไหม” “อ๋อฉันเก็บไว้ให้เธอพอดี เมื่อกี้นี้ฉันเห็นเธอไปทำาธุระจึงเก็บไว้ให้” ดำาพูด การกระทำาของดำาจัดเป็นมิตรประเภทใด ก. มิตรอุปการะ ข. มิตรมีนำ้าใจ ค. มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุข ง. มิตรแนะนำา ประโยชน์22. การบูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ธูปเทียน สิ่งของและเครื่องสักการะอื่น ๆ เรียกว่าอะไร ก. พุทธบูชา ข. อามิสบูชา ค. ปฏิบัติบูชา ง. ธรรมบูชา23. การบูชาพระรัตนตรัยด้วยการปฏิบัติตามหลักคำาสอน เรียกว่าอะไร ก. พุทธบูชา ข. อามิสบูชา ค. ปฏิบัติบูชา ง. ธรรมบูชา24. การจัดโต๊ะหมู่บูชาสามารถแบ่งได้เป็นกี่ลักษณะ ก. 2 ลักษณะ ข. 3 ลักษณะ ค. 4 ลักษณะ ง. 5 ลักษณะ25. “วันจาตุรงคสันนิบาต” หมายถึงวันใด
 14. 14. ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา ค. วันเข้าพรรษา ง. วันออกพรรษา26. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนา “พระโอวาทปาติโมกข์” ก. วันมาฆบูชา ข. วันวิสาขบูชา ค. วันเข้าพรรษา ง. วันออกพรรษา27. ข้อใด คือวันวิสาขบูชา ก. วันพระธรรม ข. วันพระพุทธ ค. วันพระสงฆ์ ง. วันจาตุรงคสันนิบาต28. แนวคิดสำาคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด ก. ความอดทนอย่างยิ่ง ข. ประหยัดมัธยัสถ์ มากที่สุด ค. การปฏิบัติที่ยึดทางสายกลาง ง. การติดตาม เหตุการณ์ให้ทันสมัย29. สถานที่ใช้ทดลองโครงการทฤษฎีใหม่ระยะแรกคือจังหวัดใด ก. สงขลา ข. อยุธยา ค. สระบุรี ง. กรุงเทพมหานคร30. เงินมีความสำาคัญต่อการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการยกเว้นข้อใด 1. ความสะดวกในการซื้อขาย 2. ความสะดวกในการวัดมูลค่า 3. ความสะดวกในการสะสมทรัพย์สิน 4. ความสะดวกในการเก็บรักษาขณะเดินทาง31. หน่วยงานใดทำาหน้าที่ควบคุมการพิมพ์ธนบัตรไทย ก. ธนาคารออมสิน ข. ธนาคารพาณิชย์ทั่วไป ค. ธนาคารแห่งประเทศไทย ง. ธนาคาร อาคารสงเคราะห์32. ประเทศที่ต้องการความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรให้ความสำาคัญปัจจัยข้อใดมากที่สุด ก. จำานวนประชากร ข. เครื่องมือเครื่องจักร ค. ทรัพยากรธรรมชาติ ง. ความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยี33. ปัจจัยที่มีอิทธิพบต่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือข้อใด 1. ทรัพยากรมนุษย์และทุน 2. ปริมาณเงินลงทุนและแหล่งนำ้ามันเชื้อเพลิง 3. ทรัพยากรธรรมชาติและประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
 15. 15. 4. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและขนาดของโรงงาน34. หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดในสมัยหินเก่าที่พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คืออะไร ก. เครื่องมือหินกะเทาะหยาบ ๆ ข. โครงกระดูกมนุษย์ ค. เครื่องสังคโลก ง. ไม่มีข้อถูก35. โครงกระดูกมนุษย์ที่พบบนเกาะชวา นักโบราณคดีเรียกว่าอะไร ก. คนชวา ข. มนุษย์ชวา ค. มนุษย์ชิวา ง. มนุษย์ชะวาท36. ชาวตามพรลิงค์นับถือศาสนาอะไร ก. ศาสนาพุทธ ข. ศาสนาอิสลาม ค. ศาสนาพราหมณ์ ง. ศาสนาซิกต์37. คำาว่าศรีวิชัย ปรากฏในศิลาจารึกที่จารึกขึ้นในปีใด ก. พ.ศ. 1316 ข. พ.ศ. 1317 ค. พ.ศ. 1318 ง. พ.ศ. 131938. ทำานบพระร่วงอยู่ทางทิศใดของตัวเมืองสุโขทัย ก. ตะวันตกเฉียงใต้ ข. ตะวันออกเฉียงใต้ ค. ตะวันตกเฉียงเหนือ ง. ตะวันออกเฉียงเหนือ39. สมัยสุโขทัย ได้บังคับให้นำ้าไหลผ่านท่อนำ้าดินเผาสู่คูเมืองและกระจายสู่บ่อนำ้าซึ่งเรียกว่าอะไร ก. สระพัง ข. ตระพัง ค. กระพัง ง. สระดัง40. ข้อใดจัดเป็นแผนที่ภูมิประเทศ ก. แสดงปริมาณนำ้าฝน ข. แสดงอุณหภูมิของอากาศ ค. แสดงการกระจายของประชากร ง. แสดงลักษณะความสูงตำ่าของพื้นผิวโลก41. ข้อใดจัดเป็นเครื่องมือที่สำาคัญที่ใช้ในการเดินทาง ก. เข็มทิศ ข. นาฬิกา ค. ภาพจากดาวเทียม ง. รูปถ่ายทางอากาศ42. เส้นสมมติที่ลากจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกขนานกับเส้นศูนย์สูตรเรียกว่าอะไร ก. เส้นแวง ข. เส้นขนาน ค. เส้นเมริเดียน ง. เส้นศูนย์สูตร43. ข้อใดคือเส้นที่ใช้ในการกำาหนดเขตเวลาของแต่ละประเทศ ก. เส้นศูนย์สูตร ข. เส้นละติจูด
 16. 16. ค. เส้นลองติจูด ง. เส้นเมริเดียน44. ประเทศใดที่ได้รับอิทธิพลจากลมทะเลและพายะแบบต่าง ๆเกือบตลอดปี ก. เวียดนาม สหภาพพม่า ข. สหภาพพม่า บรูไร ค. บรูไน สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต ง. อินโดนีเซียและ ฟิลิปปินส์45. สินค้าส่งออกที่สำาคัญที่มีมูลค่ามากที่สุดของไทยคืออะไร ก. เสื้อผ้าสำาเร็จรูป ข. อัญมณีและเครื่องประดับ ค. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป ง. เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ46. ประเทศใดมีหมู่เกาะมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ก. มาเลเซีย ข. ฟิลิปปินส์ ค. ติมอร์-เลสเต ง. อินโดนีเซีย47. ดินแดนส่วนซึ่งเป็นหมู่เกาะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือประเทศใด ก. ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ข. มาเลเซีย พม่า อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ค. ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน สิงคโปร์ ง. ติมอร์ตะวันออก อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา48. ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีอาณาเขตทิศเหนือติดต่อประเทศใด ก. จีน ข. อินเดีย ค. บังคลาเทศ ง. มาเลเซีย49. ประเทศใดที่มีความก้าวหน้าทางการคมนาคมมากที่สุดในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ก. มาเลเซีย ดินโดนีเซีย เวียดนาม ข. อินโดนีเดซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ค. ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ง. ไทย ฟิลิปปินส์ สหภาพพม่า50. ประชากรจำานวนเกือบครึ่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับถือศาสนาใด ก. ศาสนาคริสต์ ข. ศาสนาอิสลาม ค. ศาสนาขงจื้อ ง. พระพุทธศาสนา
 17. 17. เฉลยข้อ สอบปลายภาคเรีย นที่ 2วิช าสัง คมศึก ษา ชั้น มัธ ยมศึก ษาปีท ี่ 1 1. ข 26. ก 2. ค 27. ข 3. ง 28. ค 4. ง 29. ค 5. ค 30. ค 6. ก 31. ค 7. ง 32. ก 8. ง 33. ก 9. ก 34. ข 10. ข 35. ข 11. ข 36. ค 12. ก 37. ค 13. ง 38. ก 14. ค 39. ข 15. ข 40. ง 16. ง 41. ก 17. ง 42. ข 18. ข 43. ง 19. ง 44. ง 20. ง 45. ง 21. ก 46. ง 22. ข 47. ค 23. ค 48. ก 24. ก 49. ค 25. ก 50. ข

×