การรักษามะเร็ง

602 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การรักษามะเร็ง

  1. 1. การรักษามะเร็ง ถือเป็ นการท้าทายวงการแพทย์มากที่สุด เนื่องจากมะเร็งเป็ นโรคที่รักษายาก และมะเร็งเป็ นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของคนไทย มากกว่าโรคหัวใจและอุบติเหตุ ัหลักการรักษามะเร็งโดยทัวไปประกอบด้ วย ่ 1. รักษามะเร็ งด้วยการผ่าตัด 2. รักษามะเร็ งด้วยการฉายแสง 3. รักษามะเร็ งด้วยการใช้ยาเคมีบาบัด การผ่าตัดรักษามะเร็ง คือ การผ่าเอาเนื้อมะเร็งออกจากร่ างกาย บางคนคาดหวังว่าหลังการ ผ่าตัดรักษามะเร็ งแล้วจะหายขาด แต่การผ่าตัดในผูป่วยมะเร็งมีจุดมุ่งหมายหลายประการ ้ ก่อนผ่าตัดผูป่วยมะเร็ งต้องปรึ กษากับแพทย์ถึงเป้ าหมายในการผ่าตัดรักษามะเร็ง ้  การวินิจฉัยมะเร็ง ้ ่ ่ ้ ่ในกรณี ที่มีกอนไม่วาจะอยูที่ใดก่อนที่จะเริ่ มให้การรักษาแพทย์ตองรู ้วาก้อนนั้นเป็ นอะไร การผ่าเอาชิ้นเนื้อส่งตรวจจะทาให้แพทย์ทราบการวินิจฉัยว่าเป็ นมะเร็งจริ งหรื อเปล่า และเป็ นมะเร็ งชนิดไหน  การรักษามะเร็งการผ่าตัดรักษามะเร็ง เพื่อผลทางการรักษาแพทย์จะผ่าเอามะเร็ งหรื อสงสัยว่าจะเป็ นมะเร็ งออกให้มากที่สุด รวมทั้งต่อมน้ าเหลือง หรื อเนื้ อเยือ ่ใกล้เคียง  การผ่าเพือบอกระยะของโรคมะเร็ง ่มะเร็ งบางชนิดเราจะต้องรู ้ระยะของโรคเพื่อวางแผนการรักษามะเร็ ง การผ่าตัดมะเร็ งนี้ส่วนใหญ่จะกระทาพร้อมกับการผ่าตัดเพื่อรักษามะเร็ ง  การผ่าตัดเพือซ่ อมแซม ่
  2. 2. หลังจากที่เราตัดมะเร็ งออกไปแล้วอาจจะทาให้อวัยวะบางอย่างถูกตัดไปด้วย หรื ออาจจะผ่าตัดตกแต่ง เช่น มะเร็ งเต้านม ่ดังนั้นหากท่านเป็ นมะเร็ งและแพทย์แนะนาให้ผาตัด ท่านปรึ กษาว่าเป้ าหมายของการผ่าตัดคืออะไรการผ่าตัดจะรักษามะเร็งให้ หายขาดหรือไม่ ?การผ่าตัดรักษามะเร็งโดยเฉพาะมะเร็ งในระยะเริ่ มต้นจะหายขาด แต่ในบางกรณี ที่มะเร็ งมีขนาดใหญ่ หรื อมีบางเร็งบางชนิดมีการแพร่ กระจาย มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า ดังนั้นอาจจะจาเป็ นต้องให้เคมีหรื อฉายแสงฆ่าเซลล์มะเร็ งส่วนที่ตดออกไม่หมด ัแพทย์จะผ่าตัดเอาเนื้องอกออกให้หมด บางครั้งอาจจะต้องผ่าเอาเนื้อดีรอบเนื้องอกออกไปด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าได้ตดเนื้องอกออกหมดจึงต้องส่งชิ้น ัเนื้อรอบๆ เนื้องอกเพื่อส่องกล้องว่ามีเซลล์มะเร็ งหลงเหลือหรื อไม่ ั ่นอกจากนั้นแพทย์จะผ่าเอาต่อมน้ าเหลืองใกล้กบที่เนื้องอกอยูออกไปด้วย และเพื่อให้แน่ใจว่าจะกาจัดเนื้องอกได้หมดแพทย์จะทาการฉายแสง หรื อให้เคมีบาบัด หรื อให้ฮอร์โมน รังสี พลังงานสูงมีคุณสมบัติทาลายเซลล์มะเร็ งได้ดี มีผลต่อเซลล์ธรรมดาบ้าง นอกจาก ฉายแสงรักษามะเร็ งแล้วยังสามารถใช้รักษาโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ งได้อีกด้วย รังสี มีผล ทาให้ขอมูลทางพันธุกรรมของเซลล์ หรื อ สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกเซลล์เสี ย ้สมดุล เซลล์น้ นไมสามารถแบ่งตัวต่อไปได้และถูกทาลายในที่สุด รังสี รักษาสามารถใช้ในการรักษามะเร็ งหลายชนิ ดในตาแหน่งต่างๆ ของร่ างกาย ัสาหรับผูป่วยที่ตองทาการรักษามะเร็ งโดยการฉายรังสี แพทย์รังสี รักษาจะเข้ามามีบทบาทในการรักษาโดยเป็ นผูวางแผนการฉายรังสี กาหนด ้ ้ ้ ่ ัตาแหน่งเป้ าหมาย การใช้รังสี รักษามะเร็ งในผูป่วยแต่ละราย ตลอดจนระยะเวลารักษามะเร็ ง และขนาดของรังสี ที่ได้จะไม่เท่ากัน ขึ้นอยูกบชนิดของ ้มะเร็ ง การตอบสนอง และระยะมะเร็ งของแต่ละคนที่มาพบแพทย์ การฉายรังสี น้ นต้องอาศัยประสบการณ์และ ความชานาญ เพื่อให้การรักษามะเร็ ง ัมีประสิ ทธิผลสูงสุด และให้ผป่วยได้รับผลข้างเคียงจากการฉายรังสี นอยที่สุด ู้ ้การฉายรังสี รักษามะเร็ง แบ่ งเป็ น 2 รู ปแบบ คือ  การฉายรังสี ระยะไกล หรื อ การฉายแสงรักษามะเร็ ง  การฉายรังสี ระยะใกล้ หรื อ การใส่แร่ รักษามะเร็ ง
  3. 3.  ผู้ป่วยมะเร็งส่ วนใหญ่ จะได้ รับการฉายรังสี ระยะไกลการรักษามะเร็ งส่วนใหญ่จะใช้การฉายรังสี ระยะไกล หรื อการฉายรังสี ภายนอก หรื อเรี ยกสั้นๆ ว่า “ฉายแสง” เป็ นหลัก เครื่ องมือที่ใช้รักษา ได้แก่เครื่ องโคบอลต์-60, เครื่ องเร่ งอนุภาคอิเล็กตรอน หรื อไลแนค (Linear Accelerator: LINAC) เป็ นต้น ผูป่วยมะเร็ งแต่ละรายจะมีผลข้างเคียงแตกต่าง ้กัน ขึ้นอยูกบบริ เวณที่ฉายรังสี , ปริ มาณรังสี ที่ได้รับ และเมื่อฉายรังสี ครบ อาการแทรกซ้อนจากการรักษามะเร็ งด้วยรังสี ต่างๆ เหล่านี้ จะค่อยๆ ลด ่ ัน้อยลง หรื อกลับสู่สภาวะปกติได้  การฉายรังสี ระยะใกล้ หรือ การใส่ แร่เป็ นการรักษามะเร็ งโดยใส่แร่ ปริ มาณสูงแบบชัวคราวหรื อถาวรเข้าไปที่เนื้อเยือ หรื อโพรงอวัยวะต่างๆ ของร่ างกาย แร่ ที่ใช้ในการรักษามะเร็ ง ได้แก่ ่ ่แร่ อิริเดียม-192, แร่ ซีเซียม-137,เรเดียม, ไอโอดีน, อีร์เดียม, โคบอลล์, คาลิฟอร์เนียม เป็ นต้น เมื่อผูป่วยได้รับการฉายแสงหรื อใส่แร่ เสร็ จแล้ว ผูป่วย ้ ้สามารถกลับบ้านได้ ไม่จาเป็ นต้องนอนค้างที่โรงพยาบาล สามารถไปทางานและอยูร่วมกับผูอ่ืนได้เหมือนคนทัวไป รวมทั้งอยูใกล้ชิดกับเด็ก, คน ่ ้ ่ ่ท้อง และญาติได้ เนื่องจากการฉายแสงและการใส่แร่ เป็ นการรักษามะเร็ งเฉพาะบริ เวณที่เป็ นโรค เมื่อรักษามะเร็ งเสร็ จ แสงหรื อแร่ ที่ใช้รักษามะเร็ง ่จะไม่ตกค้างอยูในตัวผูป่วย ้การใช้รังสี 2 ส่วนนี้ สามารถใช้เดี่ยว ๆ หรื อใช้ร่วมกันก็ได้ข้ ึนอยูกบดุลยพินิจของแพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญ ด้านรังสี รักษามะเร็ ง ่ั  ใช้รังสี เพียงอย่างเดียว โดยมากเป็ นการรักษาเพื่อให้หายขาดสาหรับมะเร็งระยะแรก ๆ เช่น มะเร็งบริ เวณศีรษะและคอ มะเร็ งปากมดลูก เป็ นต้น  ใช้รังสี ร่วมกับการผ่าตัดโดยอาจใช้ก่อนหรื อภายหลังผ่าตัด และปั จจุบนมีการใช้รังสี ในระหว่างการทาผ่าตัดได้ดวย ทาให้ผลการรักษา ั ้ มะเร็ งของอวัยวะภายในได้ผลดีข้ ึน  ใช้รังสี ร่วมกับเคมีบาบัด อาจให้รังสี ก่อนหรื อหลังหรื อให้พร้อม ๆ กับการใช้ยาเคมีบาบัดก็ได้ ขึ้นอยูกบดุลยพินิจของคณะแพทย์ที่รักษา ่ั  ใช้รังสี ร่วมกับการผ่าตัด เคมีบาบัดรวมถึงชีวบาบัดผสมผสานกัน 1. เพื่อผลการรักษามะเร็ งให้หายขาด โดยมากเป็ นผูป่วยในระยะหนึ่งถึงสอง ้ 2. เพื่อบรรเทาอาการ ในกลุ่มนี้ไม่สามารถรักษามะเร็ งให้หายขาดได้โดยรังสี แต่เป็ นการบรรเทา อาการปวด อาการแน่นหน้าอก, หายใจ ลาบาก, อาการเลือดออกมาก เป็ นต้นรังสี รักษามะเร็ งเป็ นการรักษามะเร็ งที่ไม่มีความเจ็บปวด ไม่เสี ยเลือด และการรักษามะเร็ งด้วยรังสี ส่วนใหญ่เป็ นการรักษาแบบผูป่วยนอก ไม่ตอง ้ ้นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล เผลทางด้านรังสี ยงไม่เกิดขึ้นทันที แต่เมื่อผูป่วยมะเร็ งได้รับการฉายรังสี เป็ นระยะเวลาหนึ่ง จึงจะเริ่ มมีผลข้างเคียง ั ้หรื อผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากการฉายรังสี เช่น คลื่นไส้, อาเจียน, ผมร่ วง, ผิวหนังมีสีคล้ าขึ้น เป็ นต้น
  4. 4. เคมีบาบัด คือ การรักษามะเร็ งด้วยยาเพื่อควบคุมหรื อทาลายเซลล์มะเร็ ง การออกฤทธิ์ยบยั้งการ ั เจริ ญเติบโตและแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ ง และทาลายเซลล์มะเร็ ง การรักษามะเร็ งด้วยเคมีบาบัดอาจ ่ ั มีผลข้างเคียง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปากอักเสบ ผมร่ วง มากหรื อน้อยขึ้นอยูกบชนิดของยา สภาวะความแข็งแรงของร่ างกาย ความพร้อมทางด้านจิตใจของผูป่วยมะเร็งด้วย ้ ่ ่ ัแพทย์จะสังใช้ยารักษามะเร็ งชนิดใดขึ้นอยูกบชนิดและตาแหน่งของมะเร็ ง และสุขภาพของผูป่วยมะเร็ ง ปั จจุบนการใช้ยารักษาโรคมะเร็งร่ วมกัน ้ ัหลายชนิดจะให้ผลที่มีประสิ ทธิภาพมากกว่าการใช้ยาชนิดเดียว ยารักษามะเร็ งมีท้ ง ชนิดน้ า ชนิดเม็ด ชนิดฉี ด ยารักษามะเร็ งไม่ทาให้เกิดความ ัเจ็บปวดมากไปกว่ายาที่ใช้รักษาโรคอื่นๆ  ยารักษามะเร็งชนิดรับประทานเคมีบาบัดรักษามะเร็ งชนิดรับประทานเป็ นวิธีให้ยาผูป่วยมะเร็งที่สะดวกที่สุด ยารักษามะเร็ งจะถูกดูดซึม เข้าสู่กระแสเลือดทางเยือบุผนังกระเพาะ ้ ่อาหาร และเยือบุผนังลาไส้เล็ก แต่ยารักษามะเร็ งบางชนิดไม่สามารถทานได้โดยตรง เพราะอาจทาลายเยือบุผนังกระเพาะอาหาร จึงต้องให้ยารักษา ่ ่มะเร็ งโดยวิธีฉีดเท่านั้น  ยารักษามะเร็งชนิดฉีดเข้ ากล้ ามเนือ ้ยารักษามะเร็ งบางชนิด มีประสิ ทธิภาพดีที่สุดเมื่อถูกปล่อยอย่างช้าเข้าสู่กระแสเลือด แต่ยารักษามะเร็ งจะนิยมฉีดเข้ากล้ามเนื้อมากกว่าฉี ดเข้าหลอดเลือกโดยตรง  ยารักษามะเร็งชนิดฉีดเข้ าหลอดเลือดดาหรือผสมกับของเหลวอืนทีให้ ทางหลอดเลือดดา ่ ่ยารักษามะเร็ งที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรื อทาลายเนื้อเยือ จะถูกฉี ดเข้าหลอดเลือดดาและกระแสเลือดโดยตรง ดังนั้นกระแสเลือดจะทาให้ยา ่รักษามะเร็ งเจือจางอย่างรวดเร็ วและเริ่ มทางานได้ทนที ั ่ ั ระยะเวลารักษามะเร็งขึ้นอยูกบ ชนิดและระยะของมะเร็ งที่ผป่วยเป็ น รวมทั้งผลการตอบสนองต่อยารักษามะเร็ งของผูป่วยแต่ละราย โดย ู้ ้แพทย์ผเู ้ ชี่ยวชาญจะเป็ นผูวเิ คราะห์แนะนาและกาหนดเวลาตลอดจนเลือกยารักษามะเร็ งที่ได้ผลดีที่สุดต่อผูป่วย ้ ้ ความถี่ของการให้ยาเคมีบาบัด ่ ัแตกต่างกันขึ้นอยูกบสูตรยารักษามะเร็ งที่ใช้ และสภาพร่ างกายของผูป่วย เช่น ทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรื อทุกเดือน บางครั้งอาจต้องหยุดยารักษามะเร็ ง ้ชัวคราว เพื่อให้ร่างกายมีเวลาพัก และซ่อมแซมเซลล์ปกติให้แข็งแรงพอที่จะให้ยารักษามะเร็ งครั้งต่อไปได้ ่ ผูป่วยมะเร็งบางรายอาจท้อแท้ เนื่องจากระยะเวลารักษามะเร็ งยาวนาน หากกังวลใจ ควรปรึ กษาแพทย์ แพทย์อาจปรับปรุ งแผนการรักษา ้มะเร็ งให้เหมาะสมขึ้น ควรติดตามผลการรักษามะเร็ งเป็ นระยะ มาตรวจตรงตามแพทย์นด ทานยารักษามะเร็ งตรงตามแผนการรักษารักษามะเร็ง ัการได้ยาไม่ครบหรื อระยะเวลาไม่ตรงกาหนด ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อการรักษามะเร็ ง ถ้ามีเหตุจาเป็ นที่จะต้องเลื่อนระยะเวลาการให้ยารักษามะเร็ งควรปรึ กษาแพทย์ก่อนทุกครั้ง
  5. 5. เมื่อได้รับยาเคมีบาบัดรักษามะเร็ง ผูป่วยบางรายอาจมีผลข้างเคียงเกิดขึ้นได้ การบาบัดรักษามะเร็ งตั้งแต่เริ่ มต้นจะได้ผลดีกว่าการรักษามะเร็ งเมื่อ ้เป็ นมากแล้ว ผลข้างเคียงการรักษามะเร็ งบางประการถ้าไม่รักษาทันท่วงที อาจนาไปสู่ผลแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ นาไปสู่อาการช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดได้ อาการข้างเคียงสาคัญที่ควรปรึ กษาแพทย์ พอสรุ ปได้ดงนี้ั  ไอ มีเสมหะ  มีการติดเชื้อ  บวมผิดปกติ  ผื่นขึ้นตามลาตัว  ปวดท้องรุ นแรง  ปั สสาวะเป็ นเลือด  มีแผลในปากและคอ  เหนื่อยหอบ แน่นหน้าอก  คลื่นไส้อาเจียนอย่างรุ นแรง  ท้องผูกหรื อท้องเดินอย่างรุ นแรง  น้ าหนักลด หรื อเพิ่มอย่างรวดเร็ ว  ซึมลง ชัก หรื อมีอาการเกร็ งผิดปกติ  บริ เวณให้ยา ปวดแสบ ปวดร้อน บวมแดง  ไข้สูงเกิน 38 องศาเซลเซียส (101 องศาฟาเรนไฮต์)  เลือดออกง่าย หรื อไม่หยุด หรื อมีจุดเลือดออกตามผิวหนัง ่แต่เนื่องจากการรักษามะเร็ งด้วยวิธีการหลักทั้ง 3 วิธีการ ยังไม่สามารถรักษามะเร็ งให้หายขาดได้ทุกราย บางรายที่ดูเหมือนอาการดีข้ ึน แต่ผานไปไม่กี่ปีโรคมะเร็ งก็กลับมาเป็ นอีก คราวนี้ส่วนใหญ่จะแพร่ กระจายไปทัวร่ างกายแม้การใช้ยาเคมีบาบัดรุ่ นใหม่มาทาการรักษา แต่ดูเหมือน ่ผลการรักษาก็ยงไว้ใจไม่ได้ โดยที่การรักษามะเร็ งเหล่านี้มาพร้อมกับการทาลายภูมิคุมกันของผูป่วยมะเร็ ง และไม่เพียงแต่จดการกับเซลล์มะเร็ ง ั ้ ้ ัเท่านั้น แต่ยงทาลายเซลล์ปกติดวย นอกจากนี้ยงทาให้เกิดพิษต่ออวัยวะในร่ างกายอย่างสูง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากยิงขึ้น ั ้ ั ่ศูนย์การรักษามะเร็ง ด้วยหลักการแพทย์ทางเลือก Wholly Medical Center
  6. 6. 1. โปรแกรมการรักษามะเร็ง NATURAL KILLER CELL AND TARGET CELL THERAPY (เซลล์เพชฌมาต)2. โปรแกรมการรักษามะเร็ง TUMOR FIGHTER (เสริ มภูมิตานเซลล์มะเร็ ง) ้3. โปรแกรมการรักษามะเร็ง NEW REGENERIST TUMOR FIGHTER4. โปรแกรมการรักษามะเร็ง MEGA C PLUS4. การตรวจโรคมะเร็ งด้วยการถอดรหัสพันธุกรรม GENE DIAGNOSTICS สอบถามเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดการรักษามะเร็งโดยตรงที่ Wholly Medical Center ่ ่ ั้ ตึก 253 ชน 21 อโศก ซอยสุขมวิท 21 ุ ตรงข ้าม มศว. ประสานมิตร ติดรถไฟฟ้ าใต ้ดินสถานีเพชรบุร ี โทร.02-664-3027 9.00 - 19.00 น. ทุกวันไม่เว ้นวันหยุดราชการ Email:crm@whollymedical.com ตลอด 24 ชวโมง ั่ ข้ อมูลอ้ างอิง whollymedical.com sites.google.com/site/plapakhos/ca1 bangkokhospital.com

×