Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

4,938 views

Published on

Published in: Education
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

การวางแผนเชิงกลยุทธ์

 1. 1. ตลาด จัดการ การเงิน ผลิต กลยุทธ์
 2. 2. กระต่ายกับเต่า ภาคมหาบัณฑิต
 3. 3. Top 10 tools have varied over time
 4. 4. 10 เครื่องมือการจัดการกับอันดับความนิยมปี 2550 ชื่อเครื่องมือ ทั่วโลก ยุโรป อเมริกา N . อเมริกา S. เอเชีย Strategic Planning 1 1 1 1 2 CRM 2 4 3 9 1 Customer Segmentation 3 2* 6 3* 3 Benchmarking 4 2* 2 2 9* Core Competencies 5* 5* 5 10 4 Mission and Vision Statements 5* 7 4 5 5* Outsourcing 7 5* 8 3* 7* Business Process Reengineering 8* 10* 10* 14* 5* Knowledge Management (KM) 8* 10* 12 14* 7* Scenario and Contingency Planning 8* 8 9 7 14 หมายเหตุ อันดับที่เท่ากัน ทำให้ไม่มีอันดับถัดมา
 5. 5. <ul><li>จัดกลุ่มจำแนกตามความพึงพอใจของผู้ใช้ 2007 </li></ul>CRM BENCH MARKING STRATEGIC PLANNING GROWTH STRATEGY OUTSOURCING CORE COMPETENCIES MISSION AND VISION STATEMENTS CUSTOMER SEGMENTATION KNOWLEDGE MANAGEMENT LOYALTY MANAGEMENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT TOTAL QUALITY AMANGEMENT STRATEGIC ALLIANCES SCENARIO AND CONTINGENCY PLANNING BALANCED SCORECARD SHARED SERVICE CENTERS CONSUMER ETHNOGRAPHY OFFSHORING SIX SIGMA RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION COLLABORATIVE INNOVATION LEAN OPERATIONS MERGERS AND ACQUISTION การใช้สูง การใช้น้อย พึงพอใจน้อย พึงพอใจมาก BUSINESS PROCESS REENGINEERING CORPORATE BLOGS
 6. 6. อันดับ ชื่อเครื่องมือ % การใช้ ความพึงพอใจ ( เต็ม 5) 1 Strategic Planning 88 3.93 2 Custumer Relationship Management 84 3.87 3 Customer Segmentation 82 3.93 4 Benchmarking 81 3.80 5 Mission and Vision Statements 79 3.78 6 Core Competencies 79 3.86 7 Outsourcing 77 3.68 8 Business Process Reengineering 69 3.77 <ul><li>25 อันดับ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมปี 50 </li></ul>
 7. 7. อันดับ ชื่อเครื่องมือ % การใช้ ความพึงพอใจ ( เต็ม 5) 9 Scenario and Contingency Planning 69 3.78 10 Knowledge Management (KM) 69 3.59 11 Strategic Alliances 68 3.78 12 Balanced Scorecard 66 3.60 13 Supply Chain Management (SCM) 66 3.77 14 Growth Stratege Tools 65 3.75 15 Total Quality Management (TQM) 64 3.80 16 Shared Service Centers (SSC) 55 3.65 17 Lean Operations 54 3.73 <ul><li>25 อันดับ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมปี 50 ( ต่อ 1) </li></ul>
 8. 8. อันดับ ชื่อเครื่องมือ % การใช้ ความพึงพอใจ ( เต็ม 5) 18 Collaborative Innovation 53 3.72 19 Loyalty Management Tools 51 3.59 20 Margers and Acquisition 50 3.88 21 Six Sixma 40 3.66 22 Offshoring 37 3.70 23 Consumer Ethnography 35 3.61 24 Corporate Blogs 30 3.39 25 RFID (Radio Frequency Identification) 23 3.55 <ul><li>25 อันดับ เครื่องมือที่ได้รับความนิยมปี 50 ( ต่อ 2) </li></ul>
 9. 9. การวางแผนเชิงกลยุทธ์
 10. 10. ความแตกต่างระหว่างการจัดการ กับการจัดการเชิงกลยุทธ์ สนามเลือกตั้ง พล . ตร . ท . ดาวเด่น นายพล ช . แชมป์เก่า นาย ช . เชื่องช้า นาย ก . นายก ร .
 11. 11. <ul><li>STRATEGIC PLANNING คืออะไร ? </li></ul><ul><ul><li>ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหน ? </li></ul></ul><ul><ul><li>SWOT </li></ul></ul><ul><ul><li>อนาคตต้องการไปที่ใด ? </li></ul></ul><ul><ul><li>VISSION MISSION GOAL </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้น ? </li></ul></ul><ul><ul><li>STRATEGY </li></ul></ul><ul><ul><li>ต้นทุนต่ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างความแตกต่าง </li></ul></ul><ul><ul><li>FOCUS </li></ul></ul>
 12. 12. ปัจจุบันเราอยู่ที่ไหน ? WHERE ARE WE NOW?
 13. 13. การวิเคราะห์ SWOT (SWOT ANALYSIS) โอกาส (OPPORTUNITIES) อุปสรรค (THREATS) - เศรษฐกิจ - เศรษฐกิจ - สังคม - สังคม - การเมือง - การเมือง - TECHNOLOGY - TECHNOLOGY O จุดเด่น (STRENGTHS) จุดด้อย (WEAKNESSES - การบริการ - การบริการ - ตลาด - ตลาด - การจัดการ - การจัดการ - การเงิน - การเงิน ปัจจัยภายใน (INTERNAL FACTORS) ปัจจัยภายนอก (EXTERNAL FACTORS) S W T
 14. 14. การประเมินผลการดำเนินงานของธุรกิจ STRUCTURE STAFF (SPECIALIST) SYSTEMS SHARED VALUES SKILL STRATEGY 1. 7’S MODEL STYLE
 15. 15. MC KINSEY’S 7-S 1. STRATEGY กลยุทธ์ที่จะสร้างข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันอย่าง ยั่งยืน 2. STRUCTURE โครงสร้างขององค์กร , การมอบหมายงาน และการ แบ่งงาน 3. SYSTEM ระบบต่าง ๆ ในองค์กร เช่น ระบบการผลิต ระบบ การควบคุมคุณภาพ ระบบข้อมูล และระบบการ วัดผลงาน 4. STYLE สไตล์ในการบริหารงานของผู้บริหาร 5. STAFF พนักงานในองค์กร 6. SHARED VALUE ค่านิยมร่วมกันของคนในองค์กร 7. SKILL ทักษะขององค์กร และของคนในองค์กร
 16. 16. การนำวัต ถุดิบเข้าสู่ กิจการ โครงสร้างพื้นฐานของกิจการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทางเทคโนโลยี การจัดหาวัตถุดิบ การดำ - เนินการ การจัดส่ง สินค้า การตลาด การให้ บริการ M A R G I N กิจกรรม สนับสนุน กิจกรรมหลัก กระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจ
 17. 17. VALUE CHAIN (MICHAEL E.PORTER) PRIMARY ACTIVITIES ( กิจกรรมหลัก ) INBOUND LOGISTIC - ระบบการนำเข้า ได้แก่ ระบบการรับ การเก็บรักษา การจัดส่ง - ระบบคลังสินค้า การควบคุมสินค้า การคืนสินค้า OPERATIONS - การผลิต กระบวนการผลิต การบรรจุหีบห่อ การประกอบ - การบำรุงรักษา การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ OUTBOUND LOGISTIC - การกระจายสินค้า การรับคำสั่งซื้อ การวางแผนการจัดส่งและการขนส่ง MAKETING AND SALES - การตลาด และ การขาย SERVICE - บริการต่าง ๆ เช่น การติดตั้ง การซ่อมแซม การอบรม
 18. 18. VALUE CHAIN (MICHAEL E.PORTER) SUPPORT ACTIVITIES ( กิจกรรมรอง ) PROCUREMENT ( การจัดซื้อ ) - การจัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุ และสินทรัพย์ TECHNOLOGY DEVELOPMENT ( การพัฒนาเทคโนโลยี ) - การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ใน VALUE CHAIN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT ( ทรัพยากรมนุษย์ ) - การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผล การพัฒนา ระบบเงินเดือนค่าจ้าง และการพนักงานสัมพันธ์ FIRM INFRASTRUCTURE ( การจัดซื้อ ) - การตลาด และ การขาย
 19. 19. (PORTER’S 5 FORCES
 20. 20. STAKEHOLDRS
 21. 21. การเข้ามาของ คู่แข่งขันรายใหม่
 22. 22. อำนาจต่อรองของลูกค้า
 23. 23. สินค้าทดแทน
 24. 24. อำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์
 25. 25. อำนาจต่อรอง ของซัพพลายเออร์
 26. 26. STAKEHOLDRS
 27. 27. อนาคตเราจะไป ที่ใด ? WHERE DO WE WANT TO BE?
 28. 28. วิสัยทัศน์ VISION ภารกิจ MISSION เป้าหมาย (GOAL) เป้าหมาย (GOAL) เป้าหมาย (GOAL) เป้าหมาย (GOAL) ภาพแสดงความ สัมพันธ์
 29. 29. วิสัยทัศน์ VISION
 30. 30. วิสัยทัศน์ VISION
 31. 31. ภารกิจ MISSION
 32. 32. ทำอย่างไร จะไปถึงจุดนั้น ? HOW WILL WE GET THERE?
 33. 33. กลยุทธ์องค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ SBU 1 กลยทธ์ การผลิต กลยุทธ์ การตลาด กลยุทธ์ การจัดการ กลยุทธ์ การเงิน กลยุทธ์ธุรกิจ SBU 2 ภาพแสดงความ สัมพันธ์ของกลยุทธ์
 34. 34. BCG MODEL ? STARS QUESTION MARKS COWS DOGS สูง อัตราการ เจริญเติบโต ของอุตสาห กรรม ต่ำ สูง ส่วนแบ่งการตลาด ต่ำ
 35. 35. กลยุทธ์องค์กร ( Corporate Strategy) เติบโต มุ่งขยายกิจการ , เพิ่มยอดขาย Turnaround ปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ เช่น ลดพนักงานที่ไม่ จำเป็น ลด / เลิกจำหน่ายสินค้า ที่ไม่มีศักยภาพ มั่นคง รักษาธุรกิจให้อยู่ได้ในช่วงที่ โอกาสไม่เอื้ออำนวย เลิกกิจการ กรณีบริษัทย่อยไม่ก่อรายได้ ไม่ได้รับความสนใจจากลูกค้า
 36. 36. COST LEADERSHIP มักใช้กับสินค้าที่ไม่จำเป็นต้องมีลักษณะแตกต่างกัน เป็นพิเศษ หรือใช้เฉพาะอย่าง ข้อดี ได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา ผลกำไรสูง ได้เปรียบจากการต้านทานในการแข่งขันด้านราคา ข้อเสีย กิจการที่ใช้ TECHNOLOGY จะมีความได้เปรียบ ในด้านต้นทุน กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (BUSINESS STRATEGY)
 37. 37. COST LEADERSHIP
 38. 38. DIFFERENTIATION
 39. 39. DIFFERENTIATION ทำโดยแบ่งตลาดเป็นส่วนย่อย และแยกแยะสินค้า ตามความต้องการของตลาดนั้น ข้อดี ราคาสามารถบวกค่า PREMIUM เพิ่ม เกิดความจงรักภักดีในตราสินค้า ข้อเสีย ต้นทุน เพิ่มทางด้าน TECHNOLOGY, RESERCH & DEVELOPMENT, INNOVATION กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (BUSINESS STRATEGY)
 40. 40. FOCUS GROUP ทำโดยการเลือกตลาดเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มักเป็นสินค้าที่ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษ และลอกเลียนแบบได้ยาก มักใช้การขายแบบ ข้อเสีย หากลูกค้าเปลี่ยนไปใช้สินค้าอื่นทดแทน จะสูญเสียธุรกิจทั้งหมด
 41. 41. FOCUS GROUP
 42. 42. d ตลาด การจัดการ การเงิน ผลิต กลยุทธ์ระดับหน้าที่
 43. 43. ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหาร ขององค์กร ขอให้ท่าน วางแผนเชิงกลยุทธ์ สำหรับหน่วยงานของท่าน สำหรับปี พ . ศ . 2555 FILE 7-9

×