Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

เกริ่นนำก่อนบรรยายแผนธุรกิจP

3,486 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

เกริ่นนำก่อนบรรยายแผนธุรกิจP

 1. 1. BM 697 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ( แผนธุรกิจ ) ครั้งที่ 1 ดร . ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์
 2. 2. <ul><li>ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ผู้บริหารสถาบันการเงิน , ที่ปรึกษาทางการเงิน </li></ul><ul><li>คณะทำงานยุทธศาสตร์จังหวัด ราชบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม </li></ul><ul><li>หัวหน้าคณะทำงาน พัฒนาฯ ผู้ประกอบการ </li></ul><ul><li>ตำแหน่งปัจจุบัน </li></ul><ul><li>ประธานกรรมการนิติบุคคอาคารชุดฯ </li></ul><ul><li>รองกรรมการผู้จัดการ Thai Access </li></ul><ul><li>Consulting Co.,Ltd. </li></ul><ul><li>- ที่ปรึกษาทางการเงิน สำนักงานเพิ่มผลผลิต </li></ul><ul><li>แห่งชาติ </li></ul><ul><li>- วิทากรพิเศษ มูลนิธิเครื่องนุ่มห่มไทย </li></ul>
 3. 3. ระดับการศึกษา ความเชื่อ การเรียนรู้ ปฐมศึกษา เชื่อพ่อแม่ ศึกษาเอง 0 % มัธยมศึกษา เชื่อครู ศึกษาเอง 25 % ปริญญาตรี เชื่อเพื่อน ศึกษาเอง 50 % ปริญญาโท เชื่อมั่นตนเอง ศึกษาเอง 75 % ปริญญาเอก ไม่เชื่อใครเลย ศึกษาเอง 100 %
 4. 4. <ul><li>ความแตกต่างระหว่าง </li></ul><ul><li>บัณฑิต กับ มหาบัณฑิต </li></ul><ul><li>นำความรู้ไปแก้ปัญหาได้ </li></ul><ul><li>การวิจัย หรือ แผนธุรกิจ </li></ul><ul><li>การสอบ Comprehensive Writing </li></ul><ul><li>Oral </li></ul>
 5. 5. อุตสาหกรรม ส่วนตัว องค์กร ประเทศ ระดับของทุกข์ หรือ ปัญหา ไม่ต้องทำวิจัย Independent Study Thesis D. & Phd.
 6. 6. ความสัมพันธ์ของงานวิจัย ที่มาและความสำคัญของปัญหา หัวข้อเรื่อง ขอบเขตการศึกษา วัตถุประสงค์ ประโยชน์ แนวคิดทฤษฎี กรอบแนวความคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตัวแปรและสมมติฐาน แบบสอบถาม ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือ & วิธีเก็บข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ บรรณา นุกรม
 7. 7. ตลาด จัดการ การเงิน ผลิต กลยุทธ์
 8. 8. เงินสด 200,000 เงินกู้ระยะสั้น 2,000,000 ลูกหนี้ 300,000 ส่วนของเจ้าของ 18,500,000 สินทรัพย์ถาวร 20,000,000 20,500,000 20,500,000 INVEST SIZE FINANCE BALANCH SHEET
 9. 9. --------- เงินกู้ระยะสั้น 1,9 00,000 ----------- ส่วนของเจ้าของ 18,100,000 สินทรัพย์ถาวร 20,000,000 20, 0 00,000 20, 0 00,000 INVEST SIZE FINANCE BALANCH SHEET 5 ปีจากนั้นศาลสั่งยึดทรัพย์ขายทอดตลาด ได้ 1,500,000 NPL
 10. 10. --------- เงินกู้ระยะสั้น 400,000 ----------- ----------- INVEST SIZE FINANCE BALANCH SHEET ล้มละลาย
 11. 11. <ul><li>การศึกษาเหมือนการตัดต้นไม้ </li></ul><ul><li>การศึกษา ทำให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ </li></ul><ul><li>( Paradox Theory) </li></ul>ทำไมต้องศึกษาต่อ?
 12. 12. ดร . ธรรมรัตน์ พลอยเพ็ชร์ เกริ่นนำ 1. กรอบแนวความคิด 2. สาเหตุความล้มเหลวในการ ประกอบธุรกิจ 3. เตรียมพร้อมก่อนเป็น ผู้ประกอบการ
 13. 13. 1. กรอบแนวความคิด
 14. 20. 2. สาเหตุความล้มเหลวในการประกอบธุรกิจ
 15. 21. ตลาด การจัดการ การเงิน ผลิต กลยุทธ์ … รู้ไม่ครบ
 16. 22. ปฏิบัติตนไม่ถูก .. ลูกจ้าง & นายจ้าง ลูกน้อง & หัวหน้า ลูกศิษย์ & อาจารย์ ลูกค้า & พ่อค้า , แม่ค้า
 17. 23. สุ & ฟัง ... ค้นคว้าไม่เป็น ปุ & ถาม ลิ & เขียน จิ & คิด
 18. 24. วิธีปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง D(Do) & ทำ C (Control) & ตรวจสอบ A(Action) & แก้ไขปรับปรุง P(Plan) & คิด
 19. 25. ขยัน & โง่ ขี้เกียจ & ฉลาด ขี้เกียจ & โง่ 1 2 3 4 ขยัน & ฉลาด ... ไม่ฉลาด
 20. 26. ผู้ประกอบการ สมัยก่อน ผู้ประกอบการ สมัยใหม่ ขยัน & ฉลาด
 21. 27. ไม่รู้ & ไม่ชี้ ไม่รู้ & ชี้ รู้ & ชี้ 1 2 3 4 รู้ & ไม่ชี้ สั่งงานไม่เป็น
 22. 28. ฉลาด ใช้คนเป็น ( เริ่มขี้เกียจ ) รู้ & ชี้
 23. 29. 4 ไม่รู้ ... ว่าไม่รู้ รู้ ... ว่ารู้ ไม่ประเมินตน รู้ ... ว่าไม่รู้ ไม่รู้ ... ว่ารู้
 24. 30. 3. เตรียมพร้อมก่อนเป็น ผู้ประกอบการ อย่าทำ ตามความเคยชิน เช่นในอดีต โดยไม่ตระหนัก ถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
 25. 31. ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
 26. 32. ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง <ul><li>คนจนคิดวันต่อวัน คนชั้นกลางคิดเดือนต่อเดือน คนรวยคิดยาวเป็นปี ๆ </li></ul><ul><li>คนจนคิดถึงความอยู่รอด คนชั้นกลางคิดถึงความสุขสบาย การจับจ่ายซื้อสินค้า คนรวยคิดถึงอิสระทางการเงิน </li></ul><ul><li>คนจนพูดเกี่ยวกับเรื่องคนอื่น คนชั้นกลางพูดถึงรถ ดนตรี การพักผ่อน คนรวยพูดถึงไอเดีย ความคิดสร้างสรร ธุรกิจ </li></ul>
 27. 33. 4. คนรวยยอมรับการเปลี่ยนแปลง คนชั้นกลางต่อต้าน 5. คนรวยยอมรับความเสี่ยง คนชั้นกลางกลัวที่จะเสี่ยง 6. คนรวยเรียนรู้และเติบโตตลอดชีวิต คนชั้นกลางคิดว่าการเรียนรู้จบที่โรงเรียน 7. คนรวยทำงานเพื่อหากำไร คนชั้นกลางทำงานเพื่อจะได้ค่าจ้าง 8. คนรวยมีแหล่งรายได้หลากหลาย คนชั้นกลางมักมีเพียงแหล่งหรือสองแหล่ง ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
 28. 34. <ul><li>คนรวยเน้นที่การเพิ่มความมั่งคั่ง ส่วนคนชั้นกลางเน้นที่การเพิ่มเงินเดือน </li></ul><ul><li>คนรวยเน้นการใช้เงินทำงานแทนตน ส่วนคนชั้นกลางเน้นการใช้แรงงานของตนเอง </li></ul><ul><li>คนรวยชอบตั้งคำถามที่เป็นบวก สร้างกำลังใจ ส่วนคนชั้นกลางมักตั้งคำถามที่เป็นลบ </li></ul>ความแตกต่างระหว่างคนรวยกับคนชั้นกลาง
 29. 35. อยากรวย .... ทำอย่างไร ? วิธีการ ง่าย ยาก ไม่เสี่ยง เสี่ยง โอกาส ทำงานประจำ ขายตรง ( MLM) ขายประกัน ซื้อหวย เล่นการพนัน เล่นหุ้น ทำธุรกิจ
 30. 36. คลื่นลูกที่ 5 ปราชญ์สังคม คลื่นลูกที่ 4 สังคมความรู้ คลื่นลูกที่ 3 สังคมแห่งเทคโนโลยี่ คลื่นลูกที่ 2 สังคมอุตสาหกรรม คลื่นลูกที่ 1 สังคมเกษตรกรรม ขยัน ฉลาด
 31. 37. บิล เกตส์ วอร์เรน บัฟเฟต 62,000 ล้าน US$ (2 ล้านล้านบาท ) 58,000 ล้าน US$ เล่นกับ เทคโนโลยี่ เล่นกับ เทเลคอม คาร์ลอส สลิม เฮลู 60,000 ล้าน US$ เล่นกับเงิน
 32. 38. โครงสร้างแผนธุรกิจ 1. บทสรุปผู้บริหาร 2. ความเป็นมาของโครงการ 3. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม 4. การวิเคราะห์สถานการณ์ ( SWOT Analysis ) 5. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย ( Vision, Mission & Goals )
 33. 39. 6. แผนเชิงกลยุทธ์ 7. แผนการบริหารจัดการ 8. แผนการตลาด 9. แผนการผลิต 10. แผนการเงิน 11. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 12. แผนการปรับปรุงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการ 13. ภาคผนวก

×