Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New1

14,611 views

Published on

จดหมายข่าวฉบับที่1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

New1

  1. 1. ปี ที่ ๑ ฉบับที่ ๑ วันที่ ๒๕ เดือน สิ งหาคม ๒๕๕๔ การจัดการศึกษาขั้นพืนฐานโดยครอบครัว ้วันที่ 3 สิ งหาคม 2554 คณะกรรมการดําเนิ นการ การจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว ได้อ อกนิ เ ทศกํากับ ติ ดตาม ดูแล และสนับสนุ นให้ครอบครั วได้รับความช่ วยด้ า นวิ ช าการ พร้ อ มทั้ งติ ด ตามผลการดํา เนิ น งานและรั บ ทราบปั ญ หาการจัด การศึ ก ษาขั้น น้า อา และพี่ เป็ นผูช่วยสอน ณ บ้านเลขที่ 9/10 หมู่ 6 ้พื้นฐานโดยครอบครัว ตามบทบาทหน้าที่ ตําบลห้วยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรีในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การจั ด การศึ ก ษา และ ่ ั ปัจจุบนกําลังศึกษาอยูช้ นประถมศึกษาปี ที่ 6 โดยมีเกณฑ์ ักฎกระทรวง ว่าด้วยสิ ทธิ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการวัดและประเมินผล ดังนี้โ ด ย ค ร อ บ ค รั ว พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๗ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ 1. ครอบครั ว วัดและประเมิ น ผูเ้ รี ยน และสรุ ปประกอบด้วยนายไพศาล ม่วงทรัพย์ ศึกษานิ เทศก์ นาย รายงานผลการดําเนินงานส่ งสพป.สบ.2ศตวรรษ นิ ลประพัฒน์ ศึกษานิ เทศก์ นายสุ ชีพ อินทร 2. ผู ้เ รี ยนต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพวิชย ผูอานวยการโรงเรี ยนหิ นกอง (พิบูลอนุ สรณ์) และ ั ้ ํ ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พนางกชพร ศิริปรุ นักวิชาการศึกษา (O-Net) (NT) (LAS) สพป.สระบุรี เขต ๒ มีผูเ้ รี ยน จํานวน ๑ ราย ที่ 3. ประเมินโดยการออกนิเทศ ติดตาม วัดผลและ ัจัดการศึ กษาขั้นพื้น ฐานโดยครอบครั วให้กบเด็กหญิ ง ประเมินผลการจัดการศึกษา ตามแบบการออกนิเทศ ผ่านภัคธี มา เรื องรุ่ งชัยกุล โดยนางเพลินพิศ เรื องรุ่ งชัยกุล ่ หรื อ ไม่ผานมารดาเป็ นสอน และบิดา ลุง ป้ า งานเผยแพร่ ขอมูลข่าวสาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ้

×