Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wiimax

180 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Wiimax

  1. 1. WIMAX <ul><li>มาทำความรู้จักกับ wimax กันดีกว่า </li></ul><ul><li>Wimax คืออะไร </li></ul><ul><li>หน้าที่ของ wimax </li></ul><ul><li>ประโยชน์ของ wimax </li></ul><ul><li>จุดเด่น wimax </li></ul><ul><li>Wimax มีอะไรใหม่ๆบ้าง </li></ul>
  2. 2. <ul><li>  WiMAX เป็นชื่อย่อของ Worldwide Interoperability for Microwave Access ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูงรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาบนมาตรฐาน IEEE 802.16 ซึ่งมาก็ได้พัฒนมาตรฐาน   IEEE 802.16a ขึ้น </li></ul><ul><li>รัศมีทำการที่ 30 ไมล์ หรือเป็นระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตรมีอัตราความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลสูงสุดถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที </li></ul><ul><li>WiMAX มีความสามารถในการส่งกระจายสัญญาณในลักษณะจากจุดเดียวไปยังหลายจุด (Point-to-multipoint) ได้พร้อมๆ กัน  โดยมีความสามารถรองรับการทำงานในแบบ Non-Line-of-Sight ได้ สามารถทำงานได้แม้กระทั่งมีสิ่งกีดขวาง เช่น ต้นไม้ หรือ อาคารได้เป็นอย่างดี </li></ul>WIMAX คืออะไรเอ่ย !!!
  3. 3. มารู้จักกับหน้าที่ของ Wimax กันดีกว่า <ul><li>Wimax ตอบสนองความต้องการของการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้กับพื้นที่ที่ห่างไกล ที่สายเคเบิ้ลไม่สามารถลากไปไม่ถึงได้เป็นอย่างดี ตลอดจนเพิ่มความสะดวกสบาย และประหยัดสำหรับการขยายเครือข่ายในเมืองที่มีอยู่แล้วได้ เนื่องจากไม่ต้องลงทุน ขุดถนนเพื่อวางสายเคเบิลใยแก้วใหม่ นอกจากนั้น WiMAX หรือบรอดแบนด์ไร้สาย มาตรฐาน IEEE 802.16a ยังได้รับการปรับปรุงประสิทธิภาพของคุณภาพในการให้ ้บริการ ( QoS) ซึ่งสามารถรองรับการใช้ การใช้งานภาพ ( video) หรือการใช้งานเสียง ( voice) ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรของเครือข่ายมากอย่างเก่า ( low-latency network) อีกทั้งในเรื่องของความปลอดภัยยังได้เพิ่มคุณสมบัติของความเป็นส่วนตัว ( privacy) </li></ul>
  4. 4. ประโยชน์ของ wimax ++ ครับพี่น้อง ++ <ul><li>ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถขยายพื้นที่ในการให้บริการบรอดแบนด์ได้อย่าง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>สามารถขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงโดยไม่มีข้อจำกัดทางภูมิ ประเทศ </li></ul><ul><li>เชื่อมต่อแบบจุดหนึ่งไปหลาย ๆ จุดได้ ( Point - to - Multipoint ) </li></ul><ul><li>ความคุ้มค่าในการลงทุน </li></ul>
  5. 5. จุดเด่นของ Wimax <ul><li>เรื่องความเร็ว ให้อัตราความเร็วในการส่งสัญญาณข้อมูลมากถึง 75 เมกะบิตต่อวินาที ( Mbps ) โดยใช้กลไกการเปลี่ยนคลื่น สัญญาณที่ให้ ประสิทธิภาพสูง สามารถส่งสัญญาณออกไปในระยะทาง 30 ไมล์ หรือ 48 กิโลเมตร ยังไม่มีปัญหาเรื่องของสัญญาณสะท้อน </li></ul><ul><li>การบริการที่ครอบคลุม นอกจาก WiMAX จะใช้เทคนิคของการแปลงสัญญาณที่ให้ความคล่องตัวในการใช้งานสูง มาตรฐาน IEEE 802.16a ก็ยังสามารถรองรับการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีซึ่งขยายพื้นที่การให้บริการให้กว้างขวางมากขึ้น เช่น ระบบเครือข่าย ที่ใช้สถาปัตยกรรมแบบ ผสมผสาน ( Mesh Topology ) และเทคนิคการใช้งานกับเสาอากาศแบบอัจฉริยะ ( Smart Antenna ) </li></ul><ul><li>ความสามารถในการขยายระบบ WiMAX นั้นมีความสามารถในเรื่องการรองรับการใช้งานแบนด์วิดท์ , ช่องสัญญาณ สำหรับการสื่อสารได้ด้วยความยืดหยุ่น โดยสามารถปรับให้สอด คล้องกับแผน -- การติดตั้งเซลล์ในย่านความถี่ที่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ หรือ ย่านความถี่ที่ได้รับการยกเว้นค่าลิขสิทธิ์ทั่วโลก </li></ul><ul><li>การจัดลำดับความสำคัญของงานบริการ ( QoS - Quality of Service)     สำหรับระบบเครือข่ายไร้สายมาตรฐาน WiMAX นี้ มีคุณสมบัติด้าน QoS ( Quality of Service ) ที่รองรับการทำงานของ บริการสัญญาณเสียงและ สัญญาณวิดีโอ ซึ่งต้องการระบบเครือข่ายที่ไม่สามารถทำงานด้วยความล่าช้าได้ บริการเสียงของ WiMAX นี้ อาจจะอยู่ในรูปของบริการ Time Division Multiplexed ( TDM ) หรือบริการในรูปแบบ Voice over IP ( VoIP ) </li></ul><ul><li>ระบบรักษาความปลอดภัย   นับเป็นคุณสมบัติ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยคุณสมบัติของการรักษาความลับของข้อมูลและการเข้ารหัสข้อมูล ซึ่ง อยู่ในมาตรฐาน WiMAX ที่จะช่วยให้การสื่อสารมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แถมยังมีระบบตรวจสอบสิทธิการใช้งานและมีระบบการเข้ารหัสข้อมูลในตัวด้วย </li></ul>

×