Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Пріоритетні напрямки
психологічної служби закладів
освіти Барської громади на
2023-2024 н. р.
Психолог
КУ «ЦПР ПП Барської МР»
Наталія Франчук
«Безпечне освітнє середовище та
ментальне здоров’я учасників
освітнього процесу – пріоритет
освіти майбутнього»
Усі практичні психологи та соціальні
педагоги у системі освіти мають бути
обізнаними щодо психологічного
впливу травматичних інцидентів та
вміти надавати практичну, соціальну та
емоційну підтримку учасникам
освітнього процесу
Підвищення професійної компетенції
щодо оволодіння сучасними
технологіями психологічної допомоги
Безкоштовні курси підвищення кваліфікації
на платформі
• «Перша психологічна допомога учасникам
• освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій»
• «Навчіться управляти стресом»
• «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
Освітні втрати
• втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання
академічного прогресу через погіршення умов навчання
Навчальні
• порушення особистого та соціального розвитку особистості, що
призводить до деформації особистісних цінностей та моделей
поведінки
Виховні
• негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан
здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху,
тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті
та неуважності
Психологічні
Відповідно до рішення Комітету з питань
освіти, науки та інновацій Верховної ради
України від 07.06.2023 №3
• З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних,
психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні
центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам
освітнього процесу та роботи з батьками.
Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23
«Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі
освіти у 2023/2024 н.р.»
Нормативно-правове забезпечення діяльності
психологічної служби у системі освіти України в умовах дії
воєнного стану у листі розміщені з активними
посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному
фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй
діяльності
Напрямки діяльності працівників психологічної
служби закладів освіти
 Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за
програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-
педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз
на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.
 Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті
ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-
robota/fakul-tatyvy/.
 Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на
вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-
diy
Напрямки просвітницької роботи
• ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час
уроків;
• інформування з проблем торгівлі людьми;
• інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах
воєнного стану в Україні;
• формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
• інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин,
алкоголю та тютюнопаління;
• ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
• ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу
повітряної тривоги;
• популяризація ненасильницької моделі поведінки;
• формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в
особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
Рекомендовано закладам освіти забезпечити
надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових
ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:
 інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості
отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;
 оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх
засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період
війни в країні;
 сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних
педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої
психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які
пережилпсихотравмуючі події;
 сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм
формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної
допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;
 впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних
психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
Діагностична робота
 Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби
розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno-
pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-
sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-
psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/)
Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів
освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за
умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника
освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
При плануванні діагностичної роботи слід
дотримуватися наступних аспектів:
психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути
перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу
відомих фахівців, яку він пройшов;
 перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться
працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш
розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу;
діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими
аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;
 методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному
застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і
непотребувати багато часу для їх вивчення;
психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами
діяльності працівників психологічної служби.
Профілактична робота
 Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного
освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти
технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання
правопорушень, злочинності серед неповнолітніх
Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового
способу у здобувачів освіти
Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу
(цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного
діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у
миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя,
створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті
У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові
технології у новій школі»
Корекційна робота
Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти
опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми
стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та
легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо
програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену
рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол
№ 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт
(https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view).
Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is
EJDisfnM/edit).
Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні
рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з
особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
Консультування
Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та
спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з
фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що
звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту.
Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи
із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми;
про групи самодопомоги та групи підтримки.
Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули
відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії.
Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-
дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу»
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Використовувати онлайн-консультування
Зв'язки з громадськістю
Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та
міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери
 Завдання працівника психологічної служби: створити умови для
рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до
освітнього процесу.
З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього
процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати
інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
Організаційно-методична робота
 У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)
 ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці
червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.
 Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі
освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).
 Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі
практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019
№ 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі
освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-
KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)
 Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі
освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність,
обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення
заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
Професійна майстерність фахівців ПС
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної
підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51,
якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього,
виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань,
вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки
учасників освітнього процесу.
На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна
безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам
освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться
управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері
освіти»
Професійна майстерність фахівців ПС
У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації
для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі
навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти
участь у спецкурсі можна за покликанням:
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні
хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів,
який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна
хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому
процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від
01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH
4Rb.
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб,
зокрема тих, хто виїхав за кордон;
 продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет
психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;
 здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з
батьками;
 проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників
освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;
 у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано
чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;
 до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання
наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної
психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на
забезпеченні надання практичної допомоги;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину
психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;
 важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та
соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;
 у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано
інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального
благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:
 ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам
освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;
 інформування з проблем торгівлі людьми;
 інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного
стану в Україні;
 формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р
 інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та
тютюнопаління;
 ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство,
спам, кібербулінг тощо);
 ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної
тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки,
активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті
своєї держави;
 ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами
сприятливого розвитку дитини тощо.
 рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного,
мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології
вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності
серед неповнолітніх;
 запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;
 обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та
рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час
уроків/занять
З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у
системі освіти України на період до 2030 року»
Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути:
1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей.
2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу.
3. Запровадження системи супервізії у Службі.
4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація).
5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу
та мешканцям ТГ.
6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників.
7. Покращення умов праці фахівців.
8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і
соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби.
9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та
повоєнний час.
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
1 of 26

Recommended

сучасний урок by
сучасний уроксучасний урок
сучасний урокИрина Савченко
3.3K views13 slides
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми... by
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...
Портфоліо вчителя початкових класів Бишівської ЗОШ І-ІІІ ст. Приліпенко Людми...Tetiana Taranchuk
29.7K views27 slides
педагогічні погляди сковорода by
педагогічні погляди сковорода педагогічні погляди сковорода
педагогічні погляди сковорода Екатерина Шаповалова
9.1K views15 slides
організація дослідницької діяльності школярів by
організація дослідницької діяльності школяріворганізація дослідницької діяльності школярів
організація дослідницької діяльності школярівВалентина Муляревич
5.1K views7 slides
Класний журнал 5-11 класи by
Класний журнал 5-11 класиКласний журнал 5-11 класи
Класний журнал 5-11 класиkoblevoschool1
90.3K views35 slides
Вербальне і невербальне спілкування by
Вербальне і невербальне спілкуванняВербальне і невербальне спілкування
Вербальне і невербальне спілкуванняBouko Vlad
5.4K views10 slides

More Related Content

What's hot

вимоги до ведення зошитів by
вимоги до ведення зошитіввимоги до ведення зошитів
вимоги до ведення зошитівАдміністратор Казка
14K views11 slides
Формування природничих понять by
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понятьlarra47
25.5K views37 slides
Передовий педагогічний досвід by
Передовий педагогічний досвідПередовий педагогічний досвід
Передовий педагогічний досвідОлександр Дрижал
6.1K views9 slides
Постановка звуку "з" by
Постановка звуку "з"Постановка звуку "з"
Постановка звуку "з"Anna Palienko
3.5K views12 slides
Партнерська педагогіка by
Партнерська педагогікаПартнерська педагогіка
Партнерська педагогікаBeryslav Pedagogical College
12.8K views33 slides
напрямкм корекційної роботи при дизартрії by
напрямкм корекційної роботи при дизартріїнапрямкм корекційної роботи при дизартрії
напрямкм корекційної роботи при дизартріїpaginec
3K views3 slides

What's hot(20)

Формування природничих понять by larra47
Формування природничих понятьФормування природничих понять
Формування природничих понять
larra4725.5K views
Постановка звуку "з" by Anna Palienko
Постановка звуку "з"Постановка звуку "з"
Постановка звуку "з"
Anna Palienko3.5K views
напрямкм корекційної роботи при дизартрії by paginec
напрямкм корекційної роботи при дизартріїнапрямкм корекційної роботи при дизартрії
напрямкм корекційної роботи при дизартрії
paginec3K views
Презентація для вебінару дошкільників моя by ssuser7541ef1
Презентація для вебінару дошкільників мояПрезентація для вебінару дошкільників моя
Презентація для вебінару дошкільників моя
ssuser7541ef11.1K views
Допоміжні матеріали при здійсненні атестації педагогічних працівників by Ковпитська ЗОШ
Допоміжні матеріали при здійсненні атестації педагогічних працівниківДопоміжні матеріали при здійсненні атестації педагогічних працівників
Допоміжні матеріали при здійсненні атестації педагогічних працівників
Арт-терапія в логопедичній роботі by TatianaYaroshenko1
Арт-терапія в логопедичній роботіАрт-терапія в логопедичній роботі
Арт-терапія в логопедичній роботі
TatianaYaroshenko11.9K views
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина by Ulyana_M
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частинаУкраїнська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина
Українська мова. Буквар. Іваниця Г. М. 1 частина
Ulyana_M18.5K views
Управлінські процеси закладу освіти by ssuserce4e97
Управлінські процеси закладу освітиУправлінські процеси закладу освіти
Управлінські процеси закладу освіти
ssuserce4e97709 views
Збірник корекційних матеріалів by Helen Pisna
Збірник корекційних матеріалівЗбірник корекційних матеріалів
Збірник корекційних матеріалів
Helen Pisna27.7K views
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ by Oleksii Voronkin
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФРІДРИХА ФРЕБЕЛЯ В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ
Oleksii Voronkin592 views
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини by MARO51
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщиниз досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
з досвіду впровадження освітніх інновацій у школах львівщини
MARO5118.3K views
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга... by Светлана Брюховецкая
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...
Портфоліо Парамонової Ірини Володимирівни, вчителя початкових класів КЗ "Луга...

Similar to Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Робота психолога.pptx by
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptxssuserf458f8
31 views9 slides
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf by
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdfssuserb89685
83 views40 slides
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 by
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015olga_ruo
3.9K views27 slides
Proforientation by
ProforientationProforientation
ProforientationСергій Якуба
484 views6 slides
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. by
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.Tamara Emec
1.2K views29 slides
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... by
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...punkoff34
1.5K views14 slides

Similar to Навчальний 2023-2024 н.р..pptx(20)

Робота психолога.pptx by ssuserf458f8
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptx
ssuserf458f831 views
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf by ssuserb89685
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
ssuserb8968583 views
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 by olga_ruo
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
olga_ruo3.9K views
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. by Tamara Emec
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
Tamara Emec1.2K views
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... by punkoff34
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
punkoff341.5K views
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р. by Tamara Emec
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
Tamara Emec1K views
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx by ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f844 views
методичні рекомендації сп by sansanych86
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації сп
sansanych861.9K views
зміст діяльності пп і сп by vbif25
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
vbif251K views
психологічна служба by rmk-resh
психологічна службапсихологічна служба
психологічна служба
rmk-resh91 views
положення про методичний кабінет by sansanych86
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
sansanych86532 views
Ogl by chexpro
OglOgl
Ogl
chexpro230 views
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і... by Юлия Лукьяненко
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf by ssuser7541ef1
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef142 views

More from ssuser7541ef1

ЗУ.pdf by
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 views6 slides
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx by
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxssuser7541ef1
5 views11 slides
Фіз-ра.pdf by
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 views15 slides
Психологічна готовність.pdf by
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfssuser7541ef1
8 views1 slide
Резильєнтність.pdf by
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfssuser7541ef1
177 views23 slides
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx by
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxssuser7541ef1
225 views22 slides

More from ssuser7541ef1(20)

Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx by ssuser7541ef1
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
ssuser7541ef15 views
Психологічна готовність.pdf by ssuser7541ef1
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
ssuser7541ef18 views
Резильєнтність.pdf by ssuser7541ef1
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
ssuser7541ef1177 views
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx by ssuser7541ef1
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
ssuser7541ef1225 views
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО by ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef133 views
Класний керівник в НУШ .pptx by ssuser7541ef1
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
ssuser7541ef1365 views
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf by ssuser7541ef1
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
ssuser7541ef1296 views
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf by ssuser7541ef1
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
ssuser7541ef116 views
ЗДО нарада 2023.pdf by ssuser7541ef1
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
ssuser7541ef1199 views
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx by ssuser7541ef1
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptxНапрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
ssuser7541ef156 views
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ... by ssuser7541ef1
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
ssuser7541ef1168 views
Онлайн-платформи для діагностики.pptx by ssuser7541ef1
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
ssuser7541ef1928 views
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx by ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
ssuser7541ef1616 views
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx by ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
ssuser7541ef146 views
Сертифікація.pptx by ssuser7541ef1
Сертифікація.pptxСертифікація.pptx
Сертифікація.pptx
ssuser7541ef158 views
презентація для вихователя.pptx by ssuser7541ef1
презентація для вихователя.pptxпрезентація для вихователя.pptx
презентація для вихователя.pptx
ssuser7541ef1133 views
Дистанційна освіта в ЗДО by ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K views
Якісна освіта здо by ssuser7541ef1
Якісна освіта здоЯкісна освіта здо
Якісна освіта здо
ssuser7541ef1129 views

Recently uploaded

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 slides
Академічна доброчесність by
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
60 views15 slides
ІКТ .pptx by
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
5 views6 slides
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
41 views10 slides

Recently uploaded(14)

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
Академічна доброчесність by tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195860 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти by tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195841 views
ІКТ Захарчун.pdf by anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" by Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 views
«Жив і працював для Університету» by ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... by tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195858 views

Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

 • 1. Пріоритетні напрямки психологічної служби закладів освіти Барської громади на 2023-2024 н. р. Психолог КУ «ЦПР ПП Барської МР» Наталія Франчук
 • 2. «Безпечне освітнє середовище та ментальне здоров’я учасників освітнього процесу – пріоритет освіти майбутнього»
 • 3. Усі практичні психологи та соціальні педагоги у системі освіти мають бути обізнаними щодо психологічного впливу травматичних інцидентів та вміти надавати практичну, соціальну та емоційну підтримку учасникам освітнього процесу
 • 4. Підвищення професійної компетенції щодо оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги Безкоштовні курси підвищення кваліфікації на платформі • «Перша психологічна допомога учасникам • освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» • «Навчіться управляти стресом» • «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 5. Освітні втрати • втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання академічного прогресу через погіршення умов навчання Навчальні • порушення особистого та соціального розвитку особистості, що призводить до деформації особистісних цінностей та моделей поведінки Виховні • негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху, тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті та неуважності Психологічні
 • 6. Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України від 07.06.2023 №3 • З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних, психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу та роботи з батьками.
 • 7. Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р.» Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України в умовах дії воєнного стану у листі розміщені з активними посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй діяльності
 • 8. Напрямки діяльності працівників психологічної служби закладів освіти  Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально- педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.  Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna- robota/fakul-tatyvy/.  Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh- diy
 • 9. Напрямки просвітницької роботи • ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків; • інформування з проблем торгівлі людьми; • інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні; • формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей; • інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; • ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); • ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги; • популяризація ненасильницької моделі поведінки; • формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
 • 10. Рекомендовано закладам освіти забезпечити надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:  інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;  оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період війни в країні;  сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережилпсихотравмуючі події;  сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;  впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
 • 11. Діагностична робота  Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno- pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta- sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya- psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/) Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
 • 12. При плануванні діагностичної роботи слід дотримуватися наступних аспектів: психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу відомих фахівців, яку він пройшов;  перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу; діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;  методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і непотребувати багато часу для їх вивчення; психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами діяльності працівників психологічної служби.
 • 13. Профілактична робота  Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового способу у здобувачів освіти Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу (цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 • 14. Корекційна робота Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт (https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view). Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is EJDisfnM/edit). Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
 • 15. Консультування Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту. Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми; про групи самодопомоги та групи підтримки. Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії. Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно- дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Використовувати онлайн-консультування
 • 16. Зв'язки з громадськістю Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери  Завдання працівника психологічної служби: створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до освітнього процесу. З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
 • 17. Організаційно-методична робота  У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)  ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.  Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).  Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4- KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)  Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
 • 18. Професійна майстерність фахівців ПС Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51, якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього, виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу. На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 19. Професійна майстерність фахівців ПС У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти участь у спецкурсі можна за покликанням: https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів, який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH 4Rb.
 • 20. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон;  продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;  здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками;  проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;  у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;  до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги;
 • 21. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;  важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;  у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:  ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;  інформування з проблем торгівлі людьми;  інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;  формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 • 22. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р  інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;  ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);  ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;  ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини тощо.  рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;  запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;  обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час уроків/занять
 • 23. З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
 • 24. Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року» Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути: 1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей. 2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу. 3. Запровадження системи супервізії у Службі. 4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація). 5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу та мешканцям ТГ. 6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників. 7. Покращення умов праці фахівців. 8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби. 9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.