การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

3,189 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,189
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย

 1. 1. การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การวัด หรือ ตรวจ (Physical อง สอบความสมบูร ณ์ข Fitness Test)งๆ องค์ป ระกอบด้า นต่า ของสมรรถภาพทาง กาย
 2. 2. วัต ถุป ระสงค์1. ทำา ให้ร ู้ร ะดับ สมรรถภาพทางกาย ของตนเอง2. เพื่อ นำา ผลมาเป็น แนวทางในการ เลือ กกิจ กรรมการออกกำา ลัง กายให้ เหมาะสมกับ ตนเอง3. เพื่อ นำา ผลมาเป็น แนวทางในการ พัฒ นาสมรรถภาพทางกายด้า นที่ บกพร่อ ง ให้ม ีค วามสมบูร ณ์แ ละมี ประสิท ธิภ าพอย่า งเต็ม ที่
 3. 3. องค์ป ระกอบสมรรถภาพทางกายเพื่อ สุข ภาพ1. ความทนทานของระบบไหลเวีย น เลือ ดและหายใจ (Cardiovascular and Respiratory System Endurance)2. ความแข็ง แรงของกล้า มเนื้อ (Muscular Strength)3. ความทนทานของกล้า มเนื้อ
 4. 4. ความทนทานของระบบ ไหลเวีย นเลือ ดและ หายใจ (Cardiovascular and (Cardiovascular and Respiratory System Endurance)
 5. 5. 1. วิ่ง ระยะไกล (Distance Run)  ผูช าย ระยะ ้ ทาง 1,000 ม. หรือ 2.5 รอบ สนามกรีฑ า  ผูห ญิง ระยะ ้ ทาง 800 ม.
 6. 6.  ผู้ช าย - เวลา 4.05 นาที ดี - เวลา 4.06 - 4.40 นาที พอใช้ - เวลา ้ห ญิงนาที  ผู 4.41 ควรปรับ-ปรุง เวลา 5.07 นาที ดี - เวลา 5.08 - 5.22 นาที พอใช้
 7. 7. 2. ก้า วขึ้น - ลง 3 นาที (Three - Minute Step)
 8. 8. 3. จัก รยานวัด กำา ลัง (Bicycle Ergometer) ใช้ห ลัก การของ Astrand and Ryhming ใช้เ วลา 6 นาที
 9. 9. ความแข็ง แรงและความทนทานของ กล้(า มเนื้อ Muscular Strength and Endurance)
 10. 10. กล้า มเนื้อ ส่ว นบนของ ร่า งกาย (Upper Body)1. ดัน พื้น (Push-ups) สำา หรับ ผู- าย ได้ 49 ครั้ง  ้ช ทำา ดี - ทำา ได้ 37 - 48 ครั้ง พอใช้ - ทำา ได้ 36 ครั้ง  ควรปรับ ปรุง
 11. 11. 2. คุก เข่า ดัน พื้น (Kneeling Push-ups) สำา หรับ ผู้ห ญิง - ทำา ได้ 34 ครั้ง  ดี - ทำา ได้ 17 - 33 ครั้ง พอใช้ - ทำา ได้ 16 ครั้ง  ควรปรับ ปรุง
 12. 12. 3. ดึง ข้อ (Pull-up) สำา หรับ ผู้ช าย - ทำา ได้ 11 ครั้ง  ดี - ทำา ได้ 10 - 8 ครั้ง พอใช้ - ทำา ได้ 7 ครั้ง  ควรปรับ ปรุง
 13. 13. 4. งอแขนห้อ ยตัว (Flexed- Arm-Hang) สำา หรับ ผู้ห ญิง - เวลา 13 วิน าที ดี - เวลา 7 - 12 วิน าที พอใช้ - เวลา 6 วิน าที 
 14. 14. 5. แรงบีบ มือ ที่ถ นัด (Grip Strength)
 15. 15. กล้า มเนื้อ ส่ว นลำา ตัว ของ ร่า งกาย 1. ลุก -นั 30ายน าที (30 ่ง ผู้ช วิSeconds Sit-up)ได้ 25 ครั้ง  - ทำา ดี - ทำา ได้ 16 - 24 ครั้ง พอใช้ - ทำา ได้ 15 ครั้ง  ควรปรับ ปรุง  ผู้ห ญิง
 16. 16. 2. วัด แรงเหยีย ดหลัง (Back Strength)
 17. 17. กล้า มเนื้อ ส่ว นล่า งของ ร่า งกาย (Lower Body)วัด แรงเหยีย ดขา (Leg Strength)
 18. 18. ความอ่อ นตัว (Flexibility)
 19. 19. งอตัว ข้า งหน้า (Trunk Forward Flexion)  ผู้ช าย - ทำา ได้ 15 ซม.↑ ดี - ทำา ได้ 10 – 14 ซม. พอใช้ - ทำา ได้ 9 ซม.↓ ควรปรับ ปรุง  ผู้ห ญิง - ทำา ได้ 12 ซม.↑
 20. 20. การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้า น อื่น ๆ
 21. 21. ความเร็ว (Speed)
 22. 22. วิ่ง เร็ว 50 เมตร (50 Meters ผู้ช าย Sprint) - เวลา 8.1 วิน าที  ดี - เวลา 8.2 – 9.4 วิน าที พอใช้ วิ ผู้ห ญิง - เวลา 9.5 น าที  ควรปรับ ปรุง - เวลา 10.5 วิน าที ดี - เวลา 10.4 - 13.1
 23. 23. พลัง กล้า มเนื้อ (Muscular Power)
 24. 24. 1. ยืน กระโดดไกล (Standing Broad Jump)  ผูช าย ้ ผูช าย ้ - ทำา ได้ 2.32 เมตร ดี - ทำา ได้ 2.31 – 2.06 เมตร พอใช้ - ทำา ได้ 2.05 เมตร ควรปรับ ปรุง  ผูห ญิง ้ - ทำา ได้ 1.73 เมตร
 25. 25. 2. ยืน กระโดดแตะผนัง (Vertical Jump)  ผูช าย ้ ผูช าย ้ - ทำา ได้ 57 ซม.↑ ดี - ทำา ได้ 34 – 56 ซม. พอใช้ - ทำา ได้ 33 ซม. ↓ ควรปรับ ปรุง  ผูห ญิง ้ - ทำา ได้ 31 ซม.↑
 26. 26. 3. ขว้า งลูก บอล (Softball Throw)
 27. 27. การทำา งานร่ว มกันของระบบประสาทกับ กล้า มเนื้อ (Neuromuscular Coordination)
 28. 28. 1. วิ่ง เก็บ ของ (Shuttle Run)  ผู้ช าย - เวลา 10.9 วิน าที ดี - เวลา 11.0 – 11.9 ผู้ห ญิง วิน าที พอใช้ - เวลา -นเวลา 12.0 วิดี าที 12.9 วิ าที น - เวลา ควรปรับ ปรุง 13.0 – 13.9 วิน าที พอใช้ - เวลา 14.0 วิน าที
 29. 29. 2. การทดสอบความว่อ งไวแบบ อิล ลิน อยส์ (The Illinois Agility Run)

×