Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
วิธีติดตั้ง
และ ESET NOD32
สำหรับคนที่กำลังจะหำทำงในกำรลง Windows 10 โดยจะทำกำรลงเอง โดยไม่
ต้องเพิ่งช่ำงให้เสียตังโดยเปล่ำประโยชน์ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยใน...
ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทาการลง
Windows 10
 1. เตรียมคอมพิวเตอร์ / PC / Laptop ให้พร้อม
 2. เตรียม Drive ต่ำงๆกรณีลงเพิ่ม...
การติดตั้ง Windows 10
 ทำกำรเอำแผ่น DVD Windows 10 หรือ USB Flash Drive เสียบเข้ำกับคอมพิวเตอร์
 สำมำรถตั้ง Boot ได้จำกก...
1. จำกนั้นถ้ำเห็นข้อควำมว่ำ “Press any key to boot CD or DVD” ให้ทำกำร
กด Enter
2. จำกนั้นจะเข้ำสู่หน้ำ ตอนรับของ Windows ...
3. ในหน้ำ Windows Setup
Language to install : เลือก English (United States)
Time and currency format : เลือก English (Unit...
4. กด Install Now เพื่อทำกำรติดตั้ง
5. เลือก (/) I accept the license terms และทำกำรกด Next
6. ให้ทำกำรเลือก Custom : Install Windows only (Advance)
7. สำคัญ ตรงนี้มี 2 กรณี
กรณีซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่
สำหรับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์มำใหม่และยังไม่ได้ทำกำรสร้ำงพำติชั่นของ
Wind...
จำกนั้นให้ใส่ขนำดของพื้นที่ Drive C แนะนำให้ใส่ 102400 MB หรือเท่ำกับ 100 GB
นั้นเอง และทำกำรกด Apply และทำกำรสร้ำง Drive ...
กรณีเคยลง Windows อยู่แล้ว แต่จะลง Windows 10 เพื่อใช้ใหม่
ให้ทำกำรกดไปที่ drive ของ OS ที่เรำเคยลง Windows มำแล้ว จำกนั้น...
8. รอทำกำรติดตั้งของ Windows 10
9. หลังจำกคอมพิวเตอร์ลง Windows 10 เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำกำร Restart
ตัวเองอัตโนมัติ และเข้ำสู่หน้ำ Settings (สำหรับคนท...
10. ให้ทำกำรเลือก Use Express Settings
11. สำหรับถ้ำเป็นคอมพิวเตอร์ลงที่บ้ำนให้ทำกำรเลือก I own it
10. สำหรับใครที่ต้องกำร Sign in ด้วย Microsoft Account
เช่น ABC@hotmail.com หรือ ABC@outlook.com ก็ให้ทำกำรใส่ Email ลงไปใ...
11. เลือก Your Account
User name : ใส่ชื่อที่ต้องกำร
Password : ใส่ Password ที่เรำต้องกำร
Reenter Password : ยืนยัน Passw...
14. จำกนั้นเรำก็จะได้หน้ำ Windows 10 พร้อมใช้งำนแล้วครับ
การติดตั้งโปรแกรม
ESET NOD32 Antivirus
เมื่อเปิดโปรแกรมติดตั้งขึ้นมำแล้ว ให้คลิ๊ก ถัดไป ดังรูป
จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงกำรอนุญำต จำกนั้น “คลิ๊ก”
ถัดไป ดังรูป
จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของ ESET Live Grid “คลิ๊ก” ถัดไป
ดังรูป
ให้เลือก “เปิดใช้งำนกำรตรวจหำแอพพลิเคชั่นที่อำจไม่พึงประสงค์ จำกนั้น
“คลิ๊ก” ติดตั้ง ดังรูป
รอซักพักแล้วจะหน้ำจอจะขึ้น สิ้นสุดกำรติดตั้ง ให้ทำกำรคลิกที่ "สิ้นสุด"
เปิดโปรแกรมขึ้นมำแล้วให้เลือก เปิดใช้งำนโดยใช้รหัสกำรเปิดใช้งำน
ให้ทำกำรกรอก Serail Number ที่ติดอยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกรอก
รำยละเอียด ข้อมูลส่วนตัว เพื่อบันทึกในฐำนข้อมูลของ Ese
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีติดตั้ง Windows10 เเละ eset nod32

สำหรับคนที่กำลังจะหาทางในการลง Windows 10 โดยจะทำการลงเอง โดยไม่ต้องเพิ่งช่างให้เสียตังโดยเปล่าประโยชน์ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการลง Windows 10 ในการติดตั้ง Windows สมัยก่อนที่เป็นเรื่องยากมากๆสำหรับคนที่ไม่มีความรู้ทางด้านไอที แต่เดี๋ยวสมัยนี้เราสามารถลง Windows กันเองได้แล้ว ไม่ยากด้วย ถ้าคุณอ่านบทความนี้จบ คุณก็สามารถทำการลง Windows 10 ได้อย่างสบายใจ สำหรับใครที่ไม่เคยลง Windows 10 วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง Windows 10 แบบละเอียดที่สุด ซึ่งในการลง Windows 10 ก็จะคล้ายกับการลง Windows 8.1 หรือลง Windows 7

 • Login to see the comments

วิธีติดตั้ง Windows10 เเละ eset nod32

 1. 1. วิธีติดตั้ง และ ESET NOD32
 2. 2. สำหรับคนที่กำลังจะหำทำงในกำรลง Windows 10 โดยจะทำกำรลงเอง โดยไม่ ต้องเพิ่งช่ำงให้เสียตังโดยเปล่ำประโยชน์ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรลง Windows 10 ใน กำรติดตั้ง Windows สมัยก่อนที่เป็นเรื่องยำกมำกๆสำหรับคนที่ไม่มีควำมรู้ทำงด้ำน ไอที แต่เดี๋ยวสมัยนี้เรำสำมำรถลง Windows กันเองได้แล้ว ไม่ยำกด้วย ถ้ำคุณอ่ำน บทควำมนี้จบ คุณก็สำมำรถทำการลง Windows 10 ได้อย่ำงสบำยใจ สำหรับใครที่ ไม่เคยลง Windows 10 วันนี้ผมจะมำสอนวิธีการลง Windows 10 แบบละเอียด ที่สุด ซึ่งในกำรลง Windows 10 ก็จะคล้ำยกับกำรลง Windows 8.1 หรือลง Windows 7
 3. 3. ขั้นตอนการเตรียมการก่อนทาการลง Windows 10  1. เตรียมคอมพิวเตอร์ / PC / Laptop ให้พร้อม  2. เตรียม Drive ต่ำงๆกรณีลงเพิ่ม เช่น Drive กำรด์จอ , Wireless, LAB , Sound โดยให้ทำ กำรดำวน์โหลดตำมยี่ห้อ Notebook ของแต่ละท่ำนไว้  3. เตรียมแผ่น DVD Windows 10 ในกำรติดตั้ง หรือ สำหรับคนที่ต้องกำรลง Windows 10 USB
 4. 4. การติดตั้ง Windows 10  ทำกำรเอำแผ่น DVD Windows 10 หรือ USB Flash Drive เสียบเข้ำกับคอมพิวเตอร์  สำมำรถตั้ง Boot ได้จำกกำรกดปุ่ม“delete”บน keyboard ของเรำ หรือทำกำรกด F2 / F10 / F12 เพื่อทำกำรตั้งค่ำกำรBoot ใน BIOS ได้โดยกำรเข้ำ BIOS นั้นให้ดูตอน Boost ว่ำ คอมพิวเตอร์จะให้กดปุ่มอะไรบน Keyboard  โดยถ้าลงแบบใช้แผ่น Windows 10 ก็ให้เลือก Boot DVD เป็นอันดับแรก แต่ถ้าลงแบบ USB ก็ให้ทาการเลือก Boot แบบ USB เป็นอันดับแรก และทาการ Save ค่า คอมพิวเตอร์ จะ Restart ตัวเอง
 5. 5. 1. จำกนั้นถ้ำเห็นข้อควำมว่ำ “Press any key to boot CD or DVD” ให้ทำกำร กด Enter 2. จำกนั้นจะเข้ำสู่หน้ำ ตอนรับของ Windows 10
 6. 6. 3. ในหน้ำ Windows Setup Language to install : เลือก English (United States) Time and currency format : เลือก English (United States) Keyboard or input Method : เลือก US
 7. 7. 4. กด Install Now เพื่อทำกำรติดตั้ง
 8. 8. 5. เลือก (/) I accept the license terms และทำกำรกด Next
 9. 9. 6. ให้ทำกำรเลือก Custom : Install Windows only (Advance)
 10. 10. 7. สำคัญ ตรงนี้มี 2 กรณี กรณีซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ สำหรับใครที่ซื้อคอมพิวเตอร์มำใหม่และยังไม่ได้ทำกำรสร้ำงพำติชั่นของ Windows ให้ทำกำรกด New
 11. 11. จำกนั้นให้ใส่ขนำดของพื้นที่ Drive C แนะนำให้ใส่ 102400 MB หรือเท่ำกับ 100 GB นั้นเอง และทำกำรกด Apply และทำกำรสร้ำง Drive D โดยใช้พื้นที่ที่เหลือ และทำกำร คลิกไปที่ Drive ที่เรำแบ่งไว้ให้สำหรับ OS และทำกำรกด Next
 12. 12. กรณีเคยลง Windows อยู่แล้ว แต่จะลง Windows 10 เพื่อใช้ใหม่ ให้ทำกำรกดไปที่ drive ของ OS ที่เรำเคยลง Windows มำแล้ว จำกนั้นกด drive option (Advance) และทำกำรกด Format > ทำกำรยืนยันโดยกด OK เพื่อเป็นกำร format Drive C และทำกำรเลือกไปที่ Drive ที่เรำ format เมื่อกี้และ ทำกำรกด OK
 13. 13. 8. รอทำกำรติดตั้งของ Windows 10
 14. 14. 9. หลังจำกคอมพิวเตอร์ลง Windows 10 เสร็จแล้ว คอมพิวเตอร์จะทำกำร Restart ตัวเองอัตโนมัติ และเข้ำสู่หน้ำ Settings (สำหรับคนที่ใช้ USB ในกำรติดตั้งให้ดึง USB ออกได้เลยหลังจำก Restart ในข้อ8) ทำกำรกรอกใส่ License Windows 10 ของเรำให้ตรงกับ Editions ที่เรำได้ทำกำรลง Windows 10
 15. 15. 10. ให้ทำกำรเลือก Use Express Settings
 16. 16. 11. สำหรับถ้ำเป็นคอมพิวเตอร์ลงที่บ้ำนให้ทำกำรเลือก I own it
 17. 17. 10. สำหรับใครที่ต้องกำร Sign in ด้วย Microsoft Account เช่น ABC@hotmail.com หรือ ABC@outlook.com ก็ให้ทำกำรใส่ Email ลงไปใน ช่องว่ำง แต่วันนี้ผมจะมำสอนวิธีกำรสร้ำง Account Local โดยให้กด Skip this step ไป ก่อน
 18. 18. 11. เลือก Your Account User name : ใส่ชื่อที่ต้องกำร Password : ใส่ Password ที่เรำต้องกำร Reenter Password : ยืนยัน Password อีกครั้ง Password hint : ใส่ Password อันนี้กรณีลืม Password ด้ำนบน
 19. 19. 14. จำกนั้นเรำก็จะได้หน้ำ Windows 10 พร้อมใช้งำนแล้วครับ
 20. 20. การติดตั้งโปรแกรม ESET NOD32 Antivirus
 21. 21. เมื่อเปิดโปรแกรมติดตั้งขึ้นมำแล้ว ให้คลิ๊ก ถัดไป ดังรูป
 22. 22. จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันยอมรับข้อกำหนดในข้อตกลงกำรอนุญำต จำกนั้น “คลิ๊ก” ถัดไป ดังรูป
 23. 23. จำกนั้นให้ “คลิ๊ก” ฉันต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของ ESET Live Grid “คลิ๊ก” ถัดไป ดังรูป
 24. 24. ให้เลือก “เปิดใช้งำนกำรตรวจหำแอพพลิเคชั่นที่อำจไม่พึงประสงค์ จำกนั้น “คลิ๊ก” ติดตั้ง ดังรูป
 25. 25. รอซักพักแล้วจะหน้ำจอจะขึ้น สิ้นสุดกำรติดตั้ง ให้ทำกำรคลิกที่ "สิ้นสุด"
 26. 26. เปิดโปรแกรมขึ้นมำแล้วให้เลือก เปิดใช้งำนโดยใช้รหัสกำรเปิดใช้งำน
 27. 27. ให้ทำกำรกรอก Serail Number ที่ติดอยู่บนกล่องผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งกรอก รำยละเอียด ข้อมูลส่วนตัว เพื่อบันทึกในฐำนข้อมูลของ Ese

×