100 χρόνια ελεφκερθσ Μακεδονίασ
Μουςικό αφιζρωμα
ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 1912-13

« Ρολεμϊντασ τραγουδοφςαμε»

Δθμοτικό...
Ρρϊτο χρζοσ ςτθν ράτςα είναι να
νιϊςεισ τουσ προγόνουσ .
Δεφτερο να φωτίςεισ τθν ορμι τουσ και
να ςυνεχίςεισ το ζργο τουσ....
Αρχζσ 20ου αι
1908

ΚΛΝΘΜΑ ΝΕΟΣΟΤΡΚΩΝ

Το 1908 εκνικιςτζσ Τοφρκοι αξιωματικοί οι « Νεότουρκοι»
Καταλαμβάνουν τθν εξουςία
Περικωριοποιοφν...
1909

ΚΛΝΘΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΛ

Μετά τθν επανάςταςθ ςτο Γουδί ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ
• είχε βελτιϊςει με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ το επ...
1910

Σαυτόχρονα τζκθκε ςε εφαρμογι και το πρόγραμμα
εκςυγχρονιςμοφ του ςτόλου με αποκορφφωμα τθν
αγορά του Κωρθκτοφ «Αβζρ...
1911

Τον Οκτϊβριο του 1911 οι Νεότουρκοι
- ωσ κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ – αποφάςιςαν
• Σθν εξόντωςθ των μθ μουςουλμανικϊν εκνοτ...
“Η Τουρκία πρζπει να γίνει μωαμεθανική χώρα,
όπου η μωαμεθανική θρηςκεία και οι
μωαμεθανικζσ αντιλήψεισ θα κυριαρχοφν και
...
Τποχρεωτικι ςτράτευςθ όλων των
Οκωμανϊν υπθκόων.
Ζλλθνεσ που κατοικοφν ςε εδάφθ τθσ
οκωμανικισ αυτοκρατορίασ είναι
υποχρεω...
Ανάκεμα το ςφνταγμα
Ανάκεμα το ςφνταγμα κι όλο το Χουργιζτι,
Που δε μϋαφικαν να χαρϊ ςϋτοφτο το βιλαζτι.
Κάτι τι τθσ είπαν...
Ανάκεμα το ςφνταγμα
Σθν τουρκικι τθ φορεςιά δε κζλω να τθ βάλω
Ζλλθνασ εγεννικθκα, Ζλλθνασ κα πεκάνω.
Κάτι τι τθσ είπαν πά...
1912

Πρωκυπουργόσ και υπουργόσ ςτρατιωτικϊν αυτι τθν
περίοδο ςτθν Ελλάδα ιταν ο Ε. Βενιηζλοσ ο οποίοσ είχε
φροντίςει για ...
ΑΝΟΛΞΘ 1912
Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ
κεωρϊντασ ότι, αν ξεςπάςει
ζνοπλθ ςφγκρουςθ ςτα
Βαλκάνια χωρίσ Ελλθνικι
ςυμμετοχι κα χα...
ΦΚΛΝΟΡΩ΢Ο 1912

Τον Οκτϊβριο του 1912 οι βαλκανικζσ χϊρεσ ζςτειλαν
τελεςίγραφο ςτθν Τουρκία με το οποίο ηθτοφςαν τθν
διαςφ...
ΦΚΛΝΟΡΩ΢Ο 1912
Μπροςτά ςε αυτι τθν
άρνθςθ τα 4 χριςτιανικά
βαλκανικά κράτθ Σερβία,
Βουλγαρία, Μαυροβοφνιο
και Ελλάδα ςυμμά...
Προσ τον λαό μου,
Αι ιεραί υποχρεϊςεισ πρόσ τιν φιλτάτθν πατρίδα, πρόσ τοφσ υποδοφλουσ αδελφοφσ
μασ καί πρόσ τιν ανκρωπότθ...
Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ
Σθμαντικόσ πολιτικόσ τθσ
νεότερθσ Ελλάδασ
•Εκτίμθςε ςωςτά τθ γενικευμζνθ
ςφρραξθ ςτα Βαλκάνια
•Οργάνω...
Κάλαντα πρωτοχρονιάσ
Αρχιμθνιά κι αρχιχρονιά, ςτα όπλα μασ ηθτοφν παιδιά
Κι αρχι καλόσ μασ χρόνοσ, τθσ πατρίδασ μασ ο πόνο...
Κάλαντα πρωτοχρονιάσ
Και μεσ ςτα φφλλα τθσ μθλιάσ διϊχνει το Βοφλγαρο μεμιάσ
Χρυςι μιλιτςα βγικε, εισ τθν Πόλθ μζςα μπικε....
ΕΥΗΩΝΕΣ

1867
Φφλαξθ μεκορίου
1912
Ζνδοξθ ιςτορία
«Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου»
Θ ϊρα του αποχωριςμοφ και θ επιςτροφι από το
μζτωπο τραγουδιόταν ςϋ όλθ τθν Ελλάδα, με
ομοιοκατάλθ...
Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου
Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου, ςτον πόλεμο πθγαίνω,
ςτο τάγμα το Ευηωνικό, κει μϋζχουνε ςταλμζνο.
Βρε τοφτοσ...
Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου
Όταν μου είπεσ «ζχε γειά» και μπικεσ ςτο καΐκι,
ςαν βρφςεσ τα ματάκια μου ζβρεξαν ςτο χαλίκι.
Βρε δε...
«Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ»
Όρκοι και υποςχζςεισ για παντοτινι αγάπθ
προςαρμόηονται ςτα δεδομζνα του πολζμου,
υμνϊντασ τον ελλθν...
Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ
Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ - ερ αμάν, γιαντίμ, αμάν
Σο τοφρκικο αςκζρι – καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ.
Ζτςι...
Γράμματα από το Μζτωπο
Αυτό το όπλο το βαρφ
Σα μάτια μου βαρζκθκαν εισ το ςτρατό να βλζπουν,
τον ταχυδρόμο να ρωτοφν και γράμμα να μθν ζχουν.
Αχ!...
• ΢θμαντικζσ όμωσ επιχειριςεισ ζγιναν και ςτθν κάλαςςα.
• Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ με αρχθγό το ναφαρχο Κουντουριϊτθ
κυριάρχθςε ...
«Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ»
Ο ποιθτισ χρθςιμοποιεί το πουλί ωσ μζςο
γριγορθσ και αςφαλοφσ επικοινωνίασ
Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ
Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ, ζβγα ςτθ ςτράτα να ςε δω
ςτάςου να ςε ρωτιςω ςτάςου να ςε ρωτιςω.
……………...
«Του πόλεμου τα βάςανα»
Πολλοί νθςιϊτεσ ντφκθκαν ςτο χακί και
πολζμθςαν ςτο μακεδονικό μζτωπο
Σο τραγοφδι είναι προςαρμοςμ...
Του πόλεμου τα βάςανα
Σου πόλεμου τα βάςανα είναι πολφ μεγάλα
΢αν τθν ελιά τθν άγουρθ με τθν πολλι πικράδα.
΢το τάγμα το Ε...
Του πόλεμου τα βάςανα
Αν είςαι και ςτο μζτωπο καρρείσ δε ςε κυμοφμαι;
΢το όνομά ςου προςκυνϊ και πζφτω και κοιμοφμαι.
Ω, Π...
Του πόλεμου τα βάςανα
Κεζ μεγαλοδφναμε, Χριςτζ και Παναγιά μασ
φχθκείτε καλορίηικα να είναι τα παιδιά μασ.
Ω Παναγιά Αγιας...
Το κωρθκτό Αβζρωφ
• Θ αγορά ζγινε με χρθματοδότθςθ
του ελλθνικοφ δθμοςίου και του
Γ.Αβζρωφ
• Κακζλκυςθ το Μάρτιο του 1910
...
Ραφλοσ Κουντουριϊτθσ
ναφαρχοσ ςτο Αβζρωφ
«Με ηην δύναμιν ηοσ Θεού
και ηας εστάς ηοσ
Βαζιλέως μας και εν
ονόμαηι ηοσ Δικαίο...
« Ηιτω ο Αβζρωφ »
Σο τραγοφδι αναφζρεται ςτθν απελευκζρωςθ
των νθςιϊν με τα πολεμικά πλοία
«Αβζρωφ», «Υδρα» και «Ψαρά».
Ηιτω ο Αβζρωφ
Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» μπροβάλλει με χαρά
Και ρίχνει τα κανόνια ςτθσ Λζςβου τα νερά
Ηιτω ο «Αβζρωσ,...
Ηιτω ο Αβζρωφ
Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» «Υδρα» και τα «Ψαρά»
Σα ςτζλνει ο Βενιηζλοσ να πάρουν τα νθςιά.
Ηιτω ο «Αβζρ...
Ζλλθνεσ εκελοντζσ
από τθν Αμερικι
• 75.000 δολάρια
• όπλα
Κφπριοι
εκελοντζσ
ςτουσ
βαλκανικοφσ
πολζμουσ
Στρατισ Μυριβιλθσ
Λόχοσ
Κρθτϊν
δαςκάλων
«Θ Κριτθ μαυροντφκθκε»
Πικανολογείται ότι το ζγραψε κάποιοσ
΢ιφθσ Καντιλιζρθσ.
Είναι ριηίτικο τραγοφδι πάνω ςτθ
γνωςτι μελ...
Θ Κριτθ μαυροντφκθκε
Θ Κριτθ μαυροντφκθκε ,
γιατί ϋχαςε κοπζλια.
Νιουσ δυνατοφσ και ζμορφουσ,
που ϋνταν ςωςτά καμάρια.
………...
ΜΕΣΩΠΟ ΘΠΕΛΡΟΤ
ΜΕΣΩΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ΢
• Θ πρϊτθ ςπουδαία μάχθ εναντίον των τουρκικϊν δυνάμεων
διεξιχκθ ςτο Σαραντάπορο κοντά ςτθν Κοηάνθ
• Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ δ...
Κωνςταντίνοσ προσ Βενιηζλο
Ο ςτρατόσ δεν κα οδεφςθ*
κατά τθσ Κεςςαλονίκθσ. Εγϊ
ζχω κακικον να ςτραφϊ κατά
του Μοναςτθρίου,...
• Σθν άποψθ αυτι υποςτιριηε ςκεναρά ο Βενιηζλοσ που για το
λόγο αυτό ιρκε ςε ςφγκρουςθ με τον Κωνςταντίνο.
• Θ αποφαςιςτικ...
Οι ελληνικζσ δυνάμεισ, μερικζσ
ϊρεσ νωρίτερα από τουσ Βουλγάρουσ, είχαν καταλάβει
τη Θεςςαλονίκη. Οι Βοφλγαροι ήθελαν, επί...
Αφίςα τθσ εποχισ, ςχετικι με τθν εδαφικι
επζκταςθ τθσ Ελλάδασ.
52
«Μακεδονία ξακουςτι»
Μακεδονία ξακουςτι του Αλεξάνδρου θ χϊρα
που ζδιωξεσ τουσ βάρβαρουσ κι ελεφκερ’ είςαι τϊρα.
Ιςουν και...
Απελευκζρωςθ Χαλκιδικισ – Αγίου Προυσ
Θ απελευκζρωςθ τθσ Χαλκιδικισ από τον τουρκικό ηυγό
ζγινε τελικά τον Οκτϊβρθ του 191...
Κεραςιά – Άγιο Προσ
• Σο τζλοσ των Βαλκανικϊν
πολζμων βρικε τθν
Ελλάδα να ζχει περιλάβει
ςτα ςφνορά τθσ, Ιπειρο,
Μακεδονία, νθςιά
Αιγαίου και ...
Λων Δραγοφμθσ
Ο ελλθνικόσ «εκνικιςμόσ» δεν είναι κατακτθτικόσ
οφτε επικετικόσ.
Ο ελλθνικόσ «εκνικιςμόσ» είναι απελευκερωτι...
Οι δφο Βαλκανικοί Ρόλεμοι αποτελοφν το
μεγαλφτερο ςτρατθγικό επίτευγμα του
ελλθνιςμοφ μετά το 1821.
Μζςα ςε διάςτθμα μικρό...
100 χρόνια ελεφκερθσ Μακεδονίασ
Μουςικό αφιζρωμα
ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 1912-13

« Ρολεμϊντασ τραγουδοφςαμε»

Δθμοτικό...
βασικη παρουσιαση 100χρονια βαλκανικοι
βασικη παρουσιαση 100χρονια βαλκανικοι
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

βασικη παρουσιαση 100χρονια βαλκανικοι

229 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

βασικη παρουσιαση 100χρονια βαλκανικοι

 1. 1. 100 χρόνια ελεφκερθσ Μακεδονίασ Μουςικό αφιζρωμα ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 1912-13 « Ρολεμϊντασ τραγουδοφςαμε» Δθμοτικό Σχολείο Ρορταριάσ 2012-13
 2. 2. Ρρϊτο χρζοσ ςτθν ράτςα είναι να νιϊςεισ τουσ προγόνουσ . Δεφτερο να φωτίςεισ τθν ορμι τουσ και να ςυνεχίςεισ το ζργο τουσ. Τρίτο να δϊςεισ ςτο γιο ςου τθν εντολι να ςε ξεπεράςει. Ν. Καηαντηάκθσ
 3. 3. Αρχζσ 20ου αι
 4. 4. 1908 ΚΛΝΘΜΑ ΝΕΟΣΟΤΡΚΩΝ Το 1908 εκνικιςτζσ Τοφρκοι αξιωματικοί οι « Νεότουρκοι» Καταλαμβάνουν τθν εξουςία Περικωριοποιοφν το ΢ουλτάνο Τπόςχονται ιςονομία και ελευκερία
 5. 5. 1909 ΚΛΝΘΜΑ ΣΤΟ ΓΟΥΔΛ Μετά τθν επανάςταςθ ςτο Γουδί ο Ελλθνικόσ ςτρατόσ • είχε βελτιϊςει με πολφ γριγορουσ ρυκμοφσ το επίπεδο εκπαιδεφςεωσ, • είχε ανανεϊςει και εκςυγχρονίςει τον εξοπλιςμό του, • και είχε διοικθτικά αναδιοργανωκεί με τθν βελτίωςθ του ςυςτιματοσ των προαγωγϊν των αξιωματικϊν και τθν απομάκρυνςθ των Βαςιλοπαίδων από τθν θγεςία.
 6. 6. 1910 Σαυτόχρονα τζκθκε ςε εφαρμογι και το πρόγραμμα εκςυγχρονιςμοφ του ςτόλου με αποκορφφωμα τθν αγορά του Κωρθκτοφ «Αβζρωφ».
 7. 7. 1911 Τον Οκτϊβριο του 1911 οι Νεότουρκοι - ωσ κυβζρνθςθ τθσ χϊρασ – αποφάςιςαν • Σθν εξόντωςθ των μθ μουςουλμανικϊν εκνοτιτων και τθ βίαιθ τουρκοποίθςθ των μουςουλμανικϊν πλθκυςμϊν. • Σθν υποχρζωςθ των χριςτιανϊν να υπθρετοφν ςτον Οκωμανικό ςτρατό
 8. 8. “Η Τουρκία πρζπει να γίνει μωαμεθανική χώρα, όπου η μωαμεθανική θρηςκεία και οι μωαμεθανικζσ αντιλήψεισ θα κυριαρχοφν και κάθε άλλη θρηςκευτική προπαγάνδα θα καταπνίγεται. Αργά ή γρήγορα θα πραγματοποιηθεί η πλήρησ οθωμανοποίηςη όλων των υπηκόων τησ Τουρκίασ. Και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθϊ. Άρα πρζπει να χρηςιμοποιηθεί ζνοπλη βία. {...} Το δικαίωμα των άλλων εθνοτήτων να ζχουν δικζσ τουσ οργανώςεισ θα πρζπει να αποκλειςτεί. .
 9. 9. Τποχρεωτικι ςτράτευςθ όλων των Οκωμανϊν υπθκόων. Ζλλθνεσ που κατοικοφν ςε εδάφθ τθσ οκωμανικισ αυτοκρατορίασ είναι υποχρεωμζνοι να καταταγοφν ςτον ςτρατό. Πολλοί λιποταχτοφν και καταφεφγουν ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα
 10. 10. Ανάκεμα το ςφνταγμα Ανάκεμα το ςφνταγμα κι όλο το Χουργιζτι, Που δε μϋαφικαν να χαρϊ ςϋτοφτο το βιλαζτι. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι και δε κζλει να μπροβάλει. και δε κζλει να μπροβάλει. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι ………………………. Πάλι καινοφρια βάςανα, πάλι καινοφρια ζννοια, ιρταν να πάρουνε ςτρατό, κα πάρουμε κι εμζνα. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι και δε κζλει να μπροβάλει. και δε κζλει να μπροβάλει. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι ……………………….
 11. 11. Ανάκεμα το ςφνταγμα Σθν τουρκικι τθ φορεςιά δε κζλω να τθ βάλω Ζλλθνασ εγεννικθκα, Ζλλθνασ κα πεκάνω. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι και δε κζλει να μπροβάλει και δε κζλει να μπροβάλει. Κάτι τι τθσ είπαν πάλι ……………………….. Ζλλθνασ εγεννικθκα, Ζλλθνασ κα πεκάνω. Σθν τουρκικι τθ φορεςιά δε κζλω να τθ βάλω
 12. 12. 1912 Πρωκυπουργόσ και υπουργόσ ςτρατιωτικϊν αυτι τθν περίοδο ςτθν Ελλάδα ιταν ο Ε. Βενιηζλοσ ο οποίοσ είχε φροντίςει για τθν καλι οργάνωςθ και τον εξοπλιςμό των ενόπλων δυνάμεων. ΢το κρόνο βριςκόταν ο Γεϊργιοσ ο Αϋ.
 13. 13. ΑΝΟΛΞΘ 1912 Ο Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ κεωρϊντασ ότι, αν ξεςπάςει ζνοπλθ ςφγκρουςθ ςτα Βαλκάνια χωρίσ Ελλθνικι ςυμμετοχι κα χανόταν για πάντα θ δυνατότθτα να υλοποιθκοφν οι ελλθνικζσ εκνικζσ διεκδικιςεισ ςτθ Μακεδονία και τθ Κράκθ, υπζγραψε τον Μάιο του 1912 αμυντικι ςυμμαχία με τθ Βουλγαρία.
 14. 14. ΦΚΛΝΟΡΩ΢Ο 1912 Τον Οκτϊβριο του 1912 οι βαλκανικζσ χϊρεσ ζςτειλαν τελεςίγραφο ςτθν Τουρκία με το οποίο ηθτοφςαν τθν διαςφάλιςθ τθσ αυτονομίασ των εκνικϊν μειονοτιτων που ηοφςαν ςτο ζδαφόσ τθσ. Θ Τουρκία όπωσ ιταν φυςικό απζρριψε το τελεςίγραφο.
 15. 15. ΦΚΛΝΟΡΩ΢Ο 1912 Μπροςτά ςε αυτι τθν άρνθςθ τα 4 χριςτιανικά βαλκανικά κράτθ Σερβία, Βουλγαρία, Μαυροβοφνιο και Ελλάδα ςυμμάχθςαν και κιρυξαν τον πόλεμο από κοινοφ ςτθν Σουρκία. Ετςι άρχιςε ο Α' Βαλκανικόσ Ρόλεμοσ.
 16. 16. Προσ τον λαό μου, Αι ιεραί υποχρεϊςεισ πρόσ τιν φιλτάτθν πατρίδα, πρόσ τοφσ υποδοφλουσ αδελφοφσ μασ καί πρόσ τιν ανκρωπότθτα επιβάλλουςιν εισ τό Κράτοσ, μετά τιν αποτυχίαν των ειρθνικϊν προςπακειϊν του πρόσ επίτευξιν καί εξαςφάλιςιν των ανκρωπίνων δικαιωμάτων των υπό τόν τουρκικόν ηυγόν Χριςτιανϊν, όπωσ διά των όπλων κζςθ τζρμα εισ τιν δυςτυχίαν ιν οφτοι υφίςτανται από τόςων αιϊνων. Θ Ελλάσ πάνοπλοσ μετά των ςυμμάχων αυτισ εμπνεομζνων υπό των αυτϊν αιςκθμάτων καί ςυνδεομζνων διά κοινϊν υποχρεϊςεων, αναλαμβάνει τόν ιερόν αγϊνα του δικαίου καί τθσ ελευκερίασ των καταδυναςτευομζνων λαϊν τθσ Ανατολισ. Ο κατά ξθράν καί κάλαςςαν ςτρατόσ θμϊν εν πλιρει ςυναιςκιςει του κακικοντοσ αυτοφ πρόσ τό ζκνοσ καί τιν Χριςτιανοςφνθν, μνιμων των εκνικϊν αυτοφ παραδόςεων καί υπεριφανοσ διά τιν θκικιν αυτοφ υπεροχιν κατ” αξίαν αποδφεται μετά πίςτεωσ εισ τόν αγϊνα όπωσ διά του τιμίου αυτοφ αίματοσ αποδϊςθ τιν ελευκερίαν εισ τοφσ τυραννουμζνουσ. Θ Ελλάσ μετά των αδελφϊν ςυμμάχων κρατϊν κά επιδιϊξθ πάςθ κυςία τόν ιερόν αυτόν ςκοπόν. Επικαλοφμεκα δζ τιν αρωγιν του Υψίςτου εν τω δικαιωτάτω τοφτω αγϊνι του πολιτιςμοφ καί ανακράηομεν Ηιτω θ Ελλάσ! Ηιτω το Ζκνοσ! Ακιναι 5 Οκτωβρίου 1912 ΒΑΣΛΛΕΥΣ ΓΕΩ΢ΓΛΟΣ Αϋ • α
 17. 17. Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ Σθμαντικόσ πολιτικόσ τθσ νεότερθσ Ελλάδασ •Εκτίμθςε ςωςτά τθ γενικευμζνθ ςφρραξθ ςτα Βαλκάνια •Οργάνωςε αξιόμαχο ςτρατό • Ζκανε ςυμμαχίεσ με τα βαλκανικά κράτθ • ΢υνζβαλε ςτθν απελευκζρωςθ ελλθνικϊν εδαφϊν
 18. 18. Κάλαντα πρωτοχρονιάσ Αρχιμθνιά κι αρχιχρονιά, ςτα όπλα μασ ηθτοφν παιδιά Κι αρχι καλόσ μασ χρόνοσ, τθσ πατρίδασ μασ ο πόνοσ Κι αρχι που βγικε ο Χριςτόσ ο Βενιηζλοσ ο χρυςόσ, ΢τθ γθ να περπατιςει τθν Σουρκία να νικιςει …...................................................... Κι αρχι που πρωτοπάτθςε, τθν Ιπειρο εςεργιάνιςε Χρυςι μιλιτςα βγικε, ςτθ Μακεδονία μπικε
 19. 19. Κάλαντα πρωτοχρονιάσ Και μεσ ςτα φφλλα τθσ μθλιάσ διϊχνει το Βοφλγαρο μεμιάσ Χρυςι μιλιτςα βγικε, εισ τθν Πόλθ μζςα μπικε. …...................................................... Μζςα απϋτα φφλλα τθσ μθλιάσ κατζβθκεν θ πζρδικα, Να βρζξει το φτερό τθσ. Ηιτω ο Ζλλθν ςτρατιϊτθσ. Και βρζχει τον αφζντθ μασ, Λευτζρθ το λεβζντθ μασ, Σον πολυχρονεμζνο και ςτον κόςμο ξακουςμζνο.
 20. 20. ΕΥΗΩΝΕΣ 1867 Φφλαξθ μεκορίου 1912 Ζνδοξθ ιςτορία
 21. 21. «Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου» Θ ϊρα του αποχωριςμοφ και θ επιςτροφι από το μζτωπο τραγουδιόταν ςϋ όλθ τθν Ελλάδα, με ομοιοκατάλθκτα δίςτιχα Σο «Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου» τραγουδικθκε πάνω ςτθν γνωςτι μελωδία του «καλϊσ ανταμωκικαμε» Γίνεται αναφορά ςτο τάγμα το «ευηωνικό» το πιο θρωικό των Βαλκανικϊν πολζμων
 22. 22. Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου, ςτον πόλεμο πθγαίνω, ςτο τάγμα το Ευηωνικό, κει μϋζχουνε ςταλμζνο. Βρε τοφτοσ ο ντουνιάσ δεν είναι πια για μασ ………………………………………………………………… Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου, κι ζβγα κι ϋςφ ςτο δϊμα Και πεσ μου « άμε ςτο καλό» με το γλυκό ςου ςτόμα. Βρε ζβγα να ςε δω ζβγα να ςε δω, να παρθγορθκϊ …………………………………………………………………
 23. 23. Μιςεφγω χαϊδεμζνθ μου Όταν μου είπεσ «ζχε γειά» και μπικεσ ςτο καΐκι, ςαν βρφςεσ τα ματάκια μου ζβρεξαν ςτο χαλίκι. Βρε δεν τον νταγιαντϊ ϋγω τοφτον τον καθμό ………………………………… Αγία ΢οφιά μου Σοφρκιςςα και ηωγραφιά Ρωμαίιςςα και πωσ το καταδζχτθκεσ να ζμπει ο Σοφρκοσ μζςα. Βρε όξω τα ςκυλιά όξω τα ςκυλιά ςτθν Κόκκινθ Μθλιά Βρε ςτο Γενί Σηαμί ςτο Γενί Σηαμί , πια Σοφρκοσ να μθ φανεί.
 24. 24. «Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ» Όρκοι και υποςχζςεισ για παντοτινι αγάπθ προςαρμόηονται ςτα δεδομζνα του πολζμου, υμνϊντασ τον ελλθνικό ςτρατό
 25. 25. Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ Ωσ πολεμά ο Ζλλθνασ - ερ αμάν, γιαντίμ, αμάν Σο τοφρκικο αςκζρι – καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ. Ζτςι κα πολεμϊ κι εγϊ, ερ αμάν ,γιαντίμ, αμάν ϊςπϋα ςε κάνω ταίρι-καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ. ………………………………………………………………………………………………………….. ΢ϋ αγάπθςα, ωσ αγαπά - ερ αμάν, γιαντίμ, αμάν ο Ζλλθν τθν Ελλάδα- καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ. Ωσ αγαπά ο Υψιςτοσ- ερ αμάν, γιαντίμ, αμάν τα ζργα τα μεγάλα- καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ. ............................................................................................................ Σου Βενιηζλου το μυαλό ερ αμάν ,γιαντίμ, αμάν και του Δαγκλι το βόλι, καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ. Κα μασ ανοίξουν τα ςτενά ερ αμάν ,γιαντίμ, αμάν , να μποφμε και ςτθν Πόλθ καλζ, γεια ςου ελλθνικζ ςτρατζ.
 26. 26. Γράμματα από το Μζτωπο
 27. 27. Αυτό το όπλο το βαρφ Σα μάτια μου βαρζκθκαν εισ το ςτρατό να βλζπουν, τον ταχυδρόμο να ρωτοφν και γράμμα να μθν ζχουν. Αχ! Όποιοσ ξζρει τον καθμό μου με παρθγορεί, αχ! Για να ςβιςει ο ςεβντάσ ςου, που με τυραννεί. …………………………………………………………………………………………………………………………. Αυτό το όπλο το βαρφ και το κοντό ςπακάκι κε να με κάνουν νϋαρνθςτϊ δυο χρόνια τθν αγάπθ. Αχ! Όρκο ζχω κάνει φωσ μου και δεν τον πατϊ, αχ! απϋ τον πόλεμο ϊςπου ναϋρκεισ, κα ςε καρτερϊ. …………………………………………………………………………………………………………………………. Ϊρα καλι ςϋ αγάπθ μου, όπου κι αν είςαι γεια ςου. Αν είςαι και ςτο μζτωπο, θ Παναγιά κοντά ςου. Αχ! Παναγιά μου ςτϋ όνομά ςου μαφρα κα φορϊ, αχ! για να φζρεισ το πουλί μου πίςω ηωντανό………
 28. 28. • ΢θμαντικζσ όμωσ επιχειριςεισ ζγιναν και ςτθν κάλαςςα. • Ο ελλθνικόσ ςτόλοσ με αρχθγό το ναφαρχο Κουντουριϊτθ κυριάρχθςε ςτο Αιγαίο.
 29. 29. «Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ» Ο ποιθτισ χρθςιμοποιεί το πουλί ωσ μζςο γριγορθσ και αςφαλοφσ επικοινωνίασ
 30. 30. Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ Άςπρο πουλί τθσ κάλαςςασ, ζβγα ςτθ ςτράτα να ςε δω ςτάςου να ςε ρωτιςω ςτάςου να ςε ρωτιςω. ………………………………………………………………………………………………… Αν είδεσ τθν αγάπθ μου, ζβγα ςτθ ςτράτα να ςε δω κόκκινα κα ςε ντφςω, κόκκινα κα ςε ντφςω …………………………………………………………………………………………… Είδα τθν τθν αγάπθ ςου, ζβγα ςτθ ςτράτα να ςε δω ΢τον πόλεμο γυρίηει, ςτον πόλεμο γυρίηει ………………………………………………………………………………………… Κοντό ςπακάκι κουβαλά ζβγα ςτθ ςτράτα να ςε δω Σουσ Σοφρκουσ φοβερίηει, τουσ Σοφρκουσ φοβερίηει
 31. 31. «Του πόλεμου τα βάςανα» Πολλοί νθςιϊτεσ ντφκθκαν ςτο χακί και πολζμθςαν ςτο μακεδονικό μζτωπο Σο τραγοφδι είναι προςαρμοςμζνο ςτο ρυκμό του χαςάπικου χοροφ.
 32. 32. Του πόλεμου τα βάςανα Σου πόλεμου τα βάςανα είναι πολφ μεγάλα ΢αν τθν ελιά τθν άγουρθ με τθν πολλι πικράδα. ΢το τάγμα το Ευηωνικό, το πολυξακουςμζνο, εκεί ζχουν το παιδάκι μου, μεσ ςτο χακί ηωςμζνο ΢αν κα μπουν ςτθ ΢αλονίκθ κα γλεντιςουμε τθ νίκθ ΢αν κα μπουν μζςα ςτθν Πόλθ, κα γλεντάει θ Ελλάδα όλθ…..
 33. 33. Του πόλεμου τα βάςανα Αν είςαι και ςτο μζτωπο καρρείσ δε ςε κυμοφμαι; ΢το όνομά ςου προςκυνϊ και πζφτω και κοιμοφμαι. Ω, Παναγιά μου βλζπε τον ΢ταυρζ, ξεμπζρδευζ τον και ςυ, Δεςπότθ μου Χριςτζ, ςτθ μάχθ γλίτωνζ τον Ζφοδο μωρζ παιδιά, να τθ φάμε τθν Σουρκιά. Ζφοδο μωρζ παιδιά, ηιτω θ ελευκεριά………..
 34. 34. Του πόλεμου τα βάςανα Κεζ μεγαλοδφναμε, Χριςτζ και Παναγιά μασ φχθκείτε καλορίηικα να είναι τα παιδιά μασ. Ω Παναγιά Αγιαςϊτιςςα και Παναγιά απ ϋτθν Σινο Εςείσ να βοθκιςετε το ζκνοσ των Ελλινων Παναγιά μασ, Παναγιά μασ, φυλαγζ τα τα παιδιά μασ. Παναγιά μασ, Παναγιά μασ, παρθγόρα τθν καρδιά μασ.
 35. 35. Το κωρθκτό Αβζρωφ • Θ αγορά ζγινε με χρθματοδότθςθ του ελλθνικοφ δθμοςίου και του Γ.Αβζρωφ • Κακζλκυςθ το Μάρτιο του 1910 • Σο πιο δυνατό και ςφγχρονο πλοίο τθσ περιοχισ • Απελευκζρωςε τα νθςιά του Β. Αιγαίου • Εμπόδιςε τθ μεταφορά τουρκικϊν ςτρατευμάτων αφοφ εγκλϊβιςε τον τουρκικό ςτόλο ςτα ςτενά των Δαρδανελίων
 36. 36. Ραφλοσ Κουντουριϊτθσ ναφαρχοσ ςτο Αβζρωφ «Με ηην δύναμιν ηοσ Θεού και ηας εστάς ηοσ Βαζιλέως μας και εν ονόμαηι ηοσ Δικαίοσ πλέω μεθ' ορμής ακαθέκηοσ και με πεποίθηζιν προς ηην νίκην ενανηίον ηοσ ετθρού ηοσ Γένοσς».
 37. 37. « Ηιτω ο Αβζρωφ » Σο τραγοφδι αναφζρεται ςτθν απελευκζρωςθ των νθςιϊν με τα πολεμικά πλοία «Αβζρωφ», «Υδρα» και «Ψαρά».
 38. 38. Ηιτω ο Αβζρωφ Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» μπροβάλλει με χαρά Και ρίχνει τα κανόνια ςτθσ Λζςβου τα νερά Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» μπροβάλλει με χαρά Και ρίχνει τα κανόνια ςτθσ Λζςβου τα νερά Γεια ςασ καλαςςοποφλια, γεια ςϋζμορφο νθςί, Γεια ςασ ξανκζσ κοπζλεσ και λεβεντιά χρυςι …………………………………………………………………………………………
 39. 39. Ηιτω ο Αβζρωφ Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» «Υδρα» και τα «Ψαρά» Σα ςτζλνει ο Βενιηζλοσ να πάρουν τα νθςιά. Ηιτω ο «Αβζρωσ, ηιτω ο «Αβζρωσ» «Υδρα» και τα «Ψαρά» Σα ςτζλνει ο Βενιηζλοσ να πάρουν τα νθςιά. Για δζςτε τον «Αβζρω» πωσ λάμπει και βροντά Και ρίχνει τα κανόνια και παίρνει τα νθςιά. Για δζςτε τον «Αβζρω» πωσ λάμπει και βροντά Και ρίχνει τα κανόνια και παίρνει τα νθςιά. ………………………………………………………………………………
 40. 40. Ζλλθνεσ εκελοντζσ από τθν Αμερικι • 75.000 δολάρια • όπλα
 41. 41. Κφπριοι εκελοντζσ ςτουσ βαλκανικοφσ πολζμουσ
 42. 42. Στρατισ Μυριβιλθσ
 43. 43. Λόχοσ Κρθτϊν δαςκάλων
 44. 44. «Θ Κριτθ μαυροντφκθκε» Πικανολογείται ότι το ζγραψε κάποιοσ ΢ιφθσ Καντιλιζρθσ. Είναι ριηίτικο τραγοφδι πάνω ςτθ γνωςτι μελωδία του τραγουδιοφ «ο Διγενισ ψυχομαχεί»
 45. 45. Θ Κριτθ μαυροντφκθκε Θ Κριτθ μαυροντφκθκε , γιατί ϋχαςε κοπζλια. Νιουσ δυνατοφσ και ζμορφουσ, που ϋνταν ςωςτά καμάρια. ……………………………………………………… ΢ε ξζνα μζρθ εβγικανε, να παϋ να πολεμιςουν. Βαλκάνια και ϋΘπειρο κι εισ τθν Μακεδονία, ………………………………… Μα λίγοι οπίςω γφριςαν
 46. 46. ΜΕΣΩΠΟ ΘΠΕΛΡΟΤ ΜΕΣΩΠΟ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑ΢
 47. 47. • Θ πρϊτθ ςπουδαία μάχθ εναντίον των τουρκικϊν δυνάμεων διεξιχκθ ςτο Σαραντάπορο κοντά ςτθν Κοηάνθ • Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ διζςπαςε τισ τουρκικζσ δυνάμεισ και ζτςι άνοιξε διάπλατα ο δρόμοσ προσ τθ δυτικι Μακεδονία.
 48. 48. Κωνςταντίνοσ προσ Βενιηζλο Ο ςτρατόσ δεν κα οδεφςθ* κατά τθσ Κεςςαλονίκθσ. Εγϊ ζχω κακικον να ςτραφϊ κατά του Μοναςτθρίου, εκτόσ αν μου το απαγορεφετε Βενιηζλοσ προσ Κωνςταντίνο ΢ασ το απαγορεφω.
 49. 49. • Σθν άποψθ αυτι υποςτιριηε ςκεναρά ο Βενιηζλοσ που για το λόγο αυτό ιρκε ςε ςφγκρουςθ με τον Κωνςταντίνο. • Θ αποφαςιςτικι μάχθ για τθν απελευκζρωςθ τθσ Κεςςαλονίκθσ ζγινε ςτα Γιαννιτςά λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά.
 50. 50. Οι ελληνικζσ δυνάμεισ, μερικζσ ϊρεσ νωρίτερα από τουσ Βουλγάρουσ, είχαν καταλάβει τη Θεςςαλονίκη. Οι Βοφλγαροι ήθελαν, επίςησ, αυτή την πλοφςια εμπορική πόλη, με το καλφτερο λιμάνι ςτο βόρειο Αιγαίο.
 51. 51. Αφίςα τθσ εποχισ, ςχετικι με τθν εδαφικι επζκταςθ τθσ Ελλάδασ. 52
 52. 52. «Μακεδονία ξακουςτι» Μακεδονία ξακουςτι του Αλεξάνδρου θ χϊρα που ζδιωξεσ τουσ βάρβαρουσ κι ελεφκερ’ είςαι τϊρα. Ιςουν και κα `ςαι ελλθνικι Ελλινων το καμάρι κι εμείσ τα ελλθνόπουλα ςου πλζκουμε ςτεφάνι. Σο διαμαντζνιο ςτζμμα ςου για βάλε ςτο κεφάλι για να φανεί θ δόξα ςου Μακεδονία πάλι Μακεδονόπουλα μικρά χορζψτε και χαρείτε γιατί ςτθν ομορφότερθ χϊρα του κόςμου ηείτε
 53. 53. Απελευκζρωςθ Χαλκιδικισ – Αγίου Προυσ Θ απελευκζρωςθ τθσ Χαλκιδικισ από τον τουρκικό ηυγό ζγινε τελικά τον Οκτϊβρθ του 1912, αμζςωσ μετά τθ κριαμβευτικι είςοδο του ελλθνικοφ ςτρατοφ ςτθ Κεςςαλονίκθ. Σθν απελευκζρωςθ υλοποίθςε το 1ο Ανεξάρτθτο Σάγμα Κρθτϊν, που διοικοφςε ο Γεϊργιοσ Κολοκοτρϊνθσ, εγγονόσ του Κεόδωρου Κολοκοτρϊνθ. Αγιματα του ναυτικοφ αποβιβάηονται ςτο Άγιο Όροσ . Μετά από 5 αιϊνεσ θ Χαλκιδικι είναι ελεφκερθ
 54. 54. Κεραςιά – Άγιο Προσ
 55. 55. • Σο τζλοσ των Βαλκανικϊν πολζμων βρικε τθν Ελλάδα να ζχει περιλάβει ςτα ςφνορά τθσ, Ιπειρο, Μακεδονία, νθςιά Αιγαίου και Κριτθ. • Σο ελλθνικό κράτοσ διπλαςιάςτθκε και ςε ζκταςθ και ςε πλθκυςμό με αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν οι καλφτερεσ προχποκζςεισ για κοινωνικι, πολιτικι και οικονομικι ανάπτυξθ.
 56. 56. Λων Δραγοφμθσ Ο ελλθνικόσ «εκνικιςμόσ» δεν είναι κατακτθτικόσ οφτε επικετικόσ. Ο ελλθνικόσ «εκνικιςμόσ» είναι απελευκερωτικόσ και αμυντικόσ. Και άπαντεσ γνωρίηουμε ςε αυτι τθ χϊρα ότι χάρθ ςε αυτόν τον εκνικιςμό είμαςτε ΢ωμιοί και όχι Σοφρκοι, είμαςτε Ζλλθνεσ και όχι Φράγκοι ι ΢λάβοι, είμαςτε χριςτιανοί και όχι μωαμεκανοί, είμαςτε Ορκόδοξοι και όχι κακολικοί και χάρθ ςε αυτόν τον εκνικιςμό πανάρχαια ελλθνικά εδάφθ ξαναζγιναν ελλθνικά.
 57. 57. Οι δφο Βαλκανικοί Ρόλεμοι αποτελοφν το μεγαλφτερο ςτρατθγικό επίτευγμα του ελλθνιςμοφ μετά το 1821. Μζςα ςε διάςτθμα μικρότερο των δζκα μόνον μθνϊν, (5 Οκτωβρίου 1912 μζχρι 28 Λουλίου 1913), Θ ΕΛΛΑΔΑ • διπλαςίαςε τθν ζκταςι τθσ • υπερδιπλαςίαςε τον πλθκυςμό τθσ • πολλαπλαςίαςε τισ πλουτοπαραγωγικζσ πθγζσ τθσ Από τα ερείπια τθσ οικονομικισ καταςτροφισ του 1893 και τθσ ςτρατιωτικισ ιττασ του 1897, επετζλεςε ζνα απίςτευτο µα πραγματικό ΚΑΥΜΑ.
 58. 58. 100 χρόνια ελεφκερθσ Μακεδονίασ Μουςικό αφιζρωμα ςτουσ Βαλκανικοφσ πολζμουσ 1912-13 « Ρολεμϊντασ τραγουδοφςαμε» Δθμοτικό Σχολείο Ρορταριάσ 2012-13

×