Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
சலதான் இடாீஸ் பலகைலககழகம்
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
PENDIDIKAN JARAK JAUH
SEMESTER 5 TAHUN 2013
கடைவயின் கறிய...
«½¢óШÃ
 

ӾĢø, ¸ÕŨÈ¢ø Ó¼í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ´Õ º¢Ú À¢ñ¼Á¡É ±í¸¨Ç, ¯Ä¸
Å¡ú¦ÅÛõ Å¡ºÄ¢ø ÀòÐ Á¡¾õ ¾¢Èó¾ì ¸ñ¸û 㼡Áø, ¸¡ò¾¢ÕóÐ Å...
மயறசியைடயார்
இகழசசியைடயார்
உபபிடடவைர உளளளவம்
நிைன
அழத பிளைள
பால் கடககம்
ஒவெவாரவரம் தமகக
ேவணடயவறைறப் ெபறறக்
ெகாளளத் தாேம மயறசி ெசயய
ேவணடம்.
ஆழம் அறியாமல்
காைல விடாேத
நாம் ஈடபடம் ெசயலன்
பினவிைளவகைள நனக ஆராயநத பிறேக
அசெசயலல் ஈடபட
ேவணடம்.
ேநாயறற வாழேவ
கைறவறற ெசலவம்
ேநாயிலலாமல் வாழவேத
வாழகைகயில்
கிைடககம் சிறநத ெசலவமாகம்.
இைணெமாழி
இைணொமொழி
•இர ேவறபபடட ொசொறகள் இைணநத வரவத.
•எதைகயொல் இைணநத வரவத
•உதொரணம் : அக்கம் பக்கம், அடிதடி
1. லதொ தன் தஙைகயின் திரமணததிறகொக அழக மிக்க
1. லதொ தன் தஙைகயின் திரமணததிறகொக அழக மிக்க
___________________________
________...
2. சிவொனி _________________________ நலல பளளிகைளப்
2. சிவொனி _________________________ நலல பளளிகைளப்
ொபறற ேதரவில் மதலடம் பி...
4. ஆணகைள
4. ஆணகைள

விட
விட

__________________________________
__________________________________

ொபணகேள
ொபணகேள
வொஙக
வொஙக...
அரன் ஏழைமயொன கடமபததில் பிறநதவன். . படிபபதறக வசதி இலலொத
அரன் ஏழைமயொன கடமபததில் பிறநதவன் படிபபதறக வசதி இலலொத
நிைலயிலம் மினவி...
கலவி கலவி கலவியொம்,,
கலவி கலவி கலவியொம்
கலவி ேகளவி மதனைமயொம்;;
கலவி ேகளவி மதனைமயொம்
ொபறேறொர் ொபரம் மகிழசசியொம்,,
ொபறேறொர் ...
இரடைடக் கிளவி
¨¾Ã¢Âõ
Å¡Éõ ÀÇ ÀÇ ¦ÅÉ ¦ÅÙòÐì ¸¡½ôÀð¼Ð. ºÄ ºÄ
¦ÅýÈ µ¨ºÔ¼ý µ¨¼Â¢ø ¿£÷ µÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. «ó¾
µ¨¼¨Â ´ðÊ «¨Áó¾¢Õó¾ Å£ðÊø ¸ÁÄ¡ Áð...
பள பள
மினனதல்
சல சல
ஓடம் நீர்
மள மள
சறசறபப
தட தட
ஓடம் ஓைச
கல கல
சிரிபப ஓைச
மரபதொதரடர்
மரபதொதரடர் எனறரல் எனன ?
ொசரலலககச் ொசரல் ொபரரள் ொகரளள மடயரததம்ம றறிலம் ேவறபடட
ொபரரளில் வழஙகி வரவதமரன ொதரடர். (பக...
மரபதொதரடர்
தணகக

அடதத
__ரபத் __டர்
‘ ொபண்’ எனபதறக இனொனரர ொபயரின்
மதல் எழதத.
___ ___ ைக
‘ படர்’ எனபதறக இனொனரர ொசரல்.
___ ___ ர்
அடதத
பனவைல வாசி.
நான் ஒர காறபநத
என் உடலககள் காறற அைடககபபடடரககம். சிறவர் மதல் ெபாியவர் வைர எனைனக்
காலால் உைததத விைளயாடவர். “ஐோயா...
கரஙகப் பிட

´Õ ¦ºÂ¨Ä
«ÅºÃôÀðÎî
¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

அவசரக் கடகைக

வரமப மீறி ோபசதல்

நாகக நீளதல்

பிடவாதம்
கரஙகப் பிட

அவசரக் கடகைக

´Õ ¦ºÂ¨Ä
«ÅºÃôÀðÎî
¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý

வரமப மீறி ோபசதல்

பிடவாதம்

நாகக நீளதல்
வாரஙகள்
வாரஙகள்
இைணககலாம்
இைணககலாம்
கரஙகப் பிட

அவமானம் அைடதல்

கிளளக் கீைர

இளககாரமாக
எணணதல்

ஓடைட வாய்

நிைறோவறதல்

காி பசதல்

மதிபைபக் ெகடததல்

மயல் ெகாமப
...
கரஙகப் பிட

அவமானம் அைடதல்

கிளளக் கீைர

இளககாரமாக
எணணதல்

ஓடைட வாய்

நிைறோவறதல்

காி பசதல்

மதிபைபக் ெகடததல்

மயல் ெகாமப
...
மதிபபட
கால இடதைதப்
பரததி ெசயக...
கரஙகப் _______________
கரஙகப் _______________
ோதாள்
ோதாள்

_______________
_______________

மடடக் _______________
மடடக் __...
கரஙகப்
கரஙகப்
ோதாள்
ோதாள்
மடடக்
மடடக்

பிட
பிட
ெகாடததல்
ெகாடததல்
கடைட
கடைட
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்

183 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

தமிழ் மொழிக் கற்பித்தலில் தொடர்புத்துறையும் கணினியும்

 1. 1. சலதான் இடாீஸ் பலகைலககழகம் PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN PENDIDIKAN JARAK JAUH SEMESTER 5 TAHUN 2013 கடைவயின் கறியடட எண் மறறம் ெபயர் BTS 3073 தமிழெமாழிக் கறபிததலல் ெதாடரபததைறயம் கணினியம் SEMESTER 5 - SESI 2013 கழ UPSI08 (A122PJJ) ேகளவி : 2. ெதாடககபபளளித் தமிழெமாழிப் பாடததிடடததில் இடமெபறறளள ஏேதனம் நானக ெமாழியணிகைளத் ேதரநெதடதத, அமெமாழியணிகைள மினனடகஙகளின் வழி நைடெபறம் கறறல் கறபிததல் நடவடகைகேளாட விளககக. ெபயர் ெமடாிக் எண் அைடயாள அடைட எண் விாிவைரயாளர் : இரா.கலா : D20102042671 : 670905045194 : ¾¢ÕÁ¾¢. மீனாமபிைக நாராயணசாமி.
 2. 2. «½¢óШà   ӾĢø, ¸ÕŨÈ¢ø Ó¼í¸¢ì ¦¸¡ñÊÕó¾ ´Õ º¢Ú À¢ñ¼Á¡É ±í¸¨Ç, ¯Ä¸ Å¡ú¦ÅÛõ Å¡ºÄ¢ø ÀòÐ Á¡¾õ ¾¢Èó¾ì ¸ñ¸û 㼡Áø, ¸¡ò¾¢ÕóÐ ÅçÅüÈ ±í¸û ¦Àü§È¡ÕìÌ Ó¾Ä¢ø ±í¸ÇÐ ±ñ½¢Ä¼í¸¡ ¿ýÈ¢¸û ºÁ÷ôÀ½õ.   ெதாடரநத ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢ À¡¼ò¾¢ø தமிழெமாழிக் கறபிததலல் ெதாடரபததைறயம் கணினியம் பறறிப் À¡í̼ý Ò¸ðÊ ŢâרÃளா÷ ¾¢Õமதி மீனாமபிைக «Å÷¸ÙìÌ எஙகளின் ¯ûÇò¾¢ø âò¾ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Çî ºÁ÷ôÀ¢ì¸¢ý§È¡õ   ¦¾¡¼÷óÐ, «ùÅô¦À¡ØÐ ²üÀÎõ ³ÔȨÅô §À¡ì¸ ¯¾Å¢Â «ýÒÕÅ¡Â ±í¸ÇÐ §¾¡Æ÷ §¾¡Æ¢Â÷¸ÙìÌõ, ±í¸ÙìÌ °ì¸ãðÊ §¿ÃÊ¡¸§Å¡ Á¨ÈÓ¸Á¡¸§Å¡ ¯¾Å¢ ¿ø¸¢Â «¨ÉòÐ ¿øÖûÇí¸ÙìÌõ இவேவைளயிேல நனறி மலரகைளச் சடட நனறி நவிலகிேறாம். Á¢ì¸ ¿ýÈ¢.   இறதியாக ±ó¾¦Å¡Õ °½Óõ þøÄ¡Áø À¨¼òÐ, ¸¡òÐ, «ÕÇ¢ ¸¡Ïõ þ¼¦ÁíÌõ ¿£ì¸ÁÈ ¿¢¨Èó¾¢ÕìÌõ ±øÄ¡õ ÅøÄ þ¨ÈÅÉ¢ý À¡¾í¸¨Ç Å½í¸¢ ±ÉÐ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸¨Ç «Å÷À¡ø à׸¢§È¡õ. ¿¼ó¾ þýÉø¸¨ÇÔõ, ¿¼óЦ¸¡ñÊÕìÌõ º¢ì¸ø¸¨ÇÔõ, þÉ¢ ÅÃô§À¡Ìõ À¢Ãɸ¨ÇÔõ ¸¼óÐ ¦ºøÄ ±í¸ÙìÌ ¾Çá ÁÉ ¯Ú¾¢¨ÂÔõ, ¬§Ã¡ì¸¢ÂÁ¡É ¯¼¨ÄÔõ, «ýÀ¡÷ó¾ ¦¿ïºí¸û ±ýÚõ «Õ¸¢ø Ýúó¾¢Õì¸ þ¨ÈÅ¨É §ÅñÊ ÁÚÀÊÔõ þ¨ÈÅÛìÌ ±í¸ÇÐ ¿ýÈ¢ ÁÄ÷¸û ¯Ã¢ò¾¡Ì¸.
 3. 3. மயறசியைடயார் இகழசசியைடயார்
 4. 4. உபபிடடவைர உளளளவம் நிைன
 5. 5. அழத பிளைள பால் கடககம்
 6. 6. ஒவெவாரவரம் தமகக ேவணடயவறைறப் ெபறறக் ெகாளளத் தாேம மயறசி ெசயய ேவணடம்.
 7. 7. ஆழம் அறியாமல் காைல விடாேத
 8. 8. நாம் ஈடபடம் ெசயலன் பினவிைளவகைள நனக ஆராயநத பிறேக அசெசயலல் ஈடபட ேவணடம்.
 9. 9. ேநாயறற வாழேவ கைறவறற ெசலவம்
 10. 10. ேநாயிலலாமல் வாழவேத வாழகைகயில் கிைடககம் சிறநத ெசலவமாகம்.
 11. 11. இைணெமாழி
 12. 12. இைணொமொழி •இர ேவறபபடட ொசொறகள் இைணநத வரவத. •எதைகயொல் இைணநத வரவத •உதொரணம் : அக்கம் பக்கம், அடிதடி
 13. 13. 1. லதொ தன் தஙைகயின் திரமணததிறகொக அழக மிக்க 1. லதொ தன் தஙைகயின் திரமணததிறகொக அழக மிக்க ___________________________ ___________________________ மொலைகயில் வொஙகினொள்.. மொலைகயில் வொஙகினொள் கொயததிொி கொயததிொி படட படட
 14. 14. 2. சிவொனி _________________________ நலல பளளிகைளப் 2. சிவொனி _________________________ நலல பளளிகைளப் ொபறற ேதரவில் மதலடம் பிடிததொள்.. ொபறற ேதரவில் மதலடம் பிடிததொள் 3. ரொமவம் 3. ரொமவம் ரொதொவம் ரொதொவம் மகொதமொ மகொதமொ _________________________________ _________________________________ ொகொணடனர்.. ொகொணடனர் படிதத படிதத கொநதியின் கொநதியின் விளஙகிக் விளஙகிக்
 15. 15. 4. ஆணகைள 4. ஆணகைள விட விட __________________________________ __________________________________ ொபணகேள ொபணகேள வொஙக வொஙக அதிக அதிக பணதைதயம் ேநரதைதயம் ொசலவிடகிறொரகள் .. பணதைதயம் ேநரதைதயம் ொசலவிடகிறொரகள் 5. தொமைர 5. தொமைர தினமம் தினமம் கொைல கொைல மணி மணி ஐநதக்க ஐநதக்க எழநத எழநத பொடஙகைளப் கறறக் _________________________ சிறநத பொடஙகைளப் கறறக் _________________________ சிறநத விளஙகினொள்.. விளஙகினொள்
 16. 16. அரன் ஏழைமயொன கடமபததில் பிறநதவன். . படிபபதறக வசதி இலலொத அரன் ஏழைமயொன கடமபததில் பிறநதவன் படிபபதறக வசதி இலலொத நிைலயிலம் மினவிளக்கிறகக் கீழ் படிதத கலவியில் சிறநத ேதரசசிப் ொபறறொன் . . நிைலயிலம் மினவிளக்கிறகக் கீழ் படிதத கலவியில் சிறநத ேதரசசிப் ொபறறொன் திர. ரொம் ொபரம் பணக்கொரர். . இரபபினம், , வசதி கைறவொனவரகளக்க உதவி திர. ரொம் ொபரம் பணக்கொரர் இரபபினம் வசதி கைறவொனவரகளக்க உதவி ொசயத வநதொர். . அவவர் மக்கள், , அவொின் உயரநத உளளததிறகொக ‘சிறநத ொசயத வநதொர் அவவர் மக்கள் அவொின் உயரநத உளளததிறகொக ‘சிறநத கடிமகன்’ ’எனம் விரைத வழஙகினர். . கடிமகன் எனம் விரைத வழஙகினர் திரமதி. மொலதி தனத மகளின் திரமணததிறகொக கடினமொக உைழததொர். . தனத திரமதி. மொலதி தனத மகளின் திரமணததிறகொக கடினமொக உைழததொர் தனத வரமொனததில் சிற பகதிையச் ேசமிதத ைவததொர். . அசேசமிபபப் பணததில் தஙக வரமொனததில் சிற பகதிையச் ேசமிதத ைவததொர் அசேசமிபபப் பணததில் தஙக நைககைளயம் படைவகைளயம் வொஙகி ேசரததொர். . நைககைளயம் படைவகைளயம் வொஙகி ேசரததொர்
 17. 17. கலவி கலவி கலவியொம்,, கலவி கலவி கலவியொம் கலவி ேகளவி மதனைமயொம்;; கலவி ேகளவி மதனைமயொம் ொபறேறொர் ொபரம் மகிழசசியொம்,, ொபறேறொர் ொபரம் மகிழசசியொம் ஆைட அணிகலனகள் பொிசகளொம்;; ஆைட அணிகலனகள் பொிசகளொம் மக்கள் மததியில் ொபரைமயொம்,, மக்கள் மததியில் ொபரைமயொம் அரைம ொபரைம கறவொரகளொம்.. அரைம ொபரைம கறவொரகளொம்
 18. 18. இரடைடக் கிளவி
 19. 19. ¨¾Ã¢Âõ Å¡Éõ ÀÇ ÀÇ ¦ÅÉ ¦ÅÙòÐì ¸¡½ôÀð¼Ð. ºÄ ºÄ ¦ÅýÈ µ¨ºÔ¼ý µ¨¼Â¢ø ¿£÷ µÊì ¦¸¡ñÊÕ츢ÈÐ. «ó¾ µ¨¼¨Â ´ðÊ «¨Áó¾¢Õó¾ Å£ðÊø ¸ÁÄ¡ ÁðÎõ ¾É¢Â¡¸ þÕó¾¡û. «Åû ¦Àü§È¡÷ «Õ¸¢Ä¢Õó¾ °ÕìÌî ¦ºýÈ¢Õó¾É÷. þÕðΞüÌû ÅóÐŢΞ¡¸ «Å÷¸û ÜÈ¢î ¦ºýÈ¢Õó¾É÷. ¸ÁÄ¡ ÁÇ ÁÇ ¦ÅýÚ Å£ðÎ §Å¨Ä¸¨Çî ¦ºöÐ ÓÊò¾¡û. ¾ý ¦Àü§È¡÷ Å¢¨ÃÅ¢ø ţΠ¾¢ÕõÀÁ¡ð¼¡÷¸Ç¡ ±ýÚ «Åû ¯ûÇõ ²í¸¢ÂÐ. Å¡É¢ø ¸¡öóÐ ¦¸¡ñÊÕó¾ ÝâÂÛõ ¦¸¡ïºõ ¦¸¡ïºÁ¡¸ Á¨ÈÂò ¦¾¡¼í¸¢É¡ý. ±íÌõ þÕû ÝÆ ¬ÃõÀ¢ò¾Ð. ¾¢Ë¦ÃÉ Á¡Ê¢ø ²§¾¡ º¢Ä ¦À¡Õû¸û ¾¼ ¾¼ ¦ÅÉ Å¢Øõ ºò¾õ §¸ð¼Ð. ¸ÁÄ¡ ¨¾Ã¢Âò¨¾ ÅÃŨÆòÐì ¦¸¡ñÎ Á¡ÊìÌ µÊÉ¡û. «í§¸ «Åû ¡§Ã¡ ´ÕÅý ¿¢üÀ¨¾ì ¸ñ¼¡û. ¸ÁÄ¡¨Åì ¸ñ¼ «Åý “±í§¸ ¯ý ¦Àü§È¡÷ À½ò¨¾ Á¨ÈòÐ ¨ÅòÐûÇÉ÷, †ூூõ ¦º¡ø” ±ýÚ Á¢ÃðÊÉ¡ý. “¿£ ¾£Õ¼ò¾¡§É Åó¾¡ö ¯ÉìÌ §Åñʨ¾ ¿£§Â §¾Ê ±ÎòÐì ¦¸¡û, ¿¡ý ²ý ¯ÉìÌ ¯¾Å §ÅñÎõ,” ±ýÚ ÜȢɡû. «ó¾î º¢ÚÁ¢Â¢ý ¨¾Ã¢Âò¨¾ì ¸ñÎ ¾¢Õ¼ý «¾¢÷óÐ §À¡É¡ý. “¸ÁÄ¡ ¿¡í¸û ÅóÐŢ𧼡õ” ±ýÈ «ÅÇ¢ý ¦Àü§È¡÷¸Ç¢ý ºò¾ò¨¾ì §¸ð¼×¼ý “¾¢Õ¼§É ¿£ źÁ¡¸ Á¡ðÊì ¦¸¡ñ¼¡ö,” ±ýÚ ÜÈ¢ ¸ÁÄ¡ ¸Ä ¸Ä ¦ÅÉî º¢Ã¢ò¾¡û. þÉ¢Ôõ «í§¸ ¿¢ýÈ¡ø ¾ÉìÌ ¬ÀòÐ ±ýÚ «ïº¢ «Åý þÕÇ¢ø µÊ Á¨Èó¾¡ý.
 20. 20. பள பள
 21. 21. மினனதல்
 22. 22. சல சல
 23. 23. ஓடம் நீர்
 24. 24. மள மள
 25. 25. சறசறபப
 26. 26. தட தட
 27. 27. ஓடம் ஓைச
 28. 28. கல கல
 29. 29. சிரிபப ஓைச
 30. 30. மரபதொதரடர் மரபதொதரடர் எனறரல் எனன ? ொசரலலககச் ொசரல் ொபரரள் ொகரளள மடயரததம்ம றறிலம் ேவறபடட ொபரரளில் வழஙகி வரவதமரன ொதரடர். (பககம் 810) எனற கரியரவின் தறகரலத் தமிழ் அகரரதி மரபதொதரடர் எனறரல் எனபதறக விளககம் கறகிறத. இைத idoim எனற ஆஙகிலததில் அைழபபரரகள். மரபதொதரடர் எனறரல் எனன எனபதறக எளிய விளககம் . மறகரலததில் ொபரிேயரரகள் எபபட? எவவரற? ஒர ொபரரைள அைழததரரகேளர அதேபரல் நரமம் அபொபரரைள அேத ொசரலலரல் மரறறமிலலரமல் அபபடேய அைழபப மரப (பழககம்) ஆகம். ேநரடப் ொபரரள்(Direct meaning) ொகரடககரமல் மைற ொபரரைளக்( inner meaning) ொகரடபபத மரபதொதரடர் ஆகம் எனற எளிய விளககம் கறி மரணவரகளககப் பரிய ைவகக ேவணடம். அைதத் ொதரடரநத சில எ.கர கறி இனனம் மரணவரகள் ொதளிவரகப் பரிநத ொகரளளம் வைகயில் விளககலரம் .
 31. 31. மரபதொதரடர்
 32. 32. தணகக அடதத
 33. 33. __ரபத் __டர் ‘ ொபண்’ எனபதறக இனொனரர ொபயரின் மதல் எழதத. ___ ___ ைக ‘ படர்’ எனபதறக இனொனரர ொசரல். ___ ___ ர் அடதத
 34. 34. பனவைல வாசி. நான் ஒர காறபநத என் உடலககள் காறற அைடககபபடடரககம். சிறவர் மதல் ெபாியவர் வைர எனைனக் காலால் உைததத விைளயாடவர். “ஐோயா! வலககிறோத! எனற நான் யாாிடமம் மைறயிடடதிலைல. என் உடல் ெவணைமயம் சிறிதளவ கறபப நிறமம் ெகாணடதாகம். நான் அரெஜணடனாவில் பல உடனபிறபபகளடன் பிறநோதன்.   பின் விமானததின் வழியாக மோலசியாவககக் ெகாணட வரபபடோடன். இஙோக விைளயாடடப் ெபாரளகள் விறகம் அரவிநதன் கைடகக வநத ோசரநோதன். என் மதலாளி எனைன எலலாரககம் ெதாியமபட கணணாடப் ோபைழககள் அடககினார்.   அனற சனிககிழைம. ஒரவர் தம் மகோனாட கைடககள் நைழநத எைதோயா ோதடனார். அதறகள் அபைபயன் எனைனக் காடட, அததான் ோவணடம் எனற கரஙகபபிடயாக நினற எனைன வாஙகினான். எனைன அபைபயனின் அபபா விைல ெகாடதத வாஙகினார்.   தினமம் மாைலயில் கரணன் எனைனத் திடலககக் ெகாணட ெசனற நணபரகளடன் விைளயாடவான். அவனடன் நணபரகள் என் அழைகப் பாரததப் ெபரைமயாகக் கறவாரகள். கரணனின் நணபரகளில் ஒரவனான சஙகரன் ஓர் அவசரககடகைக. அவன் எபெபாழதம் எநத ோவைலையயம் பதறறததடன் ெசயவான்.   ஒரநாள், கரணன் எனைன ைவதத விைளயாடக் ெகாணடரகைகயில் , சஙகரன் விைரவாக வநத எனைன ோவலயின் மீத உைதததான். என் உடலல் காயம் படட காறற ெவளியானத. அனற மதல் நான் பயனறறவன் ஆோனன்.
 35. 35. கரஙகப் பிட ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý அவசரக் கடகைக வரமப மீறி ோபசதல் நாகக நீளதல் பிடவாதம்
 36. 36. கரஙகப் பிட அவசரக் கடகைக ´Õ ¦ºÂ¨Ä «ÅºÃôÀðÎî ¦ºöÐÅ¢ÎÀÅý வரமப மீறி ோபசதல் பிடவாதம் நாகக நீளதல்
 37. 37. வாரஙகள் வாரஙகள் இைணககலாம் இைணககலாம்
 38. 38. கரஙகப் பிட அவமானம் அைடதல் கிளளக் கீைர இளககாரமாக எணணதல் ஓடைட வாய் நிைறோவறதல் காி பசதல் மதிபைபக் ெகடததல் மயல் ெகாமப பிடவாதம் ைக கடதல் வரமப மீறி ோபசதல் தைல கனிதல் இரகசியதைதக் காபபாறற மடயாதவன் நாகக நீளதல் இலலாத ஒனற
 39. 39. கரஙகப் பிட அவமானம் அைடதல் கிளளக் கீைர இளககாரமாக எணணதல் ஓடைட வாய் நிைறோவறதல் காி பசதல் மதிபைபக் ெகடததல் மயல் ெகாமப பிடவாதம் ைக கடதல் வரமப மீறி ோபசதல் தைல கனிதல் இரகசியதைதக் காபபாறற மடயாதவன் நாகக நீளதல் இலலாத ஒனற
 40. 40. மதிபபட
 41. 41. கால இடதைதப் பரததி ெசயக...
 42. 42. கரஙகப் _______________ கரஙகப் _______________ ோதாள் ோதாள் _______________ _______________ மடடக் _______________ மடடக் _______________
 43. 43. கரஙகப் கரஙகப் ோதாள் ோதாள் மடடக் மடடக் பிட பிட ெகாடததல் ெகாடததல் கடைட கடைட

×