Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Anithurai

137 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Anithurai

  1. 1. þÎÀ½¢ þÎÀ½¢Â¢ø þÕì¸ §ÅñʨŠ1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ó¸ôÒ Àì¸õ ¦À¡ÕǼì¸õ Óýۨà ¸ÕòÐ (Ш½ò ¾¨ÄôÒ¸û ¯ðÀ¼) ÓÊרà Ш½áüÀðÊÂø À¢ýÉ¢¨½ôÒ (§¾¨ÅôÀð¼¡ø) Ó¸ôÒ Àì¸ò¾¢ü¸¡É Å¢ÀÃõ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Àø¸¨Äì¸Æ¸ò¾¢ý º¢ýÉõ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷ ¸øÅ¢ ÀÕÅõ/¬ñÎ ¸¼¨Å¢ý ÌȢ£ðÎ ±ñ ÁüÚõ ¦ÀÂ÷ (Kod Kursus dan Nama) þÎÀ½¢ ¾¨ÄôÒ Á¡½Å÷ ¦ÀÂ÷ Á¡½Å÷ «¨¼Â¡Ç ±ñ ÌØ ±ñ ( ) ¦¾¡¨Äô§Àº¢ ±ñ ŢâרáÇâý ¦ÀÂ÷ þÎÀ½¢ì¸¡É ¦¿È¢Ó¨È¸û 1. ¦Á¡Æ¢ - ¾Á¢ú ¦Á¡Æ¢Â¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. À¢È ¦Á¡Æ¢ ¸ÄôÒ þÕò¾ø ܼ¡Ð. 2. «îº¢Î¾ø¸¡É ÌÈ¢ôÒ¸û 15 Ó¾ø 20 Àì¸í¸Ç¢ø þÎÀ½¢ «¨Á¾ø §ÅñÎõ. (ŨÃÀ¼í¸û, «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ñ½¢¨ÉôÒ ¾Å¢Ã) ±ØòÐ - ¾Á¢Æ¡ «øÄÐ ÓÃÍ ±ØòÐÕ «Ç× - 12 ±ØòÐ þ¨¼¦ÅÇ¢ - 1.5 þ¨¼¦ÅÇ¢ (§Áü§¸¡û¸û, Ш½ áüÀðÊÂø, ŨÃÀ¼í¸û, «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ýÉ¢¨½ôÒ ¾Å¢Ã ) «¨ÉòÐô Àì¸í¸Ç¢ õ Àì¸ ±ñ¸û þÕò¾ø §ÅñÎõ. (Ш½áüÀðÊÂø, ŨÃÀ¼í¸û, «ð¼Å¨½¸û ÁüÚõ À¢ýÉ¢¨½ôÒ ¯ðÀ¼). «¨ÉòÐô Àì¸í¸Ùõ ´Õ¨Á (justify) ÀÎò¾ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. Àì¸ ±ñ¸û ´ù¦Å¡Õ Àì¸ò¾¢ý ¸£§Æ ¿ÎÅ¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. ŨÃÀ¼í¸û, À¢ýÉ¢¨½ôÒ ÁüÚõ «ð¼Å¨½¸Ç¢ø ¾¨ÄôÒ þÕò¾ø §ÅñÎõ. «¨ÉòÐ ±ØòÐì¸Ùõ ¸ÕôÒ ¿¢Èò¾¢ø «îº¢¼ôÀðÊÕì¸ §ÅñÎõ. Å÷½ò¾¢Ç¡É ±ØòÐì¸û ²üÚ¦¸¡ûÇôÀ¼ Á¡ð¼¡. «¨ÉòÐ À¨¼ôÒ¸Ùõ ¦º¡ó¾ôÀ¨¼ôÀ¡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ.
  2. 2. ±ØòÐôÀ¢¨Æ¸¨Çò ¾Å¢ ò¾ø §ÅñÎõ. ÌÈ¢ôÀ¢¼ôÀð¼ ¾¢¸¾¢ìÌû þÎÀ½¢¸¨Ç ´ôÀ¨¼ì¸ §ÅñÎõ. Ш½áüÀðÊÂø 1. ̨Èó¾Ð 10 Òò¾¸í¸Ç¢ý §Áü§¸¡û¸û þÕò¾ø §ÅñÎõ. 2. §Áü§¸¡û áø¸û ÀøŨ¸ º¡÷󾾡¸ þÕò¾ø §ÅñÎõ. ¯¾¡Ã½ò¾¢üÌ, Òò¾¸õ ÁðÎÁ¢ýÈ¢ ¬ö×ì¸ðΨÃ, þ¨½Âõ, À¢È¦Á¡Æ¢ Òò¾¸í¸û þýÛõ ÀÄ. 3. Ш½áüÀðÊÂø APA ӨȢø þÕò¾ø §ÅñÎõ. 4. §Áü§¸¡û áø¸ÙìÌ ±ñ¸Ç¢¼ì ܼ¡Ð. 5. ´ü¨È þ¨¼¦ÅǢ¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. 6. §Áü§¸¡û áø¸û «¸Ã Å⨺¢ø þÕò¾ø §ÅñÎõ. ±.¸¡: ¸Ä¢Â¦ÀÕÁ¡û, ¸¡. (1987). «ÊôÀ¨¼ò ¾Á¢ú. §¸¡Ä¡Äõâ÷: ¸¢Õ‰½¡ Òò¾¸º¡¨Ä. Gardner, P. (1990). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.

×