รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการลอนดอน โดยนางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี

3,174 views

Published on

จากการนำเสนอ proposal ที่งานสัมมนา London International Conference on Education จึงจึดทำรายงานเพื่อนำเรียนต่อผู้บริการ
และนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูคะ

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,174
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,300
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานการนำเสนอผลงานทางวิชาการลอนดอน โดยนางสาวกมลรัตน์ ฉิมพาลี

 1. 1.   1 รายงานผลการเขารวมและนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ London International Conference on Education 013 วันที่ 1-11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ ประเทศสหราชอาณาจักร โดย นางสาวกมลรัตน ฉิมพาลี ครู คศ.1 โรงเรียนถนนหักพิทยาคม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ไดรับการสนับสนุนจาก
 2. 2.   2 บันทึกขอความ สวนราชการ โรงเรียนถนนหักพิทยาคม อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย ที่ วันที่ พฤศจิกายน 2556 เรื่อง รายงานผลการเขารวมและนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ London International Conference on Education (LICE-2013) เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนถนนหักพิทยาคม ดวยขาพเจานางสาวกมลรัตน ฉิมพาลี ตําแหนง ครู คศ.1 ตําแหนงเลขที่ 1446(ส) สถานศึกษาโรงเรียนถนนหักพิทยาคม สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรับอนุญาตใหศึกษาตอระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน ตามคําสั่งที่ 82/2554 เรื่อง อนุญาตใหขาราชการครูไปศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ไดเขารวมนําเสนอผลงาน ทางวิชาการในระดับนานาชาติ London International Conference on Education (LICE-2013) ในหัวขอ “Instructional Strategy for Promoting Understanding of Nature of Science” ณ ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ) มีกําหนด 10 วัน ตั้งแตวันที่ 1 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 11 เดือนพศจิกายน พ.ศ. 2556 เมื่อไดดําเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแลวจึงรายงานผล ตามเอกสารที่แนบพรอมหนังสือนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา (นางสาวกมลรัตน ฉิมพาลี) ครู
 3. 3.   3 สารบัญ เรื่อง 1. รายละเอียดของการนําเสนองาน 2. ผลการเขารวมและนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ 3. หนังสือเชิญเพื่อเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ 4. Powerpoint ในการนำเสนองาน 5. LICE-2013 Proceedings 6. LICE-2013 Program 7. Certificate of Presentation หนา 4 8 12 13 16 26 27  
 4. 4.   4 รายละเอียดของการนําเสนองานครั้งนี้ 1. หัวขอวิทยานิพนธ/เคาโครงปริญญานิพนธ (Proposal) เรื่อง (ภาษาไทย) การพัฒนารูปแบบการเรียนรูเพื่อสงเสริมความเขาใจในธรรมชาติ ของวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ภาษาอังกฤษ) Development of Instructional Model to Promote Understanding of Nature of Science for High School Students 2. หัวขอการเสนอผลงานวิจัยตางประเทศ คือ Instructional Strategy for Promoting Understanding of Nature of Science 3. ชื่องานสัมมนา London Interconference on Education (LICE-2013) 4. จัดโดย LICE- 2013 สนับสนุนโดย รวมกับ                                 5. สถานที่และเวลาการนำเสนอผลงาน ลําดับที่ 543 หอง Regents Park Room โรงแรม Marriott London Heathrow เวลา 13.00-14.30 น. ดําเนินการโดย James Allen Bryant                      
 5. 5.   5     ผลงานการเขารวมนําเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ London International Conference on Education (LICE-2013) 1. การรับฟงการบรรยายของ Keynote ภาพ ความเชี่ยวชาญ Dr. Richard Cooper is the Director of Disability Services at Harcum College, Bryn Mawr, Pennsylvania. He is also the Founder and Director of the Center for Alternative Learning and Learning disAbilities Resources, organizations dedicated to providing educational and social support to children and adults with learning disabilities, problems and differences. He is an internationally recognized lecturer and expert on alternative instructional techniques and tools for reading, writing, math, and study skills. He has authored a number of books and articles describing the use of these techniques and tools. He speaks nationally and internationally about a wide range of learning problems and instructional techniques to help both children and adults improve their skills. He maintains a private practice through which he provides assessment, counselling and tutoring of children and adults. He was a member of the Observer Delegation from the United States to the 1997 UNESCO Conference on Adult Education in Hamburg, Germany. He is a founding member and current co-president of the National Association for Adults with Special Learning Needs. Most recently, he co-authored a book entitled Test Anxiety, A Student Manual and Teacher’s Guide (2009). Professor Cynthia Northington-Purdie holds a Ph.D. in psychological development from New York University, a Master of Arts in educational psychology from Montclair State University and a Bachelor of Arts degree in psychology from Fairleigh Dickinson University. Professor NorthingtonPurdie is a psychologist and life coach at William Paterson University of New Jersey. She has taught a variety of courses including educational psychology, applied child psychology, the psychology of classroom management and the philosophical and psychological foundations of education. She also has the distinction of having been William Paterson University’s coordinator for the National Council of Accreditation for Teacher Educators (NCATE). Before joining the university faculty, she enjoyed a long career as a teacher of both regular and special education in New Jersey’s public schools. She provides educational services to schools and organizations, conducts staff development workshops and symposia for various school districts across country on a variety of topics including: behavior management, contemporary classroom
 6. 6.   6 ภาพ ความเชี่ยวชาญ management options, parental involvement, organizational strategies for inclusion and mainstreaming. She routinely assists schools in constructing school-wide classroom management priorities. She is interviewed frequently on television, radio and for print media on a variety of current issues in psychological development. Barba Aldis PATTON, Ed. D, is an Associate Professor of Curriculum and Instruction in the School of Education and Human Development at the University of Houston-Victoria, Victoria, TX USA. She received the inaugural Research Award for the School of Education and Human Development for 2013. Barba received the outstanding workshop award at the 2013 Canadian International Conference on Education and received the honor of having the top journal article in the National Social Science Association for 2012 along with three colleagues. She is a member of a system (UH) collaborate striving to improve math skills with educationally disadvantaged fifth grade students. Barba is the founding (and present) newsletter editor for the American Association of Mathematics Teacher Educators of Texas. Presently she is on the Executive Board for National Social Science Association. She was the recipient of the university’s Outstanding Service Award. As a former school administrator, her research interests are teacher quality, educational equity, mathematics education and online education. She was the founding coordinator for a center to assist teacher candidates be successful with their certification tests. She has published numerous articles during the recent years on the state, national and international level (refereed). She has presented presentations at local, state, regional, national and international conferences for many years. She was a regional director for the Texas Council of Teachers of Mathematics and a member of the board of directors for the American Association of Mathematics Teacher Educators. She has also served on the Texas State Mathematics textbook selection committee, state committee to review the ‘End of Course Algebra II” items, and numerous other state endeavors. She truly enjoys teaching and often teaches mathematics methods courses and graduate research courses. She is president of the local chapter of the Texas Faculty Association and is active in faculty government serving as a senator for the School of Education and Human Development.
 7. 7.   7 ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและถายภาพเปนที่ระลึกกับ Keynotes และผูรวมงาน Associate Professor Barba Aldisและผูนําเสนองาน Professor Cynthia Northington-Purdie Dr. Richard Cooperและผูนําเสนองาน Dr. Richard Cooperและนักวิจัยชาวยไทยที่นําเสนองาน Keynotes และผูนําเสนองานสวนหนึ่ง ทั้งไทยและตางประเทศ
 8. 8.   2. ผลการนำเสนองาน ผลการนําเสนองานพบวานักวิจัยและนักการศึกษาจํานวนหนึ่งใหความสนใจกับขอ หัวงานวิจัย Instructional Strategy for Promoting Understanding of Nature of Science มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตองานวิจัยในอนาคต 8
 9. 9.   9 3. การสรางเครือขายทางการศึกษา จากการนําเสนองานครั้งนี้ทําใหไดเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานการศึกษาจาก หลากหลายประเทศ อาจารยสอนภาษาอังกฤษจากประเทศ Kazakhstan นักศึกษาปริญญาเอกดานการสอนคณิตศาสตร และคอมพิวเตอรจากประเทศเซอรเบีย ดร.สุชาดา บุพฝา อาจารยประจําภาควิชา บริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร (คนที่ 1 ซายมือ) นักศึกษาปริญญาเอก Lilla Adulyasas จากประเทศมาเลเซีย (คนที่ 2 ขวามือ) ดร.ปริศนา รักบํารุง อาจารยคณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี (คนที่ 1 ซายมือ) และอาจารยจากประเทศไนจีเรีย (ผูชาย) ชวงเวลา Conference dinner หลังเสร็จสิ้นการประชุมทางวิชาการ
 10. 10.   10 4. การทัศนศึกษาเพื่อเปดโลกทัศน พระราชวังบักกิงแฮม (Buckingham Palace) เปนพระราชวังที่เปน ที่ประทับเปนทางการของราชวงศอังกฤษ ตั้งอยูที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเปน สถานที่ที่ใชสําหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐ พระราชวังบักกิงแฮมกลายมาเปน พระราชฐานที่ประทับอยางเปนทางการของ ราชวงศอังกฤษเมื่อสมเด็จพระราชินีนาถ วิกตอเรียขึ้นครองราชยเมื่อป ค.ศ. 1837 การตอเติมครั้งใหญครั้งสุดทายทําในปลาย คริสตศตวรรษที่ 19 และ ตนคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งรวมทั้งดานหนาที่เห็นกันอยูในปจจุบัน มหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) กอตั้งเมื่อป ค.ศ. 1209 เปนมหาวิทยาลัยที่เกาแกเปนอันดับสองของ สหราชอาณาจักร ตั้งอยูในเมืองเคมบริดจ อังกฤษเปนมหาวิทยาลัยลัยที่มีผูไดรางวัลโนเ บลสูงที่สุดในบรรดามหาวิทยาลัยทั้งหลายใน โลก กลาวคือ 81 รางวัล สะพาน Tower Bridge มีชื่อเสียงและ เปนสัญญลักษณคูบานคูเมืองของกรุงลอนดอ น เชื่อมดินแดนสองฝงของแมน้ําเทมส  (River Thames) โดยมีรูปแบบ สถาปตยกรรมของสมัยวิคตอเรีย และเปน สะพานแหงเดียวในกรุงลอนดอนที่เชื่อม ขามแมน้ําเทมสมีระบบกลไกแบบยกสะพาน ใหเปดและปด (Bascule) เพื่ออํานวย ความสะดวกแกการคมนาคมทางน้ําให เรือลําใหญไดผานไปมาอยางสะดวก
 11. 11.   11 ลอนดอนอาย (London Eye) หรือยังรูจักในชื่อ มิลเลเนียมวีล เปนชิงชาสวรรคที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) หอเอลิซาเบธ (Elizabeth Tower) หรือรูจักดีในชื่อ บิ๊กเบน เปนหอนาฬิกา ประจําพระราชวังเวสตมินสเตอร ซึ่งในปจจุบันใชเปนรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยูทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวอาคารสรางดวยสถาปตยกรรมสมัยสมเด็จ พระราชินีนาถวิกตอเรีย (victorian gothic) ชื่อหอเอลิซาเบธตั้งขึ้นเพื่อฉลองพระราชพิธี พัชราภิเษกหรือพระราชพิธีมหามงคลฉลอง สิริราชสมบัติครบ 60 ป ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง พิพิธภัณฑวิทยาศาตรในลอนดอน แหลงเรียนรูที่เหมาะสมสําหรับทุกวัยใน ครอบครัว มีโซนแหลงเรียนอยางมากมาย และสามารถถายภาพไดทุกแหง อีกทั้งยังเปดบริการฟรีอีกดวย Natural History Museum, London.
 12. 12.   12 หนังสือเชิญเพื่อเขารวมนําเสนอผลงานวิชาการ
 13. 13.   13 POWERPOINT นำเสนองาน
 14. 14.   14
 15. 15.   15
 16. 16.   16 LICE-2013 Proceedings
 17. 17.   17
 18. 18.   18
 19. 19.   19
 20. 20.   20
 21. 21.   21                
 22. 22.   22                  
 23. 23.                   23  
 24. 24.                   24  
 25. 25.                   25  
 26. 26.   26 LICE-2013 Program            
 27. 27.   27 Certificate of Presentation    

×