Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ประกาศรายงานประชุมสภา ครั้งที่2

16 views

Published on

ประกาศรายงานประชุมสภา ครั้งที่2

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ประกาศรายงานประชุมสภา ครั้งที่2

  1. 1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง เรื่อง รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕62 ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง ได้ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒562 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน ตาบลทุ่งท่าช้าง อาเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ไปแล้วนั้น สภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง ขอรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจาปี ๒๕62 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ หรือสามารถเปิดดูได้ทางเว็บไซต์ www.Thungtachang.go.th ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 นายกวน เถื่อนถ้า (นายกวน เถื่อนถ้า) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งท่าช้าง

×