Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

артикуляцыйны вправи грудень

643 views

Published on

артикуляційна гімнастика

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

артикуляцыйны вправи грудень

 1. 1. ““ Казка про Чарівний ЯзичокКазка про Чарівний Язичок ””
 2. 2. Язик - ЧарівникЯзик - Чарівник Знаємо,Знаємо, що наш язик –що наш язик – Дивовижний чарівник:Дивовижний чарівник: Все, що ми захочемоВсе, що ми захочемо зробить він охочезробить він охоче
 3. 3. ““ Лопата ”Лопата ” ПеретворитьсяПеретвориться спочаткуспочатку на малесенькуна малесеньку лопаткулопатку
 4. 4. Артикуляційна вправаАртикуляційна вправа “ Лопата ”“ Лопата ” ШирокийШирокий розслаблений язикрозслаблений язик злегка висунути ззлегка висунути з рота й покластирота й покласти на нижню губу.на нижню губу. УтримуватиУтримувати 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 5. 5. ““ Голочка ”Голочка ” ГоструГостру голочку язикголочку язик вже давновже давно робити звикробити звик
 6. 6. Артикуляційна вправаАртикуляційна вправа “ Голочка ”“ Голочка ” Широко відкритиШироко відкрити рота, ірота, і витягнутивитягнути вперед тонкийвперед тонкий язик.язик. УтримуватиУтримувати 1-2-3-4-5-6-7-8-9-101-2-3-4-5-6-7-8-9-10
 7. 7. ““ Чашка ”Чашка ” Побажаємо,Побажаємо, стане чашкою -стане чашкою - Зовсім це йомуЗовсім це йому не важконе важко
 8. 8. Артикуляційна вправаАртикуляційна вправа “ Чашка ”“ Чашка ” Відкрити рота.Відкрити рота. Покласти широкийПокласти широкий язик наязик на розслаблену нижнюрозслаблену нижню губу. Згорнутигубу. Згорнути вгору краї у формівгору краї у формі чашки.чашки. УтримуватиУтримувати 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 9. 9. ““ Змія ”Змія ” Знаєш ти і знаюЗнаєш ти і знаю я – якщоя – якщо трапиться зміятрапиться змія і покаже своєі покаже своє жало – сміху,жало – сміху, мабуть, будемабуть, буде мало.мало.
 10. 10. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Змія ”“ Змія ” Відкрити рота.Відкрити рота. Висунути язик якомогаВисунути язик якомога далі вперед,далі вперед, напружити м’язи,напружити м’язи, зробивши йогозробивши його вузьким.вузьким. УтримуватиУтримувати 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 11. 11. ““ Грибок ”Грибок ” Серед лісуСеред лісу на горбочкуна горбочку гарні вирослигарні виросли грибочки,грибочки, А найкращий –А найкращий – боровик:боровик: З ним знайомий нашЗ ним знайомий наш язикязик
 12. 12. Артикуляційна вправаАртикуляційна вправа “ Грибок ”“ Грибок ” Відкрити рота.Відкрити рота. Присмоктати доПрисмоктати до піднебіння широкийпіднебіння широкий язик. Краї язикаязик. Краї язика повинні примикатиповинні примикати до верхніх зубів.до верхніх зубів. УтримуватиУтримувати 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
 13. 13. ““ Місточок ”Місточок ” Буде спинка язика,Буде спинка язика, Як місточокЯк місточок вигнута.вигнута. Кінчик в зубиКінчик в зуби упираю,упираю, Із напруженнямІз напруженням тримаю.тримаю.
 14. 14. Артикуляційна вправаАртикуляційна вправа “ Місточок ”“ Місточок ” Відкрити широко рота.Відкрити широко рота. Опустити нижнюОпустити нижню щелепу якомога нижче.щелепу якомога нижче. Широким язикомШироким язиком упертися в нижніупертися в нижні передні зуби. Щільнопередні зуби. Щільно притиснути боковіпритиснути бокові краї спинки до коріннихкраї спинки до корінних зубів. Розслабити.зубів. Розслабити. Рахунок 1-2.Рахунок 1-2.
 15. 15. ““ Чистимо зуби ”Чистимо зуби ” Щоб зуби всіЩоб зуби всі були біленькі.були біленькі. Їх слідЇх слід почиститипочистити гарненько.гарненько.
 16. 16. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Чистимо зуби ”“ Чистимо зуби ” Відкрити рота.Відкрити рота. «Почистити» язиком«Почистити» язиком верхні зуби, спочатку зверхні зуби, спочатку з внутрішнього, а потімвнутрішнього, а потім із зовнішнього боку,із зовнішнього боку, роблячи повільні рухироблячи повільні рухи вправо – вліво. Потімвправо – вліво. Потім «почистити» нижні«почистити» нижні зуби.зуби. Рахунок 1-2.Рахунок 1-2.
 17. 17. ““ Гойдалка ”Гойдалка ” Наша гойдалочкаНаша гойдалочка миламила Діткам всім даруєДіткам всім дарує крила -крила - Вгору - вниз,Вгору - вниз, вгору – вниз,вгору – вниз, піднімись іпіднімись і опустисьопустись
 18. 18. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Гойдалка ”“ Гойдалка ” Відкрити рота.Відкрити рота. Тягнути широкийТягнути широкий язик до носа, потімязик до носа, потім опускати доопускати до підборіддя. Рот непідборіддя. Рот не закривати.закривати. Нижньою щелепоюНижньою щелепою не рухати.не рухати. Рахунок 1-2.Рахунок 1-2.
 19. 19. ““ Годинник ”Годинник ” День і ніч ні наДень і ніч ні на хвилину нехвилину не спиняєтьсяспиняється годинник:годинник: Тікі – так,Тікі – так, тікі – так,тікі – так, зробим язичкомзробим язичком ось так.ось так.
 20. 20. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Годинник ”“ Годинник ” Відкрити рота.Відкрити рота. Висунути язик іВисунути язик і рухати ним вліво-рухати ним вліво- вправо. Слідкувативправо. Слідкувати за тим,щоб язик неза тим,щоб язик не облизував губи, аоблизував губи, а рухався порухався по повітрю.повітрю. Рахунок 1-2.Рахунок 1-2.
 21. 21. ““ Смачне варенняСмачне варення ”” Карлсон прилетівКарлсон прилетів і зранкуі зранку з'їв варення цілуз'їв варення цілу банку.банку. Він лизав йогоВін лизав його ось так:ось так: В ньогоВ нього пречудовий смакпречудовий смак
 22. 22. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Смачне варення ”“ Смачне варення ” Повільно облизатиПовільно облизати язиком верхнюязиком верхню губу, роблячигубу, роблячи рухи вліво-рухи вліво- вправо. Потімвправо. Потім облизати нижнюоблизати нижню губу.губу. Рахунок1-2.Рахунок1-2.
 23. 23. ““ Коник ”Коник ” Ось біжать безОсь біжать без перепониперепони по дорозіпо дорозі диво – коні,диво – коні, І дзвенять –І дзвенять – дзвенятьдзвенять підковипідкови диво – кониківдиво – коників казкових.казкових.
 24. 24. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Коник ”“ Коник ” Широко відкрити рот іШироко відкрити рот і посміхнутися.посміхнутися. Присмоктати язик доПрисмоктати язик до піднебіння, відірватипіднебіння, відірвати його, щоб почулосяйого, щоб почулося клацання.клацання. Тягнути нижню щелепуТягнути нижню щелепу вниз, розтягувативниз, розтягувати підпід’’язичну звязичну зв’’язку.язку. Рахунок 1-2Рахунок 1-2
 25. 25. ““ Гармошка ”Гармошка ” На гармошці яНа гармошці я заграю:заграю: Рот відкриюРот відкрию -закриваю.-закриваю. Свій язикСвій язик «грибком»«грибком» тримаю –тримаю – І його не відриваю.І його не відриваю.
 26. 26. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Гармошка ”“ Гармошка ” Відкрити рота.Відкрити рота. Присмоктати доПрисмоктати до піднебіння широкийпіднебіння широкий язик. Опускати –язик. Опускати – піднімати нижнюпіднімати нижню щелепу, не відриваючищелепу, не відриваючи язик від піднебіння,язик від піднебіння, розтягуючи під’язичнурозтягуючи під’язичну зв’язку.зв’язку. Рахунок 1-2.Рахунок 1-2.
 27. 27. ““ Маляр “Маляр “ НачеНаче маляреммалярем працюю –працюю – ПіднебінняПіднебіння побілю я.побілю я.
 28. 28. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Маляр ”“ Маляр ” Відкрити рота.Відкрити рота. «Побілити» язиком«Побілити» язиком піднебіння, роблячипіднебіння, роблячи повільні рухи відповільні рухи від верхніх зубів углибверхніх зубів углиб рота й назад.рота й назад. Рахунок 1-2Рахунок 1-2
 29. 29. ““ Барабан “Барабан “ Вчуся бити вВчуся бити в барабани:барабани: ““ Д-д-д, д-д-д ”–Д-д-д, д-д-д ”– Мій язик слухнянимМій язик слухняним стане:стане: ““ Д-д-д, д-д-д.”Д-д-д, д-д-д.”
 30. 30. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Барабан ”“ Барабан ” Широко відкрити рота,Широко відкрити рота, постукати кінчикомпостукати кінчиком язика об горбочки заязика об горбочки за верхніми зубами, чітковерхніми зубами, чітко вимовляючи звук «Д».вимовляючи звук «Д». Удари слід робити неУдари слід робити не дуже швидко,дуже швидко, ритмічно, слідкуючи,ритмічно, слідкуючи, щоб не рухалася нижнящоб не рухалася нижня щелепа.щелепа.
 31. 31. ““ Кошенятко “Кошенятко “ МолокаМолока налилиналили кошеняті,кошеняті, Почало воноПочало воно йогойого хлептати.хлептати.
 32. 32. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Кошенятко ”“ Кошенятко ” Відкрити рота.Відкрити рота. Покласти язикПокласти язик лопаткою налопаткою на нижню губу.нижню губу. Підняти кінчик іПідняти кінчик і бокові краї язикабокові краї язика чашкою й занестичашкою й занести його до рота.його до рота.
 33. 33. ““ Індик ”Індик ” А тепер ось, якА тепер ось, як індик,індик, забелькочезабелькоче наш язик.наш язик. Що ж-бо, хоче вінЩо ж-бо, хоче він сказатисказати неслухнянимнеслухняним індичатам?індичатам?
 34. 34. Відкрити рота.Відкрити рота. Покласти язик наПокласти язик на верхню губу й широкимверхню губу й широким переднім краєм робитипереднім краєм робити рухи вперед-назадрухи вперед-назад спочатку повільно, неспочатку повільно, не відриваючи язик відвідриваючи язик від губи, потім швидко,губи, потім швидко, додаючи голос.додаючи голос. Динамічна вправаДинамічна вправа “ Індик ”“ Індик ”
 35. 35. Відпочинь, Язичок!Відпочинь, Язичок! Наш Язик –Наш Язик – ЧарівникЧарівник Показав усе,Показав усе, що міг.що міг. Повернувся доПовернувся до хатинки –хатинки – Час настав дляЧас настав для відпочинку.відпочинку.

×