Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Površina kvadra i kocke

Objašnjenje i zadaci

 • Login to see the comments

Površina kvadra i kocke

 1. 1. Kvadar je rogljasto telo ograničeno sa 6 ravnih površi oblika pravougaonika. Te površi nazivamo stranama kvadra.
 2. 2. Kvadar ima tri para podudarnih strana:
 3. 3.  Duži koje ograničavaju strane kvadra zovu se ivice kvadra.  Kvadar ima 12 ivica. Ivice koje su paralelne su međusobno jednake.
 4. 4.  Površina kvadra: P = 2∙(ab + bc + ac)
 5. 5. Kocka je rogljasto telo ograničeno sa 6 površi oblika kvadrata.
 6. 6. Kocka ima 6 podudarnih strana.
 7. 7.  Duži koje ograničavaju strane kocke zovu se ivice kocke.  Kocka ima 12 ivica i sve su jednake.
 8. 8.  Površina kocke: P = 6 ∙ (a ∙ a) Ili P = 6a²
 9. 9. 1) Izračunaj površinu kocke ako je a=8cm. 2) Izračnaj površinu kocke ako je a=3cm. 3) Izračunaj površinu kvadra ako je a=3cm, b=4cm i c=5cm. 4) Izračunaj površinu kvadra ako je a=4cm, b=6cm i c=9cm.
 10. 10. 1) P = 6 ∙ (a ∙ a) P = 6 ∙(8 ∙ 8) P = 6 ∙ 64 P = 384cm2 2)P = 6 ∙ (a ∙ a) P = 6 ∙ (3 ∙ 3) P = 6 ∙ 9 P = 54cm2
 11. 11. 3)P = 2 ∙(a ∙ b + b ∙ c + a ∙ c) P = 2 ∙(3 ∙ 4 + 4 ∙ 5 + 3 ∙ 5) P = 2 ∙ 47 P = 94cm2 4)P = 2 ∙(a ∙ b + b ∙ c + a ∙ c) P = 2 ∙(4 ∙ 6 + 6 ∙ 9 + 4 ∙ 9) P = 2 ∙ 114 P = 228cm2
 12. 12. Autor: Irina Spasenović IV/3

×