Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử

  • Login to see the comments

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử

  1. 1. 1 Câu hỏi ôn tập cuối kỳ Thương mại Điện tử 2015 Chương 1: 1. Phân loại mô hình kinh doanh trong Thương mại Điện tử, mô tả và cho ví dụ cụ thể? 2. Đặc điểm các làn sóng phát triển của Thương mại Điện tử? 3. Nêu đặc điểm của sản phẩm và quy trình phù hợp với TMĐT? 4. Phân tích SWOT trong TMĐT được thể hiện như thế nào? Chương 2: 5. Nêu lịch sử phát triển của Internet? 6. Nêu đặc điểm ba thành phần cơ bản của Internet: Packet switching, TCP/IP, Client/Server? 7. Nêu đặc điểm các thành phần cơ bản của World Wide Web: Hypertext, HTTP, URLs, HTML, Web server software, Web client, Web browser? Chương 3: 8. Nêu các đặc điểm và phân tích sự khác nhau, điểm mạnh, điểm yếu các mô hình lợi nhuận trong TMĐT? Cho ví dụ dẫn chứng Chương 4: 9. Nêu đặc điểm các mô hình giao tiếp trong truyền thông? 10. Nêu đặc điểm phân loại các mẫu hình hành vi trực tuyến? 11. Nêu mức độ quan hệ khách hàng và sự phân khúc chu kỳ đời sống sản phẩm? 12. Đặc điểm các hình thức quảng cáo trên Web? 13. Nêu đặc điểm chi phí và hiệu quả của quảng cáo trực tuyến hiện nay? Chương 10: 14. Nêu tầm quan trọng của an ninh TMĐT? 15. Các đặc tính an ninh của TMĐT? 16. Nêu các đe doạ an ninh của TMĐT và đặc điểm của các đe doạ đó? 17. Nêu đặc điểm các giải pháp công nghệ của an ninh TMĐT?

×