แค๊ทตาล๊อค Approve ท่อน้ำ v2

443 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
443
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แค๊ทตาล๊อค Approve ท่อน้ำ v2

 1. 1. @r5u6.U" ( CC)NTENT ) /' 1. rJ:vffirrerrul{JururrosT:is'ru ( Company Profile ) z. rToryavrr roYruisrn::n ( Technical Information 3. ) rurn:gruvio HDPE flrillJrer:SruqnflrHn::lJ ( Standard of HDpE pipe fbr Drinking Water Service ) 4. CERTIFICATE 5. PROJECT REFERENCES (!A&)F)....a..6...q18 CflI g,
 2. 2. PART 1 Ar"6 rJr y ffi n a r rJr{l u rJ Iu o{I:w ru ( Company Profile )
 3. 3. &*.1 *ffi d-"f,e Et'-t'Fx$€ara f g s=YE $Br*.+':":*n "9;"'1 1 Eg tFL€[{TtE$ ili{if { s.J Egi# EAt# *.-& #, l! 3 r& ::'".:'-i .i '€;-o= Grilr .Stiiitr .".t. ur,Y& ! 'ira-rord:: ri.d 1frfi srdn "1: ;": i * *nofirilurilo X vr.a,2527 sureuflaQ#u ,"eL o, S,r,'1 ,;J f I { Lun l t il a rn r 0'^ a t d n il a9un ll n.1'l :.1 I 6- t fl 'frr:?rinlfrrflluriLir **s'ir-,r[]urra^rn'ir 20 qar<s3',.^lo l.r .l L I L:U'JA .b00 :r:., a:l lviocir (H D t a .,,fr dr t'tfi Lrn 6 ilx ? ttt At PE)'I n U'l fl l* u ir alrlr Lfi ofr o iil.rt r.l r.t I li ire r ifi n 1,1 eU 0 L1/,i nu Yt n Loil n A r { n.i tl Fl El on'l{ar uiuru v?:lrLt,ia ;o Er a: alvl,l,l:,r elufr rcfr fi u ^JY' 'l'uan'llill4ultluuFtr u,llf'rtaur.nudLfl tar in{LtFl a (LDPE) I b-32 r.r:i. dr uI:-lty:.rry]ol,urrufr .urnuF?n??:-j yiolvA b,mrrlfi u (pp) 1ru1n rut ; t-rr fi 'r ? | n l.l U0 a l v i:r 14 A fr .l vi a o 1,' ? 1 u av lii i t u? t r r 1 1$ 1 I f rfrurlrur',;{rer lfr.:ilri zo-ao0 rr, #au ei.:ur M i n ; !a l y] 0 7t 1.l U au 3 6'/t El n G L A tt i i n 1 5' ;rni a1 ri fl n r r :L n a uSrJn-lna-Lordu ri.d. L,lrl iirna ol,u:; Irr I L lJ ?1{1,i l? l'i l 6 i, Ufl iYFr 4 Y r .: Fl ? ila ; tn a': f,n ili l r ul } lA o ?Et :,i r rn{ fl u I lfi fl Fl t !} -, irn 11 ; 0.: i 1 :.t yt?E l.l 6 ri fr r": 6 rn l ailn:nirrr 1l rfialrlr; r e fr ril s:{a':ffi.:ruF l{uarl {9,4q d.:::r',rilo erfr ailn:aiia nare u:-::.r arlmni{a riailo iiirLen{u?il alnarI'frar:-,rtn u:,rfr n l.ma-rorfia "rl 'l{rrupraar:Lfi:-lvie n 1 iriu oilntni{', e 0li r Lrrir u?a:,'lar:fl nEi; I 14UrtUlnU L:lUnU :,?:lu 6 lr.(ri ,irrTn lfrnofrtdr:intru ua;14..t'nu ' 3 'l Lfl4.ift?fl Wn o7 Url 4 il,fi r*Tafr n.Li'r.:,'l? e.v,l?vil?vltpr.r e,alr1,':?l?rrrr? :rulilo.fr r a I,: r 39 al 6 U0{ n?I ii vvv< nAil 1eufr ! ?1 ffi Erfl 0nAnn cjd ri{l.urr1?il6 1 n1 I ii n fr n a.i' fl I t a,ooo prYulfl ai:Lrtn noir ?1ll.l t fi ?L4An 9 LtA v n I ?v'i Al'Jl J'rr -1tuLlnr,,";';vl"^r'ur u"lLil:;il nr^ Fr,lr {r,er r tr r fr. r'"fr""r1u'.-r :F 1ns laylr ;'Lufl zsss :r?dillirn ifl n un ;?r?:.Ln i:yl'ruur rfrie rntv i:r J 9l 'lfrriluu:r.: ',rFnfiru.fi frranrazufirnvioru'rnrfruilr:-rrtu{rrarr 1.600 :.rrr, 1 iren'luui:t ic rfi fl Lrn vfl frnfl n ru'lurrr zu6 n r'fi :., i rrfl u 20.000 dulfl r:r.l 4-6 r[]udr:,iil'inrrrnrefl;.:'Lsle.ilB:in"frlfiriiuf;"ir'Luanaruna::Lviovrnrafrn a$1 rfi e fiu?ln n:[.riurin r i,ixr]a; rr n
 4. 4. ,1 l : ? rr E ;':t r''r'L rt ";il i,4 ?'rya i s ?: ) T 5 43 i r,i r ri n l. I : lji,t j n I i : -t r a n ,.:. .: "! ? : : i li it -fn i fr I e? rri i ir t l ; . :.; ? 1:i i,r, i.r t ti F i,.) r: lr :ilr"iL ;iiir?LrllilliL';:'e,l^iiii"!1.r.li..iuif a.L,1.l:]i-jri.!l-?:.ti r 6',: i?.:t!i: ;?1C.l"i^iUilil:,1, t'F r. i,l' t'r: jr?L]i .a'iJrt?rili],LlllEl,A??1. I v .u t i )6, ,- -i'tlil6g':.1"L11.,5t1i n'rAr!'r?rri^l:1.;;t-rtijli4i,j.:';Uijitan.i.LFii.ltri:1ti ,'trt, f';i"ir1s.1lflr.iii,rs'iiE:ni.:li-.:1,;ri,-rraljl i..:i:tri.,'i:_t :"r,1irji:: ! ii'rlit:,,r ila;!?:FIiEr'ri rl'r,";:i;r'i'#iu i::ai,lIi ni^x fi:rif,.rixfr i ri :: il,ne.'t l^',rt; o'.t ',t-rili irt.t1, 2546 l?tii,tt-l.Lfrllitttt:; 1! rr:lFnirli.i e il^rrat'i .;il L,',:? i:-riln:tla:r5sirr-rr1cl 1 a.: r r ? r e,r ii r i,,r :l ia,?r :,1 i ifi ri'i',r. r r l'ri ir;a iu., d.,ti;,; i,',el 151 r'i a ^ F F f fr flli-r' :.t fi-i l i l ilr n it z'1.':'1 1)r) u-r f r, :a - t r t :l -r:t t, ' I . : -: ' : . J ir.,ii..'!.,;.,..1 il..*1 : , ::. ' r. {"--.:-: 'I i - gL,9_g :i ,:-! .r'...' - i::, .f i. :t linn: -:, J a ia:.i:l ii.in,,,(iti', lftit""/,rit-i:'t.lAnLt a;1,:,trlt-r-'rt"LFni'lli{tinraFritai l3i;riilil::?:ri;n'rrr-.,,r:iL ri.,, 1,,. r ,ir ii d 'ir,I,,i e:ryur i.:ifri',:ti:Igruarl{.:,,rineir11?L?-ri.r..i irk.-.l:t.ri, ;hi*,rr,;r., i,,i, l* l8 X:l1nd'a.l e,,.-.ntO., 555 1ri..l 155 i: r '1,? i.'!rrA??'tUAill lUi,iO,,:r.t. ^." rii,tr,ii!:,i"lpr:t:.ni:f;iru.7e'r.j I .7'i{l'r;:.,::::^urn;.li 3CC ! , y I i 6'l;L',ii :.1?:iaLnl! _: t"!6Fif e ,l ti inalf,?tu tia;'ir.:iiit ir l:ia --'l u l - a R a,la ; c r,. : ij{a n o r; l r r ;5 e r il E r F.r 5 rt n a J y fi.1 F ir,iitl:ea.:l;!'Lta:tt{r,li'rJaliatlii.i ^anlttil:jj.tajtt?;ll^,:1fi1.: ,1 ;i r : o t r-r' fi l ;ar fr1 :r :.] ii.l.i #a l rr 2 F i Lt,:i J R ? :r L n ;t.,tt ^ t iu ; :_.t r-,r. -:='.,.;-!rl:Jl 11 r ;,et/' Lla;;ian:tit-i"li"i,,?';iii''naa-U iafli i i:it l'l' ,i'lU*-ir -rF-.t i Filti fl'li ritJ-t i'l r|rj r-tlit'Lr'lufri?1fr rlOil.llli-iA 9(l 4?<,f,,-, ',ra:'1-'! tt.:i|lrn'r:i'd't't.iit1'ritilrir:'l.il.tallitaJe?t3lrL',i.lill 94 1,';,-:, 5i "; t-,n-rt r-Fnt ia'rt'ri'tili.11 l-:ii.jirll,r'irri j.:.1t3":.t.r?l?8.:iit j^,t?ilAr -J 1i ti 0 1.r F - n f r r: Fr tu jt' t,it.:] 1 :| i l;r ij'i l't tt q :1 ii', i : i it - n n dU1 n fr i?lrrrlc..:l:.llr;i;,rir"i'r,ri]'i'iirrr'r?,;'Fa?rE[ir.:;iu::iil.,: ina ;",;',;f,1:'l?i6]'ti3'ti^ii f-rtt:iil;ln.i1itt;tn:i.fUintir.-fr.1tt.:nfra;-t ,.1,*,l6l lnfroerli:..t1;i-,tf,,t,it",'i',,:',', 'l,tiriOXO.Ulrrtrr filCf"ifr6l .-.i ! - -"":, ll .tt;rtlF r,jal!'l!-tii::j'it'tn"l:ti,tlji:|l't,rr.tiri,li,;,a.li^jij?141?l.ilesgfi?i ,i:.ii,-,.:a:uu;,,i;ilLlii.r;l.:.r L,/,. r[. ,--,"; ,r],-,;,Ff,C.liLtf,riilril .tr, - , ) trFCi,lal?r,^lL :lFJi,!i'tl:i.rilLli,'l.iitir't,i,a.lirttllt l;aEiL,rL1-uflr?iit1l 3i-','rfi:iliai.lliari';,lyl a:1 1 211g11'r ir1{i ni ra r! 'i.iarl? t, a',, I t', :'1. s" ffi tlit:+.r,:,,:'i:irr:^;rdtnni'L:,.tlli I 300 F,ir i : r..: ii.;:.1J1';yi1i-r1i:t-*a:{i,,tr-r,r'iliia-r :r .i I :1lrr; liltrri, i"liril ,:rc,rililn:a r",rfr 3.t.?ff?i.iir..lii'Jlr:! :,ir,lifil],ii;.,r,,:-rri..a;llt]tFli-i..'iul-:"iu i'r'r i ;! F ; rr t ? :/'r ,l .i 1 L 1,1 :j 1 l ? : ea- 3 yt t,.-r.,t,,j,,l rn F 4 y,*r.i,1tI-.=-: t.:,t 1,. i uSu-n lra-lar8a ,J.e. iriju F1: orirn ,ii*riJkn**r
 5. 5. i, i .t ,r < - ,r' .' j a L _r 'il'?r:rit.li,l;1.1;liLiiit:;liLl-1?'f.ilrijij-1i.jlprr;-rii",irLf tl'lEilCLF"lit.jftl-L;lii,-il ,.li :: .. aiiifr!-ii;.r^i3:.r11f:r',:'tL,rnl"riaria:-1,1":,,tli^"i',ir.-..'tL.t,..t-r:;!;ii'r tia:-,riir,,,l:.rilr.t-lrr :,.,' qlrt^l;Ai-.tA-l!]"ii.lii!',iEi Lr'lillLl^;L:ri1?1-:,:. r.a,l;.r ,.-ri.i:ti"t.r-:-,:l.,ii.:i-,iri1.t;,i: :tii:1l-li,t.'ii:iri;.r.'".'11';1 i;'.iir,i:t:-:'iir,ilri?atr?E.ii----,,. .r f*rr .,r i- ,i.,-.; so,iOCl.2(iCl .j i,rl.:"l,,ii'iiii'l.l;,,rrl:.-:'rr.,"rii^ii1-.'?i?ilr?l-ir.ii'iil':,.a.r-.,13r-; 'ir,Fiia-:...-:,ti',,ii:ii n:r llr"IClt Lra'i'rt if itrr lilirl E.:rFil el:,'l:.ltr *ii,'tEI,j3rF f ,- !!i':./i-,i i -ru.-ri:Lli!rt: uii i1,ii "l.i,i -,,a ,IL i:,i i i"'(r,i ll--r"rr',1:iii-'L'.i1. .-,'rri'r rr' F? , , rf ;1'ril::- t .:ti:, i:.::i,i; ,a tilnn':rluuruduer (Hmpsi ,il'r' :i'i-l.ril,ri":Frl^r.:-;,i 'i i ;.rir 'l't,r',rael'ia-ei:r,i.::il-:t:::. ii-"::Fili."rl!?..iF^ri .: - ,Lt -, . :,'.. I ,,lii:;t?.ii1rr.l:avialvcdrafrfi'u illrill'lcl:-l"ri::itr-,:; ,,.i',I.,"niiu:..,tir'-,.ti";..:;tti,i l6 t,aCC ]tit iJ ..: t-r-t^,r.rf iiil L?iarliiil",li.i:fi!'.-ti;tlF-r3{ffir rtt:Lii.ei..lLpillnf :iii.j i"11^i:-;r;|': }re'l-t:u!tiiilir;!a:::-1t,i.l e-:,i i. L1:: -' ,r* lnl roi6r; ,J.a. Jdri ?rar,
 6. 6. :i i:ii,.;;13'1.1,?.i:t1--ri:il-.,1 ,,1 r ll,a-i, o-^i;,,";rir^ii!it,rtrlt.i:.ri;.i-:3:r : a-.. tl,7L1:'a',i1?'!it.?,'jji',r_.1"'.:'a,1::':,1;-1,.;;,iiIr, allrrllil;i:;i,,rau-;.r_ '-;':rlliir:n.riail':::i;i,i;irFri:t,r:ilr.-1-,iril:..;1r, .r, ,-.,..r..--..ir..,: ii'lrli:l'i:t.,liirilr:.^l-ii.-:;ia3-;ril J':l:_r& tJit.=,i:tg-!i:li'il :.ri:i -- j--.--.**'ii:,-,:"- :1 41 . .. l:!,:a+: '€,# *-I:iii' .::;., :'i',tj-]i'-;.t:?i: .i;a::i".ti;t":.ri,l iil;...1!lliirrr,ali.i;'r.lel[a''-;it:-:.]t.at'r;!?iiiF:1,'rirr''ri',;1'l^r; tl";i:lf ..iil i n^lii:Fr.:r"'r:l-;r, 1i t :-l r L f .: r n'i ii- ?l !: Liit_:l:,.i-ri.r-,:_l:..:t"!rt.iiiletat:;1,,.!n:riii:_.1^.!L"rt3i r,, r- ? ila1ylfrintfrEu :.'rl i !: qF.F].) i -,t fi : 1 1 i, ;r;jit',n.'- ii !i3:ii-liF;..11,ri lrit?3ai{nj :. -r .1 ri ri!u,.jiif,lre:.ir::^ :i!l:"ii'.'LriittLai"6'tirrrl:it.r',lillg:{1.1;ilg,rxtr;l ilr!'il.ti., iin.:ti,iirtart!'r-. r.r'-.aa.i .l :iriri 3.-'c+-:" ;..,. r:1 -l" t= -,,i. -t'i 7j* '. :4 .! ; '. rLltl.j^ .itntrill'!r ti.i: 2a 4CC Li.ix-:aJ.t-La;-rui:j,--:l irL, ,ICiS"l:i^i.t.1,..-- iqi: ,E};: ;:r:,j,:: ,3 !,,-;l -l ^y Lril-ri,.l :r1.i?:'il-'ricf'r''ritirSl t;ii.rt^lL]'cri:Ftnn.rri.1,!?'r:3-r:r1:iFa!'I.a;l ; i:liiirlul'i:iiil'"rflar'i:t:i:.'ir..rF.J.LlrjL.nt'i;i,iarri.it.:i..:.;ir_i:_i l i.,a r :i ": ir r t ia i r a ii a - n l; ii.t .:. i r ";ri i n f tL ii - 3 : ii 6 o i i :, r -i,',rl r r'r;i"r.i.l ,,r"t *,iLFf:lrrl:,irr:rf:",u;i'rri.e ilLrei,iilrl:ir l.-r,, rari,'ii ,r c ri ",ii -,irilir,tri,iil- l]:ii .rLia[;J-^,,,rrta:i,::il.nilll.;r-,:-trii.l. nr ,.,:a:. rl i",',illn l i ri i -, i f s=a ii ht yta u tu Fl n ?t:.::4ut r,til1lpi.t (tDpE) A".,ritt.r^.-f :Er ?iriir! ':rt';t;,"t:.;.1',r:;Iiir.l-1r,." 1:t-irAn:.?-r (Sprlnkie) :.,tii.:it.:"it,i!-ir!?:L:. ',i o liti.l'rir:,i,1 L,'ri.l ]l.l1r; ,1 i,L:'.t'i:rr:'t'...,i1 ,l,,li, iii'il r .lii .ti li l:i,r'; i', .lh'ji'l'r1. ,;ri'! ;il] r ,a, !lt 1r., ri rr I rit l,,,ii riitii,rt,jtil|ii,1ir:i,L.ti,titi,,: jl I il .a .,1 ".FUJ rl' tlr,.:litr ld-32 tti,. ?:lti r, 1,,...... :r't ,:l:it",,iXi_l:;::,lip,ilA ,1.1.:,lrfti-.i, 1, ' il -iirrrritlt ""r.lirrl|11,, 1 ll lL ,'t'tt I : ainU!:OF r.tntr:t-fl,L] i;iji,jtjti,;.1..1'1ti:;::1:- 1,,1,:,,.1,;1 fl '.,',),, ;t ).tl,r,-l I r.l; til. : t,.:.' ,',,,.,,'i, r,,,r1"'i; ,,.,ii r?ii.i,_:,r..!:t.i,r '.l:'ii- iil'l l l;il r.rrr ;'jtiit.;:r rt;'l iilr'r, ri;,it:..; lii,,.]].ir.l:. ;l: tt i i.lt i ltr i,li',' l t'r ] t t,:r t i, : lt t,.i t, .t.,:l ; l,Lii i ,.1t.11 ";1, 1r,; .1 I r. r ",r11,,, :g .r.S , & I ., nri.I., ;li Li:.1-!fr lli i:-lii ':t':"' arlritrj{laEjnr,'iirillr,t ,r',ll',i-r:r],'L:llr::r j,;:at:,r'r,'r'rr Ll. iiri,i',.:t ,.i.;r.r rr.;,; i?;1'1r,.lfr9!'l'?JLtliilF",'lil",ittriil.l't!ta1'Il;li,t.i.r,/;ailj.tti,ri.l.it-rl,:,,;ir,1i.-.:.t.!rrt-l I ..,. i,,1 ii rl-r.l.idr?:r!Li,tii,.:ir ri.riLl?f -? trF;F.!',r1t-r-t?i^ i, ,-r 1.-i :,- arr::i tar,teiini.r-'1,'i i-r:3ii'-1i;r?ttitel-il-t-1,lltr..l L r: ,', i. <- :- itLl:lErri"r..lliinnn.iiJr tri,ri:,,'l1r,u:.tiri6uitlir,lririii^.iIi;rt l6-1,50c -:^i :rr-i",il:ti i.i.ir.::.-l- ltl i. a:.1:li{rr,jc erl.rlr'.1 a ,;l / n,r : F.r:-.j iir',rliil'i.tr:;:, ieea;ilsue'li iilliu;ra;",Liii^;.:a-;nt (sr,,rbend) i-i -. "'"r^'in!'rt-e.;.1-llilI.:ttth rFlritlt'a',3f ilir,:r'iL:.:rri,*"::,illit. ct? rit'.iiiritlillti,';f i ;'1l:rl .lr:ii;r:'r:.riC.ir-l?lJe.ii.-?i|: f 'a:-,f .:i if,fi]":rf ':lLirl,lr-iiil,fii:in''"1 i''ltri.i1.riil'-i1ini;-r1i tLF:tt-?-n?:ji:un::illiirrei,lf i :l ir i I F i 1i fl i li rl'1r l,r i:i .r 'r' i'.tiiftl. l'l !'r ,t ,1. tr.r't.iii Fi!|11'1!lliFliirt.ji.rij'i,r i l',]t':'r,liriti;r'i',.:ilrii,tlnUtrrUlr?'riiaiti.,FniU*{ !- iirri i,i-rf,l'rt:._r-ti3.lla?lt"l.!na.tl?1,alr:t_:-irff-:l^?n,F ;ilr:'rtF,,t.,r'ti1.irr.r :r,i;j.r.rt;'r;,r1,1.r 1',:--.111.,-iS:,,ti,i;:ri-trt,^l-;]ai",;ri, ra i.t^]t?:!_rrtf ;"lt.1t1,tr?l 1!9 t.t,:.t.itlt; r t.r,iirir,t.r.eF,1]Ilji1i,,lllCi.4l."it,l ;-.- t_ i!, r.irt,'ranlrrilrt'liil'rii'i'rt'.rrijnrlr:':l-rrli-:i.l.l;l].,;1rg;;1r-: lal;iia,i,rti 1i;,2lit'r!'li,,t'aill; 7^;,.,, , t1r,.,,.;,-,,li,i i"i ir.t ,.-r |11.r{ fiiii :rl:-ir:,r'l1i a^r.1irll-'r?lr:+2i i;iy,3l'i,ri;t;'t;r!:a-iri'ri,ir,lii. ii, n., , ..r.'. .., 'it.ii, i li -"r.]: rrrL; ! I :] :.11 i,]'i:r,riiFi-ali.til-./'l!lc{;.132;;;_1 1r11i.."lfr-ftF t--:;tiiin-lcirr:rlL "TAp" ,il?r=.:,r ;]e:tlr-"-:ri'i.r it,r,t, .r,,1,,.i...,'" -i r,::ii:.':;r.,n?6-:111r;'i{;r1?;;i.JtirF-F;rti.tAi-ji-:l::ifr:.:l. l.,t ti.iriFi.r. . ".:, -- ;:. ..'': " <.i42!--. - " " :il:i . . !: il,ilt l.l.rlirfflntii:?.,,-,?li Eirr:itt:iil J,:.,i'ril-,:;[]uir,rF::'-i'.i,ri i_1,:i'tlil :: Lir.r '5,C10 ir/ir ,l'l"f 3ui.rfl!-LnE..lr-t.ir'0'if.i1_1ai'ft lrlrtrt,r',','i .,,t a] ',1fin'iilLt:r,r"^ tlua;i,tliil"L,lirli'r',irir:^riiinr.orno.#n,;iur.a.r.. e.rAn itq "iiitjiifif |ra:n?t;.:r'1ti'i:,lt't'i.rq,.1r,:rir^"t1ar.,ri"rit'.;i{i.:: ii;lnnltrlui:,:i.:-.,n'r,ii'iiir.ir i11.:r.r'r?rL^i'ji'-,ri'lit:r^ra;n':.il'r:l 1. L t t-t l-r .i t!! i S/ a :.i1,1 L'r: J L L r t ? a !'t,l ilifr r r r ae"',t _jl F ar-l.i-riil itS i :,:.:'r : iii .".,""... :.i ;ic lI n ae i ,'tji :.1'tt .il!.: ?t ii ttiu - -1 iri l, iit 6ra !'iI i...l I ;,i i r I o I I rri'i',1ua P 1'j !l'i i ir' l i,;1',i t .-', ii ; a :',;, I - F i,,,,-j . 1 .: ,l l1 ?: lt r, ii I i.i ae c -- nLita'r,iil.:t j r e :, irl a r l : i rii i ql ir r,,, -, I ; r i lii _ i..t -1.p.i'i, t: -, jr '.,o.], t -r i i _1.-.l r.: :] n "; - ir .' ,iian':-:.:lXr:r',::-uR':er 1r -:''. uSiin ir!-iolr]! rl.d. lulu l-:'i l'rEr. ;irja ae*x"jhqg*o z
 7. 7. PART 2 4"q6 fioryamr,ro?ru?san::ru ( Technical Information )
 8. 8. TECHNICAL INFORMATION Physical properties of pol,yethylene Raw Material Properties Typical Value Unit Test Method Density Base resin Compound Melt flow index 2.16 Kg 948 o(o Carbon Black Content g/10 min g/10 min ISO 1 133 Cond 4 ISO 1133 Cond 18 ASTM D 1 603 >-2.O0 MECHANICAL PROPERTIES Tensile strength at yield 22.00 >600 >600 62.00 No Failure 900 200 Ultimate elongation ESCR, Fso Hardness Charpy lmpact Strength Creep modulus Eo . ISO 1872 Annex B ISO 1872 Annex B 0.10 0.50 5Kg kg/m' kg/m' E_- MPa MPa ss ss THERMAL PROPERTIES Brlttl enes s tem pe ratu N/mm2 lso/Dts 62s9 h lso/Dts 6259 ASTM D 1693 Cond A Shore D ISO 868 kjlm2 lso <-70 "c' 1.90 re Linear thermal expansion mm/m'C- (Average Value over temperatuie range 20_g0 "C) Thermal conductivity (20 "C) 0.42 Specific heat, C, 2.00 Specific heat, C, Z. IU Crystalliane melting range 1 25-1 30 Thermal stability lnduction temp 254 lnduction time 15.00 Vicat softening temperature 122 ASTM D 3350 lsothermal in OC Surface resistance > 10,3 O 700 kV/cm Dielectric constant Cr K Oxygen at 21 0 tso 306 A-50 'C DIN s3482 VDE 0303, parl 3 DIN 53482 VDE 0303, part 3 DIN 53481 VDE 0303, part 2 250 DIN 53a83;VDE 0303 part 4 (immersion method) 6 x 10'' VDE 0303, part 4 Dielectric loss factor tan 6 DIN -53483 Hz 103 Hz 10o Hz ' 105 Hz Tracking resistance 5x104 5 x 10'a 6 x 10'o KA3c stage KC>600 Arc resistance u?fin lnu-rordu ,ASTM D746 ASTM D 696 min Q,cm at 50 I 3s1 9 kjlks. K kjlkg. K (. >1016 at2x106Hz 351 DtN 52612 (20 .C) DSC, At 20 "C DSC, at 200 'C DSC Wm. ELECTRICAL PROPERTIES Volume resistivity Dielectric strength 179 L4 fi.6.t{ri drffo stage DIN 53480 VDE 0303, paft j DIN 53484 VDE 0303, part 5 TH,A[-ASIA P.E. ptpE co., LTD.GHAILAND)
 9. 9. r'l t , t*. .L_*J TECHNICAL INFORMATION Pipe friction nomogram a straight length of pipe, the Hazen Wi liam friction factor 'C,, is 150 Manning number is 0.009 For the average calculation of Q, V and AH the following flow monogram appiies for Polyethylene (pE) and Polypropytene (pp) based on water at 10 "C For lnside diameter of pipe Water quantity D a (mm) V s') (l (m 0,15 a2 o,o3 O,04 0,10 1 -1 03 -lI -'1 u5 0,20 ! .l +I r^ r,U ] ,,5 2,0 -1 3O J an -J s0 --l I { { 80 90 '100 oos 0,30 o,o o.ro J o.qc 0,50 -i J l -il JU --i I l roo -l rso 2oo l soo 2 a 1000 4 5 -l -il 350 400 ,J tc -J I -l 3OO J +oo J 5OOO I -i + ,-j o-{ s-J ,o *! ) I _] .oJ --,1 At average flow velocity the follow ng 'ralues rnust be aoded per elborar 90 " tees and reducer up ta pipe, per elbow B = .5 D, approx 5 rn of pipe per elbow B = D approx 10 m of pipe '1 uifrn lmu-rordu fi.6.l#vi orrio ,J r5 I = of -l J J 3000 -t 40c0 ,,t 10] J 2ooo -{ o'o-f 20J aoJ s0J -{l J 0,40 "I 15 J J 0.15 oeo 1r] ---{ 300 J J I 250 -i J 0,15 t) d 70 :H (mWs.lOOm,) I oro 60 s') Pressure loss l j 35 40 Flow Velocity THAI . ASIA P.E. PIPE CO., 20 m
 10. 10. W;;:m:rilr;ffi^roN n-lrn',$yt-l%dr:ro fi z ao:.i o fi . 6. (General guide to Chemical Resistance of HDpE pipe) a Q?I8JLZ &J?I' lnarnYruri n15?t%1]-t1-6 100 Acetate butyl orirr." u+ln Acetate, ethyl ort,", ,.a. A'cetone ,qt,^ Acid Acetic Acro >,r:-d. G lsopropyl Alcohol'rrlthr,1o,,..nouof G M G 20 Metnoxyoutyt A.cotol . a..i, l.:a Metnvr Arconoi ,;fi' ,;;;";u"j ,0, 50 G i^ G ^ e 6O G M G Sai ; 100 G G G G 5O M P(D) 75 P P(D) CA ","a",ri,ai r:oiurr.ir Phosphoric Ac jd nre;oarroin ACio, i,,.r.,.a. 1ob G G M G G G C C^l 2A 5O G tll 70 G P(D) 50 G G ea G M(D) 5O G 50 propioniC Acid ;;;r*;,;n. cropioniC Alio "r,r*fi,,e " PiuJsii Acio G G G lob '1 ",;*r-*a;- G M ^,,-,,;.i" G G ioo ","a#; Steiiic ecio 0 G G 100 "i"rr.aa^ ACid n,*rnt"iit"t"rrn - Irpno-irrromii Surpnuiic Acio ;;;;;;;-; Surpht ric Atio ro,i.-,,i" - G ge 2O"C 1mr:er:nr G P(D) lOO G 100 G M 90 G G tlu{nit zo"Ci P M .,.,, "ulu".,;." ,. Chloride. calciunr te,,L..i, Ch'o,r re ier. c , , 1, C*'or,oe ferrous...... G P . G G G M l'4 M 100 D 40 G (Good resistance) : [/ = P G 5O G G Sat G G .. ":."r.. Cn,o.,oe sod.urr.r..... Cnlo.,oe sutphuryr t-,*,.., ....,. Sat G G Sat Sat G G G G G G Sai G G Sat G G Sat G G 10c P P G G Sal G G 100 P C^r , t P G G 100 Chiorlne igas),,ronoo.:" Chre1,6u i I,q;,d),.,ai-.,r 100 Sat ,.. ltrl f'l 100 ".olr',rrt, P P 100 M P Tc = ar:R;nrilrnn-:ra:lri;Lilu (Aqueous soiution rn all concentrations) : etru6 i Tc A = fl'lTniil-tEl (Aqueous solutions) O = frlilfrl,; (Discolouration) G= P i 100 Sat 6;;i!.,r .,., G 100 *,1 .",,.,..,i. I ChJoride, methyJene,r;itr oaa,t.ruj ' Cn.c',oe ootass,Jal .i.:ur.",.hc, q M c 100 C-'or.de m3!n€Sru- " -ri. ,1{1; Cl,9'gg mercury. i, o.'oe tnronyrlDlo- , tvt G 100 Chlor,oe a.nmonjur,...; C.'o'ce ant.moIr. ... .,; nzene riol t G rbo Caustic poiast lcieaner) Llda,,lorrr Causttc soda (cleiner) h,."r,.r Cnio. de, alumrr ;- Ch lorobe G G P ,... Caroon d:sulon jde. . Caroon tetrachroT,or Q,r'6,:s 2,ns r.? G G G Sat Tc r Cn P 50 : Sat = fl"r:flrflrl6lror-rfr Tc BL,tare lgas) :r.,r,.".., Ca16 .16 hypoen o.,te., G G G Gto-M 100 lv,l 50 G G TC ii;e ;1i";;ii;;;.a- Camphor.r:r G M ioo trrom ne Tlriu G G G o. uut dx !autnh G ioo n . d.c e;nllidehvo;,,",.";r"j '$;;e;;;;;il c G r/(ij) ,. ;. rryuiioe,,r;",,,;i;i;,; G --r;- G G 100 r Aqua regia,o"o,i;ii,,; G G GtoM 100 ..aa.a Antline uiiu Antrmony trichlorioe.. .,;1,_ 1, rnnri,a G "r"1"ul"in Perchloric ACid nro,rtinuoi" Pelch loiic Acid n.".Janna.;n Phosphorrc Acid n:oi.,,toalaqn (Remarks) M(D) joo Olerc Acrd tsla;in Acio n,,oonr.;n Perchtoric Acid nrruJ."ori, tfi o G G G r00 Conol,,tr,,ri. u.un,,"ri Ammonii,,rri",a, AlJtiC,ain G 96 Af Alrphatic esters r.;.. Alrm .,.-, ,-r"'i G 100 o oiiric ?iaJ1 U G J00 NiiiiC Aab ",,a,,t",a. iiiic Acio s uCClnic ncio G a;. Monochloraceiic Acid s G G 96 G G G IVtoP 100 , f urturVf Srt G G 100 G M G G 50 Al'yl Atcohol..dr .. i Benzyr Alcohot r u^, .. . a pior G G 100 G G ce 30 19q t-actic Atio ^r,..on6n Maleic Acib .r,u,."A- Siiilic Acia M(D) 80 n Sat :r,. ioo Hyd robromiC Acid nr,lui"rl.r;. Hyd roch IoriC Abid . rolal"r"n"-rn H yO rofl u ori c, :"1a,u:r^r" a o3n pitniiiC rr, G Q^r Formic AciO nru,,lo;in Nrtric Acrd G G Srt Drch]olacetic ACid -,,1u "00,,6; Fatty Acid, nighei than C.. N r.,; G "rol,ri- Oicfilolicetic Acid ^r,1,", Acd".,- Trrch loracetrc Acro,,:u TrchioracetrC Acid "," Acrylon it;iie o;,;i"lu,i,i G G ga bnr.omic ACid.r"tnrr" Citric Acio.i"a,i" nrolllrn a aio:66 P 1O eutyric nCiO "rof riin Cryiollc AciO [4 G Res ista Conc. ls Alcohol c;;bo;i; A;id ",.".i,,a" phromic orilouu nnir G f,,1 100 Benzotc Acrd n:,,rrh6n Bortc Acid rror"in nrolal"u, Sllphurous Tartarlc ACrd 100 8.J'Ilt v"t l,1 G rbo kitactal acelic Ac,d .. .. *..i. |. : . o, Aromatic Acid ..orrlr.rr;, RciO C henr ic a MI 100 GTTSJ|I) rnfin"ru{ 20C r 60C 68 F I 140'F _; f^) Acetaldehyde o,ri*HJ Acetate Amyl orirr" c.io T?'t l-di1-t}-n Resistance Conc Chemicals l n.;rUi.liur n-;.: (Moderate resistance) Y'"4?-. P= c r-l;.6 (poor.es,>ja^-er WY u I L) (i U F oF
 11. 11. :r ?t ''.r' ., ' ---j n.l:vir+rrrrdr:rnfizauvi a fi.6. (Generar guide to chemicar Resistance ot HDpE pipe) "r n &Jn nd"yl [ Fl i Yt itit-t 1-t n (Resistance) Chemicals i2) to3.lnru?] 60"c tT?11{i,ttlt (R es ista nce ) Chemicals 140''F Chloroform nnol:r.,,loir Copper satts ^i., ,.." 100 Cresol.;r.o P P Sat , G G Pa raffin Oils ri.iurtr.,.irr. Siltcone Oils rt.r"rt;in* Vegetabt; anO animaf 90 G cto) 100 G G o Lrr 100 Cyctoheianone'o1",,,.. G G r00 G N4 Cyclonexane',ti, o.un"o- Cyclohexanol1t;, Decalrn.,, p.i a^ Dibuivl phtilat G 100 G l'rl Pet;ol (rawi,i.r:* 100 M IV Petroteum et'rer,1 Phenols rlu,rn ,, 1 Drchloiethylene .",... . =, 100 P P 100 M P too GtoM M 100 G a.r ',,. -. --. Diethyl etherlo..f n ir, , i Dioctyt pnrnaf atel"oo.+o n,". n, Dioxane'tooanrru 100 O-otCntOrObenzefie Ether 6moi etnyt aCeilie 100 Ethylene glycol rofifru lnnean Hydrogen chloride gas (dry and we - i:,,, n; ., {6; 1ato. .. Ketones;'i, P;u;;i,; p;r-;;s;;;i; Ll G G G t*i;u Sea *ateril ,, 100 G rob r.. ., "o,a: I. L Metnylglycor,r,i., 1nr.:n Milk ur Motasses ; i,r Morpholr,re rolvrtr Naphta (heavy fraction) uqrrrrlaruiirrNaphtalene uu*rriu Nituiai gas,,nou,,r-a ltro us '.;rt,n" ai1',,:'"1""i" (Remarks) -l'. Sooi..,n benzoate. ", Sod,u''r bicarbonare ., M - c : r. G Soo'lm chlor,te:- G G(D) G M G G G G G Sat Sat Sat G G G G . .. P G G M(D) G M ir,6 rr"ir'l!o a a1rd G G Sod um nitrateirrir, Tr,;:, Sod'rr.r SiLcate r i., i..r; ({rL.y,ant G G 50 ^ tj. Sat G M G '. G tl71 MtoP G G l Sodium Hypochorite 1259ll Active 1''C Sat G G TC G G TC G G G G G G Sodium sulphide Ir.;,,. S;i c G 100 G MtoP Sod.u.r thiosulprale 5ugar Syrup ilrii! 100 G G Slrpnur . i, Sulpnur orox,de i ..., -. ,. nl SulonLr l,roltde l .! Ietrat-ydrorurane i '. t- - 100 Tetraiin raq::hq I h ophene lrlarrr G G G G G G G tu] G M G G G G Toluene ira6r Thlchloroethyene G G Turpentine dn1 ^; "., . u- 1: "dn,*r Tc G G 100 G G" TC G G 1OO P P M P 100 M M 100 ll P i00 P P 100 G IM Sat G G U t,{ M A G G O O !r 100 I4 P 0_ 100 N,l G G to l,l l urriuiru Yeasr il;u Xytene iG L4 l Vaseline:.oiq M - Sat Soo.um chtor,re rwash,rg b'eacn7 Soo trr !. o.ra G l D... *'. i:: un borate'^.4. . ... boo Jn earbonate /lyes7 r ' , ,i oir 3J-t U t14 9l G G UTea ur-ir riseniiir oits,i.u-';r,;,;u Mineiat Oits J.t ;11 100 100 n,4etatl;i sutpnates lnqr 1ie... (g 100 i M(D) o G t G 100 7A 100 rr.' flic(et sJtts Py- Oire G G G 100 G . G G r Methylethyl(eton.La G G G(D) G G aiulrn rrr n 100 MarmeJaoe rrrf,:,,'r Meriury G Tc 30 rr.l Si,,e. nitrater.. G 00 r G Hydrogen sulphide 1EIo. {r a..'h; lbdine tincture ;r aofl-lo.tu e 1-h P G s-a 16! tu1 ;,ar; romate ilo-*rdur .leln:rrn P 1 Hydrogen peroxroelul,r.. n d ich I,4 G 100 ,ar6. , 100 ;.t..-. ..'r.: a",.ir ^. G -t Hfdrogen Pbroxioe Potassi um G tC Pl-otographic develope.s ;-. G tq9 00 Sat . 1u;1, a". GtoM 100 i tr os b n o ro u s pe n toiioe,,r ort-,**ri n'1o; ""r,r Pl^osphorous tr chloride r ,ruia 1-|..,. Polyqlycols P G .l . Pnospnates. , "... Prosonorrc oxychlo'ioe : P GtoM ) G G lycol'lnoaon 'lalo:nuo ao't;d lufrno:rilun M (6r 40 Geritin.r",at lsoocta M rirr:u1:r,r,; lq0 Formaldehyde r,ri{n6to} f-rult lutcedr!n'ki Grycerin -iL Do.L Glycerrn chloronyorin, M 100 i,il ;;6,;; M G Petro (auto) P M 100 M P G 100 G G D,Chiorethane toqcdii"rL GtoM tc 100 0,,. n.^^, G 100 100 1qrff G G Orls 100 Detergents *ro:"x.. r. -.s f.t G G i"a, : Sat = f,'r?firiltuta6Yifi 20"C lrvr:n:nr t1-ttd-tit 2a.Cl Tc 6i-r:it;ilta.t'nnort,;ti;.i'l.iiu = A = fr''t)6t:fl-'lf (Aqueous solutrons) O = 3rrji,tr. (Discolouration) G = o,:ru6 (Good resistance) : t4 a.''/ !,: l-ti - .-t i i N4cderate = resisiance) (Aqueous solutio. n all concentrations) 7ffi3 c lJa I + ]
 12. 12. G O C :; -= =_ ;d5 o* O@ I (a r) @N O O = e O O O- 7 a C G 1C C J cia. : t; .G dc (Dn .E d = JA D e @ aF R (= = F f= tr I I (J = = e6 G o- -= = (o G o o t O = !"! O -l O O E o I N (c O @ -E ;1 %l cl @ qi l a;f dj-;l b -l :l -= -()F dE @ = =r D; ;1 -G e )) = J )a G ;J @ -D {G = = F = G != l?E l-,b j t;- G= a; t_ IE, l-c l6 lq@ = -e (c O I lnc G G L ^6 (-) O g 6 = lt = LIl 6- J !a O (o J -;i, F ;! t4 I I a) IG t= I ; I t: I NF = @ -S c t: I G F G G c I J te o @ aG rr; c @ -D' 5 F = !Er c c e E = il-- ry O C C O a lt -= (D C nF = 6 O aa = -=, (e 16G eoF = Lrl !G eG a n= D_ EI ,=l I I =l =l I I I ilc ? (6 l- (F = .:: t-t >l AG o -= rI o ? D LGq a:a F (@ = c i-E )a F G C !F J -oi E--a 0e r- tu _a o- o I @ -F O o F F 'E F '_, c '"*, +r I= O : o 6 ;? G F !c o tr = -e ;1 Io :O ;s = O o a!= (G F = ,G 'd 1E ;- @ -6 ;1 "-a -;z ,"e -= g ?l; r C - C al (= aa O (G N G C g (G c) O G -t O =E -G -= !q F- ;G = o C O O I Ci = + rEr 4 O ;J Z J 6 ll @ JG (5a = ;a G -;ra N O E dc e = o -F ah n= ;f @ (4 I I I I t^ q : I o O LLI o- 4 Lit )- tq 1"5 -= ;3 h^- -= dE itr ; -tr '= ',3 - c ci e p -l : = c I q I -,t "1 l-- I rl -l GI -,. a a al 6< F F F G C :l = -t I I q" ;1 c C :- o -= o G: th I E. E. @ -l -I _:l C G d' G -l il # ; G E -nc = F lH n= = ."; = C lGc l(E d6 -= I I dc IJ tb_L l-P )i (G ()) F I.= -_4 !ai S G" = I tl@ I F I L I l o I I I E =l cl ,l =l --l * I aa D !E ;F (: G, * -l ^il I '= -; i)
 13. 13. PART 3 .4p"6 il1fl :g tuyio Hnpr eltlJtJtel:gtuqnGn?rfl i:n ( Standard of HDPE Pipe for Drinking Water Service )
 14. 14. '€ wp ri a yr a fi r a fi fi eir ir1 #r il uzfi e Fr -lr siu 1r.l r.r1_[x+d,J uri o rir 6 ar ;, r n :o r r+ r n i ii. s Bzz s 48 STANDARD FOR HIGH-DENS'TY POLYETHYLENE PIPE FOR DRINKING SERVICES r.i ACCORDING TO TIS.93 2.2548 PN4 z1{-]q SDR ,OD PN 6,3 41 PN8 SDR 26 lw T P.E" f CIo T SDR W PN 21 PN 12.5 P SDR 13.6 St 1O SDR 17 T T 16 I 4Q ,i 2.A 50 2.0 110 1r5 14A B6 4.74 E OR 738 0;l i36 ks 9.20 77 758 98 964 222 - 400 '+ 450 110 500 12.3 560 12 t/ 1 15 3 1 1878 -- i q) so 13.7 4.5 0.51 5.5 u.56 061 0.67 5.6 n7a 69 86 0.95 ZJ-Y 21 4 36.72 267 30 22 800 19 6 48.84 eg0 24 46 53 30.0 RO ), 339 306 75 03 JOI 1 38.52 344 76 27 382 r00 29.4 109 80 z.E o- 1 400 34.3 149.42 535 229 39 352 195.12 61 2 299.90 ttz l oi- t6, -1600 1.liJ-lU[yrGl 1 (Remark) lD T = tt^ rir:rir ,6-1 294 1 lse 43 85 368 51 10 ls 6l 7 l-T' jze+ol .t 2 yts s't io;ez +l s0B 1819s 8B 85 B0 1trS 1? r9t11 Isre tl I 1 _ri I I - I : ber) -'. I r Per meter or pipe : kq/m.) u-: ni roa.:rua,r,iun.,rJ,I;::'il:.:;,,::ffi;;:;:;fil, '-::irv _L_ --L= ;#,;; ;"il:',#l:1wei!ht ' --l irl r+ rl -1_ ----r -. _-r-__l___l -J l ,i.l l1 UJ, UU ? I l I measuTes for improvemenis and adJUSts to the ler.,el of iechnique.)_ J.,^- 'r r!rr tLr.t-ieJn LlLr. (ouiside diameter : mm.) pN = ur,rrr;* r*r,*f="rrre fl?teJyu-rpri-i.:la,a.]1. (Walthickness:mm.) = W =.i-t.atinia,,ta,urr,-nn",r,' t^/-i^f,t a'tsr"'or n 304 151 f-; z) ,s;; :oe ] tasz J.5ti - ) )c',. l?-<l L,l:: f :zs ireoil .,4 - l:"-" tq 16 99 yzsa ln:1 J_:r : ] z+ sz I :s: I zo za ,ia i 2Bj I 2!ee f:iz1:rzrl i::: a, iii 27 30 I tzz :zgo J :ri ],'ar I 485 '47 Oa t+ ai l:or 41Be to la.+tt,etnl ''a t luror#urirueufn ,hrhu,,6r rirzulnyr 3 168 65 .49 2.12 1 1101 ,,, )", 1 s4 ltta 10 3 101 I 123 -tz: 257 f-.-382 i;; -iail- ;lJolltrltds --- --L r, r i , ;, :l'q l ] ,r, ,.r. l-,tE:, l1zoiltai 3r 1'",Y' . * tst ti.6 33 Ll1 I 341 7 ae 71 J127 .0r 1.78 2A.6 l-i:. Fi-;F g?tnJ tzt 1.4 17 10 1 zail satsl zql !, 1_ .__; _ _. L Jaszol 1 6.8 264 18.4 I 95.28 000 220 245 61 .60 1 r rq l,r."l 1--r.----l-_ 57211 3,,4 5.8 1.25 ;.: ," ., 29 30 NA ,i"F; 21.6 I tlt aq I >-, )? 0.88 Ir-,e ,:-,^l 172 710 a::l 039 o.43 13 3 16ero,o/, n?,,:.0].,, 191 23.89 630 I 44 036 427 l oa l;i iaiiI ie o lrisl] tl o. 16 021 o, 7A q.5 / l 010 3.0 30 36 U ril ] t4 E fs oa e 03 j ;11 1ry 918 JF -L. e6 ruo ] 541 '1 -1 7 23 0.13 55 67 I / / i 175 I- 95 I 009 n a ---1. 6o ' 96 280 L-! 3,8 B6 250 19 ;; 77 225 I 20 30 ^--1 A 7a "1" zzal ii i , e.z i ,* l ;, t 18 62 69 200 .4t 1 --:- 7.21 il-* T IJ * 1A) 09! 54 160 0.37 w PN 25 SDR r 20 0.1? - r-t!u15 I 23 i At7 - --l=-1.-_ 30 ) 028 030 0.6{ 35 4? 48 i!! 2.4 24 30 0 2.9 t3 90 0.25 0.32 2.5 63 s- 2A a.2A I pw:o h;-f -sfit T I 25 ,r16 I "itl- tl--t- 20 er Hydrostatic Destgn Stress rs g.0 Mpa 0, a L d (We,eser,.,e amendme,,s or
 15. 15. yi a i,{ a fi q o at y : rafi rtrfi fr 5)o<, LJ , ?r @ Fr "t -.1 [?' [u t+r] o t b I 0 ait 3t u-r rr}i%d,l aJH st :6-l HI gB2_254g azfi . i I STANDARD FOR HIGH-DENSITY POLYETHYLENE PIPE FOR DRINKING SERVICES ACCORDTNG TO fls.s82-2548 P. E. g 0 -+*r , iL' vl l-.'j-*-'-'i-_ -. _, ____r i __ l Hydrostatic Design Siress is 6 ---r i ul PN 3.2 PN4 SDR 41 lJ SDR 33 Ft OD T PN 6.3 PN ri ion rlw lw T 16 PN8 lEn zi "l I Pr,,t 12.5 SI)R :t-liw TW 20 1O SDR 13.6 2A i t- 20 lo12 l 2A z.q -ri 20 50 -l im -9iL A? 015 l*n- L).17 4.23 I,A L-:-' 2.3 30 428 J 1) 0 .43 30 __-1._ 1045 lN 4.3 110 125 6-0 140 6.7 160 7.7 23 I 0 t0 9_0-s 180 8.6 200 o21 35 a.24 42 4.4 039 5.4 4.5 051 55 69 86 61 6.7 a 71 094 148 83 1 .10 10 5 1 74 0.3 211 125 12.3 303 154 15 0 17 584 208 217 356 530 683 I 9.6 225 10.8 250 11.9 280 7.7 I 355 8.7 7 56 962 9/ 9.45 10 9 1.95 440 9.8 12.19 123 5.21 450 11 0 15 38 13 916 500 123 : zs.os 23.84 t:t1l::t^ 19.14 560 3.7 630 --a 30t 6 J4 71A t74 800 €6 4t?4 900 61 47 38.44 1 000 245 1 200 29.4_ 109.5/ /o t/ 8 rs lszsr g 26.7 30.O ,; tlto.lt 2/_a 176 62 :oo lg,1 :s - _I__, :o z lr:s 38 1l Il.JU 18.1 ,o 10 18 4 13 53 164 8 8.65 18.2 10.98 205 050 329 16.34 25.4 20.49 25 94 7.05 389 luo 1 6.95 i!,1'1'n 232 I !LI l:t, ,.-J;;'.-E;J lzat J I :s 1 Q) )a 677 -l +t a tz! sz z 765 . l '.', ilr ltl T = fi?txJ14,,t-'rr.ju-.:yja:a.l,. (Wail thickness. mm.) ,// SDR = io:raituzurori,.rr-j-rufluEinan.lraa:ratrl7t.^ 3 ?omrr':uarflunr:rlir,turo Itior.,r;trz measures for improvements and adlusts to )1.ni1 il_re l.j!,€y'r 7.34 q6q 266 11 246 12.07 2S' 14L JJ 1 17 45 o a6 sl 4 22 10 z1 zi 9.se J I,J 24.62 38.3 ,s22 465 i4), 352 J t.15 43 36.99 523 3.26 39 56 48s 46 ?!:9 54 97 _3e_I 44.7 23 30 )4. 1 / -r0 41 ) 5 957 503 5. Jb _[ .i -l I t- ---l i i _1 I i --l .rlil _l 11 -.ll ll I I -l -__,1 i l i pN .1.i''-tA!r!ii6ntirjfiet ,tf techniquc. 18 14.94 308 I :: ^trUll:rO * (Nominal pressr:re b,ar) tit:ziTt1Aitarucnt in./ii. = (Weight per meter of pipe : kg/m.) *-tu}tn7la [oitnr,._.p.,*-,r* (Weight per n]eter oi p pe base on calcuiared.) rlSrc-'"r'.i 10 a 21 .9 '1 ,a 1L : 3 l/ I I (Standard climension ratio 2 r8 5.94 .] I 10 18 1 0 1 h;.;, I 1 I 12.59 4aA p-! 50B lat az lttzalsaai, f za) s9 : ir;; oaj z: ao 24 lt -i -T vD - 'Lu relrr{1{AiiLi-d1-l!lnitJ|1U1-iAfl : iltJ (Ouisrde drameter mrn j (Remark) B':1 :o-: lar 10 42 1 iB3 51 ail-:rl lr. ,. I 44.9 i^;; ze, 1..:of :ry I | i3 99 45.20 1::ziqscglq.zt, tiz 57 l:-oi-.:slor:f, a;i 36 429 477 zQ 57.2 7 16.6 16.6 19.1 lt.o 14 1481NG 9.01 ilalqiTs __1 72 81 339 343 149 11 42.9 85.0t ?o f 947 49.a i241 5 600 16.I I ts: 15.0 7.11 tJ4 _l 13.3 9.02 11S 7.36 13i 315 1 'l; J 5.77 t-'--- 033 .t 10 7 30 I 013 013 3B 1072 47 j088 5,8 r 0€l 71 1.27 45 1A2 a 6 -ft24 63 U ---i--l q --1. U1 I 257 -51 t1 !.7 -1i L Ll9 n t' 178 66 l218 81 | zaa 3 81 1iz _l---l e.2 I 3.40 11.4 412 14.0 493 2 O,J to 3-r-4zo-l 1) a 513 157 618 i_] ,5 _ __+ 11.8 5.56 146 ti./4 179 8.05 456 U 6 TW 23 30 36 56 Ir*l SDR T]W 0. B3 90 PN 25 ?_0 5uH /.4 9 rlw Tlw _+_ -T I 40 16 -PN SDR 11 DiTl (We reserve amendmerts of ri i l1 ri l l t u L q + 4
 16. 16. PART 4 4..6 CERTIFICATE
 17. 17. i.itr ; ri;r:ati: llii /ii,', r. i . 'i Yha$-As$m F*ff. pip* *s., Ltd. , J*liXXi-'fit;lJlIl Samutprakarn'10311,'[harlarc x 55$ l"iiCIr: 'ln ' 'rltr'liii *i::l Itii]. Na korn rate ha +.!!r.i,.l F.t:r. . ll;5 ftli. heeo 'lsssssi ii, l.:*",:+,-ttlF, **"e wffi r'-t ia .,:jjji.j ffiffiffi Iff TJf; Jtliff i s aftj ja(liioij .}t a:*ijllfig lis :e"ri;ir#rirr]i::r:r. l$* $S0t:3SS& -:## #; Hr,: gli:' E+!ii:::1" i Iilt .li, ::.r; !ii the ioiiewri;q itit:,!,1:ef ?h* manufa*turer of polyethyienel Fofypropyt*ne pipes; *ingle & twr: ":".' :r+i:' riar:' *.r.i:t. -*.: layer* smo*?h wall pipe and singte & doubte walt eorrugit*d pips , rini:*' *.:.i' il'r::. rSC ffi"rl claitiilauons Iegaldlll$ lhe gc0pc )t lhls itslit:r:}li &1{1:ir8 ;ailiiii:siiii:,i r. ti(i1 2i)a0 fsquirerients fiey be 0btarn6d b:- a0;lsj,igr{ iri* u.ii;Jr r,,atJir,: [:r, [u,r, Tnis sertificat* is vaird fr"om 20 september 20CI7 untii i $ $eptembe r i01ii issue 2. issue crate l0 s*ptemb*i ?O0icedifie* sinee $eptenrb*r ?0fi4 I li ; il, :i H'- Ii: ffii Fi,, *n ff*u. , Yu*h.*u m $lu" $flf f1.t I klr rjGlj i:ie,iaaoi ffi ;J i*iilil;ritiit*6 tLUrl, ffil t -S6,tl? 6:8 f I l$i i-rilirte<l $yr!*ts & i;;rurtr:s .lrrrtrl!{!rri:rr. Cncr_:g-OnsAg, Ydnt:ar.,;i 1343 { 1S.n ,llri i;1rt,lk;( l1l)-t i"18 i}6 ?t:: *.*.,r ifi;;;3;1q1 i.tj r:i)i:r tr" !i1i j. ' i:r: ' f, [H $.i.::, g,l g+.;.: s1i:,:1 i:., . ii:' ':fdl l.'+,i' Iti,lti.: ':itaa:*t :.4MYi ,t.i:t.:,)i 'i.i,,. "' .i i:. .i:' :l,iils ,.,:"ii&-.i;'t*;; ' '-il:{,-i: ,:1;.':ir:: *i1,;;.. i.'s'lJ:tr,
 18. 18. ,.ldiiiiu.:ie i !tn iliillliri '-'a'':li:llilili,:il1:::3 3Y5{Ull i {li Thai-Asia F.ffi- pEp€ CG., [*tC. T S,, Moo 4 $uttsawat Rd A prapaciuang, fiangkru. Samutprakarn 10I10 lhail*nd 'r : ." .$1"4 -rt i - " "ii* 555 h{oo 1S Fakehong, Pakehong Nfrkornratehasima, 30130 lhailantl ,rt: iiis ie&rr assessed arn,l certtiind ig nieeut.q lhg r$qci,.8rllri:t; i)l -]'., :i'.:: I$S S001:3$$S r: 1f.i:l 't, r' i:or tilo 16iiawlil! ;riivrt,*t; Th* manufacturer of potyethyr*nel porypropylene pip**; *ingre & two layers sm*oth wail pipe and *ingte & doubre watf'corrug*ed pipe" irir,ilsr elSn'rceLJrj: egar:l;,! :rtE S;O!d rl }riS ij€rlificAi$ An{ ili* Applrr:A*iltly *l lSat glt0'i 1000 r*e lrreirer,ls iiey le .lbterilec by csn$LJilfiq tirs'orU&nr;iiii{irl This certifieate is valid fr"om 20 september 200zuntit 1g september ?010 lssue2 Issue date 20 seBtember 1007 cerrified sinee $eptsmber ?004 i:i. ,:,,: _i# : eiia: lic',:, 4uliOriSBtl if' ,}1; .H, pf, / ffi {*i; ,h'i q'"'i q,- ET, #.i. t eft* E1q, &.f i Sr,; $ii$ iiil,ie.il (:!rjdanr i-iij ty$l*fis & gsrvir:e* :*t,irr.;i:i:r iloss:ll;t &;griless !:ri tit6srie.i p*.i a;i:&si:(.i, ai..j55:jti!.l ,r. i "44 qf :'151 3:jj r.:ddr: f 4* ii;t5t 35e.i:*Gij ww*,s(ts r:n,r, $i;1 i,fi. , ,rJ, :lii.. #;r i-r.i {:, ' :i: tl+- _ E;:i nl; if}"'* ,ri, r. ,.i1. : . ^ril ':: ::r l-- - ""&^'-'-l IWrj , Vr .- - . L.,KA3 .$,:&t.it 1 i*si;?ir*i*: r.-*"-,*.%i *f5 i i i i
 19. 19. *un r-rBd'n lner,ralfis] FL1isfH @3 sYgl?rd5 #.8. lufrg c'"ui'n THAI-ASIA PE. T]IPE CO., LTD, ISO.TAP.47AAT Date: 1 l{ovemb*r 2AA4 This is to certifo The Quality lvfanagement System of rhai-Asia P.E. Pipe co., I-td. has been assessed and certified as meeting the reguirements of ISo 9001:2000 audited by sGS (Thailand) Limited since 20 september, 2004. An accreditation rnark by NAC and UKAS as shown: ffi# Cuatity Managemeni Sysiems Cerl. No. TH04/0500 Best regards u A"* Ch, Apichart Quality Management Representative 67 1,1 nuuqn{{efr n.uri"1 sx:rd::u,nq arynnlrnu rcr:o Jsr (664) elseTto-rs litrfr:. (oor) rao-rrzr. 4s3-40s9 fld. Bang*iru. Pirapadaa''9, Sarnutprekarn r0r30 fol (d62) 6iEE7z0-?5 Fex. (662) 453-3121, 4€i3,40s9 67 Ma Suksawad
 20. 20. ItUU lJ0, ,l 1 u o qcsi or fi ..... f )...1??1- ??.8!P.9?.. . ufi o {l r n . io o luourytst { ?t tJ I €, 3J 1 a : g I H ffu r^r 6 sr fi'aryiq fl il u R stf,udrurnnrxn?ruluvrrv:ln:iEurffiurer:grunfinrinrdqrrfrlrRirlJ. R ru ynr : rJ n 1 : ur - oon q rt, I r u,.r fi n rYnr "r{q n a.r r n :: : ?rJ 11.fi. lodoo u v aatl tuoqruinnuuillfi Y -.4v uTr+7t :r aa Yu( c u tylu-rat{u }1.0. l,yrr{ drflo rufln{lnd0{?tu'ruulnrrrirriun6nrYardgnarun::ru............yr.QnQ6.rp..fi6u.d:.u.ir:i:dx,.. d-s---Y- e -----.al rii d eTo.r rl fi ffi sr r r J u rCo ul tlu nr roqq r gr d a .r nil vn :ru . nr r u l) ri r uu o o0n1# s, iud...i-?- .0,llL:.?lIQ n.o d'''' * { (u.ra6nnrv Trfiq:nr:) mcilfron:yxrNqnmxn:$l ri: urh n {r nr :fi c dr u dr r ai x q fi fi il n r ?x Bn u {rJ:un a u nrr il:vrrun: runrr uln rgrurun-n ryoJdqnarr n::r sh finl r uum, , g.llJ FtAn fior.riqn n:uYtI?{qnfllHnrru rnuJ:vdr fi'r {rfi unr$arn: vu1 ryflJ rl ruaqrulct atu n, : u 3271 lcg
 21. 21. : ruasrAu0 r ruu rYrs'lu o qryr :runs rEunr o,r n (3) 1524-228/s82 fi nfin rfarriqn fl r ?r fl r:rJ dh rr- m ln:uoqqln ufn.:rurflrfi#td (Inu:vq:J:;rR7l/ uulJ/ xurry dul un;du fuq*,n turo:q pE Bo fuqrunrnvia pN t) 6.9 40 50 63 75 90 t7O 126 140 160 180 226 260 280 315 366 ,tOO 46d 600 660 [au 200 ffiO ilaauJgtT fuq*',n pE Bo fuqn*nrwio ru a rulorv:{ 32 40 60 63 76 90 170 725 140 160 180 av 2OO 226 finfiurnr frq*',n pE Bo fuqrunrnrio pN 10 slrlo?uq 26 32 40 60 63 76 90 110 726 140 160 180 200 trnu 2ZO finfiu.r0? #uq*ln pE 80 fuqnrnrnvio pN 12.6 1r4lo?q 20 26 32 40 60 lray 6.3 fiaaHn: #uqor,ln pE Bo fuqnrnrrvlo pN 16 ?JulfFq $ 20 26 32 40 60 63 76 g0 110 t25 160 180 200 mu 740 Zz6 fiafiHq? #uq*lo pE Fo fuqnrnrnvia pN 20 fluloral 20 25 32 40 60 63 76 90 77A 'l 180 200 rav 226 rl finfiumt n5 140 160 (wuTonm 6n:vraurinri) {iirur unr:drrinuirxllslryu 3
 22. 22. ttUU lJO.le 1u orlcy r n fi ..... 19f .. 199l- ??.?!.?.9?.. o luoualrsr q(, I t[fr 4vAvd 9l { tn : o (l mil tuil.l? n : q I u R u r{ a n n ilfl--E---- G['|fi n: o 9t d orf,udruronrrunrrrulun:v:rvriry{frrurn:grurufierri'ar.riqorarun::u fl 0{ y fl : 5 u fl r : u r a : s'r u r.r o sr ri'ar "rio sr a r fl n : : :il ?r.fl. rsdoo il ,unlruiryr"orirdrra' Av a Y 1J:197r [Ytu-tot{u ,udu o, u., un r: dr.......... 9t u t4 ral (1qqfi ur.uasfi dd n . v o Vvt dtflo tlryl fl 21 b16) d 99 #rfi d'o.rrJfi ffi snrurtoultlunr:oqqrnilnoryn::runr:drmuo oonl#*;uii !7 -S,1, ?l!9 no k^ I I I lurulnl:orf tacJiinr:dr#n{ rirrin{ruum : g tuHAn rior.riqn ar Hn rurrifrr :ru nty11:?{qndlHn::u rnrrJ:vdrd'r {6 {fuhoqryn unrfi arn: ril6ou 37o1,z33zll r?:-u 1u oq ryrriri'o.:rjg rin^n rurto u hn'nruyn::unr:iiruun rl drualrromqaJ r1r i.rfr n#tutQcarNn::f
 23. 23. (3) 1687-265ts82 :ruCIyr6uquuu#ruluoqqrnfi dauJ : lUAytOU9tl'O.tr.toglfitu{yt0a dtH n: :u Av Y- :1Ufl1:YI u Ytt9t:u0utrjta I ctA ?lun{tut0lHu-tyt filJ'lurl{9tq {Inu:rqrJ:unvrr uurrr tu"rnrl #ui uavdul ; ,9 1 #uqrunrn pE Bo fiuqrxnrvrvia Pu'a 1ru105yu 315 355 400 450 500 560 uay 630 ffaarxo: ,u 2 fruqr*nin PE B0 fruoninrflvio pN g 1ru10?uu 250 280 315 355 400 450 500 560 rrnu 630 ,laa[r.Jsl5 3 #uqr*',n pE Bo #uqnrnrnvio pN io fluroryr.l 250 280 315 355 400 450 500 560 ffiy 630 ilaauJsrr 4 #uqr*,* pE Bo #uqnrnrvrvia pN 12.b 1'u.rory! 75 90 110 125 1.40 160 180 200 LLay 225 fin6r:.r0: ,v tr ffuqunirr PE B0 fruqrr.rnrrvio pN fluloryq 250 280 315 355 16 400 450 tlav 500 fiaarilfi: f 9, 6 I fruqrunrvi PE 1oo ffuqunrnvio eru flur0l?yu 315 355 400 4b0 b00 560 1000 1200 1400 ttay 1600 ffn6r*rm: a - f t $:t: v^J u 6. (uluLanld ofl:yrdumnu) 630 710 800 900 ,o ^ ,.lalu? unr?dtunuTfl l?il]fl $d T{]u 3
 24. 24. rruu ruo. b (3) 1688-266/982 luouarrsrfi.. 6t luouattsr qa, I 4LtqLrd I tc[9t { [n : o { ?t tJ 1 tJ il 1 gt t tosE 6 -t u R u ru a fl R 6ucm o n ff 1 H R5 : il orfrudrurrnrrunrrrulun:v:rryrTsuni6rrsr:orurufisrri'nrq{osrarfln::}J yr.fl. ts&oo o fr6rlsfl ::ufl :- n::ru " 15ru19t:g 1u ruanufucmqndlfi I oonluouarrsroriufil# q9 V a dd v( u " IJTBY| tYlU-tAt{U 1^10 LV{fl AlnO Auavltcet rrryn{rfl5o{?rutuiltarg'luflu,{nflRfllcytoetfl'lfiR::rr...... ....Yi.QU.A6.nfi.6UO:yfi.rUfdl 49o jo a 9 v I ^d , qo la - mYrlQnao{enrJUlfl:qtuflaflniu.ylondlHn::u...........Y1.01!.40.!.4..unufl._rrxj..u.lfl}! --c-_---t d Nan.982-2548 tafl?l rn f o r u :r r u n r : d r...... virfiI:.rrrufio 9l ut4dtrtrtr 9r .1 0 u yr 0 I . .. Tap....{ttg!fl -tr.],}.r31.fl. .fl ?-1-q1 tL}fo -hq rertfl fi,6,1[n&,{ ql ltln fi r : rn I m ................................9y9.. {9 ft fi rlo.rrJfr ffi srrrurtoulrlunr:oqqrnfi natvn::ilnr:druiler oonl#*iui,i !7 S,ff, ?!?! n.o W, ,-f I t (uralnI:orf t a cJ rEnr : ii nin tirfn{ruum : gtufl An fiorriqn al H n : : u n:!Yt:1{qnfi'lHn::u t ra$uft o u 9A a1q'1,.r A tdunlualnt suQ hlrlr tLaury1fl 3271010358 ,- 1 I ta v- #arryvrnmqa! -l { r u tt 1 el : g u {:-u 1tl o 11 ry r n d'o .: rJ g rin n r :L 13 o u 1 t fi n cu y n : : u n r : ri r H u er r a' *r #el "riq n a1 fi ffi:s
 25. 25. : r u a y 16 u o u u u rYr slu u t1 q',, d ......... ( : ).. 1 I I 9.?.93 t.?.?.?.... dAod : lUA yroCIA r O{r.tOgtRilfl qn dtu n: : il iur y- 5'lufl'l:14 Yt v9il4 I9t:uouEutgt uun{1ut01l.tu'tYt l.tu1u[1.tst ,q (Inu:yurl:vmvrl uluI tu"rnI dul uaydu1) v9 1 {uqruntr pE i00 fruqrunruvia pti lurnryll 50 Lny Og fiaamsr: o.: ,v 2 fruqrxnlr PE 1oo #uorunrilvio pN e flu10:y1j 40 50 63 250 280 315 355 400 450 500 630 710 800 900 1000 560 my t200 fiaffrilfl: v, rl fruqrunrn PE 1oo fuqrunrvrvio pN 10 1Ju10ry1j 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 ufiy 1000 ffnffrxsr: 9' 4 ffuqunrn PE 1oo iuqrxninila PN 12.b 1u1fl5v! 25 32 40 50 63 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 LmY 800 ffaarxsr: ,tu 6 #uqruntr PB 100 fruqrunrnvio PN 16 1ju]o1v! 20 25 32 40 50 63 250 280 315 355 450 500 560 riav av 6 fruqrunrrnr luro:nl OgO 400 t I fiaffuxq: pE 100 fiuqnrnrnvia pN T . a f w 6, (utuLonra adrurdulTnu) 20 L6 20 25 32 40 50 mv 63 ffaa$rfl: t rs.s,o,.t Uo q v ru0rur unr:aiunu:v'lT}J1slT]u 3
 26. 26. I lueqryrn fl . I9l...i9i?;? . ?9!P3?.. tlUU UO,lo 6l u ssr s rn d o { fi il I s, il I sl ? g I u fi'u r.16 sr fi'ar viq n m fl nr ? il orf,udruronrun'rruluu:v:ruriryrffirurn:grur.rfinrinr.rfqnflr?rRrru n.fl. lsdoo RBrr nrrunr rurnrg rufl finrior dqn rrlH n rru oonluaqrgrnnryudh{ .t .,...,...-tflfu..kg*grty.f,f,${_::nq , ,,ruo,nf uoHU'luurer:!rurYuna'nrYsdqnatrn::u........,.:i.en.af,rp.ft6ud:$finit.dx........ ffi.dr";;;;;;;;;r -i, or Jqr;;;;;;; ffi;,-#;#;d;:]::l::::::::::1]:::: tnxYr ..................il.qR.. -l: 9.ff ?:.?F*8. rns0snurunr:6.r,..........:L*l-...9!y!*lHt{.in1{1L..!lptglg}.............. r{rdI:qqrudo............ffiin..Itrfl-..r0rfirJ..fi,6.,.he',{..$r,i,*-__..............'..:'.''..'!r!...!rj...r..'.! r{d:,..,,..,..,......x.g...,..,............ehun/rru?{t,..............,.....Ixnd.e,l....-..,-...".......0;;;;;;; ""--"........*rrm*.. -' rtidrYosrl6rJligrrurdoultluni.:oqo;rrdn*rnrrunr:fi ruuor os nl{ * rud..l!...9...ft ,.1.!,. 3.9.19-. n.0.,. oY' 'I (uru6aa:u Tr6qrn.,r)". * lolrJn-6 n:vn:':{ qq fiunt?}, finrhndurn:fi eohudlrdtrqn6n rn ttilunv{rJ:unournr :J: rtrrinlruurnrgrunfin fiortiqn ntu n :, il ,' rnuJr;{rdr tuq rdru nrSYtr?{qnrT1iln?ru r$rfi ujourum anrfiorrn 327101crit58 grru n:, unr: urn : g rur.rfi n rygr dq n arn n: : u
 27. 27. ? Tr a v 16 u o u uu y1r s'l u :runs16unrov.rfinrynrrrdgn At sil tnruoqEulgl llnurvqilrv nw Lruut xurnl fl r 11,y.,, d ., ., .. .., (l ).. 1 II g ?-.??, l.?.?.?,.. . rHnr:tl nfnuurdrnrhd fuzunvduly !a suquntfl pE 100 fuqnmrnria pN 6.g rulo?u{ 76 go tto 126 140 160 180 200 226 260 280 316 365 400 460 600 660 630 710 800 900 1000 1200 1400 rHU 1OOO finfiBrfl? iuqnrnnv pE 100 fuqmnrvrvlo nv a 1u1O?UU 76 90 110 126 t4O 160 180 200 u,nu 226 fiq*ln infiurfl: pE too #uqm**u pN 10 nulo:yq 32 40 60 63 76 90 770 126 140 1@ 180 200 rtny 226 finf,urm ,#uqnmrn'r, ,* fuqnrnrnr{o pN 12.6 rulo?uq 76 90 1r0 126 tN 160 180 200 t]nu 226 finfiuicH , foq*rm pE 1oo #uqunmvlo pN 16 nulorv{ 76 O0 tt} tZ6 1.l() 160 180 200 unu 226 finfiurm #uqmnrn pr roo foqnrnnrvta pN zo nl{rorU{ 76 90 110 126 t& 160 180 200 ( to,,trr,,J (ur ulonr s 6nvraurfnr$) rfldrurernr*nlrn Burr]nelr$u '"<** B
 28. 28. PL,ASJ"IC I"EC!.+N*LCIGY CE&J"I E1!:: lNsllTUTE OI' TtlClJfioLOGtCAt. Dtrvl-.1,()[)rr4r r.Jl f a)ii tr{.}t,t;ttiy KING MONGKUI's uNtvERSI.ry oF l-f(;l {t-J(]{.(-r(iy r,jarl(1ll trAt.jGr,.oti 1518 .Fibulsongkrar.li Rd., f.i;rrtr;sr-rc, [Jarrrlh*k. I lt:lilrrrrri I(.]{J(X} :1 fU;1ri-ll Ttlllli Our sef: A1ft5lt1 fu{anagrng Direclor Thai-Asia P E" pipe Co., Ltd. 555 Moo 18 pakclrong Naktronratchasirna 30130 Thailand. Dear Sir Tgry-q4CAR&JTY to your request for ufiate the production capatrilily. 1'h6 eentro lras alreaely elit:ekcrl ttie production and comparison between Thai lndustrial StantJaruJ (I'l$) arrei lnterrrnticlral $landErd of lJiqh ln response Density Polyethylene (l-JDpE) pipe and fittings for water supply in same reqr.rirer-r*rrt of nrajor catslrary il1 foliowing: fl Material: Compound and ldentification Compour.rd fJ General clraracteristics: Appearance and Colour O Geonretrical characteristics: Dimension, Tolerances i,rnd out,or-roundnc:i5ri (r.rvality) ff Mectranical characteristics. Hydrostatic strength (resist;,rrre;e lo interrri:l preissur*) ff rnysical cjraracteristics: Longitudinal reversion, Mell rni:r*s,tlow ratri, exiclalrorl ir'!(hr:tt()r i {rrni: (i.)t'l and Effect r:n water quality After inspecting your production process, the quality rxrntrol equiprnent, tho testing $ppar6tu$, qlr: qualify assurance procedures and the products at your factory. We csn now eertify that l-trai-A*ia p.E. pipr: {-i1 , ! td is fully competant to fJ Manufacture HDPE pipe and fittings that msets the lollowirio starrclards: l"ts 982_2MS ASINZS 4130;2003 Dlftl 8074:'1999 EN 1220X.2003 tSO 4427:x9S6, tSO 44ZZ:ZOA7 O tn'i-n*ia P'E' Pipe Co., Ltcl. has production capatrility ;rrrel procluetion $xllorir:nr;c tr; [rrr;;l11Ea, pipe and fiitings rarlqing lronr diameter 16 mm. to"l nrni. wittr grrt:*st.lr0 cl;,rss of Ff.l?.5 r.rir t$ Irl{4ti ,600 ar:cording to the following standards. Yours faithfully, rn$pecred ou fu' Asst" prof. lViroj T ochawinyutham Leciurer of proilu<;tion [:ngineering Departrnent Approveel by )
 29. 29. PLASTIC TECHf*OL"OGY CEFJTRI: INSTITUTE (.]ij TECI{NoLOGICAI DHVILUPML:r.iI I]OII INDUSIItY KING MoNGKtil "s uNiv[RSrr-y ot: Tr]cHr,r..o(.!y Nclft'l ri BANrjFia,]K 1518 Pibulsorrgkianr R<J., Bangsr:r.r, [:]r.irtrlkeik, ihariarrr.l iOtlL]0 l:] Our ref: M;rrr:ii ll0lXl O22SS1 Managing Director Thai-Asia P.E. pipe Co., Ltd. 555 ft4oo 1B pakchong Nakhonratchasima 30130 Thailand. Dear Sir SArAE&!IY ln response to your request for update the production capability. The eontre has already cliecked 0re production of High Density poryethyrene porypropyrane (pp) (HDpE) pipe an<1 fittings. After inspecting your production proces$, the new producls development, the quallty as$urance proceeluree and the products at your factory. We can now certify that Thai-Asia p.E. pig:e co., Ltd. is fnlty conrpetent to fJ Manufacture HDPE pipe and fittings that meets the ferilowing standaruls: Tls 982_2tr8 AS/NZS 41J0:ZAAJ, ASTM DZ44T, ASIM F714_OS (St units) DtN 8074:1999, EN 12201:2003, EN 1S5S:2002 (gaseous tuets) lso 161-1:19s6, rsCI 44zr:1os6, r$o 4427:2007, Corrugated $tandard (DlN 16961-1 ;2000) rso 4437:9e7 (gaseous fuq}rs) Conduit $tandard D Manufacture pp pipe and fittings ttrat moets the foil.wing standard: DtN 8077:1999 fi ff,ui-nsia p.E, pipe Co". Ltd. has production capabillty and production experience to produe,c pipe and fittings ranging from diarneter 16 mrn. to 1,600 rnm. with pressure elass of pN?.S r"rp to pN40 aocording to the following standards" Yours faithfufiy, Approvod by Asst. Prof . Wiroj Techawinyuthanl Lecturer of production Engineerlng Defrartment
 30. 30. PART 5 4""6 P R- O.I E C T' RE FF, RE, NC E -S
 31. 31. { -"+ Il-,n-,--. ifioi )or!l TAP No.Prnj-[] pE PROJECT R-trFEREN CE FOR HD a lflu p I rrr rr !.1 u]t E; 1!! I 1lI! ilEll:ff1*-l1U {t1.t 5ttlctlBBfl Tr,tsnrrrj:yilrfi ol,Jl!4os no<l-l 1 Trr rrv ,ro Lrr"r, lri il: o (]-j ;l r il.: Er ir-r,r, :. mm I{DPE Dia l2-5 l-li r (t-tS.pN5 l) :a(l Llit-rl lhl-l tii,;ti mm (l iS,PNli.)) )PE Di,r io0 r:il :yilr.!irn n r.j n1m. :'1-lSiPNri .l) '.' ir,a) It.ll;j rruo,rrl-:rit;-t inil l) :, jl l.(11)4 ]n :.r,r rr rr.l,l Pirri.. -r -, {, I i:, .. .ii.lr Tn:.r n r:,r ur sn rl:yr Ir lii)Pi; Lli.r l?t:ruTna :o ufi nrr qor errnn : :rrrr rl,r lrto l flir #rr : n r ::.1 :yrlr ri?Lrfl lr^rr -r,.1 9- -'.' .15 mm f1 IS,pNb i-ll)f'[] Di;r o 110 m,.rr (l lsiP],r]0) LI|IP[; Di,r 400 mm [-LD.PE Dia 500 mm 1.1, L0) (TIS,"|J10) (TIS/"N tit;!i 1I r;]ln:i 4,90!i l]ra, .5,q16rrra-J I H:1JQl.i : lj I n.Lt.irrdXJLll4 rLnT flojtutrnsJfr : nwr.16/2546 :r:3Jdru€ut : iufr l,r - 2: r6 516t2546 fir.,qn#qqr :28/1/2546 iu r'u]:yUUr-tat :42A .:!il:s:Jro{riI ai nr:riln dr r$urirrlil s rio a#r.i : I91,00u,00(.r : r er :l r.la.: r1_J[i]u : H r n #:-L (i.t 1 riar >r Lr -r L uL6or.r . : 0 fi tr#:rnirn rlr? a rd dryualu #a er.rrr Y' I [ :trt.:0.::Ilcilo nr fr n fr n2q .r]i tt:',., di : yri fr r r-l 1#ri ri {-: r dr.: rfl r ri r.r r .: - ! 1 n:; i I u' r1 r r r.'j r, r l )7AAZ 411,50A T1.n nlLnll -rn t n-t i t,,t ii.t lha,iru : a n r : "t I fl i rrI:.iJ iI I t rt,,itt i, r nt dit.r : rr 0 iirr llJft ri ;,.;' i l, ln::n'l t, i. tJI.t ru.r.1:t*l rr, ;J,.-r ! !n:fl;rr; ]], ty (?i:y,r,i :rii 1r l lfl:.in -r1l L./ t:?1.:ytOr_rolattvt,Lj tTlrtA t, yil:irrrart#il!i :- | n rLrrJ-LL: :t ..r,t.,1:11 2 . : t I . . . .r - I.ll,. rJ - , -, -rl i<,'- r:r;r +.-, ., :, :.)):..i I I l{D'rE Dra 11! mm. (TISplJo.l) t+,-iii it,iti I iiD?E ),.a 2?-5 mm (TIS,"ir6 J) 92a liEti *__t_ rE..: ::-{.. p.ia l.fff i_C.. L.fL i i
 32. 32. ! atfi1t r ifr1.l.,r. i lrl'l ' "-L'' € 111 Tn:sn .r :il:rilrr:u4fr n rrr fl ilvrfr.rril:r Dir Fj l)PE Drr 110 Drr rn-m (TIS/PNb l) L.rllil lll n: 50 uul. (TIS,'PNo.-l) l. i 7l l; .125 mrr. iTIS/'Pl.l6.,l) l-rJ r:li)irF: [)n I i(l mrn t]lSiPlJri ]) J J(10 llljPl:r. Dl:, 160mru. iTlS/Pr6 l) Jn:rnr:rl:yrJ r ei:uqfr r rn r .,l FIIIFE. !.ntnsl FIL)PLr: In:':nr:il:vil rei:lnfr !!tr a !.nrELl Tn:.: n r:rl:vil rr n ro r-l.,PF , '. . uuYr I 1 -i mm l -S P' 'a l) (l .r rJl''e7 I,1.1 il; 'l ,jrl lr 2 5 i(i I l r,i r :1. J l i'Pl: l o1_l9l.ur':u'rY [. qli; :- il]_l: In:.rn r:rJ:vrJrQlr 0.0 fl; ? ___ ri i IIDPE Dja 400 m-rn. (TISr"Nti 3) ,- .'t3L n r1-l _l i.l .J?r: __,_l mm (TI::I'N6 l) .rl,J r,.11fit j) 5.+i.10 llJftl (Tls/"l.lir.l) 2.4011 rrlF: In:rn t:il:rilrrYrflu r.l r llDPLr, Dia Tn:':nr:rl;vilr i I-IDPE Dra ll0 mm rlrJrL.c 250 (TIS/"N6 n.fltn[19f] 0.u!Yr) In:rnr::J:vrJrri:u4fi nrn rJrlr.+ sr.1itFr1i1lln: o.rflot l'y:r',"i;i {t) Ters.:nr:rJ:;r.Jra:uqfinrn FIDPE llli.-l irJu.r 1tjO 1ou I )PI l.r, I utlpr, Dia I lr mm .llStl.n{r t0 mn (-ilSrrN6 n.q:r!a>rr1-.1 nln a: u4 fr n r n r rau Dra lblr mm. (l l) ft,,'.),) i,).)p1 ) .-1. )t,t1'tl'i l.J ..r, 1.,,t) L1)iti I ,(,!rr t:ll,r:i -l) !-li)ii' j:r Dii I60 mrrr (TIS/ PI.lh l) 3.C89 tlr;'r'r FlDi'[. l]i.r 225 mm (TiS/P].l6.ll Ii.tit. !.ti't t FiDFFi. l r:il:;ilr mm (1,:jriNo.l, mm. I I i)/f NO.J, illrt't, Llta I FIDPE, Dra I 44 Tn:sn Dr.i llC Irr LS P1.lb mm (l lt;iPi6 l) ).:t:i ).1'it ) il)i'L D:.t llj rrur (lls/Pij6 _,,) 2.,.95t,'it;t; llllirL- Dil i Tnr:.:nr:;d:;ira:unfr ,rrEr I 9l.UXl1r:,lA lj'i - 5 n LJ A;.,'t;1ir u. "1 1',1-j, 230 lDpE Dra '100 mm (Tlsipl.lb i-..):'? i.ti:r I l5 mm. ( I l) i;Pi'r6.-11 r'i)/-i: Dtt j i5 nm. l'i'tsl?'ill,)) *€'A?aa tt4l l.i.)')() t.i),;i -; :-..: ,tti t ) tttt t.)l,i:-t i i
 33. 33. PROJECTREFERENCEFORIID'EpLprr: .: (i:itr;i.,.t:ruia:.ir,.r :ruBs:rtnr:) HIU_q!_l:4_!-?!tr_Q!Zr,llj t1r Tn:,:nr:v1u:.: o.rfio.: r,nrrurur_ri In:.:nr:flyTnar.: I-IDPE Dra 160 mm pN4 0.fl:udq !.:tl,r1li Tn:.: n r:y:r o{ drri I{DPE Dia r HDPE Dia rn5{-Er5,Hra11:rul?r6u ) c Il :ruli r.:.1:y Ifl:-.int:H2tt11 I 0.Fl{??A pN5 160 mm plJ.1 (ri:rrrr1.rirrr.rirt J I90 r.:il,o ; r:Lfi iqlu f (:yg:fi 1,660 l|r.rt m:* 2,048 r.ll!r, 160 mm. pNr,1 1,896 rrFu t-l]) tt l ?t t.tnFttHtf, Dia 200 PE Dia lli_Plr Dia 500 m:-a r'j pl,] r: 'F ll., 1s5.,. r Dta 125 mm !. ru!^ iJr,u L.'ll[Ll1l * L]: I i-r i ) I l-r I Tn:.:nr:rY:uqrr??c 0.14-tut,: l ) i,r .100 mrn. -t. F,l.j,l flttuollrlt :,: n r:#r r'i.n :yr e.Iu:Ton o Ifl :.:n i :o rrrfi _ll 0 r,rt'*,t; BI 9 rltr.,:i 90 t: trt 3,320 t.t]d ri i 850 rrtn; 3.250 Lu,ili 6,028 trln: L l:ra Zrr0 ..I dDpL i Dra I Jr, I , r ,i-,. ; I mm plJo pr.l/ 15 rnm . ,. , *-. t,--l D'-, 200 ',Ut't- nt6uflu!; u.'!;ull.fytTr:J; 8I trr . l0O rrLnr I N_ FIl ,r oo ,,i,40-ilu I r,a - I-|J)[,E Da 315 mm, plrt4 0.:tyL; o I r-t I _l I ] Tn::sni:#rusr:r-Rn-t:::r o.ly:Jun rP r 611 FIDPE Dia .l 60 rarn. pN4 t.rtu:qi lIn:rnr>rjrru.Jn 0. tr?Ur,/=.1 r,[: -t pN.] Tn:rnr:#:ulrd.: Tn r,;1ri1r p},.r4 l:iltf'F. I ?.TA arore I Tnnrrur r ^ J)) m.m pN irlJ s 450 trler: I'IDPE Dia t60mm, pNs l^____-. o.f mm 1-IDPE Dia 200 m,nr pr.i r.rxu:li o.yirur.i 160 llla: 1,175 mfi pl.rd i-;,,t .tv.J rEnJ ?r t( lar, 2;sa iSO / )U I eaa ,,tr,, ) L,l]tpt i I ,r,i,.. ,_, ,
 34. 34. ':.,ii i'jtir:r'ia =-'./:, ' :.f : rq!,. i', ,1;trr i'; r;t.l: ttr AIF]U r 13 Irl rrilrit {: fr I TB t.t T,X 5ltla31oFl6l (gu Jat fr ernl nry?1.:) t4 Tn :,: tli : O ir. r"l,r rr.t,r r r :vyru u,r,;'{ il., 0.1lO.ti.t iiDPE Dia 28tl rm. pj.:r i #;;;; llirr,. i)ia lO( r.r,r. IDt,t. tjlfr i ,rrr,,n,,,,r ,6! u rf u. Dia I60mnl l,irl pr I0 64!) 1[L]t'i. Dr.2;0n1ru,,.ri i5 Jn:s nr:rrtrn o.tlturnr u nl _] .![Dia2aO uh,flo !.i.r,1lirL; ,L jliri: mm pN :" n{o rrfl FiDPtr 0iiuo.xll;o t nrar nrl"iri' 110 3i5 n:rn Lrra run t,,iii Tn :.r n r : flu l unu u u., sJrcrr:jrrnu o.rfi Ta;sn r :r'h r,i ".:r * t.: r.iiler{ 1v r n :{ :aj r a.na }: r, : :sJ (vroeruiqxririiii #;aa r,: t I 4?. Itlfl.: /. tli't. j il l0 t}tfl: pE Dia 900 n:l;l HDPE Dra 630 mm IJDPE Dia 900 DIr r rrJ 2,08 0 FIDPE Dra 630 mm PN3 536 IlDPE Dia 560 nr 7 t.N.r l-A-DLOC o.rBu:1vry T.t-lf,i5fltrE)r:ru I 60 I--N,] IIDpE Dra I l0 rur. u-u u-o ",*r, l i-lDPtr Dia 200 m_rn l,)Ji u;;;;;;- 1,,:Fl 5,6e5 t:nrn ?lJ.i-l;;*---f I-lDPtr Dia 160 mm. l1 rrjrr:_ I.n[].,,.,i, 5 Dia 200 mnr t,i.,-j ill-)PIl I)ia In :,: n r : #: arr r., - .*.;- ,ltt?E p,t^ mr-n mrra P).j3 Dia 5)0 rnfl PI,rl 1, 185 2 ____/ 2,381 I ) _v u.ltnidrLtLut r l rrn:sSt., ; :r;,r, Tn:.:n r:iTafl""j u.61.lt613Lr5 ? n ln :,: n r :ri 8.111?{ APl-aC pE Dia iO00 rlnr ttultrtri r yr ff.rst o uU Lt n.ffivfiui i,000 ll fii l li I I | !l)1:'l: Dta T i 0 rnrl pr.t I .l FIDPE Dta 5C)0 nr,_r l,i,.l.i Z I 92 ltDPE. Dia 45() rnnt pl,J:2 i'l!)['t.: Dt;,4OA tii)Pf_ Dtd mm. p1.] li{L mm prlt ,t)04 5 i.lt.ii)1 I t,l L6 t.:t?-j I 7 2 i .A6A 22 t.; t.rj..j t.))tit.' ,14 ):: ) i, ,.i'r=,a1 t';1i '
 35. 35. l,,rsi i_ii:rj:tti:: i')1)h- !ili): 'i'At'i-;' t'ttti-ii. .: 't Tn:sn r:#: u 1-J li:: l StElayl0SFl _ i,: rfisr HDPE Dra 500 rnm. pNl 0,110{r.rlAfr 0 n1il?l_Jq; 1 _.. I __-! 2 FiLlPi Dia 400 nuc. pi{l l F|DPE Dr,:, ?25 n:r.u. piJl 2 I I l ' lRr:qnr.ir,ntl:..nrurirri,rr,;i,,,,,,]i., rvla s'iitfi0.t!ltii.ln'rrruiIii.iIiii r i-tt)PL. Drr 1arQ .,, l ntnr. pi.t I .r I li)flQ 111; :'51.i 1.2 4 tr 't t'i:t-t r,i, TITYIU 1I o virlxri r ffur:_ri Tnr :.:n r : gudfr arlfi t__ rrrjrur r : I In :qn 8. r :, #r uJrJ *.: r r#.: 2,880 Ltl,r: 240 utat ILDPE, rrYqi fi {?1A l'i'1.1 mnr l Dia 315 mnr PN4 1,160 rlEt; FIDPE Dia 250 mm" PN 6.3 In:snr:#rer4 (:yavd :) o. iIDI'E I)iaJ00 I HDPF Dia I10 mru f'N4 0. eln0LnS blDPE. ?.: fl - :.lnF]l14-t) Dia 239 ntnx 710 mm. PN3,2 2.192 Luvtj FIDPE D1a 500 rnrr PI.r3 2 3 FIDPE Dia 450 mm Pt.r3 2 466 tunz iflPE B5 rLr-tI Dia 355 m-.n PI'I3,2 i,000 I-IDPE Dia 315 n.rm Pl.Jl 2 1.430 r}tel: Pl./3 .2 523 t.JtaT HDPE Dia 225 mm. HDI']E Dra aOO mro I]IJPE Dia 355 HDI'E Dra m:n. J15 r,rm l Pt.j6 l Phr6 l P].15 -it.tl'E: f-iDPi_-. Ta:r n r:yi :rr+.rr+, t.:JaEr rfi l)ta Dia I200mnr P).8 Jrr:srr:rJraIJlarr.J o.rntsflrJU "; Tnr :.:n r i 6r at ', ii,i:,1: 1 1200 mrr '.) .l I e; t!.n:i ,900 t,]Jf,l, 3l8 t.r,,t:t .262 t,lri 5 mrn i)i.j,) i (15r1 1;11; ltt;, !r,i;lrrnrn i,f;rl; ---;;;- - 61uPt: :,..!;i" ':1: i-t i 1.55? t.'.itt-, {1 I ,1,1 r: r.u6lilrri :#: r il a r ?.r r.i o "ri.:lnau [)rtt 1.5 ilJ 8-50 ZZ5 ntm P1.,6 I !)i;, t.l-t["i:: -5 i,tuFr; -.t- , , t:i.,r -
 36. 36. i..r:l i!pii;lc, -l atfiu itlJ 't : tJ i.i i 0: I0 iln Tn:lnr:#lsoyu= r-ll)PE Dia 0 5'lYL; IID!E Dia -500mrr. lctrt'JpN4) I -2 tr;)l H-DPE. Dra i15 mm (CEN/PN6) 2.,4x r.1rfl: FTDPE 30 Dla 315 mm. (CEIJ/PN4) 930 t.rp: HDPE Dia FLDPE 3l Tn:.:n r:rio o.: irfrlrJ:r t.rJ:y ,500 nm (AS,rpN4) 3t5mm rgi-ri-n fr.ir (TIS,"NB) r':l fiiriuri 1.008 r,Drlri,r,N4) HDPE Dia 1000 mm FIDPF ni, 71n--. : lLi; l,il'il . I '.lrr ',tl,is i ?",i00 rxrfl, Dia 315 m,,I (AS/PN4) lPlT," ]rr'* eu r. _ ("S,"Nt t;rrr; 1!0 r.ll"ili 18.090 l]./r"r: /'^crcrr.i I 32 Tn:.:n r:n qvrir n: n.:J:r r':16 5 ] Unpe Dia I15 mar (Tllj/plr/6 j) tt.l ltt,tl1 jo rLr,rr:i l riuri I I{DpE Dia 2g0 rrrm. (Dlt.t/pN4) I (DIt{,aphJ4) 516 tunl I rjl)pE f)ra 200 mm (DiN,pNa) (j96 H]fl;i 1 1 FrDpE Dia )_50 rrur. l hDPE Dia l80ru.nr. (DnJ,"N,j) IIDPE Dia JJ fn:{nr:#r u;,: r.i lr(0m.. rl,n: ..108 fnnl/F,).Ir |-IDPE Dia 250 mru !.n-t0JIUL; (CEN/"I'r6) 3"051 Ltrar Dia 200 mm (Ctr1.1,"N6) i,166 r,ilrrT Flf)PE Dia 160 rnm. ((lav,?hl6) El lEA Lufl:j I-IDPE FTDF'E DLa 200 mm. (TIS/Pr',i I n) r LS/P r.r 1iJ) Tnr :s n r :#r u1n rJ : yr-rtsf Illl r L,a >00 i !,EI T1-]; I I H)PF Lra 400 mn 1----' Inr:sn r:#r u:-r€ir{ r.nr E" r tuq; i Lr/ t ! ntryii!!; ] ( 2) y,'rL : D,d 250 mnr (t E I/Tl16, El HIPE Dia i i-llrf, I trn:rnr:fruvg:i:.: rnrt (l)lhrffN3 II Dra 2OA mrrr (Ctrl Itrl.i,f 5.11'1' ; te() _ t.)t,i)1 i : l l J,C5-rt,tj mm (Cl:, !.;,a"1.,1 160 __ I I I.IAr.t,aj N6) lZO j t::e;; HDpE D;a 200 rrrm (l'tS ,s'112_*__1_i,- I i _, Elrl,?l{a) 1,f ff) t)t;;:.: i r-mne Dta 4AO rnm (CEt, I fiOf f Dra 315 m"m (C_EI EI.]/PI'14) 9t4tt),., ei.)tPi't4) 1,t:t:: tin., ' t;DPi, Dta 2OO m,rr (CEi. : I l , iiDi,i:, Dt:: iGA rnm (TrS/ 51',t'y)4) i 6i)a) t:,jt,.i ''i.-'"7,17""t .,.;.,til-,-.. i1.::. Fi1)| ,--i i I
 37. 37. Lr:,t Lii:, :ituaJtauFi Tn:sn r: nqun I dd r n: d O,U;TO?LN5lLT D:a 280 I--JDPE mn (DrN,"N4) l6 r.lln: r i_IDPE Dra 250 mri:- (DIIJ/PN4) 5r5 i.il ti (D!r,"N4) 596 l.,l.t I80 rn'r: (DD.i,l)N4) 4Ll3 tll?rt FTDPE Dia 200 mm FIDPE Dia 160 nrm (Du,'N,"N4) FIDPE Dia 710 roIn. (CEN,"N4) I_IDPE DLa cl svi lfl 5.:n l5?1?UllH:{ 0.fl.iYa1{ r.nfl1H'1: : F-t, l'1,1 1.11,;r t l.0lS ri:nr I'IDPE Dre 500 mn:I. (cm!,"Nr4) 6q0 r I.IDPE Dia 450 n]m. (CEN]/PN4) 1l-16 /.tl,iit FTDPF r.,i.Jfl:l r.Jrj t Tn :s nr o.Jur: : gu dvYuf n*rrvl ry a.: r.un::trfitr rdr.: rcEN/PN4) 440 Dre LZ) mm 39 Dra 315 nlrLl f CnV,"lf4) 1.,104 FIDPE Di;i 200 rnni (Dn r,"bl6) 470 ril'il: I-IDPE Dia 160 mn:. (DllrPlr6) 470 tlse t-fDPE Dia 75 rnrr. (DIN,"N6) I.IDF,E I LuFtl ,085 r,Lr,rt I]1A 63 mm iDlN/Ptit6) 2[)0 l].rii) f-lDPE. l)ia 50 nro i DIN/P] 6) l0[] r,r i-Ir)PE Dir 225 rur;, rD[rr,?]J10) 40 Tnr:snr:#:ufrlmo.r t.oLA:tY5tfi Ja;i rll5;;.r?t: I i-IDPE Dia 800 nun (As,"N4) 2.)44 fitna |-IDPE Dra 3i5 mm. (AS/PNi4) 556 r;irfl? nnt (As4rN4) 136 t,yeti HDPE Dia ' :" 225 '7i'-'-'-,,t ,-.,t.;/ i i :_i,,-, , I I I

×