webinar espa 2014-2020

Agrosimvoulos
AgrosimvoulosConsultant at Agrosimvoulos G.P.
Προγραμματική Περίοδος 2014- 2020
Νέα Προγράμματα Ε΢ΠΑ 2014
«Επιχειρούμε Δυναμικά»
«Επιχειρηματική Ευκαιρία»
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
H Αγροσύμβουλος Ο.Ε. στελεχώνεται από έμπειρους συμβούλους και μελετητές με υψηλή
επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία. Η επιστημονική κατάρτισή τους, καλύπτει ένα
μεγάλο φάσμα λειτουργιών προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.
Πιστεύουμε απόλυτα στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Από την εκπόνηση και υποβολή των
οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την υποστήριξη και υλοποίηση των επενδυτικών έργων, παραμένουμε
δίπλα στον πελάτη σαν ΢ύμβουλοι και ΢υνεργάτες.
Η Αγροσύμβουλος είναι σε θέση να σας παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα
επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να σας αφορούν, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές σας
κινήσεις.
| ΢υνεχής Ενημέρωση για Επενδυτικά Θέματα |
Η εηαιπία μαρ
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει:
• Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΤ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του
Προγράμματος
• Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
• Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές
μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη
Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση.
• Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας
επενδυτικής πρότασης.
• Σο επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Επισειπημαηική Εςκαιπία | Δικαιούσοι
Δικαιούχοι: είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων
του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους
δραστηριότητας στη ∆ΟΤ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική
δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την
ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
• Από 25.000 εως 40.000 €Ύψος Ενίσχυσης
• 100% ΕνίσχυσηΕνίσχυση:
• Τπό σύσταση επιχειρήσειςΕπιχειρήσεις:
• Ναι
Επιδότηση νέας θέσης
εργασίας
• 24 μήνεςΔιάρκεια υλοποίησης:
• Μη επιλέξιμοςΥΠΑ:
Επισειπημαηική Εςκαιπία | Επισοπήγηζη
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Επισειπημαηική Εςκαιπία | Επιλέξιμερ Δαπάνερ
1. ΕΝΟΙΚΙΑ
2. ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΔΕΚΟ
3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ΢ & ΔΙΑΥΗΜΙ΢Η΢
4. ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢
5. ΠΡΩΣΕ΢ ΤΛΕ΢ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕ΢Α ΠΡΟΪΟΝΣΑ
6. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΙΔΡΤ΢Η΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η΢
7. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΠΑΡΟΦΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ)
8. ΑΠΟ΢ΒΕ΢ΕΙ΢ ΠΑΓΙΩΝ
9. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΠΑΡΟΦΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΣΟΤ
ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΢ΦΕΔΙΟΤ
10. Α΢ΥΑΛΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΙ΢ΥΟΡΕ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΑ
11. ΜΙ΢ΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ (΢ΤΜΠ. Α΢ΥΑΛΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΙ΢ΥΟΡΩΝ) ΝΕΑ΢ ΘΕ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ (1 ΕΜΕ)
ΤΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕ΢Η ΔΙΑΣΗΡΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΕΡΑ΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗ΢Η΢ ΣΗ΢
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν
επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες:
• να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας
• να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού
/ εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις.
• να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
• να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με
σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου
αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές
υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό
(π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία
πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.)
• να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Υ.Μ.
Επισειπούμε Δςναμικά | Δικαιούσοι
Δικαιούχοι: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον
μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Επισειπούμε Δςναμικά | Δικαιούσοι
Σα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται, στους
οχτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
 Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Σροφίμων
 Εφοδιαστική Αλυσίδα
 Ενέργεια
 Περιβάλλον
 Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ)
 Τγεία
 Τλικά – Κατασκευές
 Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία
Εξαιρούνται οι
δραστηριότητες οι σχετικές με
την εστίαση, το λιανικό
εμπόριο και τον τουρισμό
Ο τομέας του τουρισμού δεν είναι επιλέξιμος,
σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία».
| Δείτε την προδημοσίευση του προγράμματος |
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
• Από 20.000 έως 300.000 €Ύψος Ενίσχυσης
• Έως 50% ΕνίσχυσηΕνίσχυση:
• Τφιστάμενες επιχειρήσεις
(1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση)
Επιχειρήσεις:
• Όχι
Επιδότηση νέας θέσης
εργασίας
• 18 μήνεςΔιάρκεια υλοποίησης:
• Μη επιλέξιμοςΥΠΑ:
Επισειπούμε Δςναμικά | Επισοπήγηζη
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
1. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση
2. Προβολή -– προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους
3. Δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίηση της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης
παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών
4. Σεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας
5. Σεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη / καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην
βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη
καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό
προς νέες αγορές
6. Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για τη λειτουργιά σύγχρονων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων
7. Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός
Επισειπούμε Δςναμικά | Επιλέξιμερ Δαπάνερ
Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται
η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το
επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της
αίτησης χρηματοδότησης.
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Υποβολή & Έγκπιζη Επενδςηικού Σσεδίος
Σα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή μέχρι την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης Ένταξης στο
Πρόγραμμα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω:
1. Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
2. Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού ΢υστήματος Κρατικών Ενισχύσεων
(Π΢ΚΕ) και φυσική υποβολή φακέλων προτάσεων.
3. Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων.
4. Αποστολή ελλείψεων δικαιολογητικών στους υποψηφίους.
5. Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη μέχρι
εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων ανά Περιφέρεια.
6. Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους.
΢ημαντικό! ΢το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά», η
προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια
δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το
διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά
κατηγορία Περιφερειών.
Αυτό σημαίνει πως οι προτάσεις θα εξετάζονται με σειρά
προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο
ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Υποβολή & Έγκπιζη Επενδςηικού Σσεδίος
Προτεραιότητα της εταιρίας μας είναι η σωστή προαξιολόγηση
του Επενδυτικού Σχεδίου και των αναγκών σας.
Η Αγροσύμβουλος πριν την υποβολή του Σχεδίου σας,
πραγματοποιεί έλεγχο επιλεξιμότητας και πλήρωσης των προϋποθέσεων,
ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη υποβολή ενός ολοκληρωμένου
επιχειρηματικού σχεδίου.
Κλείστε μια ώρα συμβουλευτικής συζήτησης με έναν από τους
εξειδικευμένους μελετητές-συμβούλους μας.
Πείτε μας την ιδέα σας και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε προς την
υλοποίηση της.
|΢υμπληρώστε τη φόρμα για το Net-Meeting |
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
Επίλογορ
Αξιοποιήζηε άμεζα ηα
σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα
ΕΣΠΑ επιλέγονηαρ ηον
καηάλληλο Επενδςηικό
Σύμβοςλο.
Σςνεσήρ ενημέπυζη,
καθοδήγηζη και
ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη
για όλα ηα επιδοηούμενα
ππογπάμμαηα.
“ Από την εκπόνηση και υποβολή των
οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την
υποστήριξη και υλοποίηση των
επενδυτικών έργων, παραμένουμε
δίπλα στον πελάτη σαν ΢ύμβουλοι και
΢υνεργάτες ”
© 2014 από www.agrosimvoulos.gr
“Είμαστε μια ομάδα νέων
επιστημόνων με όρεξη,
ενέργεια και ματιά στο
μέλλον”
“Μπες στο
www.agrosimvoulos.gr
Οι πελάτες και τα έργα
μας μιλάνε για εμάς .”
SOCIAL MEDIA
Επίλογορ
1 of 13

Recommended

Νέοι Αγρότες by
Νέοι Αγρότες Νέοι Αγρότες
Νέοι Αγρότες Agrosimvoulos
39.6K views8 slides
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015 by
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2015Agrosimvoulos
38.1K views17 slides
2016 ΕΣΠΑ - Νεοφυής Γενική Σύνοψη by
2016 ΕΣΠΑ - Νεοφυής Γενική Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Νεοφυής Γενική Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Νεοφυής Γενική ΣύνοψηAgrosimvoulos
7.3K views2 slides
Χαρακτηριστικά επιτυχημένων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων by
Χαρακτηριστικά επιτυχημένων αγροδιατροφικών επιχειρήσεωνΧαρακτηριστικά επιτυχημένων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά επιτυχημένων αγροδιατροφικών επιχειρήσεωνDimitra Zervaki, EMBA, PMP, TTT
26.3K views28 slides
2016 ΕΣΠΑ - Πτυχιούχων Γενική Σύνοψη by
2016 ΕΣΠΑ - Πτυχιούχων Γενική Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Πτυχιούχων Γενική Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Πτυχιούχων Γενική ΣύνοψηAgrosimvoulos
3.9K views1 slide
Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων" by
Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων"Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων"
Ερωταπαντήσεις για το πρόγραμμα "Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων"Agrosimvoulos
441 views10 slides

More Related Content

What's hot

ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων by
ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεωνΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεωνAgrosimvoulos
5.4K views11 slides
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων by
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνAgrosimvoulos
2K views6 slides
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη by
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική ΣύνοψηAgrosimvoulos
1.3K views2 slides
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ by
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑLefteris Barbatsalos
130 views22 slides
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη by
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη ΣύνοψηAgrosimvoulos
5.8K views2 slides
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών by
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΠαρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνSyros Koskovolis
327 views17 slides

What's hot(20)

ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων by Agrosimvoulos
ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεωνΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2015 | Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων
Agrosimvoulos5.4K views
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων by Agrosimvoulos
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών ΕπιχειρήσεωνΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων
ΕΣΠΑ 2015 | Ενίσχυση ΜΜΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων
Agrosimvoulos2K views
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη by Agrosimvoulos
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Τουρισμός Γενική Σύνοψη
Agrosimvoulos1.3K views
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη by Agrosimvoulos
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη
2016 ΕΣΠΑ - Αναβάθμιση Επιχειρήσεων Γρήγορη Σύνοψη
Agrosimvoulos5.8K views
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών by Syros Koskovolis
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων ΕπαγγελματιώνΠαρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών
Syros Koskovolis327 views
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016 by Syros Koskovolis
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυση ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Syros Koskovolis240 views
Επιδοτούμενα προγράμματα και νέες μορφές επιχειρήσεων by Lazaros Karaoulis
 Επιδοτούμενα προγράμματα και νέες μορφές επιχειρήσεων Επιδοτούμενα προγράμματα και νέες μορφές επιχειρήσεων
Επιδοτούμενα προγράμματα και νέες μορφές επιχειρήσεων
Lazaros Karaoulis357 views
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016 by Syros Koskovolis
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης ενίσχυσης τουριστικων ΜΜΕ_ΕΠΑνΕΚ 2016
Syros Koskovolis275 views
Πληροφορίες για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και το ΕΣΠΑ by Skywalker.gr
Πληροφορίες για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και το ΕΣΠΑΠληροφορίες για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και το ΕΣΠΑ
Πληροφορίες για τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και το ΕΣΠΑ
Skywalker.gr8.8K views
Συχνές Ερωτήσεις προγράμματος "Νεοφυής επιχειρηματικότητα ". by Agrosimvoulos
Συχνές Ερωτήσεις προγράμματος "Νεοφυής επιχειρηματικότητα ".Συχνές Ερωτήσεις προγράμματος "Νεοφυής επιχειρηματικότητα ".
Συχνές Ερωτήσεις προγράμματος "Νεοφυής επιχειρηματικότητα ".
Agrosimvoulos614 views
Συνέντευξη Τύπου για απολογισμό δράσεων ΕΣΠΑ Α΄ Εξάμηνο 2016 by Win to Win - Business Consultants
Συνέντευξη Τύπου για απολογισμό δράσεων ΕΣΠΑ Α΄ Εξάμηνο 2016Συνέντευξη Τύπου για απολογισμό δράσεων ΕΣΠΑ Α΄ Εξάμηνο 2016
Συνέντευξη Τύπου για απολογισμό δράσεων ΕΣΠΑ Α΄ Εξάμηνο 2016
Στατιστικά και Απολογισμός ΕΣΠΑ Α΄ εξάμηνο 2016 και προγραμματισμός δράσεων by Win to Win - Business Consultants
Στατιστικά και Απολογισμός ΕΣΠΑ Α΄ εξάμηνο 2016 και προγραμματισμός δράσεωνΣτατιστικά και Απολογισμός ΕΣΠΑ Α΄ εξάμηνο 2016 και προγραμματισμός δράσεων
Στατιστικά και Απολογισμός ΕΣΠΑ Α΄ εξάμηνο 2016 και προγραμματισμός δράσεων
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για επαγγελματιες & μονάδες υγείας by MEDICAL PROMOTION ltd
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για επαγγελματιες & μονάδες υγείαςΠρογράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για επαγγελματιες & μονάδες υγείας
Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020 για επαγγελματιες & μονάδες υγείας
Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις by Win to Win - Business Consultants
Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις & ΑπαντήσειςΑναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις
Επιχειρούμε Δυναμικά - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS by Panagiotis Kinanlis
Επιχειρούμε Δυναμικά - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBSΕπιχειρούμε Δυναμικά - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS
Επιχειρούμε Δυναμικά - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS
Σεμινάρια Οδοντιατρικου Marketing, για λογαριασμο εταιρειών by MEDICAL PROMOTION ltd
Σεμινάρια Οδοντιατρικου Marketing, για λογαριασμο εταιρειώνΣεμινάρια Οδοντιατρικου Marketing, για λογαριασμο εταιρειών
Σεμινάρια Οδοντιατρικου Marketing, για λογαριασμο εταιρειών

Similar to webinar espa 2014-2020

4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ by
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑ
4 ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΣΠΑLefteris Barbatsalos
88 views22 slides
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα by
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 ΗμερίδαΕπιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 ΗμερίδαiQ Studies
1.9K views43 slides
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016 by
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016Syros Koskovolis
304 views14 slides
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR] by
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]Yiannis Kanavas
209 views5 slides
Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018 by
Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018
Altius επιδοτούμενα προγράμματα 29/1/2018Greek Solar Industry Association (EBHE)
215 views20 slides
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS by
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBSΕπιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBSPanagiotis Kinanlis
183 views3 slides

Similar to webinar espa 2014-2020(20)

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα by iQ Studies
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 ΗμερίδαΕπιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα
Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2013 Ημερίδα
iQ Studies1.9K views
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016 by Syros Koskovolis
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016
Παρουσίαση δράσης Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας_ΕΠΑνΕΚ 2016
Syros Koskovolis304 views
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR] by Yiannis Kanavas
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Openminds NSRF - SMEs program executive summary [GR]
Yiannis Kanavas209 views
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS by Panagiotis Kinanlis
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBSΕπιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS
Επιχειρηματική Ευκαιρία - Συνοπτικός Οδηγός - AIMBS
Hellenic Innovation Forum 2017, Poulakaki presentation by Starttech Ventures
Hellenic Innovation Forum 2017, Poulakaki presentationHellenic Innovation Forum 2017, Poulakaki presentation
Hellenic Innovation Forum 2017, Poulakaki presentation
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ by Syros Koskovolis
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Syros Koskovolis263 views
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο by George Georgiou
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
Παρουσίαση στο Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο
George Georgiou273 views
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ... by Takis Karalivanos
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...
ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη - Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτ...
Takis Karalivanos167 views
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO... by Ypsilantis Tzouros
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Xρηματοδοτικές ευκαιρίες, παρουσίαση Καλών Πρακτικών'. Υψηλάντης Τζούρος, CEO...
Ypsilantis Tzouros346 views
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε... by George Georgiou
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
George Georgiou239 views
Πρόγραμμα Επιδότησης Σεμιναρίων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ by iQ Studies
Πρόγραμμα Επιδότησης Σεμιναρίων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔΠρόγραμμα Επιδότησης Σεμιναρίων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ
Πρόγραμμα Επιδότησης Σεμιναρίων ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ
iQ Studies777 views
CASE STUDY: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - Παναγιώτης Μαρλαγκούτσος by Starttech Ventures
CASE STUDY: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - Παναγιώτης ΜαρλαγκούτσοςCASE STUDY: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - Παναγιώτης Μαρλαγκούτσος
CASE STUDY: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ - Παναγιώτης Μαρλαγκούτσος
Starttech Ventures879 views
Ενίσχυση Απασχόλησης by Skywalker.gr
Ενίσχυση ΑπασχόλησηςΕνίσχυση Απασχόλησης
Ενίσχυση Απασχόλησης
Skywalker.gr454 views

More from Agrosimvoulos

2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής by
2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής
2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση ΥποβολήςAgrosimvoulos
329 views5 slides
Aπόφαση Ένταξης by
Aπόφαση ΈνταξηςAπόφαση Ένταξης
Aπόφαση ΈνταξηςAgrosimvoulos
362 views147 slides
3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών by
3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών
3η Πρόσκληση Νέων ΑγροτώνAgrosimvoulos
2.7K views81 slides
Προδημοσίευση Πρόσκλησης by
Προδημοσίευση ΠρόσκλησηςΠροδημοσίευση Πρόσκλησης
Προδημοσίευση ΠρόσκλησηςAgrosimvoulos
619 views7 slides
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘ by
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘΔικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘ
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘAgrosimvoulos
691 views2 slides
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04 by
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04Agrosimvoulos
1.5K views11 slides

More from Agrosimvoulos(20)

2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής by Agrosimvoulos
2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής
2022 Μείωση Νιτρορύπανσης | Παράταση Υποβολής
Agrosimvoulos329 views
Aπόφαση Ένταξης by Agrosimvoulos
Aπόφαση ΈνταξηςAπόφαση Ένταξης
Aπόφαση Ένταξης
Agrosimvoulos362 views
3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών by Agrosimvoulos
3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών
3η Πρόσκληση Νέων Αγροτών
Agrosimvoulos2.7K views
Προδημοσίευση Πρόσκλησης by Agrosimvoulos
Προδημοσίευση ΠρόσκλησηςΠροδημοσίευση Πρόσκλησης
Προδημοσίευση Πρόσκλησης
Agrosimvoulos619 views
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘ by Agrosimvoulos
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘΔικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘ
Δικαιολογητικά Καταβολής Ενίσχυσης | Covid-19 ΑΜΘ
Agrosimvoulos691 views
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04 by Agrosimvoulos
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04
Προδημοσίευση Προσκλήσεων μέτρου 10.01.04
Agrosimvoulos1.5K views
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης by Agrosimvoulos
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
8η Τροποποίηση Σχεδίων Βελτίωσης
Agrosimvoulos103 views
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου by Agrosimvoulos
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου ΈβρουΠρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου
Πρόσκληση Προγράμματος CLLD/LEADER Κεντρικού και Νοτίου Έβρου
Agrosimvoulos107 views
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021 by Agrosimvoulos
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021
ΦΕΚ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 2021
Agrosimvoulos2.2K views
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος by Agrosimvoulos
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ ΚύκλοςΕρωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος
Ερωτήσεις και απαντήσεις | «e –λιανικό» | Β’ Κύκλος
Agrosimvoulos193 views
Ειδική έκθεση ΕΕΣ by Agrosimvoulos
Ειδική έκθεση ΕΕΣΕιδική έκθεση ΕΕΣ
Ειδική έκθεση ΕΕΣ
Agrosimvoulos215 views
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα by Agrosimvoulos
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα
2021 ΕΣΠΑ | Επανεκκίνηση του Τουρισμού | Αποτελέσματα
Agrosimvoulos267 views
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων by Agrosimvoulos
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτωνπίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων
Agrosimvoulos820 views
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521 by Agrosimvoulos
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Prokirixi kathestotos ge_2205_2143_250521
Agrosimvoulos447 views
5h prokirixi kathestotos_emp_250521 by Agrosimvoulos
5h prokirixi kathestotos_emp_2505215h prokirixi kathestotos_emp_250521
5h prokirixi kathestotos_emp_250521
Agrosimvoulos266 views
prokirixi espa epanekkinisi tis estiasis by Agrosimvoulos
prokirixi espa epanekkinisi tis estiasisprokirixi espa epanekkinisi tis estiasis
prokirixi espa epanekkinisi tis estiasis
Agrosimvoulos73 views
Epikyrosi prakt epitr_axiologisis by Agrosimvoulos
Epikyrosi prakt epitr_axiologisisEpikyrosi prakt epitr_axiologisis
Epikyrosi prakt epitr_axiologisis
Agrosimvoulos186 views
Prodiavouleush metro11 090421 by Agrosimvoulos
Prodiavouleush metro11 090421Prodiavouleush metro11 090421
Prodiavouleush metro11 090421
Agrosimvoulos3.9K views
Prodiavouleush metro11 090421 by Agrosimvoulos
Prodiavouleush metro11 090421Prodiavouleush metro11 090421
Prodiavouleush metro11 090421
Agrosimvoulos22 views

webinar espa 2014-2020

 • 1. Προγραμματική Περίοδος 2014- 2020 Νέα Προγράμματα Ε΢ΠΑ 2014 «Επιχειρούμε Δυναμικά» «Επιχειρηματική Ευκαιρία» © 2014 από www.agrosimvoulos.gr
 • 2. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr H Αγροσύμβουλος Ο.Ε. στελεχώνεται από έμπειρους συμβούλους και μελετητές με υψηλή επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική ευσυνειδησία. Η επιστημονική κατάρτισή τους, καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα λειτουργιών προτείνοντας ολοκληρωμένες λύσεις. Πιστεύουμε απόλυτα στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Από την εκπόνηση και υποβολή των οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την υποστήριξη και υλοποίηση των επενδυτικών έργων, παραμένουμε δίπλα στον πελάτη σαν ΢ύμβουλοι και ΢υνεργάτες. Η Αγροσύμβουλος είναι σε θέση να σας παρέχει ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα που μπορεί να σας αφορούν, στηρίζοντας τις αναπτυξιακές σας κινήσεις. | ΢υνεχής Ενημέρωση για Επενδυτικά Θέματα | Η εηαιπία μαρ
 • 3. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν στο πλαίσιο των επενδυτικών προτάσεων θα πρέπει: • Να έχουν κάνει έναρξη στη ∆ΟΤ μετά την ημερομηνία προκήρυξης του Προγράμματος • Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας • Να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, ατομική επιχείρηση και κοινωνική επιχείρηση. • Κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στην υποβολή μίας επενδυτικής πρότασης. • Σο επιχειρηματικό τους σχέδιο να αφορά στις επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Επισειπημαηική Εςκαιπία | Δικαιούσοι Δικαιούχοι: είναι οι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆, μέχρι την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας στη ∆ΟΤ και οι οποίοι δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ελευθέριο επάγγελμα από 1/1/2014 έως και την ημερομηνία προκήρυξης του προγράμματος.
 • 4. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr • Από 25.000 εως 40.000 €Ύψος Ενίσχυσης • 100% ΕνίσχυσηΕνίσχυση: • Τπό σύσταση επιχειρήσειςΕπιχειρήσεις: • Ναι Επιδότηση νέας θέσης εργασίας • 24 μήνεςΔιάρκεια υλοποίησης: • Μη επιλέξιμοςΥΠΑ: Επισειπημαηική Εςκαιπία | Επισοπήγηζη
 • 5. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Επισειπημαηική Εςκαιπία | Επιλέξιμερ Δαπάνερ 1. ΕΝΟΙΚΙΑ 2. ΛΟΓΑΡΙΑ΢ΜΟΙ ΔΕΚΟ 3. ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΒΟΛΗ΢ & ΔΙΑΥΗΜΙ΢Η΢ 4. ΕΞΟΠΛΙ΢ΜΟ΢ 5. ΠΡΩΣΕ΢ ΤΛΕ΢ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΜΕ΢Α ΠΡΟΪΟΝΣΑ 6. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΙΔΡΤ΢Η΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢Η΢ 7. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΠΑΡΟΦΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ (ΝΟΜΙΚΗ, ΛΟΓΙ΢ΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟ΢ΣΗΡΙΞΗ) 8. ΑΠΟ΢ΒΕ΢ΕΙ΢ ΠΑΓΙΩΝ 9. ΔΑΠΑΝΕ΢ ΠΑΡΟΦΗ΢ ΤΠΗΡΕ΢ΙΩΝ ΢ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΢ΤΝΣΑΞΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢Η ΣΟΤ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΢ΦΕΔΙΟΤ 10. Α΢ΥΑΛΙ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΙ΢ΥΟΡΕ΢ ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΑ 11. ΜΙ΢ΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟ΢ΣΟ΢ (΢ΤΜΠ. Α΢ΥΑΛΙ΢ΣΙΚΩΝ ΕΙ΢ΥΟΡΩΝ) ΝΕΑ΢ ΘΕ΢Η΢ ΕΡΓΑ΢ΙΑ΢ (1 ΕΜΕ) ΤΠΟ ΣΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕ΢Η ΔΙΑΣΗΡΗ΢Η΢ ΣΗ΢ ΜΕΣΑ ΣΟ ΠΕΡΑ΢ ΣΗ΢ ΕΠΙΦΟΡΗΓΗ΢Η΢ ΣΗ΢
 • 6. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν επενδυτική πρόταση, είναι οι ακόλουθες: • να λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε) και ατομικές επιχειρήσεις. • να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) • να υποβάλλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Υ.Μ. Επισειπούμε Δςναμικά | Δικαιούσοι Δικαιούχοι: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
 • 7. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Επισειπούμε Δςναμικά | Δικαιούσοι Σα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται, στους οχτώ (8) στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:  Αγροδιατροφή/Βιομηχανία Σροφίμων  Εφοδιαστική Αλυσίδα  Ενέργεια  Περιβάλλον  Σεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΣΠΕ)  Τγεία  Τλικά – Κατασκευές  Πολιτιστική - Δημιουργική Βιομηχανία Εξαιρούνται οι δραστηριότητες οι σχετικές με την εστίαση, το λιανικό εμπόριο και τον τουρισμό Ο τομέας του τουρισμού δεν είναι επιλέξιμος, σε αντίθεση με το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία». | Δείτε την προδημοσίευση του προγράμματος |
 • 8. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr • Από 20.000 έως 300.000 €Ύψος Ενίσχυσης • Έως 50% ΕνίσχυσηΕνίσχυση: • Τφιστάμενες επιχειρήσεις (1 κλεισμένη διαχειριστική χρήση) Επιχειρήσεις: • Όχι Επιδότηση νέας θέσης εργασίας • 18 μήνεςΔιάρκεια υλοποίησης: • Μη επιλέξιμοςΥΠΑ: Επισειπούμε Δςναμικά | Επισοπήγηζη
 • 9. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr 1. Πιστοποίηση διαχειριστικών συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση 2. Προβολή -– προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους 3. Δικαιώματα τεχνογνωσίας και αξιοποίηση της για την ενίσχυση της αποτελεσματικότερης παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών 4. Σεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης τεχνολογίας 5. Σεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη / καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές 6. Κτιριακή αναβάθμιση υποδομών για τη λειτουργιά σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 7. Μηχανολογικός εκσυγχρονισμός Επισειπούμε Δςναμικά | Επιλέξιμερ Δαπάνερ Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 1.1.2014, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει ολοκληρωθεί το επιχειρηματικό σχέδιο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • 10. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Υποβολή & Έγκπιζη Επενδςηικού Σσεδίος Σα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή μέχρι την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης Ένταξης στο Πρόγραμμα για την υλοποίηση των έργων από τους δικαιούχους είναι τα παρακάτω: 1. Δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. 2. Ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων μέσω του Πληροφοριακού ΢υστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (Π΢ΚΕ) και φυσική υποβολή φακέλων προτάσεων. 3. Εξέταση, αξιολόγηση και βαθμολόγηση των υποβαλλομένων προτάσεων. 4. Αποστολή ελλείψεων δικαιολογητικών στους υποψηφίους. 5. Ένταξη των προτάσεων. Η ένταξη των προτάσεων θα γίνει με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη μέχρι εξαντλήσεως των διατιθέμενων πόρων ανά Περιφέρεια. 6. Αποστολή των αποφάσεων και αποτελεσμάτων αξιολόγησης στους υποψηφίους. ΢ημαντικό! ΢το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Δυναμικά», η προκήρυξη θα παραμείνει ανοιχτή μέχρις ότου η δημόσια δαπάνη των υποβληθεισών προτάσεων καλύψει το διαθέσιμο προϋπολογισμό του Προγράμματος, ανά κατηγορία Περιφερειών. Αυτό σημαίνει πως οι προτάσεις θα εξετάζονται με σειρά προτεραιότητας όπως αυτή καθορίζεται από το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής της επένδυσης.
 • 11. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Υποβολή & Έγκπιζη Επενδςηικού Σσεδίος Προτεραιότητα της εταιρίας μας είναι η σωστή προαξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου και των αναγκών σας. Η Αγροσύμβουλος πριν την υποβολή του Σχεδίου σας, πραγματοποιεί έλεγχο επιλεξιμότητας και πλήρωσης των προϋποθέσεων, ώστε να διασφαλιστεί η έγκυρη και έγκαιρη υποβολή ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου. Κλείστε μια ώρα συμβουλευτικής συζήτησης με έναν από τους εξειδικευμένους μελετητές-συμβούλους μας. Πείτε μας την ιδέα σας και εμείς θα σας καθοδηγήσουμε προς την υλοποίηση της. |΢υμπληρώστε τη φόρμα για το Net-Meeting |
 • 12. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr Επίλογορ Αξιοποιήζηε άμεζα ηα σπημαηοδοηικά ππογπάμμαηα ΕΣΠΑ επιλέγονηαρ ηον καηάλληλο Επενδςηικό Σύμβοςλο. Σςνεσήρ ενημέπυζη, καθοδήγηζη και ζςμβοςλεςηική ςποζηήπιξη για όλα ηα επιδοηούμενα ππογπάμμαηα. “ Από την εκπόνηση και υποβολή των οικονομοτεχνικών μελετών, μέχρι την υποστήριξη και υλοποίηση των επενδυτικών έργων, παραμένουμε δίπλα στον πελάτη σαν ΢ύμβουλοι και ΢υνεργάτες ”
 • 13. © 2014 από www.agrosimvoulos.gr “Είμαστε μια ομάδα νέων επιστημόνων με όρεξη, ενέργεια και ματιά στο μέλλον” “Μπες στο www.agrosimvoulos.gr Οι πελάτες και τα έργα μας μιλάνε για εμάς .” SOCIAL MEDIA Επίλογορ