Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

παρουσίαση γ. μανιάτη δαναος 19.10.2014

501 views

Published on

ΠαρουσίασηΓ. Μανιάτη ΔΑΝΑΟΣ 19.10.2014

Published in: Data & Analytics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

παρουσίαση γ. μανιάτη δαναος 19.10.2014

 1. 1. Ελληνικοί Υδρογονάνθρακες και Αγωγοί Φυσικού Aερίου: Στρατηγικές Προκλήσεις από την Κασπία Θάλασσα έως τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο Παρουσίαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, καθ. Γιάννη Μανιάτη Άργος, 19 Οκτωβρίου 2014
 2. 2. H Ελλάδα προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια μέσω της διαφοροποίησης των ενεργειακών οδών και ενισχύει το άνοιγμα και την ευελιξία των αγορών, αναπτύσσοντας καίρια έργα υποδομής και διασυνδετήριους αγωγούς.
 3. 3. Η Ν.Α ΕΥΡΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ελλάδα: Μια πύλη προς τη ΝΑ Ευρώπη • -+ Italy Croatia Romania Bulgaria Russia Kosovo Russia Greece Turkey Hungary B&H Montenegro Slovenia Serbia Albania FYROM LNG LNG TAP South Stream East Med IGI Poseidon IGI Onshore IGB Other Interconnectors LNG Terminal IGI East Med IGB
 4. 4. Γιατί να επενδύσεις στην Ελλάδα ; • H Ελλάδα έχει στρατηγική γεω-οικονομική θέση • Είναι το σταυροδρόμι μεταξύ παραγωγών ενέργειας και καταναλωτών • Μέλος του ΝΑΤΟ & της Ε.Ε. • Βρίσκεται στην καρδιά της Μεσογείου • Το ασφαλέστερο λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή
 5. 5. Ένας νέος εθνικός κύκλος ανοίγει … Αξιοποίηση των φυσικών πόρων Επενδύσεις από τον Ιδιωτικό Τομέα Ευημερία της τοπικής Κοινωνίας Προστασία & σεβασμός στο περιβάλλον Το Ελληνικό Κράτος ανοίγει την αγορά
 6. 6. Διαγωνισμός “Open Door” : Η Παραχώρηση τριών (3) Οικοπέδων κυρώνεται από τη Βουλή Υπογεγραμμένες Συμβάσεις Ιωάννινα (χερσαίο) Energean, Petra Πατραϊκός Κόλπος ΕΛΠΕ, Edison, Petroceltic Κατάκολο (θαλάσσιο) Energean, Trajan
 7. 7. Γύρος Παραχωρήσεων για Θαλάσσια Οικόπεδα του 2014
 8. 8. Greece Mega Project
 9. 9. Διαγωνισμός για τρία (3) Χερσαία Οικόπεδα στη Δυτική Ελλάδα 1. Πρέβεζα 2. Αιτωλοακαρνανία 3. Β.Δ. Πελοπόννησος
 10. 10. Δημιουργία Νέας Αγοράς – Θέσεις Εργασίας Ασφαλιστικό Σύστημα - Συντάξεις >70% Εθνικός Λογαριασμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γενεών Δημιουργία αποθεματικού για τη χρηματοδότηση των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και τη διασφάλιση των συντάξεων των νέων γενιών Τοπική κοινωνία (δράσεις ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος) Περιφέρειες για έργα ανάπτυξης σε τοπικό & περιφερειακό επίπεδο Πράσινο Ταμείο Περιφέρειες για έργα προστασίας περιβάλλοντος σε τοπικό & περιφερειακό επίπεδο Ενίσχυση Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών – Υποτροφίες - «ελληνοποίηση» έρευνας Νέα Γενιά
 11. 11. 11 Η Πλατφόρμα Εξόρυξης στον Πρίνο
 12. 12. 15 Νέες Εξορύξεις στον Πρίνο
 13. 13. ΟΟ ΛΛ ΑΑ ΣΣ ΤΤ ΟΟ ΦΦ ΩΩ ΣΣ • ΈΈλλεεγγχχοοςς ααππόό ττοο ΕΕλλεεγγκκττιικκόό ΣΣυυννέέδδρριιοο • ΚΚύύρρωωσσηη όόλλωωνν ττωωνν ΣΣυυμμββάάσσεεωωνν ααππόό ττηηνν ΒΒοουυλλήή ΟΟ ΛΛΑΑΟΟΣΣ ΘΘΑΑ ΓΓΝΝΩΩΡΡΙΙΖΖΕΕΙΙ ΤΤΑΑ ΠΠΑΑΝΝΤΤΑΑ
 14. 14. ΑΟΖ – ΕΕθθννιικκάά ΚΚυυρριιααρρχχιικκάά ΔΔιικκααιιώώμμαατταα • ΆΆρρθθρροο 115566 ππααρρ..11 ττοουυ νν..44000011//22001111 ΤΤοο δδιικκααίίωωμμαα ααννααζζήήττηησσηηςς,, έέρρεευυννααςς κκααιι εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηηςς ττωωνν υυδδρροογγοοννααννθθρράάκκωωνν πποουυ υυππάάρρχχοουυνν σσττιιςς υυπποοθθααλλάάσσσσιιεεςς ππεερριιοοχχέέςς σσττιιςς οοπποοίίεεςς ηη ΕΕλλλληηννιικκήή ΔΔηημμοοκκρρααττίίαα αασσκκεείί ααννττιισσττοοίίχχωωςς κκυυρριιααρρχχίίαα ήή κκυυρριιααρρχχιικκάά δδιικκααιιώώμμαατταα σσύύμμφφωωνναα μμεε ττιιςς δδιιααττάάξξεειιςς ττηηςς ΣΣύύμμββαασσηηςς ττωωνν ΗΗννωωμμέέννωωνν ΕΕθθννώώνν γγιιαα ττοο ΔΔίίκκααιιοο ττηηςς ΘΘάάλλαασσσσαα,, ααννήήκκεειι ααπποοκκλλεειισσττιικκάά σσττοο ΔΔηημμόόσσιιοο κκααιι ηη άάσσκκηησσηη ττοουυ ααφφοορράά ππάάννττοοττεε ττηηνν δδηημμόόσσιιαα ωωφφέέλλεειιαα.. ΕΕλλλλεείίψψεειι σσυυμμφφωωννίίααςς οορριιοοθθέέττηησσηηςς μμεε γγεειιττοοννιικκάά κκρράάττηη,, ττοο εεξξωωττεερριικκόό όόρριιοο ττηηςς υυφφααλλοοκκρρηηππίίδδααςς κκααιι ττηηςς ααπποοκκλλεειισσττιικκήήςς οοιικκοοννοομμιικκήήςς ζζώώννηηςς εείίννααιι ηη μμέέσσηη γγρρααμμμμήή,, κκάάθθεε σσηημμεείίοο ττηηςς οοπποοίίααςς ααππέέχχεειι ίίσσηη ααππόόσστταασσηη ααππόό τταα εεγγγγύύττεερραα σσηημμεείίαα ττωωνν γγρρααμμμμώώνν ββάάσσηηςς ((ττόόσσοο ττωωνν ηηππεειιρρωωττιικκώώνν όόσσοο κκααιι ττωωνν ννηησσιιωωττιικκώώνν)) ααππόό ττιιςς οοπποοίίεεςς μμεεττρράάττααιι ττοο εεύύρροοςς ττηηςς ααιιγγιιααλλίίττιιδδααςς ζζώώννηηςς.. • ΡΡηημμααττιικκήή ΔΔιιαακκοοίίννωωσσηη ΕΕλλλλάάδδααςς σσττοονν ΟΟΗΗΕΕ γγιιαα έέρρεευυννεεςς ΤΤοουυρρκκίίααςς
 15. 15. Τι κερδίζουν οι Τοπικές Κοινωνίες Ήπειρος – Αχαΐα - Ηλεία Για κάθε μια παραγωγική μονάδα δημιουργούνται 300 άμεσες και 700 έμμεσες θέσεις εργασίας
 16. 16. Οφέλη της Χώρας μας για κάθε άμεση θέση εργασίας στον κλάδο των Υ/Α, δημιουργούνται 3,2 νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης στην ευρύτερη οικονομία  για κάθε 1€ που λαμβάνουν οι άμεσα εργαζόμενοι στoν κλάδο των Υ/Α, δημιουργούνται περίπου άλλα 2 € σε εργαζόμενους άλλων κλάδων της οικονομίας  κάθε 1€ παραγόμενης αξίας από τον κλάδο, οδηγεί σε επιπρόσθετη παραγωγή αξίας περίπου 1,3 € στην ευρύτερη οικονομία  Πολλαπλασιαστής απασχόλησης Πολλαπλασιαστής εισοδήματος Πολλαπλασιαστής εκροής Επιδράσεις του ίδιου του κλάδου στην απασχόληση, στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στην παραγόμενη αξία των σχετικών οικονομικών κλάδων Επιδράσεις του εισοδήματος που δημιουργείται από τη λειτουργία του κλάδου, άμεσα ή έμμεσα στην απασχόληση, στα εισοδήματα των νοικοκυριών και στην παραγόμενη αξία των σχετικών οικονομικών κλάδων
 17. 17. Συνολικά οικονομικά οφέλη Άμεσα δημόσια έσοδα (σε €) Άμεσες εισροές περιφέρειας (σε €) Συνολικά έσοδα περιφέρειας (σε €) ΗΠΕΙΡΟΣ 2.800.000.000 560.000.000 1.400.000.000 ΑΧΑΙΑ – ΙΟΝΙΟ 5.400.000.000 1.100.000.000 2.750.000.000 ΚΑΤΑΚΟΛΟ 150.000.000 30.000.000 75.000.000 ΣΥΝΟΛΟ 8.350.000.000 1.690.000.000 4.225.000.000
 18. 18. ΣΣααςς ΕΕυυχχααρριισσττώώ ΠΠοολλύύ

×