เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา ป.6 ง3.1

6,349 views

Published on

เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหา ป.6 ง3.1

  1. 1. ตัวชี้วัดชั้นปีบอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา ง 3.1 ป.6/1หน่วยที่ 1หลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง1. บอกหลักการเบื้องต้นในการแก้ปัญหาได้2. ยกตัวอย่างอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้แก้ปัญหาได้3. อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาได้
  2. 2. ผังมโนทัศน์สาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการแก้ปัญหาการพิจาณาปัญหา -การวางแผนแก้ปัญหา -การแก้ปัญหา -การตรวจสอบและปรับปรุง -- ด้านการประมวลผลข้อมูล- ด้านการเก็บรักษาข้อมูล- ด้านการสื่อสารข้อมูล- ด้านการนาเสนอข้อมูลหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ปัญหา
  3. 3. เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาเทคโนโลยีสารสนเทศ InformationTechnology คือ การนาความรู้ ทักษะ ความชานาญและเครื่องมือต่างๆ มาแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศแบ่งเป็น 4 ด้าน1. ด้านการประมวลผลข้อมูล2. ด้านการเก็บรักษาข้อมูล3. ด้านการสื่อสารข้อมูล4. ด้านการนาเสนอข้อมูล
  4. 4. ด้านการประมวลผลข้อมูลช่วยลดการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ช่วยลดความผิดพลาดในการประมวลผลช่วยในการจัดการกับข้อมูลที่มีจานวนมากและซับซ้อน
  5. 5. ด้านการเก็บรักษาข้อมูลช่วยลดการขาดแคลนพื้นที่ใช้ในการเก็บข้อมูลช่วยลดปัญหาข้อมูลด้วยคุณภาพลงตามระยะเวลาช่วยลดขั้นตอนในการจัดทาข้อมูลเดิม
  6. 6. ด้านการสื่อสารข้อมูลช่วยอานวยความสะดวกด้านสถานที่และเวลาในการสื่อสารช่วยเพิ่มคุณภาพของข้อมูลช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสื่อสารช่วยเพิ่มรูปแบบของข้อมูล
  7. 7. ด้านการนาเสนอข้อมูลช่วยนาเสนอข้อมูลได้ครอบคลุมทั่วโลกและลดค่าใช้จ่ายในการนาเสนอช่วยให้ข้อมูลมีความน่าสนใจ
  8. 8. ขั้นตอนการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจทาได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะส่งผลต่อการแก้ปัญหาแตกต่างกัน การเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมสาหรับการแก้ปัญหาจึงมีความสาคัญต่อผู้ปฏิบัติงานซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่ามากที่สุดการแก้ปัญหาที่ดีจึงควรปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้เริ่มต้นการพิจารณาปัญหาการวางแผนการแก้ปัญหาการแก้ปัญหาสิ้นสุดตรวจสอบและปรับปรุงYN

×