วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1

764 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
764
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
77
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร ป.5 ง3.1

 1. 1. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ• บอกบทบาทและความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศได้• บอกความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศได้• บอกประโยชน์และของผลกระทบเทคโนโลยีสารสนเทศได้• บอกข้อมูลและคุณสมบัติของสารสนเทศได้• สามารถยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่จุดประสงค์การเรียนรู้
 3. 3. บทบาทและความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ1.เพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวัน2.เพื่อการคำานวณและเก็บข้อมูล3.เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจ4.เพื่องานสำานักงาน
 4. 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการดำาเนินชีวิตประจำาวันการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียมเครื่องอำานวยความสะดวกภายในบ้านความบันเทิง การติดต่อสื่อสาร
 5. 5. เพื่อการคำานวณและเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่น
 6. 6. เพื่อการแข่งขันทางธุรกิจกระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรมกระบวนการบริหารจัดการกระบวนการขนส่งตัวอย่างเช่น
 7. 7. เพื่องานสำานักงานบัญชีเงินเดือนบัญชีรายรับรายจ่ายประวัติบุคลากรทำารายงานต่างๆในสำานักงานตัวอย่างเช่น
 8. 8. ความหมายของสารสนเทศสารสนเทศสิ่งที่ได้จากการนำาเอาข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้มาประมวลผล เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้เหมาะกับการใช้งานให้ทันเวลาสารสนเทศข้อมูลการประมวลผล
 9. 9. ข้อมูลข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ เช่น คนสถานที่ สิ่งของต่าง ๆ ซึ่งมีการเก็บรวบรวมเอาไว้ และสามารถเรียกมาใช้ประโยชน์ได้ในภายหลัง ข้อมูลจึงจำาเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ดีมีความถูกต้องแม่นยำาความหมายของข้อมูล
 10. 10. คุณสมบัติของข้อมูลความถูกต้องความรวดเร็วและเป็นปัจจุบันความสมบูรณ์ความชัดเจนและกะทัดรัดความสอดคล้องข้อมูล
 11. 11. ข้อมูลและสารสนเทศระเบียนประวัติของนักเรียนการแจกแจงข้อมูลปีเกิดของนักเรียนทั้งโรงเรียน
 12. 12. การทำาข้อมูลให้เป็นสารสนเทศแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน1.ขั้นการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล2.การประมวลผลข้อมูล3.การดูแลรักษาเพื่อการใช้งานการป้อนข้อมูล,การอ่านข้อมูล,การตรวจสอบข้อมูลจัดกลุ่ม,จัดเรียง,คำานวณ,สรุปผลการเก็บรักษา,การค้นหา,การทำาสำาเนา,การสื่อสาร
 13. 13. ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาสิ่งแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจสุขภาพจิต
 14. 14. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตการเสริมสร้างความเสมอภาคในสังคมและ การกระจาย โอกาสการเรียนการสอนในสถานศึกษาการรักษาสิ่งแวดล้อมการป้องกันประเทศการผลิตในอุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม  ความคิดและการสร้างสรรค์
 15. 15. แบบฝึกหัด1. จงบอกบทบาทและความสำาคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ2. จงอธิบายความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ3. ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย4. จงอธิบายความหมายข้อมูล5. คุณสมบัติของข้อมูลที่ดีได้แก่อะไรบ้าง จงอธิบาย6. จงยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบในชีวิตประจำาวันเฉลย 1 2 3 4 5

×