Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ข้ อสอบโควตา ม.ช. ปี 25511. พระพุทธดารัสว่ า “ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยทีเ่ ราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้ วแก่เธอทั้งหลาย ธรร...
4. หลักโภควิภาค 4 (การแบ่ งทรัพย์ออกเป็ นส่ วน ๆ) ข้ อความใดกล่าวไว้ผดสั ดส่ วนแห่ งหลักการใช้ จ่าย            ...
3. 94. 108. ในมหาสาโรปมสู ตร ทีพระพุทธเจ้ าเปรี ยบเทียบศาสนากับส่ วนของต้ นไม้ ธรรมะข้ อใดทีท่าน             ่...
11. “ละชั่ว ทาดี ชาระจิตใจให้ ผ่องใส” เป็ นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญใดของพระพุทธศาสนา1. วันมาฆบูชา2. วันวิสาขบูชา3. ...
15. คุณสมบัตของนักเรียนที่ดี คือ “เรียนจากครู ดูจากตาหรับ สดับปาฐะ” ตรงกับหลักธรรมข้ อใดมาก      ิทีสุด ่1.  พหุสฺ...
19. สั งฆคุณทีว่า “ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ” ข้ อใดมีความหมายตรงทีสุด        ่             ...
23. ข้ อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง1.  พระราชกฤษฎีกาจะตราขึนขัดกับพระราชบัญญัติไม่ ได้                ้2.  รัฐสภา...
3. สิ นสมรส4. ถูกทุกข้ อ27. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องเกียวกับการรับบุตรบุญธรรม                ่1.  ผู้รับบุ...
30. การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เคลือนย้ายไม่ ได้ เกินกว่ากีปีทีกฎหมายบังคับว่าต้ องทาเป็ นหนังสื อและจด           ...
3. รัฐสภาที่ทรงอานาจ ต้ องมีรัฐบาลกลางเพียงชุ ดเดียว4. ประชากรทีมีคุณภาพ ประชนสั ญชาติเดียวกัน       ่34. รัฐใดมีลก...
37. ข้ อใดไม่ เคยเป็ นนโยบายต่ างประเทศของไทย1.  Constructive Engagement2.  Cooperative Engagement3.  Flexible Engageme...
40 อะไรไม่ ใช่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25504. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนไ...
45. ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร1.  การปกครองโดยชนชั้ นสู งของอาณาเขตนั้น2.  การปกครองโดยประชาชนทีอาศัยอยู่ในอาณาเขตนั้น   ...
49. ความสั มพันธ์ ของกระบวนการผลิต (Production Function) แสดงความสั มพันธ์ ตามข้ อใด1.  ราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต2.  ต้ ...
3. รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลกเพือนามาใช้ จ่ายเพิมขึน                ่        ่ ้4. ธนาคารกลางขายหลักท...
56. สถานการณ์ ข้อใดที่ทาให้ เงินบาทมีค่าแข็งขึน                        ้1.  คนไทยนิยมซื้อสิ นค้ าจ...
60. ข้ อใดกล่ าวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ดีทสุด                           ี่1.  รายได...
64. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะทีแสดงถึง “ภูมิปัญญา”          ั   ่1.  กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้านในชั ยนาท เป็ นเพียงการร...
68. ข้ อใดไม่ ใช่ วฒนธรรมประเภทเดียวกัน          ั1.  เสื้อผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ ไซด์2.  บ้ านทรงไทย ไม้ แกะสลั...
72. ข้ อใดกล่ าวได้ ถูกต้ องทีสุดเกียวกับการขัดเกลาทางสั งคม               ่ ่1.  มนุษย์ ได้ รับการขัดเกลา...
76. หลักฐานเกียวกับประวัตศาสตร์ สมัยกรุ งศรีอยุธยามีมากทีสุดในรัชสมัยใด       ่     ิ             ...
80. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทีทาให้ อาณาจักรอยุธยามีอานาจเหนือรัฐใกล้ เคียง ดีกว่าทีอนเพราะ ใกล้ปากแม่ นา           ...
84. ข้ อใดไม่ ใช่ นโยบาย 3 ประการของคณะปฏิวติจีนทีเ่ รียกว่า “หลักลัทธิไตรราษฎร์ ” ค.ศ.1905                ...
4. นิโคลัส โคเปอร์ นิคัส ค้ นพบสุ ริยจักรวาล (ส่ วนมากจะตอบข้ อนีกน ซึ่งผมก็ไม่ เถียงครับ แล้วแต่ ใครจะ          ...
91. หากจะไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนทีประเทศสวีเดน ควรจะไปชมในเดือนใด                 ่1.  มีนาคม2.  มิถุนา...
95. การชะล้างพังทลายของดินเป็ นปั ญหาทีสาคัญทีสุดในภูมิภาคใด                    ่   ่1.  ภาคกลาง2. ...
3. หินทราย4. หินแกรนิต99. ข้ อตกลงใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการค้ าและส่ งออกกล้วยไม้ ของไทย1.  อนุสัญญาเวียนนา2.  พิธีสารมอนท...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ข้อสอบโควตา ม

1,542 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ข้อสอบโควตา ม

 1. 1. ข้ อสอบโควตา ม.ช. ปี 25511. พระพุทธดารัสว่ า “ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยทีเ่ ราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้ วแก่เธอทั้งหลาย ธรรมและวินัยนั้น จักเป็ นศาสดาแห่ งเธอทั้งหลาย เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว” ข้ อความทีขีดเส้ นใต้ ่หมายความว่าอย่างไร1. ธรรมและวินัยจะเป็ นพระพุทธเจ้ า2. ธรรมและวินัยจะเป็ นสั งฆประมุข สั งฆประมุข คือ สมเด็จพระสั งฆราช3. ธรรมและวินัยจะเป็ นหลักการแห่ งศาสนา4. ธรรมและวินัยจะเป็ นผู้ปกครองเหมือนพระพุทธเจ้ า2. “ธรรมเหล่าใด เกิดแต่ เหตุ พระตถาคตตรัสเหตุแห่ งธรรมเหล่ านั้น” ถ้ าธรรมเหล่าใดได้ แก่ “ทุกข์ ” เหตุแห่ งความทุกข์ ตามหลักอริยสั จ 4 จะได้ แก่ข้อใด1. อวิชชา2. ตัณหา3. ทิฎฐิ4. มานะ3. การพัฒนาความสั มพันธ์ ทดีกบเพือนบ้ านและเพือนในโรงเรียน ตรงกับการพัฒนาตามหลัก ี่ ั ่ ่พระพุทธศาสนาแบบใด1. การพัฒนากาย2. การพัฒนาศีล3. การพัฒนาจิตใจ คือ ละเว้นความชั่ว4. การพัฒนาปัญญา
 2. 2. 4. หลักโภควิภาค 4 (การแบ่ งทรัพย์ออกเป็ นส่ วน ๆ) ข้ อความใดกล่าวไว้ผดสั ดส่ วนแห่ งหลักการใช้ จ่าย ิทรัพย์1. ใช้ จ่ายเลียงตน และเลียงคนทีควรบารุ ง 0.5 ส่ วน ้ ้ ่2. ใช้ จ่ายบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 0.5 ส่ วน3. ใช้ ลงทุนประกอบการงาน 1 ส่ วน4. เก็บออมไว้ใช้ ในคราวจาเป็ น 1 ส่ วน5. ในการทาสั งคายนาพระธรรมวินัยครั้งที่ 1 พระเถระรู ปใดเป็ นผู้วสัชชนา คือผู้ตอบ พระวินัยปิ ฎก ิ1. พระมหากัสสปะ เป็ นประทานฝ่ ายสงฆ์2. พระอานนท์ ควบคุมทั้งหมด3. พระอุบาลี4. พระอนุรุทธ6. ในช่ วงเวลาแห่ งการประกาศพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้ าเสด็จจาพรรษาในแคว้ นใดนานทีสุด ่1. แคว้นมคธ ทีพระพุทธเจ้ าเลือกใช้ ภาษามคธเนื่องจากเป็ นแวคนทีมีขนาดใหญ่ มาก ทาให้ เมืองหลวง(กต ่ ่ศิลา) ถือว่ าเป็ นเมืองแห่ งความรู้2. แคว้นกาสี3. แคว้นโกศล4. แคว้นสั กกะ7. การถวายผ้ ากฐิ นแด่ พระสงฆ์ ในฤดูออกพรรษา ตามพระวินัยกาหนดว่า ต้ องมีจานวนพระสงฆ์ อยู่จาพรรษาในอาวาสนั้น ๆ อย่ างน้ อยกีรูป ่1. 42. 5
 3. 3. 3. 94. 108. ในมหาสาโรปมสู ตร ทีพระพุทธเจ้ าเปรี ยบเทียบศาสนากับส่ วนของต้ นไม้ ธรรมะข้ อใดทีท่าน ่ ่เปรียบเทียบได้ กบ กระพีของศาสนา ั ้1. ศีล2. สมาธิ3. ปัญญา ทุกอย่ างเน้ นปั ญญา4. วิมุตติ9. ข้ อใดทีไม่ ใช่ วตถุประสงค์ ของประเพณีลอยกระทง (ในวันเพ็ญเดือน 12) ของพุทธศาสนิกชนในประเทศ ่ ัไทย1. ลอยเคราะห์ หรือสะเดาะเคราะห์2. กตัญญูต่อแม่ นาคงคาต้ นนาศักดิ์สิทธิ์ ้ ้3. บูชาพระเกตุแก้ วจุฬามณีบนสวรรค์ ช้ ั นดาวดึงส์ ต้ องปล่อยโคม4. บูชาพระพุทธบาทที่ริมหาดทรายฝั่งแม่ นานัมมทา เป็ นรอยพระพุทธบาทอันแรก ้10. คานมัสการที่ขีดเส้ นใต้ “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สั มมาสั มพุทธัสสะ” นั้นแสดงถึงพระพุทธคุณในข้ อใด1. พระปัญญาคุณ2. พระกรุ ณาคุณ3. พระบริสุทธิคุณ4. พระนวารหาทิคุณ
 4. 4. 11. “ละชั่ว ทาดี ชาระจิตใจให้ ผ่องใส” เป็ นหลักธรรมเกี่ยวเนื่องกับวันสาคัญใดของพระพุทธศาสนา1. วันมาฆบูชา2. วันวิสาขบูชา3. วันอาสาฬหบูชา4. วันอัฏฐมีบูชา12. “พิธีสวดอภิธรรม” ในงานอวมงคล จัดเป็ นพิธีในศาสนาข้ อใด1. กุศลพิธี การทาดี2. บุญพิธี ทาแล้ วต้ องได้ บุญ3. ทานพิธี ถวายทาน4. ปกิณกพิธี การกราบ การไหว้13. กิจกรรมใดทีไม่ เกี่ยวกับการจาพรรษาของพระสงฆ์ ่1. พระภิกษุหยุดจาริกและอยู่ทเี่ ดียวตลอด 3 เดือน2. พระสงฆ์มีเวลาศึกษาและปฏิบัติศาสนากิจอย่างจริงจัง3. ประชาชนได้ โอกาสถือปฏิญญางดเหล้าเข้ าพรรษาจากพระสงฆ์4. ประชาชนได้ ทาบุญกับพระสงฆ์ เป็ นการบารุ งพระพุทธศาสนา14. “เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแก่ ท่านผู้บาเพ็ญเพียร เมื่อนั้นความสงสั ยย่อมสิ้นไป เพราะได้ ร้ ู ธรรมอันเป็ นทีสิ้นไปแห่ งเหตุปัจจัยทั้งหลาย” ข้ อความทีขีดเส้ นใต้ หมายถึงหลักธรรมใด ่ ่1. อริยสั จ 42. นิพพาน3. ปฏิจจสมุปบาท 12 เหตุปัจจัยนั้นก็คืออวิชานั่นเอง4. กฎธรรมนิยาม
 5. 5. 15. คุณสมบัตของนักเรียนที่ดี คือ “เรียนจากครู ดูจากตาหรับ สดับปาฐะ” ตรงกับหลักธรรมข้ อใดมาก ิทีสุด ่1. พหุสฺสุตา2. ธตา3. วจสา ฟังจากปาก ปริจิตา อ่าน4. มนสานุเปกขิตา16. หลักความเชื่ อเรื่องกรรมในพระพุทธศาสนาตรงกับข้ อใด1. กรรมเก่ าเป็ นตัวชี้ปัจจุบัน2. กรรมทุกชนิดต้ องให้ ผลเสมอไป3. ทากรรมใดย่อมได้ รับผลกรรมนั้น4. หว่านพืชเช่ นใดได้ ผลเช่ นนั้น17. พิธีอุปสมบทกรรม(การบวชพระสงฆ์ ) องค์ ประกอบในข้ อใดทีขาดไม่ ได้ เลย ่1. พระอุปัชฌาย์ คนทีบวชให้ ่2. พระคู่สวดกรรมวาจา3. พระอันดับไม่ ครบ 10 รู ป4. พระพีเ่ ลียงทีช่วยเหลือในพิธีอุปสมบท ้ ่18. “สิ่ งใดควรรู้ ก็ทรงรู้ สิ่ งใดควรละก็ทรงละได้ สิ่ งใดควรทาให้ แจ้ งก็ทรงเข้ าพระทัยสิ่ งนั้นอย่างแจ่ มแจ้ ง สิ่ งใดควรปฏิบัติดาเนินก็ปฏิบัติได้ อย่ างครบถ้ วนบริ บูรณ์ ” ข้ อความทีขีดเส้ นใต้ หมายถึงสิ่ งใด ่1. ความจริง2. ความเท็จ3. ความทุกข์4. ความสุ ข
 6. 6. 19. สั งฆคุณทีว่า “ญายะปะฎิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสั งโฆ” ข้ อใดมีความหมายตรงทีสุด ่ ่1. เป็ นผู้ปฏิบัติตามคาสั่ งสอน2. เป็ นผู้ปฏิบัติเพือความรู้ ที่ถูกต้ อง ่3. เป็ นผู้ปฏิบัติตรงไปสู่ ความหลุดพ้ น4. เป็ นผู้ปฏิบัติสมควรมีจรรยาวัตรงดงาม20. ในรัชกาลใดทีพระไตรปิ ฎกได้ รับการตีพมพ์ด้วยอักษรไทยในรู ปเล่ มแบบหนังสื อสมัยใหม่ เป็ นแบบทีใช้ ่ ิ ่ในปัจจุบัน1. พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หว ร.4 ั2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ร.53. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ร.6 เจ้ าฟามงกุฏ ้4. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่หว ร.7 สมุดไทย = เป็ นแบบไบลาน ั21. ข้ อใดกล่ าวถูกต้ องเกียวกับสภาพบังคับทางอาญา จาคุก กักขัง ปรับ ่1. จาคุก กักขัง2. ปรับ ริบมัดจา3. กักกัน กักขัง4. จาคุก ชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน22. ข้ อใดบิดามารดาไม่ มีสิทธิกระทาต่ อบุตร1. ให้ บุตรช่ วยงานบ้ าน และเลียงน้ องได้ ้2. เรียกบุตรคืนจากบุคคลอืนทีรับบุตรไว้ โดยมิชอบ ่ ่3. ขายทรัพย์ สินซึ่งเป็ นของบุตรให้ แก่ คนอืน ่4. ทาโทษบุตรตามสมควรเพืออบรมสั่ งสอน ่
 7. 7. 23. ข้ อใดกล่าวไม่ ถูกต้ อง1. พระราชกฤษฎีกาจะตราขึนขัดกับพระราชบัญญัติไม่ ได้ ้2. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีมีสิทธิในการเสนอร่ างพระราชบัญญัติ3. พระราชกาหนดเป็ นกฎหมายทีฝ่ายบริหารบัญญัติขนมีผลให้ บังคับถาวร ่ ึ้4. ข้ อบัญญัติต่าง ๆ เป็ นกฎหมายที่ราชการบริหารส่ วนท้ องถิ่นเป็ นผู้บัญญัติขึน ้ลากับกฎหมายเรียงตามนี้ 1.รัฐธรรมนูญ 2.พระราชบัญญัติ 3.พระราชกาหนด 4.พระราชกฤาฏีกา 5.กฎกระทรวง 6.กฎท้องถิ่น,เทศบัญญัติ24. กฎหมายบังคับให้ บุคคลใดต้ องมีบัตรประจาตัวประชาชน1. ตารวจ ใช้ บัตรราชการได้2. ภิกษุ สามเณร ใช้ บัตรของพระ3. ทหารกองประจาการ ใช้ บัตรของทหาร4. บุคคลอายุ 65 ปี ใช้ จนตาย แต่ ทาถึงอายุ 70 ปี25. ข้ อใดกล่ าวเรื่องผู้เยาว์ ถูกต้ อง อายุต่ากว่ า 20 ปี1. ผู้ทมีอายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ ี่2. ชายหญิงทีสมรสกันเมื่ออายุครบ 17 ปี บริบูรณ์ แต่ งงานแล้ วถือว่ าบรรลุทนที ่ ั3. ผู้เยาว์สามารถรับการให้ โดยเสน่ หาได้ โดยลาพัง4. ผู้เยาว์ สามารถซื้อจักรยานเพือไปโรงเรี ยนได้ โดยลาพัง ่26. ของหมั้น ไม่ ต้องคืน จัดเป็ นทรัพย์สินประเภทใดระหว่างสามีภริยา1. สิ นส่ วนตัวของหญิง2. สิ นส่ วนตัวของชาย
 8. 8. 3. สิ นสมรส4. ถูกทุกข้ อ27. ข้ อใดกล่ าวไม่ ถูกต้ องเกียวกับการรับบุตรบุญธรรม ่1. ผู้รับบุตรบุญธรรมต้ องมีอายุแก่ กว่ าบุตรบุญธรรมอย่ างน้ อย 25 ปี2. ในกรณีผ้ ูจะรับบุตรบุญธรรมมีค่ ูสมรสต้ องได้ รับความยินยอมจากคู่สมรสก่ อน3. การรับบุตรบุญธรรมจะต้ องจดทะเบียนตามกฎหมาย4. บุตรบุญธรรมมีฐานะอย่ างเดียวกับบุตรชอบด้ วยกฎหมายของผู้รับบุตรบุญธรรม28. ตามประมวลกฎหมายรัษฎากร การเก็บภาษีเงินได้ นิติบุคคลจะเก็บในอัตราร้ อยละเท่ าไรของกาไรสุ ทธิ1. 102. 203. 30 นิตบุคคลเก็บ 30 บุคคลธรรมดาเก็บ 15 ิ4. 4029. ข้ อใดเป็ นนิติกรรม เกิดผลทางกฎหมาย1. เมื่อบุคคลตาย ทายาทจะได้ รับมรดก เป็ นปกติ2. เมื่อขับรถชนคนเดินเท้าต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าสิ นไหมทดแทน เป็ นกฎหมายแพ่ง3. เมื่อตกลงนัดเพือนไปดูหนังแต่ กลับไม่ ไปตามนัด ่4. เมื่อลูกหนี้นาเงินมาชาระหนีพร้ อมดอกเบียตามสั ญญา ต้ องทาเป็ นสญญา ้ ้
 9. 9. 30. การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์ เคลือนย้ายไม่ ได้ เกินกว่ากีปีทีกฎหมายบังคับว่าต้ องทาเป็ นหนังสื อและจด ่ ่ ่ทะเบียนต่ อพนักงานเจ้ าหน้ าที่1. 12. 33. 104. 3031. นายอันธพาลจะทาร้ ายร่ างกายนายหวังดีโดยมีอาวุธในมือ นายหวังดีจึงชกนายอันธพาลจนหกล้มหัวฟาดพืนถึงแก่ความตาย นายหวังดีจะต้ องรับโทษทางอาญาอย่างไร ้1. การกระทาทีไม่ เป็ นความผิด ผู้กระทาไม่ ต้องรับโทษ ่2. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิด แต่ ผ้ ูกระทาผิดไม่ ต้องรับโทษ เพราะปองกันตนเอง ้3. การกระทาทีเ่ ป็ นความผิด แต่ ได้ รับการลดหย่อนผ่อนโทษ4. การกระทาทีไม่ เป็ นความผิด ผู้กระทาต้ องได้ รับโทษ ่32. นายเท่ งยืมรถจักรยานของนายโหน่ งไปใช้ ต่ อมานายเท่งเอารถจักรยานไปขายเพือเอาเงินมาใช้ เอง เป็ น ่ความผิดทางอาญาประเภทใด1. ลักทรัพย์ เจ้ าของรู้ ตัว2. ยักยอกทรัพย์ คือการโกง เช่ น ขายของได้ 100 บาท แต่ บอกว่าขายได้ เพียง 80 บาท3. ฉ้ อโกงทรัพย์4. ทาให้ เสี ยทรัพย์33. ข้ อใดไม่ ใช่ องค์ ประกอบของรัฐ1. อานาจอธิปไตยในการปกครองตนเอง การไม่ เป็ นเมืองขึน ้2. ดินแดนทีมีอาณาเขตแน่ นอน น่ านฟา แผ่ นดิน น่ านนา ่ ้ ้
 10. 10. 3. รัฐสภาที่ทรงอานาจ ต้ องมีรัฐบาลกลางเพียงชุ ดเดียว4. ประชากรทีมีคุณภาพ ประชนสั ญชาติเดียวกัน ่34. รัฐใดมีลกษณะเป็ นรัฐเดี่ยว ั1. สหรัฐอเมริกา2. มาเลเซีย3. อังกฤษ4. อดีตสหภาพโซเวียต35. ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัวมีการเปลียนแปลงการปกครองส่ วนภูมิภาค โดย ่แบ่ งเป็ นรู ปแบบต่ าง ๆ ข้ อใดไม่ ใช่ รูปแบบการปกครองส่ วนภูมิภาคในสมัยนั้น1. มณฑลเทศาภิบาล เกิดใน ร.6 มีต้นแบบมาจากจีน2. เมือง3. อาเภอ4. สุ ขาภิบาล36. ข้ อใดไม่ ชัดเจนเกียวกับนโยบายต่ างประเทศ ่1. แนวทางในการปฏิบัติต่อต่ างประเทศ2. แนวทางเพือให้ ได้ มาซึ่งผลประโยชน์ แห่ งชาติ ่3. แนวทางทีกาหนดโดยกระทรวงการต่ างประเทศ จะเป็ นการพัฒนาองค์ กร หรือประชาชนในประเทศ ่4. แนวทางทีกาหนดพฤติกรรมระหว่างประเทศ ่
 11. 11. 37. ข้ อใดไม่ เคยเป็ นนโยบายต่ างประเทศของไทย1. Constructive Engagement2. Cooperative Engagement3. Flexible Engagement4. Forward Engagement38. ข้ อใดไม่ ใช่ ตัวแสดงในเวที Show ความสั มพันธ์ ระหว่ างประเทศ1. United Nations2. ASEAN3. ประเทศไทย4. มณฑล39. อะไรเป็ นเปาหมายหลักในการดาเนินนโยบายต่ างประเทศของไทย ้1. การรักษาเอกราชและความมั่นคง โดยไม่ ไปรุ กรานใคร2. การขยายอานาจในเวทีระหว่างประเทศ3. การแผ่อธิปไตยทางดินแดน4. การรักษาสั นติภาพโดยการใช้ กาลังทหารให้ ใช้ ตัวเลือกต่ อไปนี้ ตอบคาถามข้ อ 40 – 411. มีสัญชาติไทยโดยกาเนิด2. มีอายุไม่ ต่ากว่ ายีสิบห้ าปี บริบูรณ์ ่3. เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ ต่ากว่า 90 วัน4. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนไป ึ้
 12. 12. 40 อะไรไม่ ใช่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25504. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขนไป ึ้41. อะไรไม่ ใช่ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงสมัครสมาชิ กวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 25503. เป็ นสมาชิกพรรคการเมืองเดียวไม่ ต่ากว่า 90 วัน42. ข้ อใดไม่ ใช่ การมีส่วนร่ วมทางการเมืองของประชาชน1. การลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งสมาชิ กสภาผู้แทนราษฎร2. การออกเสี ยงประชามติรับ – ไม่ รับร่ างรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.25503. การประชุ มกลุ่มคนในท้ องถิ่นเพือมีมติในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง บางเรื่องไม่ ได้ เกียวกับการเมือง เช่ น ประชุ ม ่ ่กีฬาสี4. การลงชื่ อถอดถอนผู้ทดารงตาแหน่ งทางการเมือง ี่43. ผู้ใดไม่ มีสิทธิ์ลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งตามรั ฐธรรมนูญ พ.ศ.25501. มีอายุไม่ ต่ากว่ าสิ บแปดปี บริบูรณ์ ในวันที่ 1 มกราคม ของปี ทีมีการเลือกตั้ง ่2. ได้ สัญชาติไทยโดยการแปลงสั ญชาติมาแล้ว 3 ปี3. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ านไม่ ต่ากว่ า 90 วันก่อนถึงวันเลือกตั้ง4. มีถิ่นทีอยู่นอกราชอาณาจักร ่44. คนไทยคนใดทีไปดารงตาแหน่ งสาคัญในองค์ การระหว่ างประเทศของสหประชาชาติในปัจจุบัน ่1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร2. นายประชา คุณะเกษม3. นายศุภชัย พานิชภักดิ์4. นายสุ รเกียรติ์ เสถียรไทย
 13. 13. 45. ประชาธิปไตยหมายถึงอะไร1. การปกครองโดยชนชั้ นสู งของอาณาเขตนั้น2. การปกครองโดยประชาชนทีอาศัยอยู่ในอาณาเขตนั้น ่3. การปกครองโดยผู้ทมีอานาจในอาณาเขตนั้น ี่4. การปกครองโดยการส่ งคนทีถูกคัดเลือกจากชนชั้นนาในอาณาเขตนั้นเข้ าบริหารประเทศ ่46. สมาชิ กสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจานวนเท่าใด ประชาชน/801. 480 คน2. 500 คน3. 450 คน4. 580 คน47. สมาชิ กวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มีจานวนเท่าใด แต่ งตั้ง 74 เลือกตั้ง 761. 100 คน2. 180 คน3. 150 คน4. 200 คน48. ข้ อใดเป็ นไปตามกฎของอุปสงค์ (Demand)1. สมบัติต้ ังใจจะเลิกสู บบุหรี่ จึงซื้อบุหรี่ลดลง2. สมศรีซื้อส้ มโอลดลง เพราะราคาส้ มโอแพงขึน ้3. สมใจมีเพือนมาอาศัยอยู่ด้วยจึงต้ องใช้ จ่ายซื้อสิ นค้ ามากขึน ่ ้4. สมนึกผลิตเสื้อเหลืองออกขายมากขึน เพราะประชาชนนิยมใส่ เสื้อเหลือง เป็ นไปตามกฎอุปทาน ้ราคาสู ง แปรผันตรงกับอุปทาน และแปรผกผันกับอุปสงค์
 14. 14. 49. ความสั มพันธ์ ของกระบวนการผลิต (Production Function) แสดงความสั มพันธ์ ตามข้ อใด1. ราคาผลผลิตและปริมาณผลผลิต2. ต้ นทุนการผลิตและวิธีการผลิต3. ระดับราคาปัจจัยการผลิตและวิธีการผลิต4. ปริมาณปัจจัยการผลิตและปริมาณผลผลิต50. ข้ อใดเป็ นลักษณะของตลาดแข่ งขันสมบูรณ์ เหมือนกันหมด ยกเว้ นตราสิ นค้ า1. ผู้ซื้อสามารถกาหนดราคาสิ นค้ าได้ บ้าง2. ลักษณะและคุณภาพของสิ นค้ าไม่ แตกต่ างกัน3. ผู้ขายสามารถกาหนดราคาสิ นค้ าของตนเองได้ บ้าง4. ตลาดทีมีผ้ ูขายจานวนมาก แต่ ผ้ ูซื้อมีจานวนน้ อย ่ตลาดสมบูรณ์ มีผ้ ค้ามากราย ูตลาดฝูกขาด มีผ้ ค้าน้ อยราย ู51. การคลังของรัฐบาลไม่ รวมกิจกรรมข้ อใด1. การหารายได้ ของรัฐบาล2. การกาหนดงบประมาณรายจ่ ายประจาปี3. การกาหนดค่ าเงินบาทของประเทศ4. การจัดการเกียวกับการก่อหนีและการชาระหนี้ของรัฐ ่ ้52. ข้ อใดเป็ นการดาเนินนโยบายการเงินแบบเข้ มงวด1. รัฐบาลประกาศเพิมภาษีมูลค่ าเพิม ่ ่2. ธนาคารพาณิชย์ ลดอัตราดอกเบียเงินกู้ยม ้ ื
 15. 15. 3. รัฐบาลกู้เงินจากธนาคารโลกเพือนามาใช้ จ่ายเพิมขึน ่ ่ ้4. ธนาคารกลางขายหลักทรัพย์ให้ แก่สถาบันการเงินและประชาชน53. การที่รัฐบาลมีโครงการการสร้ างงานในชนบทถือว่าเป็ นการใช้ นโยบายใด และควรใช้ ในช่ วงเวลาใด1. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า2. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจตกต่า3. นโยบายการคลัง ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป4. นโยบายการเงิน ในภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป54. ในปี พ.ศ.2548 ไตรภพมีรายได้ 5,000 บาท ต่ อมาในปี พ.ศ. 2549 เขามีรายได้ เพิมขึนเป็ น ่ ้5,200 บาท ถ้ าในปี พ.ศ. 2549 ประเทศมีอตราเงินเฟอเท่ ากับร้ อยละ 5 ข้ อใดถูกต้ อง เงินเฟอ ส่ งผลให้ ค่ า ั ้ ้ของเงินเพิมขึน แต่ ไม่ ถือว่ามีเงินเพิมขึน ่ ่ ้1. ไตรภพมีรายได้ ทเี่ ป็ นตัวเงินและรายได้ ทแท้จริงลดลง ี่2. ไตรภพมีรายได้ ทเี่ ป็ นตัวเงินและรายได้ ทแท้จริงเพิมขึน ี่ ่ ้3. ไตรภพมีรายได้ ทเี่ ป็ นตัวเงินเพิมขึนแต่ รายได้ ที่แท้จริงลดลง ่ ้4. ไตรภพมีรายได้ ทเี่ ป็ นตัวเงินลดลงแต่ รายได้ ทแท้จริงเพิมขึน ี่ ่ ้55. บุคคลในข้ อใดทีจะได้ รับประโยชน์ จากการทีประเทศเกิดเงินเฟอ เงินเฟอ ส่ งผลให้ ผู้ทมีรายได้ ประจา ่ ่ ้ ้ ี่หรือเงินเดือนทีได้ เท่ าเดิมทุกเดือน จะเหือนมีเงินน้ อยลง เนื่องจากข้ าวของแพงขึน ส่ งผลให้ ซื้อของได้ ่ ้น้ อยลง เมื่อเทียบกับจานวนเงินเท่ากันทีได้ ซื้อในอดีต ่1. แก้วฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ จานวน 100,000 บาท2. กุ้งรับราชการทหารได้ รับรายได้ ปีละ 100,000 บาท3. ไก่ ให้ เพือนบ้ านกู้เงิน 100,000 บาท เมื่อปี ทีผ่านมา ่ ่4. ก้ อยต้ องคืนเงินทีก้ ูยมมาในปี ที่แล้ วจานวน 100,000 บาท ่ ื
 16. 16. 56. สถานการณ์ ข้อใดที่ทาให้ เงินบาทมีค่าแข็งขึน ้1. คนไทยนิยมซื้อสิ นค้ าจากต่ างประเทศมากขึน ้2. ระดับราคาสิ นค้ าและบริการในประเทศสู งขึน ้3. ดุลการชาระเงินของไทยเกินดุลเพิมขึน ่ ้4. อัตราดอกเบียของไทยต่ากว่าอัตราดอกเบียของต่ างประเทศ ้ ้57. การลดค่ าเงินเป็ นนโยบายที่รัฐบาลมุ่งนามาใช้ เพือแก้ ปัญหาใด ่1. การขาดดุลการค้ า ต้ องการให้ เขามาลงทุนในไทย2. เงินเฟอและการว่างงาน ้3. การขาดดุลงบประมาณแผ่ นดิน4. การขาดสภาพคล่องทางการเงินของสถาบันการเงิน58. องค์ กรระหว่ างประเทศทีมีวตถุประสงค์ ให้ ประเทศสมาชิ กมีระบบการเงินและอัตราแลกเปลียนทีมี ่ ั ่ ่เสถียรภาพคือองค์ กรใด1. ธนาคารโลก2. องค์ การการค้ าโลก3. ธนาคารพัฒนาเอเชีย4. กองทุนการเงินระหว่ างประเทศ59. ข้ อใดทีแสดงว่ ารัฐบาลได้ ดาเนินการในการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจให้ มีการขยายตัว ่1. มีการใช้ จ่ายในการสร้ างระบบรถไฟฟา สร้ างสาธรณูปโภค ส่ งผลให้ มีการกระจายรายได้ ้2. มีนโยบายในการส่ งเสริมการนาเข้ าให้ มากกว่าการส่ งออก3. รณรงค์ ให้ ประชาชนลดการใช้ จ่ายในการบริโภค เพือเก็บออมเงินให้ มากทีสุด ่ ่4. จัดเก็บภาษีเครื่องจักรและวัตถุดิบทีนาเข้ าจากต่ างประเทศเพิมขึนเพือหารายได้ ให้ แก่รัฐ ่ ่ ้ ่
 17. 17. 60. ข้ อใดกล่ าวถึงความหมายของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ ดีทสุด ี่1. รายได้ ประชาชาติทแท้ จริ งเพิมขึนพร้ อมกับอัตราเงินเฟอสู ง ี่ ่ ้ ้2. รายได้ ประชาชาติต่อหัวเพิมขึนพร้ อมกับการกระจายรายได้ ทเี่ ท่าเทียมกัน ่ ้3. รายได้ ประชาชาติเพิมขึนพร้ อมกับการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ พิมขึนด้ วย ่ ้ ่ ้4. รายได้ ประชาชาติทแท้ จริ งเพิมขึนพร้ อมกับอัตราการเพิมของประชากรทีสูง ี่ ่ ้ ่ ่61. หน้ าที่ทสาคัญทีสุดของสถาบันครอบครัวคือข้ อใด ี่ ่1. ให้ สถานภาพแก่สมาชิกของสั งคม2. อบรมจัดเกลาให้ แก่ สามเณรทีอายุน้อย ่3. ควบคุมทางสั งคมด้ วยระบบศีลธรรมและจริยธรรม4. ตอบสนองความต้ องการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติของสมาชิกในสั งคมให้ ใช้ ตัวเลือกต่ อไปนีตอบข้ อ 62-63 ้1. เพลงอีแซว ภาคกลาง (เป็ นเพลงลามก) ทาให้ หายไปจากสั งคม2. ฮีตสิ บสองครองสิ บสี่3. การฟอนผีมดผีเม็ง ้4. หุ่นกระบอก ภาคกลาง62. ตัวอย่ างของภูมิปัญญาไทยภาคเหนือคือข้ อใด3. การฟอนผีมดผีเม็ง ้63. ตัวอย่ างของภูมิปัญญาไทยภาคอีสานคือข้ อใด2. ฮีตสิ บสองครองสิ บสี่
 18. 18. 64. ข้ อใดไม่ ใช่ ลกษณะทีแสดงถึง “ภูมิปัญญา” ั ่1. กลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้านในชั ยนาท เป็ นเพียงการรวมกลุ่ม2. การแข่ งขันเรือประเพณีของจังหวัดน่ าน3. สหกรณ์ เครดิตยูเนียนของชาวบ้ านในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4. แบบเรียนเกียวกับการนวดแผนไทยของการศึกษานอกโรงเรียน ่65. ข้ อใดอธิบายความหมายของคาว่า “การจัดระเบียบทางสั งคม” ได้ ถูกต้ องทีสุด ่1. แบบแผนของความสั มพันธ์ ทางสั งคม2. ศีลธรรมจริยธรรมร่ วมของคนในสั งคม3. กฎเกณฑ์ ทางสั งคมทีไม่ เป็ นลายลักษณ์อกษร ่ ั4. การควบคุมเฉพาะพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสั งคม การเบี่ยงเบน คือ การทาไม่ เหมือนชาวบ้ านทาแตกต่ างจากผู้อนไม่ ว่าจะเรื่องดีหรือไม่ ดีกตาม ื่ ็66. “กฎทางสั งคม” ทีมีบทลงโทษรุ นแรงทีสุดคือข้ อใด ่ ่1. จารีต ต้ องมีบทลงโทษ2. วิถีประชา ก็คือวิถีชาวบ้ าน ไม่ ได้ มีบทลงโทษใดๆ เพียงแค่ โดนนินทา3. ระบบคุณค่ าของสั งคม ไม่ มีในสั งคมศึกษาเน่ อ4. บรรทัดฐานทางสั งคม จะประกอบด้ วย วิถีประชา จารีต และกฎหมาย ซึ่งโจทย์ถามว่า โทษของอะไรรุ นแรงสุ ด แล้ วเราควรจะตอบข้ อนีกนมั้ย ? ้ั67. ความหมายของคาว่า “วัฒนธรรม” ทีถูกต้ องทีสุดคือข้ อใด ่ ่1. ประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติทควรค่ าแก่ การอนุรักษ์ ่ี2. ความสั มฤทธิผลของมนุษย์ ทอนุชนรุ่ นหลังควรให้ การอนุรักษ์ ี่3. แบบอย่างพฤติกรรมทีได้ มาทางสั งคมและที่ถ่ายทอดต่ อไปในสั งคม ่4. แบบแผนพฤติกรรมที่เน้ นค่ านิยมทีดีงามของประเทศเพือจรรโลงความดีงามของชาติ ่ ่
 19. 19. 68. ข้ อใดไม่ ใช่ วฒนธรรมประเภทเดียวกัน ั1. เสื้อผ้า รองเท้า รถมอเตอร์ ไซด์2. บ้ านทรงไทย ไม้ แกะสลัก เสื่ อจันทบูร3. ทองหยิบ ทองหยอด ข้ าวเกรียบปากหม้ อ4. ความเชื่อเรื่องพรหมจรรย์ การรักนวลสงวนตัว เรือนหอ69. ข้ อใดเป็ นได้ ท้งสถานภาพทีติดตัวมาตั้งแต่ กาเนิดและสถานภาพสั มฤทธิ์ คือ ได้ มาทีหลัง ั ่1. อายุ2. อาชีพ3. ชนชั้น4. การศึกษา70. ข้ อใดไม่ ใช่ ความหมายของการขัดเกลาทางสั งคม1. กระบวนการเรียนรู้ ทางสั งคม2. กระบวนการถ่ ายทอดวัฒนธรรม3. กระบวนการจัดระเบียบทางสั งคม4. กระบวนการเปลียนแปลงทางสั งคม ่71. สั ญลักษณ์ ของสถาบันมีประโยชน์ อย่างไร1. บ่ งชี้สถานภาพของสถาบันนั้น ๆ ในสั งคม2. แสดงถึงความสมานสามัคคีระหว่างคนในสั งคม3. สมาชิกในสถาบันนั้นๆ ได้ ทราบว่าตนเองควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร4. แสดงให้ แก่ ผ้ ูคนทัวไปในสั งคมได้ รับทราบถึงเอกลักษณ์ของสถาบันนั้น ๆ ่
 20. 20. 72. ข้ อใดกล่ าวได้ ถูกต้ องทีสุดเกียวกับการขัดเกลาทางสั งคม ่ ่1. มนุษย์ ได้ รับการขัดเกลาทางสั งคมตลอดชี วต ิ2. โรงเรียนเป็ นแหล่ งขัดเกลาทางสั งคมอันดับแรกมนุษย์ ครอบครัว3. การขัดเกลาทางสั งคมจัดไว้ เฉพาะผู้ทมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน คนปกติกโดนขัดเกลา ี่ ็4. การขัดเกลาทางสั งคมเกิดขึนเฉพาะในช่ วงวัยเด็กและวัยรุ่ นเท่ านั้น ตลอดชีวต ้ ิ73. องค์ ประกอบทีสาคัญและขาดไม่ ได้ ในการชี้แสดงถึงความเป็ นกลุ่มสั งคมคือข้ อใด 1.ประชากร 2.การ ่ปฏิสัมพันธ์1. บทบาทของสมาชิ กทีระบุไว้ในโครงสร้ างของสั งคม ่2. จานวนสมาชิ กของกลุ่มแต่ ละกลุ่มทีมีขนาดแตกต่ างกันไป ่3. รู ปแบบความสั มพันธ์ ระหว่ างกันทีสมาชิ กยอมรับและปฏิบัติตาม มีการกระทาระหว่างกัน ่4. ลักษณะถ้ อยทีถ้อยอาศัยระหว่ างสมาชิ กเพือการสร้ างความยังยืนให้ แก่ กลุ่ม ่ ่74. สถานการณ์ ทเี่ อือต่ อการผสมผสานทางวัฒนธรรมคือข้ อใด ้1. ศักยะของวัฒนธรรมทีสนองต่ อการเกือกูลต่ อกัน ่ ้2. สมาชิกในสั งคมตระหนักถึงการปกปองค่ านิยมและประเพณีเดิม ้3. ความภูมใจของสมาชิ กในสั งคมทีมีต่อการอนุรักษ์ วฒนธรรมให้ ดารงอยู่ ิ ่ ั4. ปริมาณของวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นวัตถุมีพอเหมาะกับปริมาณของวัฒนธรรมทีไม่ ใช่ วตถุ ่ ั75. ข้ อใดเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในสมัยก่ อนประวัติศาสตร์ ยังไม่ มีตัวอักษร ถ้ าเริ่มมีตัวอักษรใช้ จะเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์1. จารึก2. ภาพเขียน3. จดหมายเหตุ4. หนังสื อพิมพ์
 21. 21. 76. หลักฐานเกียวกับประวัตศาสตร์ สมัยกรุ งศรีอยุธยามีมากทีสุดในรัชสมัยใด ่ ิ ่1. สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 12. สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ3. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช77. ข้ อใดเป็ นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ คนจีนมีโอกาสทาการค้ าจนกระทังมีบทบาทสาคัญทางการค้ าในประเทศ ่ไทย1. คนไทยรักการเกษตรกรรม2. คนจีนรู้ จักหลักการคานวณ3. ระบบศักดินาไม่ เอือต่ อการค้ าขาย ้4. กรมคลังมุ่งการค้ ากับต่ างชาติเท่ านั้น78. การจัดระเบียบสั งคมไทยตามระบบศักดินาเกิดขึนในสมัยใด ้1. สมัยสุ โขทัย2. สมัยอยุธยา สมัยพระบรมไตรโลกนาถ3. สมัยธนบุรี4. สมัยรัตนโกสิ นทร์79. ชาติใดเป็ นชาติแรกทีมีสนธิสัญญายกเลิกสิ ทธิสภาพนอกอาณาเขตกับไทย ่1. อังกฤษ2. ฝรั่งเศส3. อิตาลี4. สหรัฐอเมริกา
 22. 22. 80. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทีทาให้ อาณาจักรอยุธยามีอานาจเหนือรัฐใกล้ เคียง ดีกว่าทีอนเพราะ ใกล้ปากแม่ นา ่ ่ ื่ ้เหมาะแก่ การค้ าขาย และการเพาะปลูก ปองกันการโจมตี มีแนวคิดเทวราชา ทาให้ ไม่ มีใครคิดล้มล้าง ้1. การติดต่ อกับนานาชาติ2. สภาพภูมิศาสตร์3. พืนทีอุดมสมบูรณ์ ้ ่4. ความสั มพันธ์ ทางวัฒนธรรมกับอินเดีย ซึ่งติดต่ อผ่านเขมร81. ข้ อใดคือการเปลียนแปลงในสยามหลังการทาสนธิสัญญาเบาริง (พ.ศ.2398) อยู่ใน ร.4 ซึ่งร.5 ขึน ่ ้ครองราชเมื่อ 24111. รัฐบาลผูกขาดการค้ า หมดสนธิสัญญาเบอนี่2. การเกิดรัฐวิสาหกิจ เกิดใน ร.63. เศรษฐกิจไทยตกต่า เกิดใน ร.64. การปลูกข้ าวเพือเป็ นสิ นค้ าออก ่82. ข้ อใดไม่ ใช่ ปัจจัยทีทาให้ บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 มีความเจริญรุ่ งเรือง ่1. การปลดปล่อยทาส2. การยกเลิกระบบไพร่3. การใช้ ระบบการค้ าเสรี4. การจัดการการค้ าโดยรัฐ83. ราชวงศ์ สุดท้ ายของอินเดียก่ อนการครอบครองของอังกฤษคือราชวงศ์ ใด1. ราชวงศ์ เมารยะ2. ราชวงศ์ โมริยะ ราชวงศ์ เดียวกันกับข้ อ13. ราชวงศ์ โมกุล เป็ นอิสลาม สร้ างทัชมาฮาล4. ราชวงศ์ คุปตะ
 23. 23. 84. ข้ อใดไม่ ใช่ นโยบาย 3 ประการของคณะปฏิวติจีนทีเ่ รียกว่า “หลักลัทธิไตรราษฎร์ ” ค.ศ.1905 ั1. จัดสรรทีดินให้ ประชาชน ่2. จัดตั้งรัฐบาลประชาชน3. สถาปนาระบอบสาธารณรัฐ4. โค่ นล้มอานาจราชวงศ์ หมิง85. ข้ อใดเป็ นปัจจัยทีช่วยให้ การเปลียนแปลงการปกครองของญีปุ่นใน ค.ศ. 1889 เป็ นไปโดยราบรื่น ่ ่ ่1. จักรพรรดิเข้ มแข็ง2. ระบบศักดินาเข้ มแข็ง3. เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้ า4. โครงสร้ างทุกด้ านมีการปูพนฐานดี สหรัฐวางรากฐานด้ านประชาธิปไตย และญีปุ่นก็เป็ นประเทศ ื้ ่อุตสาหกรรมเก่ า86. ข้ อใดไม่ ใช่ ค่านิยมใหม่ ของประเทศฝรั่งเศสหลังการปฏิวติ ค.ศ.1789 ั1. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม2. การสนับสนุนการมีเสรีภาพ3. การส่ งเสริมนิกายโปเตสแตนท์4. การเห็นความสาคัญของสามัญชน87. ผู้จุดประกายการปฏิวติความคิดด้ านวิทยาศาสตร์ ของโลกตะวันตกคือใคร ั1. ฟรานซิส เบคอน เนื่องจากในตอนนั้นเป็ นยุคทีวิทยาศาสตร์ ยงไม่ ได้ รับการยอมรับ เหล่า ่ ันักวิทยาศาสตร์ ต่างก็หลบๆ ซ่ อนทากันอยู่ใต้ ดิน (ห้ องใต้ ดน) และก็มีนายฟรานซิส เบคอนนี่แหละทีได้ ทา ิ ่การก่อตั้งเป็ นสมาคมนักวิทยาศสตร์ และให้ นักวิทยาศาสตร์ ขนมาทดลองร่ วมกันทีสมาคมแห่ งนี้ ึ้ ่2. มาร์ ติน ลูเธอร์ ตั้งนิกายโปแทสแตน3. ไมเคิลแองเจโล
 24. 24. 4. นิโคลัส โคเปอร์ นิคัส ค้ นพบสุ ริยจักรวาล (ส่ วนมากจะตอบข้ อนีกน ซึ่งผมก็ไม่ เถียงครับ แล้วแต่ ใครจะ ้ัคิด)88. ในแผนทีภูมิประเทศมาตราส่ วน 1 : 50,000 วัดขนาดของสวนลาไยได้ กว้าง 1 ่เซนติเมตร ยาว 4 เซนติเมตร สวนลาไยนีมีขนาดจริงในภูมิประเทศกีตารางกิโลเมตร (4*50,000)/100,000 ้ ่= 2 ตร.กม.1. 12. 23. 34. 489. รังสี จากดวงอาทิตย์ ทส่องมายังโลก ส่ วนใหญ่เป็ นรังสี ประเภทใด ี่1. รังสี เอกซ์2. รังสี แกมม่ า3. รังสี อุลตราไวโอเลต4. รังสี อนฟราเรด ิ90. แม่ นาสายใดทีมีเนือที่ของพืนทีล่ ุมนามากทีสุด ้ ่ ้ ้ ่ ้ ่1. แม่ นาโขง ้2. แม่ นาน่ าน ้3. แม่ นามูล ้4. แม่ นาเจ้ าพระยา ้
 25. 25. 91. หากจะไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนทีประเทศสวีเดน ควรจะไปชมในเดือนใด ่1. มีนาคม2. มิถุนายน3. กันยายน4. ธันวาคม92. ข้ อใดเป็ นการเรี ยงลาดับธาตุทพบบริเวณเปลือกโลก จากพบมากทีสุดไปน้ อยทีสุด ี่ ่ ่1. ออกซิเจน ซิลกอน อะลูมิเนียม เหล็ก ิ2. ซิลกอน ออกซิเจน เหล็ก อะลูมิเนียม ิ3. อะลูมิเนียม ซิลกอน ออกซิเจน เหล็ก ิ4. เหล็ก ออกซิเจน ซิลกอน อะลูมิเนียม ิ93. หินชนิดใดทีสัมพันธ์ กบการเกิด “แผ่ นดินทรุ ด” หรือ “ธรณีสูบ” มากทีสุด ่ ั ่1. หินแกรนิต2. หินดินดาน3. หินทราย4. หินปูน94. ชั้นบรรยากาศโลกชั้นใดทีมีการเปลียนแปลงของลมฟาอากาศ ่ ่ ้1. โทรโพสเฟี ยร์2. สตราโทสเฟี ยร์3. เมโซสเฟี ยร์4. เทอร์ มอสเฟี ยร์
 26. 26. 95. การชะล้างพังทลายของดินเป็ นปั ญหาทีสาคัญทีสุดในภูมิภาคใด ่ ่1. ภาคกลาง2. ภาคใต้3. ภาคตะวันตก อันดับ2เป็ นภาคเหนือ4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ96. โครงการแกล้ งดินเป็ นโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทีช่วยแก้ปัญหาทีเ่ กิด ่ขึนกับดินชนิดใด ้1. ดินเค็ม2. ดินจืด3. ดินเปรี้ยว4. ดินด่ าง97. การทานาข้ าวทาให้ มีการปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกชนิดใดสู่ ช้ ั นบรรยากาศของโลก1. ก๊ าซคลอโรฟลูออโรคาร์ บอน2. ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์3 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ปลูกถั่ว4. ก๊าซมีเทน98. หินชนิดใดทีเ่ หมาะกับการนามาทาครกมากทีสุด ่1. หินบะซอล์ท2. หินปูน
 27. 27. 3. หินทราย4. หินแกรนิต99. ข้ อตกลงใดทีเ่ กี่ยวข้ องกับการค้ าและส่ งออกกล้วยไม้ ของไทย1. อนุสัญญาเวียนนา2. พิธีสารมอนทรีออล3. อนุสัญญาไซเตส4. พิธีสารเกียวโต100. ประเทศไทยมีเวลาเร็วกว่าเวลามาตรฐานกรีนีชกีชั่วโมง 1 องศาเท่ากับ 4 นาที และประเทศไทยอยู่ที่ ่105องศา ก็เท่ากับ 105*4 เท่ากับ 420 นาที และเมื่อคิดเป็ นชั่วโมงก็จะเท่ากับ 7 ชั่วโมง1. 62. 73. 84. 9

×