Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

презентация 1 клас род. среща (1)

Средно училище ,,Димитър Матевски,, гр.Пловдив

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

презентация 1 клас род. среща (1)

 1. 1. Средно училище “Димитър Матевски” Пловдив
 2. 2. Средно училище ‘’Димитър Матевски ‘’ - Пловдив е създадено през 1982 година. Училището е изцяло обновено чрез Европейски проект през 2010 г. Извършен е цялостен ремонт и пълно саниране
 3. 3. В учебното заведение се обучават ученици от I до XII клас. Училището притежава отлична материална база:  28 класни стаи;  9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;  библиотека  видеозала;  хореографска зала;  плувен басейн;  2 физкултурни салона;  спортно стрелбище;  2 открити спортни площадки;  функциониращ ученически стол.
 4. 4. Училището разполага с богата материална база – Плувен басейн
 5. 5. Тук се провеждат състезания по плуване, с вълнуващи награди
 6. 6. Състезания по плуване
 7. 7. Богата библиотека
 8. 8. В училището има чудесна зала по хореография
 9. 9. Танцьорите от Ансамбъл “Матевски” представят достойно училището на официални празници в страната и в чужбина
 10. 10. Преподавателите работят по Европейски Проекти Проект “Твоят час”- проект за развитие способностите на учениците
 11. 11. Отборът по бадминтон е отличаван с много награди
 12. 12. Зала за стрелба с пневматично оръжие
 13. 13. Нашите предимства: съвременна и уютна училищна база; висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване; използване на електронни учебници; дългогодишни традиции в танцовото и музикалното изкуство; спокойна учебна среда; висок стандарт на обучение и възпитание; работа по европейски проекти
 14. 14. Нашите предимства: индивидуален подход към всяко дете; специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата; логопедичен кабинет; ресурсен кабинет; педагогически съветник; медицинско обслужване;
 15. 15.  СУ’’Димитър Матевски’’ е базово училище на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и на АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.  Учениците на СУ’’Димитър Матевски’’ редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.
 16. 16. Вълненията на родителите С ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН идва времето, в което порасналите деца преминават в нов етап от живота си – училището. Постъпването в първи клас винаги предизвиква суетене, приготовления, вълнение, много въпроси, очаквания, мечти и страхове.
 17. 17. Прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 година Приемът на ученици в І клас СУ“Д.Матевски“ се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив - община Пловдив
 18. 18. Училищният план-прием за първи клас за учебната 2017-2018 година е следният:  Обучение в първи клас към СУ „Димитър Матевски“ се осъществява при целодневна организацията на учебния ден.  За учебната 2017-2018 година СУ „Димитър Матевски“ ще сформира 5 паралелки за І клас.  За учебната 2017-2018 година СУ „ Димитър Матевски“ обявява 110 свободни места за бъдещи първокласници.  За учебната 2017-2018 година СУ „ Димитър Матевски“ ще сформира 5 групи за ЦДО за І клас, според броя на подадените заявления.
 19. 19. Прием на ученици в първи клас  Постъпването в първи клас е задължително за децата, навършват 7-годишна възраст в 2017 година, това са родените през 2010 година деца и предстои да постъпят в първи клас през 2017/2018 учебна година.  В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през 2017 година. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование от детската градина, в която е завършило подготвителна група.  За отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г., трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование преди 10.05.17г. .
 20. 20. Приемането на учениците в първи клас ще осъществява чрез централизирано електронно класиране. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училище, ако има свободни места.
 21. 21. График на дейностите за приемане на ученици в първи клас на общинските училище през 2017 година Класи ране Обявяване свободни места Краен срок регистрация за Обявяване на резултатите Записване в училище в училище в системата първо 02.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 02.06.2017 12.06.2017 второ 12.06.2017 15.06.2017 18.06.2017 20.06.2017 26.06.2017 трето 26.06.2017 29.06.2017 02.07.2016 04.07.2017 07.07.2017
 22. 22. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС • При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училище. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. • Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. • Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.
 23. 23. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС • Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас към СУ „Димитър Матевски“ -Пловдив, се регистрират в електронната система. • Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1): • а) по електронен път (онлайн); • б) или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението ( в случая в СУ „Димитър Матевски“). Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. • Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни. • По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.
 24. 24. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ  Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).  Задължителни документи са: 1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием; 2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 25. 25. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ • 4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца); Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове. Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.
 26. 26. Учебен план Училищният учебен план се разработва в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди началото на годината за ученици от 1 клас. Родителите избират избираеми и факултативни учебни предмети В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на : • разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А; • разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в процеса на училищно обучение /хореография, религия/;
 27. 27. Учебни седмици 32 Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове Български език и литература 7 224 Математика 4 128 Околен свят 1 32 Музика 2 64 Изобразително изкуство 2 64 Технологии и предприемачество 1 32 Физическо възпитание и спорт 2 64 Общо за раздел А 19 608 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 3 96 1.Български език и литература 1 32 2.Хореография 2 64 Общо за раздел А + раздел Б 22 704 Раздел В – факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 128 1. 2. Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832
 28. 28. Учебен план Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. Броят на факултативните учебни часове във всеки от класовете е до 4 учебни часа седмично, а разпределението им между отделните предмети, се осъществява в училищния учебен план. За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е извън часовете. В учебна седмица извън часовете, се включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности.
 29. 29. Учебен план Под формата на ФУЧ (факултативни учебни часове), училището предлага изучаване на:  Английски език  Руски език  Математика  Плуване  Изобразително изкуство
 30. 30. Целодневно обучение • На учениците се осигурява целодневна организация на обучение  сутрин са учебните занятия от 08.00 до 12.30 часа  следобед – занималня /групи ЦДО/ от 13.30 до 17.30 часа
 31. 31. Храненето се осъществява в училищния стол • Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня /групи ЦДО/ имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на учителите ЦДО. • Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата.
 32. 32. Безплатна закуска по програмата “Училищен плод“ • Във вторник и четвъртък по Програма “Училищен плод” учениците от І до ІV клас ще получават и плодове – банани, портокали, мандарини, моркови, сливи, круши, ябълки и други сезонни плодове. • На безплатна закуска по програма на Министерството на образованието и науката имат право учениците от І до ІV клас – всеки ден от седмицата.
 33. 33.  Извънкласни форми : образователен театър; екскурзии с учебна цел; училище сред природата; спортни празници; училищни концерти; благотворителни базари
 34. 34. СУ‘‘Димитър Матевски“ -Пловдив e училище с традиции За връзка 032 68 22 89 matevski@lycos.com http://soumatevski.webnode.com/ З А П О В Я Д А Й Т Е П Р И Н А С !

×