งานทำ Blog บทที่ 9

274 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
274
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

งานทำ Blog บทที่ 9

  1. 1. ตัวแปรพอยน์เตอร์ (Pointer) เป็นตัวแปรพิเศษในภาษา C มีหน้าที่เก็บตาแหน่งที่อยู่ (Address) ของตัวแปรอื่น ๆ ที่อยู่ในหน่วยความจา ซึ่งต่างจากตัวแปรทั่วไปที่ทาหน้าที่เก็บข้อมูล โดยมีรูปแบบการประกาศใช้งานดังนี้ type *name;โดยที่ type เป็นชนิดของตัวแปรพอยน์เตอร์ โดยพิจารณาว่าจะประกาศ ตัวแปรพอยน์เตอร์เพื่อใช้เก็บที่อยู่ของตัวแปรชนิดใด * เป็นเครื่องหมายที่กาหนดให้ตัวแปรที่ประกาศเป็นพอยน์เตอร์
  2. 2. ตัวอย่างการประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์int *pt_intCount; 1char *pt_chName; 2float *pt_fPrice; 31. ประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์สาหรับเก็บตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปรชนิด int เท่านั้น1. ประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์สาหรับเก็บตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปรชนิด char เท่านั้น1. ประกาศตัวแปรพอยน์เตอร์สาหรับเก็บตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปรชนิด float เท่านั้น
  3. 3. การใช้งานตัวแปรพอยน์เตอร์ ตัวแปรพอยน์เตอร์จะมีรูปแบบการใช้งานที่แตกต่างไปจากตั วแปรทั่วไป เนื่องจากพอยน์เตอร์มีหน้าที่เก็บตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปร ซึ่งสามารถใช้งานได้ทั้งตาแหน่งที่อยู่ที่พอยน์เตอร์เก็บไว้ และสามารถใช้งานข้อมูลที่ตาแหน่งที่อยู่นั้นบันทึกได้ด้วย โดยสามารถใช้งานได้ดังนี้• การใช้งานเครื่องหมาย & เพื่ออ้างอิงถึงตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปร• การใช้เครื่องหมาย * เพื่ออ้างอิงถึงข้อมูลที่ตาแหน่งที่อยู่ของตัวแปร บันทึกไว้
  4. 4. การดาเนินการกับพอยน์เตอร์ การดาเนินการกับพอยน์เตอร์ เป็นการใช้งานตัวดาเนินการ ทางคณิตศาสตร์กับพอยน์เตอร์ โดยใช้ตัวดาเนินการ +, -, ++ และ --ซึ่ ง ผลที่ ไ ด้ จ ะเป็ น การเลื่ อ นต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ ข องตั ว แปรตามความหมายของตัวดาเนินการ คื อ ก าหนดให้ พ อยน์ เ ตอร์ ชี้ ไ ปยั ง ต าแหน่ ง ที่ อ ยู่ที่ สู ง ขึ้ น หรื อ กาหนดให้พอยน์เตอร์ชี้ไปยังตาแหน่งที่อยู่ที่ต่าลงนั่นเอง
  5. 5. การจัดการพื้นที่หน่วยความจาแบบไดนามิค (Dynamic Memory Allocation)ADD YOUR welcome to use these powerpoint templates, New ContentTITLE design, 10 years experience welcome to use these powerpoint templates, New Content design, 10 years experience welcome to use these powerpoint templates, New Content design, 10 years experience welcome to use these powerpoint templates, New Content design, 10 years experience welcome to use these powerpoint templates, New Content design, 10 years experience
  6. 6. การจัดการพื้นที่หน่วยความจาแบบไดนามิค (Dynamic Memory Allocation)welcome to use thesepowerpoint templates, New welcome to use these powerpoint templates, New Content design, 10 years experienceContent design, 10 yearsexperiencewelcome to use these powerpoint templates, welcome to use these powerpoint templates,New Content design, 10 years experience New Content design, 10 years experience
  7. 7. ที่มา : คู่มืออบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษา C บริษทซัคเซสมีเดีย คู่มือเรียนเขียนโปรแกรมภาษา สานักพิมพ์ IDC PREMIER

×