Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

досвід

977 views

Published on

Педагогічний досвід учителя хімії Крутової-Оникієнко О.О.

Published in: Education
  • Login to see the comments

досвід

  1. 1. Актуальність проблеми. Інтегрування України у світовий простір стимулює соціальне замовлення на творчих, конкурентоспроможних випускників, які постійно самовдосконалюються. Перед сучасною освітою постають нові завдання: навчити учнів знаходити, обробляти, аналізувати, систематизувати, узагальнювати інформацію та добре орієнтуватися в світі, що швидко змінюється. У зв’язку з цим новий Державний стандарт освіти передбачає зміну знаннєвої парадигми на діяльнісну та спрямовує навчально- виховний процес на формування компетентної особистості. Саме тому, у новій програмі з хімії перед вчителями першочергово поставлені завдання розвивати особистість учня, його природні задатки, інтелект, здатність до самоосвіти[10]. На мою думку, одним із шляхів вирішення зазначених завдань є впровадження електронного навчання (e-learning), що передбачає використання різних технологій, у тому числі технології змішаного навчання (blendedlearning). Вважаю, що змішане навчання відкриває більше можливостей до урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня та побудови ним власної траєкторії навчання. Тому тема «Змішане навчання як умова розвитку інтелектуальних здібностей учнів при вивчені хімії», на мій погляд, є актуальною. Науково-педагогічне обґрунтування. Розробкою теоретичних основ змішаного навчання займаються Н.В. Морзе, В.В. Олійник, Є.С. Полат, О.В. Рибалко та інші вчені. Проблеми впровадження комунікаційних технологій і змішаного навчання у навчальний процес досліджують В.М. Кухаренко, А.М. Стрюк, Ю.В. Триус та ін. У їх статтях змішане навчання (blendedlearning) розглядається як перспективна технологія організації очно- дистанційної форми навчання в вищій школі, що передбачає інтеграцію традиційного, дистанційного та мобільного навчання. Новизна мого педагогічного досвіду полягає в адаптації технології змішаного навчання на рівні загальноосвітнього навчального закладу, зокрема вивчення курсу хімії. За даними досліджень 60% абітурієнтів нездатні самостійно працювати з інформацією; 80% студентів потребують допомоги при виконанні домашніх завдань; 95% студентів потребують допомоги при виконанні різних навчальних завдань. [4] Отже, задача сучасного вчителя полягає не в тому, щоб зробити себе необхідним для учнів, а навпаки, у тому, щоб допомогти їм скоріше обходитися без нас. Головну мету використання технології змішаного навчання вбачаю в розвитку інтелектуальних здібностей учнів та формування навичок ХХІ століття (Додаток А). Ця технологія дозволяє найбільш ефективно досягти поставленої мети, оскільки ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й діяльнісного підходів. Для організації процесу змішаного навчання мною запропонована модель, що об’єднує технології, методи і засоби організації навчального процесу (рис 1).
  2. 2. Традиційне Використання: мультимедійних навчання та віртуальних ресурсів при роботі Змішане методи в класі навчання засоби Дистанційне Використання створених блогів навчання та сайтів для підтримки змішаного навчання Використання систем управління курсом Використання синхронних та асинхронних обговорень Рис. 1 Модель змішаного навчання Змішане навчання, в якому комбінується традиційний урок із заняттями в мережі Інтернет передбачає: 1. Виклад у блозі теоретичного матеріалу та створення відео-лекцій для первинного засвоєння знань учнями. 2. Виведення частини практичних вправ у режимі он-лайн. 3. Проведення проектної та групової роботи в мережі на основі використання Moodle, блогів, GoogleDocs тощо. 4. Перегляд лабораторних відео-дослідів (у тому числі з використанням віртуальних лабораторних робіт) з метою підготовки до реальної роботи в класі. 5. Самотестування на уроках контролю та корекції знань учнів. 6. Надання консультацій у режимі форумів, чатів у позаурочний час. Для впровадження моделі змішаного навчання в освітній процес мною застосовуються такі методи і засоби навчання: 1. Мультимедійні та віртуальні ресурси при роботі в класі. Найчастіше я обираю мультимедійні презентації, відео, віртуальні екскурсії, інтерактивні Web-сайти, пакети програмного забезпечення. Мультимедійні презентації, які я використовую, є інтерактивними, а не статичними, які цілком замінюють традиційні плакати. Презентації, на мою думку, повинні містити динамічні фрагменти (зображення, вправи, відео), що полегшує і роботу вчителя, і підвищує ефективність процесу засвоєння нових знань учнями. Це може бути, наприклад, інтерактивна Веб 2.0 Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (http://www.ptable.com) з динамічними макетами із зазначенням назв, властивостей, електронної конфігурації, ступенів окиснення хімічних елементів (Додаток Б). Для узагальнення та систематизації знань учнів на уроці використовую інтерактивні завдання, які створено за допомогою таких сервісів як Тhinglink, LearningApps.org. Вони дають змогу в ігровій формі засвоїти та перевірити рівень навчальних досягнень учнів. Для перевірки та узагальнення знань учнів
  3. 3. із основних понять хімії застосовую вправу «Знайди пару», а для закріплення вивченого матеріалу пропоную завдання «Класифікація». Важливо, що даний сервіс дозволяє публікувати свої вправи та користуватися вправами інших учителів (Додаток В). Завдання у вигляді інтерактивних малюнків я створюю за допомогою сервісу Тhinglink. Малюнок містить теги, натиснувши на які, учень отримує певну інформацію та може переглянути відео-фрагмент або посилання на веб- ресурс. Малюнок також варто використовувати для вивчення нового матеріалу, узагальнення та систематизації знань учнів. За допомогою таких малюнків, наприклад, пропоную учням вивчити або повторити правила роботи в кабінеті хімії. Натиснувши на малюнок, можна прочитати це правило і перевірити правильність своєї відповіді або ж вивчити правила, знання яких є обов’язковими (Додаток Г). Для створення різноманітних дидактичних матеріалів для учнів пропоную використовувати такі мережеві сервіси, як: документи Goоgle, його таблиці, презентації та малюнки. Дидактичні матеріали створені за допомогою сервісу GoogleDocs, використовую як для різноманітних дистанційних заходів (олімпіад, проектів, веб-квестів, конкурсів), так і під час уроків як короткостроковий чи довгостроковий проект (заповнення спільної Google презентації), форма контролю (заповнення Google таблиці, Google форми), в залежності від завдання та мети навчання. Існують різні сервіси для створення опитування, якими можна було б користуватися зі смартфонів та планшетів. Наприклад, сервіс mQlicker, mentimeter, getkahoot. Проте, ці сервіси є англомовними та досить складними для роботи. На уроці узагальнення та систематизації знань із теми «Загальна характеристика оксидів і кислот» у 8 класі використовую тести, створені за допомогою тестових оболонок операційної системи Android. Перевагами таких тестів є: 1) на уроці учень зможе увійти до них тільки після того, як уведе цифровий ключ, наданий вчителем; 2) виконання тестів обмежується в часі; 3) питання тесту автоматично перемішуються, і кожен учень має різні питання, що не дозволить скористатися відповідями інших; 4) дозволяють вирішити проблему перевірки якості знань учнів на уроці; 5) контроль проводиться швидко, якісно і, головне, що учень одразу отримує об’єктивну оцінку своїх знань (Додаток Д). 2. Використання створених блогів для підтримки змішаного навчання. Для організації навчально-виховного процесу я створила блоги, за допомогою яких відбувається підтримка взаємозв’язку з учнями. Адже учні по- різному сприймають новий матеріал. Одному - потрібно більше часу, іншому – менше. Матеріал, який міститься на блозі, учні можуть переглядати в зручний для них час та стільки разів, скільки їм потрібно. Із різних причин, учні можуть бути відсутніми на заняттях у школі (під час хвороби, спортивних змагань) і не завжди можуть опрацювати новий матеріал за підручником. На блозі я маю можливість розмістити інформацію в будь-якій формі: презентації, відеофрагменту, відеоуроку, посилання на ресурс і тощо. Кожен
  4. 4. учень опрацьовує інформацію в зручній для нього формі (Додаток Е). 3. Використання систем управління курсом. До таких систем відношу платформи підтримки дистанційного навчання, використання яких у процесі навчання збагачує сам процес та допомагає організувати роботу за моделлю змішаного навчання. Віднедавна у своїй діяльності почала використовувати систему дистанційного навчання Мооdlе (Modular Object Oriented Distance Learning Environment), яку відносять до вільного програмного забезпечення освіти через наявність у ній засобів управління, самонавчання, комунікації та оцінювання навчальних досягнень учнів. Тобто, кожен учитель може отримати доступ до цієї системи безкоштовно, пройшовши навчання. На мою думку, перевагами цього освітнього ресурсу є те, що учень перебирає на себе роль активного суб’єкта, який самостійно набуває знання, формує свою власну систему вмінь та навичок, звісно за допомогою певних джерел. Моя роль, учителя, в цій схемі зводиться до мотивування та підтримки учнів та підготовки інформаційних джерел, що використовуються при самостійному навчанні тощо. На даний час у системі Мооdlе я створила два навчальні курси: для 10 класу «Готуємося до ЗНО», метою якого є узагальнення та повторення матеріалу за шкільний курс хімії та підготовка до ЗНО; для 8 класу «Хімія 8 клас», метою якого є підтримка шкільного курсу хімії 8 класу ІІ семестру та допомога учням, які навчаються за індивідуальною формою навчання та під час карантину (Додаток Ж). Ця система дає можливість розташовувати велику кількість різноманітної інформації, а саме: теоретичний матеріал, унаочнення, журнал успішності, різноманітні тести, завдання для самостійного опрацювання, а також можливість зворотного зв’язку. Розміщений завчасно матеріал дозволяє учням ознайомитися з темою та з’ясувати незрозумілі питання ще до вивчення теми. Архівне збереження файлів дозволяє учням звернутися в будь-який момент до призабутого матеріалу. На мою думку, під час традиційного уроку ефективними є інтерактивні методи навчання, які дозволяють не тільки набувати знання в співпраці всіх суб’єктів пізнавального процесу, а й обмінятися набутими досвідом, думками. 4. Використання синхронних та асинхронних обговорень. Застосування обговорень при вивченні теми робить процес навчання більш насиченим. Дискусії в синхронному режимі організовую зі своїми учнів за допомогою чатів в системі Мооdlе. На мою думку, емоційний зв'язок між учнями та вчителем є необхідним для формування особистості. Асинхронні дискусії організовую за допомогою форумів у системі Мооdlе, коментарів на блогах, створення стіннівок. Під час асинхронної дискусії кожен учасник має змогу осмислено і ґрунтовно викласти свої міркування з приводу поставленої проблеми та провести мозковий штурм. Аналіз результатів власної діяльності. Вважаю, що технологія змішаного навчання дозволяє максимально підвищити ефективність навчально- виховного процесу, дає можливість створити такі умови, коли всі учні залучаються до активної творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання,
  5. 5. самореалізації, вчаться спілкуватись, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. Аналіз результатів навчальної діяльності учнів за чотири роки засвідчив, що з використанням технології змішаного навчання рівень навчальних досягнень учнів покращився (Додаток З). Учні щорічно є переможцями та призерами Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: – 2011-2012 н.р. – ІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-В класу Тарадей Тетяна; – 2012-2013 н.р. – ІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-А класу Акуленко Марина; ІІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-А класу Чередніченко Дар’я; – 2013-2014 н.р. – І місце на І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 11-А класу Трофимець Валерія; ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – учениця 8-В класу Акуліна Анастасія; – 2014-2015 н.р. – ІІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 9-В класу Акуліна Анастасія; ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – учень 8-А класу Ільєнко Дмитро. Учні беруть активну участь у студентських науково-практичних семінарах Шосткинського інституту Сумського державного університету. Тези доповідей Акуленко Марини та Чередніченко Дар’ї опубліковані у збірнику «Хімія: наука і практика» (Додаток І). Змішаний підхід до навчання, безумовно, надає нові можливості для більш активного залучення учнів до освітнього процесу, підвищення якості освіти та побудови власної траєкторії навчання. На мою думку, технологія змішаного навчання дає можливість нашим учням наблизитися до найвищих стандартів європейської освіти.
  6. 6. самореалізації, вчаться спілкуватись, співпрацювати, критично мислити, відстоювати свою позицію. Аналіз результатів навчальної діяльності учнів за чотири роки засвідчив, що з використанням технології змішаного навчання рівень навчальних досягнень учнів покращився (Додаток З). Учні щорічно є переможцями та призерами Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН: – 2011-2012 н.р. – ІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-В класу Тарадей Тетяна; – 2012-2013 н.р. – ІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-А класу Акуленко Марина; ІІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 10-А класу Чередніченко Дар’я; – 2013-2014 н.р. – І місце на І та ІІ етапах Всеукраїнського конкурсу- захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 11-А класу Трофимець Валерія; ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – учениця 8-В класу Акуліна Анастасія; – 2014-2015 н.р. – ІІІ місце на І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН – учениця 9-В класу Акуліна Анастасія; ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії – учень 8-А класу Ільєнко Дмитро. Учні беруть активну участь у студентських науково-практичних семінарах Шосткинського інституту Сумського державного університету. Тези доповідей Акуленко Марини та Чередніченко Дар’ї опубліковані у збірнику «Хімія: наука і практика» (Додаток І). Змішаний підхід до навчання, безумовно, надає нові можливості для більш активного залучення учнів до освітнього процесу, підвищення якості освіти та побудови власної траєкторії навчання. На мою думку, технологія змішаного навчання дає можливість нашим учням наблизитися до найвищих стандартів європейської освіти.

×